Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Dathlwch y Nadolig ar S4C

23/12/2013
Categori: Celfyddydau

Nadolig ar S4C
 
Dathlwch y Nadolig gyda rhaglenni adloniant, cerddoriaeth, drama a dogfen i bawb eu mwynhau. Manylion llawn yma.
 
 
 
 
 

 
 

Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?

23/12/2013
Categori: Addysg

Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?
 
Dyma gyfle gwych ichi ennill cymhwyster Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn y gweithle.
 
Mae’r Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol yma yn cael ei gynnal gan Mudiad Meithrin, trwy ei is-gwmni Cam wrth Gam, o 1 Ebrill 2014 hyd 31 Mawrth 2015.
 
Gwahoddir siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i ymgeisio am le ar y cynllun hyfforddi rhan-amser yma a leolir mewn cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd neu ysgolion cynradd ledled Cymru.
 
Mae'r pecyn ymgeisio ar gael isod. Yn y pecyn mae ffurflen gais a dogfen sy'n cynnwys gwybodaeth bwysig i ymgeiswyr. Mae'n bwysig darllen y ddogfen yma cyn mynd ati i ...

darllenwch mwy

Tribiwnlys: 'BBC i dalu £100,000 y fl...

16/12/2013
Categori: Arian a Busnes, Cerddoriaeth

Tribiwnlys: 'BBC i dalu £100,000 y flwyddyn i Eos'


Bydd cyfnod y drwydded yn para rhwng Chwefror 1, 2013 a Rhagfyr 31, 2015

Mae asiantaeth sy'n cynrychioli cannoedd o gerddorion Cymraeg wedi methu yn eu hymgais i gael taliad blynyddol o £1.5m gan y BBC.
 
Yn hytrach, penderfynodd tribiwnlys hawlfraint y dylai'r BBC dalu breindal o £100,000 pob blwyddyn am yr hawl i ddarlledu miloedd o ganeuon Cymraeg.
 
Roedd y BBC wedi dweud na fyddai'n fodlon talu dim mwy na £100,000 ac maent yn dweud y byddan nhw nawr yn cydymffurfio'n llawn gyda'r dyfarniad ddydd Llun.
 
Dywedodd Eos y byddan nhw'n trafod y sefyllfa gyda'u haelodau ar ôl derbyn setliad oedd yn llawer is na'r hyn oeddynt wedi gobeithio amdano.
 
Mae penderfyniad y tribiwnlys yn orfodol ac yn para am gyfnod o ...

darllenwch mwy

Arian S4C wedi ei ddiogelu tan 2016

10/12/2013
Categori: Celfyddydau, Iaith

Arian S4C wedi ei ddiogelu tan 2016


Mae S4C yn dweud fod eu cyllideb wedi cael ei dorri 36% mewn termau real ers 2010

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi fod S4C wedi cael ei harbed rhag unrhyw doriadau pellach i'w chyllideb.
 
Golygai hyn na fydd y sianel yn cael ei heffeithio gan gyhoeddiad y Canghellor George Osborne yr wythnos ddiwethaf bod yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn wynebu toriad pellach o 1.1% ar gyfer 2015-16.
 
Mae'r adran yn dweud eu bod nhw'n falch o allu amddiffyn yr iaith mewn cyfnod o galedi economaidd.
 
Er fod S4C wedi croesawu'r cyhoeddiad maen nhw hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod cyllideb y sianel wedi cael ei thorri mewn termau real ers 2010.
 
'Sicrwydd ariannol'
 
Yn ei chyhoeddiad mae'r Gweinidog Diwylliant Maria Mille ...

darllenwch mwy

Ffilm newydd S4C i'w gweld yn lleol y...

10/12/2013
Categori: Celfyddydau, Iaith

Bydd pobl Ceredigion ymhlith y cyntaf i weld ffilm newydd Y Syrcas ar y sgrin fawr, cyn iddi gael ei darlledu ar S4C ar Ŵyl San Steffan.
 
Cafodd Y Syrcas ei ffilmio yn ardal Tregaron, Pontrhydfendigaid a Llangeitho. Yn ysbrydoliaeth i'r stori mae'r hanes lleol bod syrcas wedi ymweld â Thregaron yn 1848, a bod yr eliffant wedi marw, a'i gladdu yng ngardd gefn tafarn Y Talbot.
 
Gan ddechrau ar brynhawn Sadwrn 14 Rhagfyr, bydd y ffilm yn cael ei dangos yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth am gyfnod byr. Bydd hi'n cael ei darlledu ar deledu am y tro cyntaf fel un o uchafbwyntiau amserlen Nadolig S4C ar Ŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr, am 7.00.
 
Yn serennu yn y ffil ...

darllenwch mwy

Dysgu'r iaith: cynnydd da mewn ysgoli...

05/12/2013
Categori: Addysg, Iaith

Dysgu'r iaith: cynnydd da mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg


Roedd yr adroddiad yn dweud bod safon iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu plant mewn ysgolion C

Mae 86% o blant rhwng 3 a 7 oed yn gwneud cynnydd da wrth ddysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg - dyna gasgliad adroddiad Estyn oedd yn edrych ar sut yr oedd yr iaith yn datblygu mewn ysgolion a lleoliadau Cymraeg.
 
Roedd yr adroddiad yn dweud fod safon iaith, llythrennedd a'r ffordd yr oedd disgyblion yn siarad gyda phobl eraill yn debyg i rai mewn ysgolion Saesneg ac yr un peth â'r lefel y disgwylir gan blant yr oedran yma.
 
Ond roedd y ddogfen hefyd yn nodi bod plant o gefndiroedd di-Gymraeg weithiau ddim yn datblygu yn ddigon cyflym a'u bod yn medru "llesteirio cynnydd" plant o aelwydydd Cymraeg iaith gyntaf.
 
Dywedodd y Prif Arolygydd Ann Keane: "Ryd ...

darllenwch mwy

Sylw i Statws y Gymraeg yng Ngwlad y ...

05/12/2013
Categori: Addysg, Iaith


Treuliodd rhai o fyfyrwyr Prifysgol Bangor eu hwythnos ddarllen eleni yn cymharu sefyllfa ieithyddol Gwlad y Basg â Chymru wrth ymweld â’r ardal.
 
Dr Rhian Hodges, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Gwyddor Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor wnaeth arwain y daith i fyfyrwyr cwrs MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol.
 
Yn ystod eu hymweliad, aethant draw i weld Ikastola (ysgol cyfrwng Basgeg) yn Orio, cyfarfod golygydd papur newydd y Basgeg, Berria, ymweld â mudiad Hawliau Ieithyddol, Kontseilua a threulio diwrnod mewn gorsaf radio yng ngogledd y wlad sef Journal du Pays Basque.
 
Mi wnaeth Rhian draddodi darlith ym Mhrifysgol Gwlad y Basg, ...

darllenwch mwy

Adroddiad ar gyflwr cymunedau Cymraeg...

05/12/2013
Categori: Iaith

Adroddiad ar gyflwr cymunedau Cymraeg eu hiaith


Bu gostyngiad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn ôl cyfrifiad 2011

Mae grŵp gafodd ei sefydlu er mwyn ystyried sut i gynyddu nifer y cymunedau sy'n siarad Cymraeg wedi cyhoeddi ei adroddiad.
 
Cafodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gymunedau Cymraeg ei sefydlu yn dilyn cyfrifiad 2011 pan oedd gostyngiad yng nghanran siaradwyr Cymraeg.
 
Bu gostyngiad hefyd yn nifer y cymunedau lle'r oedd mwy na 50% yn siarad yr iaith.
 
Un o brif argymhellion yr adroddiad yw i greu dinas-ranbarthau newydd yn yr ardaloedd mwyaf Cymreig er mwyn hybu eu heconomiau.
 
'Gwersi i'w dysgu'
Ymhlith y prif faterion a gafodd eu hystyried oedd tai a'r economi, addysg Gymraeg, y defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle, a'r mesurau y gall Llywodraeth Cymru, ...

darllenwch mwy

Cynllun i greu swyddi celfyddydau yn ...

05/12/2013
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cynllun i greu swyddi celfyddydau yn cael ei lansio


Bydd y trefnwyr yn ceisio annog cwmniau i gyflogi prentisiaid yn y lansiad yng Nghanolfan y Mileniwm

Mae cynllun i geisio creu swyddi ym myd y celfyddydau dros y 1,000 diwrnod nesaf yn cael ei lansio.
 
Nod cynllun 'Building a Creative Nation' yw creu miloedd o swyddi ar draws y DU, ym meysydd y cyfryngau, cerddoriaeth a theatr erbyn 2016.
 
Bydd digwyddiad yng nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd ddydd Iau, Rhagfyr 5ed, yn ceisio annog cwmnïau i gyflogi prentisiaid.
 
Mae prentisiaid llawn amser yn derbyn £3,600 tuag at eu cyflog fel rhan o'r cynllun, gyda'r arian yn dod gan Llywodraeth Cymru.
 
Un fydd yn siarad yng Nghanolfan y Mileniwm yw Sammi Pepper, sydd wedi cael prentisiaeth gydag Opera Genedlaethol Cymru.
 
Dywedodd wrth BBC Radio Wa ...

darllenwch mwy

Taith gan milltir yr awr i fyd nofel ...

03/12/2013
Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Newyddion

Eisiau ymhyfrydu yn y Gymru waraidd, ddiwylliedig rydyn ni yn byw ynddi, lle mai parch a goddefgarwch at gyd-ddyn sy’n teyrnasu? Neu eisiau cael eich saethu gan milltir yr awr i ffrwydrad o isfyd didrugaredd llawn cymeriadau milain a ffiaidd a gamodd o’ch hunllef waetha? Yr ail? Yna camwch i mewn i fyd nofel ddiweddaraf Alun Cob, Gwyllgi.
 
Yr olaf mewn trioleg o lyfrau yn dilyn hanes Oswyn Felix yw hon, wedi’i helyntion yn Pwll Ynfyd a Tarw Pres.
 
‘Dyw’r awdur ddim yn rhyddhau’r darllenydd yn raddol i fyd tywyll trais, cyffuriau, puteiniaid a gwleidyddiaeth llwgr ond yn eich lluchio i’w ganol, wrth i’r nofel agor gyda Felix wedi ...

darllenwch mwy