Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Dyma’r tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld â’r ardal ers Eisteddfod Llanelwedd 40 mlynedd yn ôl ym 1978.

 

Gan ddechrau gyda’r Sioe Uwchradd yn Theatr Brycheiniog ar nos Sadwrn, 26ain o Fai a’r Gyngerdd Agoriadol gyda Lloyd Macey, Y Welsh Whisperer, Al Lewis ymysg llawer mwy ar nos Sul, 27ain o Fai, gallwn edrych ymlaen at ddechrau gwerth chweil i’r cystadlu ben bore dydd Llun, 28ain o Fai.

 

Bydd cyfle i 15,000 o blant a phobl ifanc o 5 i 25 oed ddangos eu doniau gydol yr wythnos mewn ystod eang o gystadleuthau gan gynnwys canu, dawnsio, trin gwallt, coginio a chelf a dylunio.

 

Yn ogystal â hyn daw 120 o dalentau ysgolion cynradd lleol at ei gilydd i’r pafiliwn ar y maes ar nos Fawrth 29ain o Fai i gyflwyno sioe Gerallt Gymro. Gydag ychydig o hud, hanes lleol a theithio drwy amser, mae’n gaddo bod yn noson werth chweil.

 

Os mai’r prif seremonïau sy’n mynd â’ch bryd, bydd angen bod yn y Pafiliwn erbyn 4yp i ddarganfod enillwyr y canlynol Y Fedal ac Ysgoloriaeth Celf Dylunio a Thechnoleg; Y Fedal Gyfansoddi; Medal y Dysgwyr; Y Fedal Ddrama; Y Gadair â’r Goron.

 

Ond nid y Pafiliwn a chystadlu yw popeth yn Eisteddfod yr Urdd, bydd posib cael hyd i bob math o weithgareddau ac atyniadau ar y safle gan gynnwys – 80 stondin yn gwerthu gemwaith, llyfrau, celf a chrefft, anrhegion a llawer mwy; stondinau bwyd a diod at ddant pawb; Gwyddonle, y babell wyddoniaeth lle cewch gyfle i brofi eich sgiliau mewn car rasio, bod yn rhan o dîm rhwyfo neu ddysgu sut mae rhaglennu robot; Cegin Cogurdd lle bydd cystadleuthau coginio yn cael eu beirniadu gan Beca Lyne-Pirkis; Cystadleuthau trin gwallt a harddwch a feirniedir gan Maggi Noggi; ac heb anghofio Y Pentre – lle cewch hyd i’r Ardal Chwaraeon, Pentre Mistar Urdd, Tipi Syr IfanC â’r Llwyfan Perfformio.

 

I gloi’r wythnos ar y Maes eto eleni mae’r gig mawreddog ar nos Sadwrn, 2il o Fehefin. Yn chwarae fydd Candelas, Yr Eira, Y Cledrau a Serol Serol – a gellir prynu pecyn penwythnos sy’n cynnwys tocyn i’r gig, ynghyd â thocynnau Maes a dwy noson o wersylla drwy’r wefan neu drwy ffonio 0345 257 1613.

 

I weld amserlen lawn o weithgareddau’r Maes am ddim gellir lawrlwytho Ap yr Eisteddfod o urdd.cymru/siop – ac os gwnaethoch ei lawrlwytho y llynedd, y cyfan fydd angen i chi ei wneud fydd ei ddiweddaru.

 

Meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: “Dyma ni o’r diwedd, am y tro cyntaf ers 40 mlynedd, yn dychwelyd fel Eisteddfod yr Urdd i ardal odidog Llanelwedd. Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i holl drigolion rhanbarth eang Brycheiniog a Maesyfed am eu gwaith caled yn paratoi a chodi arian er mwyn sicrhau bod Eisteddfod eleni yn llwyddiant.

 

Diolch hefyd i Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru am adael i ni ddefnyddio eu maes arbennig yn Llanelwedd fel cartref i’r Eisteddfod. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at groesawu pawb yma i fwynhau’r amgylchedd, yr awyrgylch a’r croeso twymgalon.”

 

Ardal dan gyfaredd

 

Dywedodd y Cyng. Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg a’r Gymraeg, Cyngor Sir Powys: “Nid gorliwio yw dweud bod yr ardal gyfan dan gyfaredd yr Urdd. Mae gwirfoddolwyr wedi codi arian nid yn unig i Eisteddfod yr Urdd ei hun ond hefyd i gynyddu’r ymwybyddiaeth ohoni.  

 

“Gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y cystadleuwyr, yn enwedig o ardal Brycheiniog a Maesyfed ac mae pobl ifanc Powys eisoes wedi mwynhau llwyddiant mawr yn y cystadlaethau Celf a Chrefft. 

 

“Mae’r Eisteddfod yn cynnig llwyfan i’n pobl ifanc dawnus, boed y rhain yn rhugl eu Cymraeg neu’n ddysgwyr, ac yn cynnwys y rheiny sydd yn ein Hysgolion Arbennig.