Arbenigwr yn siarad am gronni'r llanw ar arfordir y gogledd

31/03/2016

Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae gan gwmni egni o ogledd Cymru gynlluniau dadleuol i gronni’r llanw ar arfordir y gogledd ac fe fydd un o’i harbenigwyr yn siarad am y pwnc mewn cynhadledd yr wythnos nesaf.

Dychmygwch wal fawr oddi ar arfordir Gogledd Cymru yn estyn o Landudno allan i'r môr ac yna'n ôl i'r tir ger Prestatyn ac mae gan Brifysgol Bangor ran ganolog yn y gwaith ymchwil. 

 

Byddai'r cynllun yn un o brojectau isadeiledd mwyaf Cymru a Phrydain, a byddai'n arwain at gynhyrchu trydan glân adnewyddadwy ac yn amddiffyn yr arfordir rhag llifogydd. Ond mae naturiaethwyr a physgotwyr wedi beirniadu'r cynllun a fydd yn eu barn hwy yn dinistrio'r ecosystem yn y dyfroedd. 

 

Bydd yr Athro John Reynolds, Rheolwr Gyfarwyddwr Reynolds International Ltd. ac un o gyfarwyddwyr NWTE yn trafod un agwedd ar y project uchelgeisiol hwn - deinameg gwely'r môr - mewn prif gyflwyniad i gynhadledd ryngwladol a drefnir gan Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor ar y cyd â Swyddfa Hydrograffeg Forol ac Eigioneg Ffrainc (SHOM).

 

Esbonia'r Athro Reynolds: "Rhaid i'r model cysyniadol ar gyfer y project mawr hwn fod yn seiliedig ar wyddoniaeth beirianyddol gadarn. Mae Gogledd Cymru yn gweddu'n rhagorol i'r cynllun cronni hwn am fod ganddi un o'r amrywiaethau llanw uchaf ar yr arfordir. Mae'n bwysig fodd bynnag, yn arbennig yng nghamau cyntaf datblygu cysyniad y project, i roi'r sylw dyledus i'r heriau technegol sylfaenol sy'n gysylltiedig â'r gwely môr symudol. Mae'r gynhadledd hon ar ddeinameg twyni môr ac afon yn dod â'rarbenigedd perthnasol ynghyd i'n helpu i ddod i ddealltwriaeth wedi’i harwain gan wyddoniaeth o sut y byddai gwaddodion yn symud o gwmpas croniad llanw."

 

Cynhadledd

 

Ychwanegodd trefnydd y gynhadledd Dr Katrien van Landeghem o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor, ‘Mae'r gynhadledd hon yn dod â siaradwyr ynghyd o Ewrop, UDA, Tsieina a De Corea, i drafod ein dealltwriaeth gyfredol o dwyni sy'n ffurfio dan y dŵr. Mae'r wybodaeth hon yn deillio o ymchwil draws-ddigyblaethol sy'n defnyddio arsylwadau maes, astudiaethau modelu ac arbrofion labordy. Bydd gallu rhagweld yn well sut mae gwaddodion yn symud ar welyau afonydd a moroedd yn hanfodol i allu rheoli'r amgylcheddau hyn o dan ddylanwad gweithgaredd dynol.

 

Cynhelir y gynhadledd hon, "Dynameg Twyni Môr ac Afon" yn Galeri, Caernarfon ar 4 a 5 Ebrill 2016. Yn ystod cyflwyniad yr Athro Reynolds, bydd staff Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn arddangos eu hoffer synhwyro o bell drwy wneud delwedd 3D o'r ddarlithfa yn defnyddio sganiwr laser. Defnyddir technegau diweddaraf tebyg i gynhyrchu delweddau topograffig o newidiadau i welyau afonydd a gwelyau môr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru