Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 187 cofnodion | Tudalen 2 o 19

Llety ‘Glampio’ Newydd i Eisteddfod M...

25/11/2014
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ydych chi’n edrych am lety ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015? Mae gan Y Gorau o Gymru yr union ateb i chi. Dyma eich cyfle chi i aros yng ngwersyll ‘glampio’ cyntaf yr Eisteddfod.
 
Gyda llety yn brin yn ardal yr Eisteddfod a’r rhan fwyaf o lefydd eisoes yn llawn, penderfynwyd creu maes pebyll newydd gyda’r cyfle i logi pabell foethus am yr wythnos.
 
Bydd Gwersyll Y Gorau o Gymru wedi ei leoli drws nesaf i’r maes ac yn gyfle i aros yn yr Eisteddfod mewn llety unigryw.
 
Mae'r pebyll moethus yn cysgu hyd at 4 person ac yn dod gyda dodrefn meddal sy’n cynnwys gwlâu aero, byrddau tlws, golau amgylchol a charped cy ...

darllenwch mwy

Addysg Gymraeg: angen twf ar fyrder

19/11/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Os yw Addysg Gymraeg am ehangu; rhaid gosod yr amodau cywir er mwyn caniatáu twf ar fyrder. Dyma fydd neges Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol RhAG a gynhelir ar ddydd Sadwrn, 22 Tachwedd yn Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd.
 
Uchafbwynt y dydd i aelodau a chefnogwyr fydd anerchiad yr ystadegydd Hywel Jones, fydd yn ‘Dehongli ystadegau addysg’ yng nghyd-destun addysg Gymraeg.
 
Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG, “Rhaid gofyn y cwestiwn sylfaenol: a ydym yn gweld cynnydd go iawn, a hynny’n ddigon cyflym? Ar y cyfan rydym yn symud i’r cyfeiriad cywir ond mai cropian yr ydym, a hynny’n llawer rhy araf tuag at y nod. Rhaid gwa ...

darllenwch mwy

Gwobr CDN i raglen ddogfen am ddwy ef...

18/11/2014
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae rhaglen ddogfen S4C am ddwy efaill ddewr o Gymru wedi ennill gwobr am y Portread Gorau o Anabledd ar Sgrin yng ngwobrau'r Creative Diversity Network (CDN).
 
Mae'r ddogfen Fy Chwaer a Fi yn adrodd hanes yr efeilliaid Catherine a Kirsty Fields, 18 oed, o ardal Llanelli, sy'n byw gyda chyflwr niwrolegol prin sy'n effeithio ar eu cyhyrau a'u gallu i siarad.
 
Yn y rhaglen ddogfen hon, a gafodd ei chynhyrchu gan Bulb Films, rhan o Boom Pictures Cymru a’i darlledu yn 2012, roedd y ddwy’n dweud eu stori am y tro cyntaf, gan ddefnyddio dyfeisiadau cyfathrebu electronig arloesol.
 
Yn ogystal â'r wobr CDN, mae'r rhaglen eisoes wedi derbyn sawl anrhydedd gan ...

darllenwch mwy

Cymru v Seland Newydd – Cyngor ar Dei...

18/11/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y gêm yn erbyn y Crysau Duon ar ddydd Sadwrn yn nhrydedd gêm cyfres rhyngwladol yr hydref yn Stadiwm y Mileniwm, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canllawiau i bobl sy’n dod i wylio’r gêm.
 
Bydd y gêm yn cychwyn am 5.30pm a disgwylir torf o 74,000, yn ogystal â’r miloedd bydd yn dod i gychwyn ar y siopa Nadolig, felly mae’r Cyngor yn cynghori pobl i sicrhau digon o amser i gyrraedd canol y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus lle y bo’n bosibl.
 
Gall modurwyr osgoi tagfeydd yng nghanol y ddinas a defnyddio’r gwasanaethau parcio a theithio un ai o gyffordd 29 neu o gyffordd ...

darllenwch mwy

Gwenfair i chwarae rôl mewn datblygia...

18/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gwenfair i chwarae rôl mewn datblygiad opera lleol


Gwenfair Hughes o Faenan, Llanrwst

Mae OPRA Cymru newydd gyhoeddi penodiad Gwenfair Hughes o Faenan, Llanrwst, sy’n dechrau'r mis hwn fel Gweinyddwr Cynorthwyol y fenter gymdeithasol o Wynedd. Graddiodd Gwenfair yn ddiweddar mewn Cymraeg ac Astudiaethau Drama o Brifysgol Aberystwyth ac yn falch iawn o gael swydd yn lleol o fewn y celfyddydau gweinyddol.
 
“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i weithio i OPRA Cymru. Mi fyddai’n dysgu ystod eang o sgiliau mewn rheoli cwmni theatr, yn ogystal â chael cyfle i hyrwyddo’r iaith Gymraeg.” Meddai Gwenfair am ei phenodiad diweddar.
 
Mae’r cwmni ar hyn o bryd yn gwneud cais am gyllid ar gyfer ei chweched daith genedlaethol o Gymru ...

darllenwch mwy

Prosiect cymunedol Menter Cwm Gwendra...

17/11/2014
Categori: Newyddion

Ar 25 o Dachwedd 2014, bydd Menter Cwm Gwendraeth Elli yn ceisio ennill cefnogaeth gwylwyr i ennill £50,000, gyda'r cyhoedd yn pleidleisio dros y ffôn i benderfynu pwy fydd yn ennill. Ar ddiwrnod y bleidlais, bydd Menter Cwm Gwendraeth Elli yn dangos ei brosiect 'ABC 123 Ti a Fi' ar newyddion ITV Cymru. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar weithio gyda rhieni a'u plant i ddarparu sgiliau magu plant sylfaenol, gan gynnwys lleferydd, iaith, datblygiad emosiynol , sgiliau hunan-ofal ac ymwybyddiaeth o'r angen am amgylchedd cartref sefydlog i alluogi'r plentyn i ffynnu.
‘Mae’r angen am y gwasanaeth hwn yn seiliedig ar adborth gan brosiectau blaenorol a oedd yn dangos ...

darllenwch mwy

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol C...

17/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru 2014


Yn ennill y gadair eleni oedd Elain Llwyd, aelod CFfI Cwmtirmynach, Meirionnydd

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid, Ceredigion ar ddydd Sadwrn y 15fed o Dachwedd wedi ei westeio gan Ffederasiwn Ceredigion. Yn ystod y dydd daeth 760 o aelodau o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn y digwyddiad a gafodd ei nodd i gan Ymddiriedolaeth Elusennol NFU Ceredigion.
 
Bu’r aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau gan gynnwys canu, llefaru ac eitemau ysgafn a chystadlaethau gwaith cartref sef rhyddiaith a chelf. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu Ffederasiwn Ceredigion aeth a Tharian Mansel Charles, y Ffederasiwn buddugol yn holl gystadlaethau gyda 50 o bwyntiau. Roedd Ffederasiwn Sir Gâr yn ail efo 39 o bwyntiau a Ffed ...

darllenwch mwy

Ffermwyr yn Croesawu Ariannu Gwerth €...

17/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Croesawodd aelodau NFU Cymru Meirionnydd y cyhoeddiad diweddar gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, am ariannu gwerth pedwar miliwm ewro dros gyfnod o dair blynedd i Hybu Cig Cymru (HCC), i barhau i hyrwyddo cigoedd oen ac eidion Cymreig yn yr Almaen a’r Eidal, a chig oen Cymreig yn Sweden a Denmarc.
 
Meddai Lewis Williams, Cadeirydd Sirol NFU Cymru Meirionnydd, wrth drafod y datganiad yn ystod cyfarfod sir ddiweddaraf yr Undeb, “Er gwaethaf y cyfyngiadau diweddar yng ngwerth nerthol y bunt yn erbyn yr ewro, mae Ewrop yn parhau i fod yn farchnad hynod o bwysig i gigoedd oen ac eidion Cymreig. Er hynny, mae ehangu ymhellach a dod o hyd i farchnadoedd newyd ...

darllenwch mwy

Cyrch cyffuriau: Cyhuddo chwech

14/11/2014
Categori: Newyddion

Mae'r heddlu wedi cyhuddo chwech o ddynion rhwng 33 a 47 oed o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A a B yng ngogledd Cymru.
 
Cafodd y chwech, o ardaloedd Bangor a Manceinion, eu harestio ddoe, fel rhan o grych Operation Scorpion.
 
Mae Paul David Williams (40), Mark Andrew Jones (36), Scott Anthony Jones (33) a Darren Williams (29) yn dod o ardal Bangor.
 
Yn ogystal, mae dau ddyn o Fanceinion a Sir Caer wedi eu cyhuddo.
 
Mae Paul David Williams yn cael ei gyhuddo o ddod a chyffur wedi ei wahardd i mewn i garchar hefyd.
 
Dywedodd y ditectif arolygydd Arwyn Jones, sy'n arwain y cyrch: "Cafodd yr arestiadau eu gwneud fel rhan o'n brwydr hir a chyson ...

darllenwch mwy

Cynyddu tollau Pont Hafren ym mis Ion...

14/11/2014
Categori: Newyddion

Cynyddu tollau Pont Hafren ym mis Ionawr 2015


Mae tua 25 miliwn o gerbydau'n defnyddio'r ddwy bont yn flynyddol

Bydd toll croesi dwy Bont Hafren i Gymru yn cynyddu eto'r flwyddyn nesaf.
 
O 1 Ionawr, bydd yn rhaid i geir dalu £6.50 - cynnydd bach o 10c - gyda'r doll ar gyfer cerbydau nwyddau bychain a bysiau bychain yn cynyddu 30c i £13.10. Yn ogystal, bydd gofyn i yrrwyr cerbydau nwyddau mawr a bysiau dalu £19.60, cynnydd o 40c.
 
Mae perchnogion y pontydd, Severn River Crossing PLC, yn cynyddu'r tollau bob mis Ionawr a hynny yn unol â'r mynegai pris manwerthu.
 
Bob blwyddyn mae mwy na 25 miliwn o gerbydau'n defnyddio'r pontydd.
 
Mae'r tollau'n cael eu defnyddio i dalu am gost adeiladu'rddwy bont.
 
Mae galwadau eisoes wedi eu gwneud i ostw ...

darllenwch mwy