Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 187 cofnodion | Tudalen 3 o 19

Allen: Erlyniad yn cloi eu hachos

14/11/2014
Categori: Newyddion

Allen: Erlyniad yn cloi eu hachos


Yn Llys y Goron mae John Allen yn gwadu 40 o gyhuddiadau.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, cafodd cyn-berchennog cartref gofal yn y gogledd ei ddisgrifio fel pedoffeil rheibus oedd yn cam-drin bechgyn bregus "flwyddyn ar ôl blwyddyn."
 
Wrth gloi achos yr erlyniad dywedodd Eleanor Laws QC, bod John Allen, "dyn deallus a huawdl iawn", wedi llwyddo i dwyllo gweithwyr cymdeithasol, yr heddlu, awdurdodau lleol a'r Swyddfa Gymreig.
 
Mae Allen o Needham Market, ger Ipswich, yn gwadu 40 cyhuddiad o ymosod yn anweddus a chyhuddiadau eraill o natur rywiol yn erbyn 19 o fechgyn ac un ferch rhwng 1968 a 1991.
 
Gwnaed y cyhuddiadau gan gyn preswylwyr cartrefi preswyl yn ardal Wrecsam yn y 1970au, 1980au a 1990au - preswylwyr oedd rhwng ...

darllenwch mwy

John Owen: Dedfryd o bum mlynedd dan ...

14/11/2014
Categori: Newyddion

John Owen: Dedfryd o bum mlynedd dan glo am ddwyn £1m


Bu Owen yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.

Mae cyn grwner Sir Gaerfyrddin wedi ei ddedfrydu i bum mlynedd dan glo am ddwyn £1 miliwn.
 
Ym mis Medi fe wnaeth John Owen, sy'n 79 oed o Landeilo, bledio yn euog i 17 cyhuddiad o ladrata a chadw cyfrifon ffug.
 
Roedd Owen wedi dwyn yr arian o ystâd John Williams, wedi iddo gael ei ddewis fel un o'r rhai oedd yn gyfrifol am ddosrannu ewyllys Mr Williams wedi ei farwolaeth.
 
Bu Owen yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.
 
Clywodd y llys bod Mr Williams heb briodi ac nad oedd ganddo deulu agos, ac i'w fferm gael ei gwerthu yn 1996.
 
Cafodd tri o bobl eu penodi i oruchwylio ei ewyllys, ond bu farw'r ddau arall.
 
Dywedod ...

darllenwch mwy

Teyrnged i nyrs wedi damwain ysbyty

14/11/2014
Categori: Newyddion

Mae teulu nyrs 55 oed, bu farw mewn gwrthdrawiad tu allan i ysbyty, wedi talu teyrnged i "ddyn caredig ac anhunanol."
 
Bu Anecito Roa Obsioma farw wedi i lori oedd yn trosglwyddo nwyddau ei daro y tu allan i adran gofal brys Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd fore Mercher.
 
Dywedodd nith Anecito Roa Obsioma, Nelsie: "Roedd yn fab, brawd, ewythr a ffrind cariadus.
 
"Mae'r holl deulu wedi cael ysgytwad. Allwn ni ddim credu bod hyn wedi digwydd.
 
"Roedd pawb yn ei garu ac rydym wedi ein llethu gyda'r anwyldeb mae ei ffrindiau a'i gydweithwyr wedi dangos tuag atom ni ers y ddamwain.
 
'Dyn poblogaidd'
 
"Roedd yn ddyn poblogaidd sy'n amlwg wedi gwneud ...

darllenwch mwy

Cyfaddefiad 'sylfaenydd' Everton FC

14/11/2014
Categori: Newyddion

Cyfaddefiad 'sylfaenydd' Everton FC


Guto Sion Jones tu allan i Goodison Park, sef cartref Clwb Pel-droed Everton

Er bod ymhell dros ganrif ers sefydlu Clwb Pêl-droed Everton, mae un o 'sylfaenwyr' y clwb am gyfaddef rhywbeth i BBC Cymru Fyw.
 
Yn 2005, pan oedd Guto Siôn Jones yn 10 oed fe lwyddodd i ychwanegu ei enw i un o dudalennau gwefan Wikipedia gan roi'r awgrym mai fo oedd un o'r rhai a sefydlodd y clwb ymhell dros ganrif yn ôl yn 1865!
 
Naw mlynedd yn ddiweddarach, er mawr syndod iddo, mae'r wybodaeth nid yn unig yn dal ar un o dudalennau Wikipedia ond ar nifer o dudalennau eraill ar hyd a lled y byd.
 
Ac wrth bori am 'hanes Everton' ar y we fe welwch chi enw Guto Siôn Jones, sydd bellach yn 19 oed, ac mai fo oedd yn gyfrifol am dîm o'r enw ' ...

darllenwch mwy

Cwest wedi i ddau dderbyn organau

14/11/2014
Categori: Newyddion

Cwest wedi i ddau dderbyn organau


Bu farw Darren Hughes yn mis Rhagfyr y llynedd wedi iddo dderbyn trawsblaniad aren.

Mae disgwyl i gwest gael ei gynnal i farwolaethau dau ddyn gafodd trawsblaniad organau gan yr un unigolyn yn dilyn honiadau bod organau'r rhoddwr yn dioddef o glefyd parasitig.
 
Mae cyfreithwyr ar ran teuluoedd Robert Stuart a Darren Hughes yn dweud eu bod nhw am gael atebion i'r hyn achosodd eu marwolaethau.
 
Yn ôl cwmni cyfreithwyr Irwin Mitchell, fe wnaeth yr unigolyn roddodd y ddwy aren farw o'r un clefyd.
 
Mae disgwyl i'r cwest gael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.
 
'Cyfnod anodd iawn'
 
Bydd y cwest yn digwydd bron i flwyddyn ar ôl marwolaeth Mr Stuart, 67 oed o Gaerdydd, oedd yn cael ei adnabod fel Jim, a Mr Hughes, 42 oed o Ben ...

darllenwch mwy

Dim hediadau rhwng Caerdydd a'r Almaen

14/11/2014
Categori: Newyddion

Dim hediadau rhwng Caerdydd a'r Almaen


Roedd gobaith y byddai'r hediadau yn denu mwy o deithwyr i Faes Awyr Caerdydd.

Mae'r cwmni o'r Almaen, Germanwings, yn rhoi'r gorau i gynnig teithiau awyrennau rhwng Caerdydd a Düsseldorf.
 
Dywedodd y cwmni wrth BBC Cymru na fyddai unrhyw hediadau rhwng y ddwy ddinas yn 2015.
 
Cafodd y gwasanaeth ei lansio yn 2013 gan Lufthansa, sy'n berchen ar y cwmni.
 
Does dim sylw hyd yma gan Lywodraeth Cymru na Maes Awyr Caerdydd.
 
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw       Dyddiad Cyhoeddi: 14/11/2014Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net

Glo brig: Cais am achos newydd yn methu

14/11/2014
Categori: Newyddion

Glo brig: Cais am achos newydd yn methu


Roedd yr honiadau yn ymwneud â phedwar safle glo brig, gan gynnwys East Pit yn Nyffryn Aman.

Mae'r Swyddfa Twyll Difrifol wedi methu yn eu cais i'r Uchel Lys i ail ddechrau achos troseddol yn erbyn chwech oedd wedi'u cyhuddo o gynllwynio i dwyllo mewn cysylltiad â phedwar safle glo brig yn ne Cymru.
 
Roedd y chwech - yn cynnwys cyn brif weithredwr Clwb Pêl-droed Caerdydd, Alan Whiteley, a chyn gyfarwyddwyr Celtic Energy, Richard Walters a Leighton Humphreys - yn gwadu cyhuddiad o gynllwynio i dwyllo cynghorau Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phowys, yn ogystal â'r Awdurdod Glo.
 
Yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Chwefror penderfynodd y barnwr na allai'r achos barhau.
 
Ond penderfynodd y Swyddfa Twyll Difrifol geisio defnyddio gwe ...

darllenwch mwy

Giggs vs Bale

14/11/2014
Categori: Newyddion

Cyn i Gymru herio Gwlad Belg ar Dachwedd 16 yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2016, mae Owain Llŷr yn cymharu cyfraniad Gareth Bale a Ryan Giggs i'r tîm cenedlaethol.
 
Gobaith cenedl ar ysgwyddau'r rhif 11
 
"Roedd Cymru yn galw - ac mae Ryan Giggs wedi ateb yr alwad". Dyna sylwebaeth Nic Parry o gôl gyntaf Giggs dros ei wlad yn y fuddugoliaeth o ddwy gôl i ddim yn erbyn Gwlad Belg ar Barc yr Arfau nôl yn 1993.
 
Ychydig dros ugain mlynedd yn ddiweddarach mae Cymru yn paratoi i wynebu'r Belgiaid unwaith eto. Ac fel yn y gêm honno yng Nghaerdydd - mae gobaith cenedl ar ysgwyddau'r rhif 11.

 
Fydd Gareth Bale yn mynd gam ymhellach na Gig ...

darllenwch mwy

Cwis Plant Mewn Angen

14/11/2014
Categori: Newyddion

Cwis Plant Mewn Angen


Alex Jones yn cael nap fach gyda Pudsey a'i ffrindiau

Nos Wener, Tachwedd 14eg bydd hi'n noson Plant Mewn Angen eto. Bydd pobl yn codi arian mewn nifer o ffyrdd gwahanol dros y wlad a bydd cyfle i chi weld rhai o'r rhannau gorau ar BBC Cymru.
 
Bydd Wynne Evans yn cyflwyno'n fyw o Ganolfan Casnewydd gyda pherfformiadau gan Katherine Jenkins a Derek Brockway.
 
Ar Radio Cymru, mae Tommo'n teithio trwy Gymru ac yn gorffen ym Mangor lle bydd Tudur Owen yn disgwyl amdano mewn siwt Pudsey (yn ôl y sôn).
 
Mae'r rhan fwyaf ohonoch chi yn siŵr o fod y gyfarwydd â'r telethon flynyddol i godi arian i achosion da yn y DU a thu hwnt. Ond faint y'ch chi'n ei wybod am ei hanes?
 
Atebion ar waelod y dudalen.1. P ...

darllenwch mwy

Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r b...

14/11/2014
Categori: Newyddion

Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg


Mae'r pabis yn symbol gweladwy o'r Rhyfel Byd Cyntaf

A hithau'n wythnos y cofio, mae dau golofnydd yr wythnos hon yn ymateb i'r symbolaeth a'r seremonïau a welwyd ar hyd a lled y wlad.
 
Y môr o babis coch sydd wedi bod yn llifo drwy ffosydd y Tower of London sydd wedi denu sylw Cris Dafis yn Golwg.
 
Mae'n cyfaddef eu bod yn edrych yn brydferth iawn, a'u bod wedi dod yn symbol gweladwy o'r Rhyfel Byd Cyntaf.
 
Mae miloedd wedi heidio i fod yn rhan o'r sioe, ond mae'n troi stumog Cris.
 
Mae'r pabis coch yn rhy bert o lawer meddai i goffáu rhywbeth sydd heb ronyn o brydferthwch yn ei gylch.
 
Mae'n creu'r argraff mai rhywbeth hardd a gosgeiddig yw rhyfel, mai rhywbeth prydferth oedd aberth y ...

darllenwch mwy