Ar drothwy Eisteddfod AmGEN

Efallai nad oes Eisteddfod Genedlaethol ‘draddodiadol’ i’w chynnal eleni, ond mae trefnwyr wedi bod wrthi’n brysur yn creu rhaglen lawn o weithgareddau o bob math i lenwi’r gofod yn ystod yr wythnos.

Wrth gwrs, mae Eisteddfod AmGen yn rhedeg ers bron i dri mis, ond mae popeth yn newid gêr ddechrau Awst, wrth i dros 400 o weithgareddau gael eu cynnal ar draws pob math o blatfformau digidol.

 

Gyda chynnyrch AmGen eisoes wedi’i wylio dros 300,000 o weithiau gan wylwyr ar draws y byd, mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses, yn edrych ymlaen at her yr wythnos nesaf.

 

“Fel pawb arall, roedden ni’n teimlo’n anobeithiol iawn ar ddiwedd Mawrth pan fu’n rhaid i ni ohirio Eisteddfod Ceredigion am y tro, ond roedden ni’n benderfynol o’r cychwyn ein bod ni’n rhoi rhyw fath o flas o’r Eisteddfod i bobl, nid yn unig yn ystod ‘wythnos yr Eisteddfod’ ei hun ond hefyd yn ystod y cyfnod cloi.

 

“Mae’r ymateb wedi bod yn wych hyd yn hyn, ac ry’n ni’n gobeithio y caiff amserlen yr wythnos fawr yr un croeso brwd â’r misoedd diwethaf. Ac mae’r ymateb wedi bod yn wych mae’n rhaid dweud. Diolch i bawb sydd wedi mwynhau ac wedi cyfrannu dros yr wythnosau diwethaf. Ac rwy’n gobeithio y bydd pobl yn cael yr un mwynhad o’r arlwy ar eu cyfer nhw yn ystod yr wythnos ei hun.

 

“Mae’r rhaglen yr un mor eclectig ag Eisteddfod ‘arferol’. Bydd modd crwydro o le i le ar y Maes yn cael blas o’r ŵyl, a chan fod modd gwrando a gwylio’n ôl, gallwch osgoi’r hen ‘broblem’ eisteddfodol o orfod dewis rhwng dwy sesiwn ddifyr! Bydd y mwyafrif o sesiynau ar gael i’w gwylio’n ôl ar-lein ac ar ein sianel You Tube dros y misoedd nesaf.”
Yn gymysgedd ddifyr o’r newydd a’r archif, mae’r amserlenni’n cynnwys goreuon y gorffennol ynghyd â llu o gomisiynau newydd sbon.

Ychwanega Betsan Moses, “Y bwriad wrth gwrs, oedd cyflwyno pob math o gomisiynau newydd ac uchelgeisiol am y tro cyntaf yng Ngheredigion eleni. Ry’n ni wedi dal rhai yn ôl ar gyfer y flwyddyn nesaf, ond wedi edrych o’r newydd ar ambell gomisiwn a oedd ar y gweill. Mae côr yr Eisteddfod yn un o’r prosiectau hyn.
“Roedden ni eisoes wedi comisiynu sioe theatrig Lloergan fel un o gyngherddau’r flwyddyn nesaf, ond ry’n ni wedi parhau gyda’r ymarferion côr cymunedol ar Zoom yn ystod y cyfnod cloi, a chawn fwynhau premiere o un o’r caneuon gan Griff Lynch, Lewys Wyn, Fflur Dafydd a Rhys Taylor yn ystod yr wythnos. Mae nifer wedi sôn bod ymarferion y côr wedi bod o gymorth mawr iddyn nhw gymdeithasu dros yr wythnosau diwethaf, felly mae’n braf ein bod ni wedi gallu cyfuno’r celfyddydau a lles mewn ffordd ymarferol a llawn mwynhad.”

 

Ychwanegodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: “Er ei fod yn siomedigaeth nad oedd modd cynnal yr Eisteddfod yn ei fformat draddodiadol eleni, mae’r Eisteddfod AmGen yn gyfle gwych i gynnig hyd yn oed mwy o ddewis i bobl ddod at ei gilydd a dathlu iaith a diwylliant Cymru.
“Alla i ddim aros i fwynhau rhaglen mor gyffrous o ddigwyddiadau a gweld sut brofiad yw Eisteddfod rithiol. Rwy’n siŵr y bydd yn brofiad fydd yn aros yn y cof, a hoffwn longyfarch y trefnwyr am wneud hyn yn bosibl.”

 

Mae’r profiad o greu Eisteddfod rithwir wedi bod yn her bleserus ond hynod brysur i dîm yr Eisteddfod yn ôl y Prif Weithredwr, ac mae’n ddiolchgar i’r holl bartneriaid sydd wedi ymuno â’r prosiect. Dywed, “Y bwriad ar y cychwyn oedd cynnal ychydig ddigwyddiadau bob wythnos, ac yna rhagor yn ystod ‘wythnos yr Eisteddfod’. Ond mae’r ymateb gan ein cefnogwyr, yn draddodiadol a newydd, wedi bod yn anhygoel, ac o’r cychwyn, roedd ein partneriaid yn dod atom yn awyddus i fod yn rhan o’r prosiect. Ry’n ni’n ddiolchgar iawn i bawb am y gefnogaeth, ac yn falch ein bod ni wedi llwyddo i gynnig platfform i weithgareddau sefydliadau eraill yn ogystal â’n gweithgareddau ein hunain.

 

“Mae’n rhyfeddol sut mae prosiectau’n gallu esblygu a thyfu mewn cyfnod mor fyr. Fydden ni erioed wedi credu wrth i ni gychwyn trafod AmGen ym mis Ebrill y bydden ni’n cyhoeddi rhaglen o 400 o weithgareddau ar gyfer dechrau Awst, gyda’r un nifer o weithgareddau eisoes wedi’u cynnal ar draws ein platfformau ers canol Mai!

 

Cyfleu'r cyfnod rhyfeddol

 

“O ran cyfranwyr yr Eisteddfod, mae wedi bod yn braf iawn gallu cynnig iddyn nhw gyfleu’r cyfnod rhyfeddol hwn drwy gyfrwng y celfyddydau, ac ry’n ni wedi llwyddo i gwmpasu cymaint o wahanol genres o ddiwylliant yn ein gwaith. Ac yn sicr, mae cynulleidfa newydd wedi gallu cael blas ar wahanol bethau, gyda channoedd yn gwylio ein cyrsiau cerdd dafod a gosod cerdd dant, a thros 4,000 yn gwylio trafodaeth ddifyr am y gynghanedd heddiw yn gynharach yr wythnos hon.
“Felly, gobeithio y gallwn ni roi blas i chi o beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd chi yn yr Eisteddfod fel rheol, drwy gyfrwng yr Eisteddfod AmGen eleni. Yr unig beth fydd yn wahanol yw’r cymdeithasu wrth gwrs, a gobeithio'n arw y gallwn ddod ynghyd yn Nhregaron ymhen y flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion er mwyn gwneud iawn am hynny!”

 

Mae wythnos Eisteddfod AmGen yn dechrau yfory, gyda chynnwys ar-lein, You Tube, facebook, AM ac Instagram Y Lle Celf. Cofiwch hefyd am arlwy ar y teledu a’r radio’n ystod yr wythnos, ac rydym hefyd yn cydweithio gyda BBC Cymru Fyw, er mwyn dangos pigion o’r Pafiliwn dros y blynyddoedd a chomisiynau newydd cyffrous eraill.