Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 187 cofnodion | Tudalen 5 o 19

Bil Trais: "Angen newidiadau sylweddol"

14/11/2014
Categori: Newyddion

Bil Trais: "Angen newidiadau sylweddol"


Mae adroddiad y pwyllgor yn galw am wersi gorfodol mewn ysgolion ynglŷn â pherthnasau iach er mwyn h

Mae angen "newidiadau sylweddol" i'r Bil Trais er mwyn pwysleisio mai merched yw'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n dioddef, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.
 
Nod y Bil yw mynd i'r afael cham-drin domestig a thrais rhywiol,
 
Mae ymgyrchwyr wedi honni na fydd y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yn gwneud digon i ddiogelu menywod rhag trais.
 
Ac yn ôl Christine Chapman, Cadeirydd Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad mae angen i'r Bil gyfeirio at "Drais yn Erbyn Menywod" yn hytrach na "Thrais ar Sail Rhywedd" gan y byddai hynny'n adlewyrchu'r modd anghymesur y mae menywod yn cael eu heffeit ...

darllenwch mwy

Cymeradwyo cynllun £55 miliwn yn Y Rhyl

13/11/2014
Categori: Newyddion

Cymeradwyo cynllun £55 miliwn yn Y Rhyl


Delwedd artist o sut gall y datblgiad £55 miliwn edrych wedi iddo gael ei gwblhau.

Mae cynllun i ail-ddatblygu hen safle ffair yn Y Rhyl wedi'i gymeradwyo gan gynllunwyr.
 
Mae'r cynllun £55 miliwn, gan gwmni Scarborough Development Group, yn cynnwys gwesty, archfarchnad, tafarn, gorsaf betrol a siopau.
 
Mae cynghorwyr wedi rhoi caniatad cynllunio amlinellol i'r cynllun, a fydd yn creu 350 o swyddi llawn amser, yn ôl y datblygwyr.
 
Cafodd y ffair oedd yn arfer bod ar y safle ei dymchwel yn 2007, ac mae'r safle wedi bod yn segur ers hynny.
 
Dim mwy o oedi
 
Daw'r cynlluniau newydd wedi i ddatblygiad £85 miliwn gan gwmni Modus Group fethu wedi i'r cwmni fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.
 
Yn wahanol i'r cynlluniau gwr ...

darllenwch mwy

Ennis-Hill: Tynnu enw, os oes cytunde...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Mae'r athletwr Jessica Ennis-Hill wedi dweud y bydd hi eisiau i'w henw gael ei dynnu oddi ar eisteddle yn Bramall Lane pe bai clwb pêl-droed Sheffield United yn cynnig cytundeb i Ched Evans.
 
Mae'r clwb wedi gadael i Evans, 25 oed, hyfforddi gyda nhw ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar.
 
Ond mae rheolwr United, Neil Clough, wedi dweud "nad oes penderfyniad wedi'i wneud" ynglŷn ag ail-arwyddo Evans ai peidio.
 
'Enghraifft dda'
 
Dywedodd y bencampwraig Olympaidd: "Dylai'r rheiny gyda dylanwad barchu'r rôl maen nhw'n chwarae ym mywydau pobl ifanc gan osod enghraifft dda.
 
"Pe bai Evans yn cael ei ail-arwyddo gan y clwb byddai hynny'n ...

darllenwch mwy

Bachgen ysgol yn cyfaddef treisio merch

13/11/2014
Categori: Newyddion

Mae bachgen ysgol o Wynedd wedi cyfaddef treisio merch ysgol yn dilyn gwers addysg rhyw yn yr ysgol.
 
Fe wnaeth y bachgen ymosod ar y ferch rhwng Ionawr ac Ebrill 2012 pan oedd y ddau yn 13 oed.
 
Roedd y bachgen wedi gofyn a oedd y ferch am gael rhyw gydag o, ac ar ôl iddi wrthod sawl gwaith, fe wnaeth ei threisio.
 
Yn Llys Ieuenctid Dolgellau ddydd Iau, cafodd y bachgen orchymyn cyfeirio 12 mis, a bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am 30 mis.
 
Clywodd y llys nad oedd y ferch wedi dweud wrth unrhyw un am y digwyddiad, ond bod nyrs ysgol wedi sylweddoli bod rhywbeth o'i le, ac yna dywedodd y ferch beth oedd wedi digwydd.
 
Cafodd yr heddl ...

darllenwch mwy

Gordewdra yn 'epidemig' yng Nghymru m...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Gordewdra yn 'epidemig' yng Nghymru medd Mark Drakeford


Mae Mark Drakeford wedi galw am sefydlu system reoleiddio i leihau faint o siwgr sydd mewn bwyd.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi dweud bod gordewdra yn "epidemig" yng Nghymru.
 
Mae'n galw am sefydlu system reoleiddio i leihau faint o siwgr sydd mewn bwyd.
 
Dywedodd Mr Drakeford y byddai iechyd y cyhoedd yn elwa pe bai hi'n ofynnol ar y diwydiant bwyd i leihau faint o siwgr sydd yn eu cynnyrch.
 
Wrth gyfaddef bod gordewdra'n broblem, ychwanegodd bod y nifer sy'n ysmygu wedi disgyn ynghyd â'r nifer o bobl ifanc sy'n yfed alcohol.
 
'Gwahanol ddewisiadau'
 
Wrth siarad â Huw Edwards ar raglen Wales Report y BBC, dywedodd: "Erbyn hyn mae'r gwasanaeth iechyd yn gwneud llawer o waith yn mynd i'r afael â goblygiadau bywydau p ...

darllenwch mwy

Rhybuddion am wyntoedd cryfion

13/11/2014
Categori: Newyddion

Rhybuddion am wyntoedd cryfion


Difrod gan wynt ar Ynys Y Barri

Mae disgwyl i wyntoedd o hyd at 75 m.y.a. daro arfordir gorllewin Cymru ac mae difrod eisoes wedi ei achosi wrth i goed gwympo.
 
Cafodd cyfyngiadau cyflymdra eu gosod ar rannau o'r M4, a bu'r A470 ar gau yn ardal Llanfair ym Muallt ar ôl i goeden gwympo.
 
Yn ôl y Swyddfa Dywydd mae rhybudd oren, byddwch yn barod ar gyfer problemau trafnidiaeth, wedi ei gyhoeddi ar gyfer siroedd Caerfyrddin, Abertawe, Ceredigion, Gwynedd a Phenfro.
 
Mae rhybudd oren hefyd yn rhybuddio am ddifrod posib i adeiladau a choed.
 
Cafodd cyfyngiadau o 40 m.y.a. eu gosod ar yr hen Bont Hafren, ac mae un lôn wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad.
 
Rhybudd llifogydd
& ...

darllenwch mwy

Damwain farwol: Galw am ffordd osgoi

13/11/2014
Categori: Newyddion

Damwain farwol: Galw am ffordd osgoi


Roedd Joshua yn 18 oed

Wedi damwain farwol ar yr A485 yn Alltwalis mae un o gynghorwyr Sir Gaerfyrddin wedi galw am ailedrych ar frys ar astudiaeth i adeiladu ffordd osgoi.
 
Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, sy'n cynrychioli ward Llanfihangel-ar-arth, ei bod yn credu "ei bod hi'n bryd i ni ystyried y mater hwn o ddifri unwaith eto."
 
Yn ôl Ms Evans, mae sôn wedi bod am adeiladu ffordd osgoi "ers blynyddoedd lawer. Cafodd cynlluniau rhagarweiniol eu llunio beth amser yn ôl ond chafodd dim byd ei 'neud."
 
Daw ei sylwadau ar ôl marwolaeth dyn 18 oed ddydd Mercher ar ôl gwrthdrawiad rhwng Renault Clio coch a Ford Fiesta coch.
 
Aed â phedwar o bobl er ...

darllenwch mwy

Tua 100 yn mynychu angladd cyn-filwr

13/11/2014
Categori: Newyddion

Tua 100 yn mynychu angladd cyn-filwr


Serving and former armed forces personnel were among those at Mr Morgan's funeral

Daeth tua 100 o bobl i angladd cyn filwr 85 oed ym Mro Morgannwg a hynny yn dilyn ple ar wefan Facebook am alarwyr.
 
Fe wnaed yr apêl ar wefannau cymdeithasol gan y Parchedig Rachel Simpson, ar ôl iddi hi dderbyn manylion angladd Harold Morgan, a gweld nad oedd yna unrhyw deulu agos.
 
Ond ddydd Iau roedd eglwys San Tathan yn San Tathan yn llawn ar gyfer angladd y cyn filwr 85 oed.
 
Bu'n rhaid i rai sefyll yn y glaw tu allan.
 
Dywedodd y Parch Simpson: "Roeddwn i'n poeni y byddai'r angladd yn cael ei fynychu gan gyfreithwyr a nyrsys yn unig, a dyw hynny ddim yn ffordd neis iawn o fynd."
 
Yn sgil yr apêl, fe wnaeth 30 o fyfyrwyr Coleg M ...

darllenwch mwy

Damwain awyren oherwydd 'prinder tanw...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Damwain awyren oherwydd 'prinder tanwydd'


Fe ddisgynodd awyren y 'Cessna' i'r ddaear ym Mhenarlâg

Mae adroddiad wedi datgelu fod peilot a'i bartner wedi cael eu lladd mewn damwain awyren ysgafn oherwydd nad oeddynt yn cario digon o danwydd i gwblhau'r daith yn ddiogel.
 
Bu farw Gary Vickers, 58 oed, a Kaye Clarke, 42 oed, y ddau o Gaer, ar ôl i'r awyren Cessna gwympo i'r ddaear ym Maes Awyr Penarlâg, Sir y Fflint.
 
Mae'r adroddiad gan Y Gangen Ymchwilio Damweiniau Awyr, wedi datgelu fod injan chwith yr awyren wedi colli pŵer o ganlyniad i "ddiffyg tanwydd"Roedd yr awyren wedi hedfan o Baris.Dywedodd yr adroddiad ar y ddamwain fod y rhan fwyaf o'r tanwydd oedd yn yr awyren wedi ei storio yn y tanciau ategol, ac nid oeddynt wedi cael eu cysylltu i fwydo'r injan ...

darllenwch mwy

Pryder am swyddi ym Melin Bapur Shotton

13/11/2014
Categori: Newyddion

Pryder am swyddi ym Melin Bapur Shotton


Mae gan safle Shotton y gallu i gynhyrchu 490,000 tunnell y flwyddyn

Mae cwmni UPM, sy'n cyflogi 370 mewn melin bapur ar Lannau Dyfrdwy, wedi cyhoeddi cynlluniau i ddiswyddo 550 o'i gweithlu yn Ewrop.
 
Bwriad y cwmni yw cau un o'r peiriannau cynhyrchu ar eu safle yn Shotton, ond does dim cadarnhad wedi ei roi gan y cwmni ynglŷn ag effaith hyn ar swyddi lleol
 
Mae gan UPM ffatrïoedd eraill yn Ffrainc, Y Ffindir a'r Almaen.
 
Dywed y cwmni eu bod am leihau eu gallu cynhyrchu o 800,000 tunnell yn Ewrop.
 

 Mae gan UPM Shotton y gallu i gynhyrchu 490,000 tunnell y flwyddyn.
 
"Mae'r rhain yn gynigion mae'r cwmni wedi eu hamlinellu a bydd yn rhaid eu rhoi gerbron y gweithlu a'r undebau.
 
"Ni allwn roi rhifau ...

darllenwch mwy