Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 187 cofnodion | Tudalen 4 o 19

Cwis Bathodynnau Ysgol

14/11/2014
Categori: Newyddion

Dydd Gwener 14 Tachwedd, a hithau'n ddiwrnod Plant Mewn Angen, mae miloedd o ddisgyblion Cymru yn cael mynd i'w hysgol heb eu gwisg arferol.Ond ydych chi'n cofio pa eiriau oedd yn addurno eich siwmper ysgol chi - yr arwyddair pwysig? Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw i weld os allwch chi ddyfalu pa air, neu eiriau, sydd ar goll yn yr enghreifftiau canlynol.Atebion ar waelod y sgrîn.1. Ysgol Preseli, CrymychCofia _________ Bywa) Ble ti'nb) Joioc) Ddysgu2. Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy

Harddwch Dysg ____________a) Doethinebb) Dawnc) Chwarae3. Coleg Llanymddyfri
 

Gwell _________ Na Goluda) Arianb) Dysgc) Dawn4. Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf
 

 
I __________ F ...

darllenwch mwy

Dim digon o gefnogaeth?

14/11/2014
Categori: Newyddion

Wrth i Gymru herio Ffiji dros y penwythnos mae Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru, yn cwestiynu os oes digon o gefnogaeth i rygbi yn Ynysoedd y Môr Tawel.

"Mae'n hanner canrif ers y gêm gyntaf erioed rhwng Cymru a Ffiji yn yr hen Barc yr Arfau yng Nghaerdydd - pen-blwydd sy'n werth ei ddathlu.
 
Dwyn talent?
 
Efallai mai Awstralia, Seland Newydd a De Affrica yw'r enwau a'r atyniadau mawr sy'n ymweld â ni yng nghyfres yr hydref ond yng nghyd-destun rygbi'n gyffredinol mae presenoldeb Ffiji i'w groesawu llawn gymaint. Mae'r gêm broffesiynol wedi bod yn gleddyf deufin i Ffiji a gweddill Ynysoedd y Môr Tawel.

  
 
George Nor ...

darllenwch mwy

Bod yn drawsrywiol yng Nghymru

14/11/2014
Categori: Newyddion

Bod yn drawsrywiol yng Nghymru


Nia Medi gyda ei ffrind Scott

Mae Nia Medi yn cyflwyno Atebion, cyfres o raglenni ar BBC Radio Cymru sy'n trafod y pynciau sy'n bwysig i bobl ifanc Cymru.
 
Yn ei blog wythnosol i BBC Cymru Fyw mae Nia yn trafod pwnc sydd ddim yn cael ei drafod yn aml ymhlith Cymry Cymraeg - trawsrywioldeb.
 
Clwb hoyw
 
Nes i gwrdd â Scott gyntaf mewn clwb nos hoyw yn Abertawe nôl yn 1997 - y dyddie hynny pan oedd rhaid i chi gnocio ar ddrws y clwb a sicrhau'r bobl yno eich bod yn hoyw a'ch bod chi ddim am ddod mewn er mwyn achosi trafferth.
 
Roedd 'na lot o ymosodiadau homoffobaidd yn digwydd ar y pryd ac felly, er mwyn i chi fod yn chi eich hun, roedd yn rhaid i chi fod yn ofalus.
 
Dwi' ...

darllenwch mwy

Rali Cymru-GB yn cychwyn

14/11/2014
Categori: Newyddion

Rali Cymru-GB yn cychwyn


Mae'r cystadleuwyr yn cynnwys Elfyn Evans, 25 oed o Ddolgellau, mab cyn-bencampwriaeth rali Prydain,

 Bydd Rali Cymru-GB yn cychwyn ddydd Gwener, gyda'r gyrrwyr yn teithio o amgylch gogledd a chanolbarth Cymru.
 
Y digwyddiad rhyngwladol, sy'n para tridiau, yw'r cymal olaf ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd, gan weld 106 o gystadleuwyr yn cymryd rhan.
 
Mae'r cystadleuwyr yn cynnwys Elfyn Evans, 25 oed o Ddolgellau, mab cyn-bencampwr rali Prydain, Gwyndaf Evans.
 
23 cymal
 
Mynychodd filoedd o bobl lansiad y rali yn Stadiwm Parc Eirias, ym Mae Colwyn, nos Iau.
 
Dyma'r ail flwyddyn i'r rali gychwyn o ogledd Cymru, wedi iddo symud o Gaerdydd y llynedd.
 
Mae'r cwrs yn mynd â'r gyrrwyr drwy goedwigoedd Eryri, Sir Ddinbych a Chanolbarth Cymru.
...

darllenwch mwy

Bridger: Dechrau'r gwaith o ddymchwel...

14/11/2014
Categori: Newyddion

Bridger: Dechrau'r gwaith o ddymchwel bwthyn


Cafodd to'r adeilad, ble llofruddwyd April Jones, ei godi'r wythnos hon.

Mae rhan o fwthyn y llofrudd Mark Bridger yn ardal Machynlleth wedi cael ei ddymchwel gan gontractwyr.Cafodd to'r adeilad, ble llofruddwyd April Jones, ei godi'r wythnos hon.Cafodd y bwthyn ei brynu gan Lywodraeth Cymru er mwyn ei ddymchwel.Bydd gweddill yr adeilad yn cael ei ddymchwel, gan ddechrau dydd Llun, yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru."Bydd Llywodraeth Cymru nawr yn gweithio gyda'r awdurdod lleol, y teulu Jones a'r gymuned leol i benderfynu ar y dyfodol mwyaf addas ar gyfer y safle, yn dilyn dymchwel yr adeilad."Mae rhieni April Jones, Coral a Paul, wedi dweud bod sicrhau bod y tŷ'n cael ei ddymchwel wedi bod yn nod ers i Mark Bridger gael ei ddedfrydu i garchar am oes. ...

darllenwch mwy

Galw am wahardd cyffuriau 'cyfreithlon'

14/11/2014
Categori: Newyddion

Galw am wahardd cyffuriau 'cyfreithlon'


Mae cyffuriau 'cyfreithlon' yn creu effaith debyg i gyffuriau anghyfreithlon (megis cocên neu ecstas

Mae un o gynghorau Cymru yn galw am wahardd gwerthu cyffuriau 'cyfreithlon' yng Nghymru.
 
Mae cynghorwyr yn Abertawe eisiau i Lywodraeth y DU fabwysiadu polisi tebyg i'r un yng Ngweriniaeth Iwerddon.
 
Yn hytrach na phenderfynu os dylid gwahardd cyffuriau drwy ymdrin â phob achos yn unigol, mae Iwerddon wedi gwahardd pob cyffur seicoweithredol sy'n 'newid yr ymennydd', cyn eithrio rhai cyffuriau megis alcohol.
 
Dywedodd y Swyddfa Gartref eu bod yn ymchwilio dichonolrwydd gwaharddiad cyfan gwbl ar draws y DU, gan ganolbwyntio ar gyflenwyr, yn hytrach na defnyddwyr.
 
'Cefnogi model Iwerddon'
 
Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart: "Ychydig ...

darllenwch mwy

Dedfrydu cyn grwner Sir Gaerfyrddin

14/11/2014
Categori: Newyddion

Dedfrydu cyn grwner Sir Gaerfyrddin


Fe ymddiswyddodd John Owen fel crwner yn 2011.

Fe fydd cyn grwner Sir Gaerfyrddin yn cael ei ddedfrydu am ladrad o £1 miliwn ddydd Gwener.
 
Fe wnaeth John Owen, 79 oed o Landeilo, ddwyn yr arian o Ystâd John Williams.
 
Roedd Owen wedi ei ddewis fel un o'r rhai oedd yn gyfrifol am ddosrannu ewyllys Mr Williams wedi ei farwolaeth.
 
Ym mis Medi fe wnaeth y cyn grwner bledio yn euog i 17 cyhuddiad o ladrata a chadw cyfrifon ffug.
 
 
Bu Owen yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.
 
Ar ôl i Owen bledio'n euog, fe wnaeth y barnwr ei rybuddio bod cyfnod o garchar yn debygol.
 
Clywodd y llys bod Mr Williams heb briodi ac nad oedd ganddo deulu agos, ac i'w fferm ...

darllenwch mwy

Carwyn Jones: Dim lle i Evans ddychwelyd

14/11/2014
Categori: Newyddion

Ni all Ched Evans ddychwelyd i chwarae pêl-droed yn broffesiynol yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones, oherwydd ei fod wedi ei gael yn euog o dreisio.
 
Gwnaeth Mr Jones i sylwadau ar raglen Question Time nos Iau, gan ddweud fod y peldroediwr wedi ei gael yn euog o drosedd ddifrifol ac nad ydi o wedi ymddiheuro am dreisio dynes mewn gwesty yn Rhuddlan.
 
Mae penderfyniad Sheffield United i ganiatáu Evans, 25 oed, i ddechrau hyfforddi gyda'r tîm wedi ei feirniadu gan nifer.
 
Cafodd Evans, sydd hefyd wedi chwarae i Gymru, ei ryddhau o'r carchar fis diwethaf, ac maen o'n parhau i fynnu ei fod o'n ddieuog o'r cyhuddiad.
 
Dydd Iau fe gyhoeddodd ...

darllenwch mwy

Dathlu 20 mlynedd o gydweithio rhwng ...

14/11/2014
Categori: Newyddion

Dathlu 20 mlynedd o gydweithio rhwng Cymru ac Iwerddon


Yn ystod y cynllun 2007-2013 mae £42 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi ei fuddsoddi me

Bydd un o weinidogion Llywodraeth Cymru yn ymweld â Chastell Dulyn ddydd Gwener er mwyn dathlu 20 mlynedd o gynllun ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n cefnogi prosiectau yng Nghymru ac Iwerddon.
 
 
Daw ymweliad Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid â Dulyn, wedi i Arlywydd Iwerddon, Michael D Higgins, ymweld â Chymru fis diwethaf.
 
 
 Yn ystod y cynllun ariannu, rhwng 2007-2013, mae £42 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi ei fuddsoddi mewn 41 prosiect cydweithredol.
 
 
Mae Rhaglen Cydweithredu Cymru/Iwerddon yn cefnogi prosiectau cydweithredol rhwng partneriaid yng Nghymru ac Iwerddon.
 
£80 miliwn
&nb ...

darllenwch mwy

90 o swyddi i Lannau Dyfrdwy

14/11/2014
Categori: Newyddion

90 o swyddi i Lannau Dyfrdwy


Cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, y buddsoddiad o £4.2 miliwn yng nghwmni KK Fine Foods

Bydd 90 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, wrth i gwmni KK Fine Foods ehangu.
 
Mae'r cwmni'n cynhyrchu prydau parod wedi eu rhewi, a bydd y buddsoddiad yn galluogi'r cwmni i gynyddu'r gofod cynhyrchu yn eu ffatri ynghyd â thalu am offer newydd er mwyn i'r ffatri allu creu gwerth £30 miliwn o fwydydd wedi eu rhewi bob blwyddyn.
 
Mae'r buddsoddiad o £4.2 miliwn yn cynnwys grant o £720,000 gan Gronfa Twf Economaidd Cymru a benthyciad o £1.2 miliwn gan Gyllid Cymru, adain buddsoddi Llywodraeth Cymru
 
'Prosiect ehangu sylweddol'
 
Wrth gyhoeddi'r buddsoddiad ddydd Gwener, dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwi ...

darllenwch mwy