Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfres o NEWID BYD ar S4C yn chwilio ...

30/04/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Wyt ti... ...... yn 17-18 oed?... am fynd tramor? ... am wneud gwahaniaeth?... am NEWID BYD? Mae'r ail gyfres o NEWID BYD ar S4C yn chwilio am 4 ohonoch chi! Fe fyddai cyfle i chi wneud gwaith gwirfoddol pwysig mewn gwlad tramor am 3 wythnos yn ystod yr haf hwn. Adnewyddu ysgol, gweithio gyda phlant amddifad, plannu coed neu fonitro anifeiliaid prin.Diddordeb?
Clicia YMA i lawrlwytho ffurflen gais a'r holl fanylion.01792 824567newidbyd@telesgop.co.ukDyddiad cau: 14.05.12

Ydych chi eisiau Mentro?

20/04/2012
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Mentro sef Cynllun Datblygu Gwledig newydd yn Sir Gâr yn helpu’r rheini rhwng 16 a 30 mlwydd oed sy’n byw yng nghefn gwlad Sir Gâr i ddechrau eu busnes eu hunain.
 
Mae Mentro yn rhoi cyngor ac arweiniad yn rhad ac am ddim ynghylch dechrau eich busnes eich hun ac yn codi ymwybyddiaeth am y benthyciadau cychwyn a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Mae Mentro hefyd yn helpu llunio cynlluniau a chyllidebau busnes.
 
Cyflwynir y prosiect gan Fenter Bro Dinefwr drwy gyfrwng cynllun Entrepreneuriaeth Wledig gan Gynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr. Ariannir y prosiect drwy gyfrwng Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) Cymru 2007 - 2013 gan Lywodraeth Cymru ...

darllenwch mwy

Rapsgaliwn a Mistar Urdd yn ennill yn...

20/04/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae dau o gymeriadau plant poblogaidd wedi derbyn anrhydedd yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd 2012.
 
Daeth y cyfeillion, Rapsgaliwn a Mistar Urdd i’r brig yn y categori Ymgyrch Marchnata gyda’r fideo newydd o’r gân Hei Mistar Urdd.
 
Roedd y fideo wedi ei chreu er mwyn hyrwyddo rhaglenni S4C o Eisteddfod yr Urdd Abertawe 2011, ac yn brosiect ar y cyd rhwng adran farchnata S4C, y cwmni cynhyrchu Boomerang a mudiad yr Urdd.
 
Mae Hei Mistar Urdd wedi bod yn anthem i genedlaethau o blant ers iddo gael ei ryddhau gyntaf yn 1976. Cyfanoddwr y gân wreiddiol oedd Geraint Davies, cyn aelod o’r grŵp gwerin Hergest a cherddor gyda Mynediad am Ddim. ...

darllenwch mwy

Canolfan Mileniwm Cymru ar Grwydr

16/04/2012
Categori: Celfyddydau

Haf yma bydd y Ganolfan yn teithio ledled Cymru gyda’i chynhyrchiad newydd Ma’ Bili’n Bwrw’r Bronco. Mae hi’n ddrama safle-benodol sy’n dilyn pum crwt ifanc un haf wrth iddyn nhw gicio’u sodlau mewn parc ar stad o dai yng Nghwm Tawe. Mae hi’n 1983 ac mae’r gamp o fwrw bronco - sef sefyll ar swing, ei wthio mor galed â phosib cyn cicio’r sedd dros y bar a neidio’i ffwrdd yr un pryd - yn llenwi bob un amser chwarae. Mae ffaelu yn y dasg yn anfaddeuol i’ch cyfoedion, ac oni bai am un digwyddiad ysgytwol byddai’r haf yma wedi bod fel bob un o’i flaen...

 

 

 
Llun gan Farrows Creati ...

darllenwch mwy

Y Lolfa yn trosglwyddo blog i ffurf l...

10/04/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Blog gan Elliw Gwawr - Paned a Chacen

Nawr mae’n rhaid i fi ddechrau drwy ymddiheuro fy mod i wedi bod ychydig yn dawel ar y blog yma yn ddiweddar. Ond mae yna reswm (mae’r cliw yn y teitl!) Ie dwi’n sgwennu llyfr ryseitiau Paned a Chacen. Dwi mor ecseitied!
 
Dwi methu coelio’r peth a dweud y gwir, ond roedd y criw hyfryd yn y Lolfa yn licio’r blog cymaint fel eu bod nhw eisiau ei drosglwyddo i ffurf llyfr. Wrth gwrs fydd y llyfr ddim yn cymryd lle’r blog, ond dwi’n gobeithio y bydd o’n estyniad ohono, fydd yn cynnig nifer o ryseitiau newydd, yn ogystal â rhai o’r ffefrynnau o’r blog yn barod.
 
Fel y ...

darllenwch mwy

S4C yn camu mewn i galon cymuned cwmtawe

10/04/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae S4C ar fin cychwyn llu o weithgareddau rhad ac am ddim yn ardal Cwmtawe fel rhan o ymweliad S4C i’r gymuned.
 
Rhwng y 16eg o Ebrill a’r 4ydd o Fai bydd S4C yn rhoi’r cyfle i drigolion Cwmtawe i fwynhau digwyddiadau, personoliaethau a gwasanaethau S4C drwy gynnig blas ar eu rhaglenni. Ymhlith y personoliaethau fydd yn cymryd rhan yn ystod yr wythnosau fydd cyflwynydd Byw yn yr Ardd,  Russell Jones, cyflwynwyr fersiwn newydd sbon o’r gyfres Sion a Siân, Stifyn Parri a Heledd Cynwal a ffefrynau cast Pobol y Cwm.
 


Bydd y digwyddiadau yn cychwyn ar y 16eg o Ebrill pan fydd cyflwynwyr rhaglen gylchgrawn S4C, TAG, Geraint Hardy ac Elin Llw ...

darllenwch mwy

Meri Huws y Comisiynydd cyntaf ar gyf...

04/04/2012
Categori: NewyddionPrif nod Comisiynydd y Gymraeg, corff annibynnol a grëwyd yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg.  Gwneir hyn drwy ddwyn sylw i’r ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a thrwy osod safonau ar sefydliadau.  Bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at sefydlu hawliau i siaradwyr Cymraeg.
 
Bydd dwy egwyddor yn sail i’r gwaith:


Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru
Dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau  drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny

 
Meri Huws / y Comisiynydd
  

 Astudiodd y Gyfrait ...

darllenwch mwy

Lansiad cyfrol newydd tu chwith!

03/04/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Lansiad cyfrol newydd tu chwith!
08.04.12
Tafarn Penlan Fawr, Pwllheli
i ddechrau oddeutu 3:00yh yn ystod gig Bob Delyn a’r Ebillion
Gyda diolch yn fawr iawn i Bob Delyn am adael i ni rannu llwyfan gydag o a’i Ebillion ac i dafarn Penlan am y croeso.
CROESO CYNNES I BAWB!