Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 43 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Teyrngedau lu i Alun Sbardun

16/12/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Teyrngedau lu i Alun Sbardun


Alun Sbardun: Cerddor Amryddawn

Cafwyd teyrngedau lu gan fawrion y genedl neithiwr pan glywyd am farwolaeth sydyn Alun 'Sbardun' Huws.
 
Yn wreiddiol o Benrhyndeudraeth, aeth Alun ymlaen i fod yn aelod allweddol o fand poblogaidd y Tebot Piws gyda Dewi 'Pws' Morris.
 
Yn ogystal â'r Tebot, roedd hefyd yn aelod o fandiau eiconig Edward H Dafis, Ac Eraill a Mynediad am Ddim. Bu hefyd yn rhan annatod o'r opera roc unigryw Nia Ben Aur yn ystod yr un cyfnod. Mae Sbardun yn cael ei ystyried fel un o arloeswyr y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg yn y 1960au a'r 1970au lle y cafodd ddylanwad parhaol ar genedlaethau o gerddorion yn ddiweddarach a fu'n canu'n Gymraeg. 
 
Roedd gan Sbardun y ddawn gynheni ...

darllenwch mwy

Y pleidiau llai yn cwrdd i drafod tac...

15/12/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Y pleidiau llai yn cwrdd i drafod tactegau


Y pleidiau llai yn cwrdd

Daeth Plaid Cymru, yr SNP a'r Blaid Werdd ynghyd i ddatgan eu bod am ymladd yn erbyn agenda o doriadau pleidiau San Steffan. Maent hefyd yn galw ar gael eu cynnwys yn y dadleuon etholiadol arfaethedig sy'n arwain at yr etholiad cyffredinol fis Mai nesaf.  

Yn ystod cyfarfod yn San Steffan heddiw, cyhoeddodd arweinyddion y tair plaid fod yr Etholiad Cyffredinol fis Mai nesaf yn gyfle i newid gwleidyddiaeth Prydain er gwell.
Dywedodd arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon fod yna ragor o doriadau ar y gweill, ni waeth pa blaid fydd yn rheoli,
"Does dim diwedd i doriadau San Steffan sydd eisoes yn taro’r Alban yn galed - cyhoeddodd Datganiad yr Hydref werth £15 biliwn o doriadau ...

darllenwch mwy

Y Gwyll, Rhys Ifans a llawer mwy ar S...

15/12/2014
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Y Gwyll, Rhys Ifans a llawer mwy ar S4C dros y 'Dolig


Y Gwyll yn ôl ar ddydd Calan

Bydd DCI Tom Mathias a’r tîm yn ôl yn y gyfres dditectif Y Gwyll ar S4C i archwilio achos o dân bwriadol yn ogystal â stori am dor calon a cholled wrth inni ddarganfod mwy am fywyd a hanes y ditectif. Fe fydd y bennod arbennig yn sicr yn flas o’r hyn sydd i ddod yn yr ail gyfres yn hwyrach yn y flwyddyn.

Bydd rhifyn arbennig hir-ddisgwyliedig o gyfres Y Gwyll ar Ddydd Calan ar S4C yn un o uchafbwyntiau amserlen Nadolig sy’n llawn perfformiadau gwreiddiol, gafaelgar gan rai o sêr mwyaf y byd adloniant yng Nghymru.
 
Bydd Richard Harrington, sy'n chwarae rhan DCI Mathias yn y gyfres dditectif, yn un o blith nifer o artistiaid byd-enwog ...

darllenwch mwy

Mae'r dyfodol yn ddigidol, yn ôl Bryn...

15/12/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae'r dyfodol yn ddigidol, yn ôl Bryn Fôn


Bryn Fôn: Mae'r dyfodol yn ddigidol

Bydd gwrandawyr mewn rhannau o ogledd orllewin Cymru o'r diwedd yn gallu derbyn radio digidol o hyn ymlaen.  Roedd y canwr Bryn Fôn a Martin Geraint yn lansio'r gwasanaeth newydd yn Galeri, Caernarfon ddydd Gwener.
 
Ar ôl lansio'r gwasanaeth, dywedodd Bryn Fôn wrth Lleol.cymru, "Roedd yn bleser, ac yn fraint i dderbyn y dasg o bwyso'r botwm i ddod a radio digidol i Ogledd Orllewin Cymru. Dwi'n falch fod yr holl orsafoedd gwahanol wedi gallu cydweithio i wireddu'r prosiect hwn."

Bydd cerddorion drwyddi draw yn elwa o'r datblygiad hwn, yn ôl y canwr o Ddyffryn Nantlle, "Y gobaith rŵan ydi y bydd ein cerddoriaeth yn swnio yn well. Roedd yn rhwystredi ...

darllenwch mwy

Gofyn am ofal ar y mynyddoedd

12/12/2014
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gofyn am ofal ar y mynyddoedd


Eira trwchus ar y mynyddoedd

Mae'r bartneriaeth Mountain Safe yn rhybuddio cerddwyr sy'n bwriadu mentro allan i fynyddoedd Eryri i gymryd pwyll dros y penwythnos, ar ôl i dros droedfedd o eira syrthio dros nos, gyda'r rhagolygon yn addo rhagor o wyntoedd garw ac eira dros y dyddiau nesaf. 
 
Mae'r Bartneriaeth Mountain Safe yn argymell cerddwyr i gymryd gofal ac i gario bwyelli rhew a chramponau os ydynt am ddringo mynyddoedd dros 700 mtr neu ddwy fil o droedfeddi o uchder.
 
Mae gan Eryri  sawl copa dros uchder o 700 mtr, gyda'r mynyddoedd yn gyrchfan boblogaidd i ddringwyr yn ystod y gaeaf.  Mae Eryri yn beryglus iawn dros y gaeaf gyda thywydd cyfnewidiol yn dal allan y cerddwyr mwya ...

darllenwch mwy

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gy...

11/12/2014
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gymraeg


Cam mawr ymlaen ym maes meddygaeth

Bydd modd i fyfyrwyr astudio meddygaeth yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf yn 2015, a hynny ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe.

Bydd darlithwyr a benodwyd o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dysgu ac yn cefnogi darpar fyfyrwyr meddygol sy’n dymuno dilyn rhan o’u cwrs trwy’r iaith.

Bydd Sara Whittam ym Mhrifysgol Caerdydd a’r Dr Heledd Iago ym Mhrifysgol Abertawe yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau clinigol a phroffesiynol yn y Gymraeg ac yn cael trin a thrafod elfennau o’u cyrsiau yn Gymraeg.

Bydd pwyslais ar sgiliau ymarferol yn ogystal ag ymchwil yn y ddwy brifysgol. Bydd pob myfyriwr yn cael cefn ...

darllenwch mwy

Prifysgol Abertawe'n cadw llyfr nodia...

11/12/2014
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Prifysgol Abertawe'n cadw llyfr nodiadau "coll" Dylan Thomas yng Nghymru


Jeff Towns: Cadeirydd Cymdeithas Dylan Thomas

Llwyddodd Prifysgol Abertawe i sicrhau y bydd un o lyfrau nodiadau Dylan Thomas y cafodd ei ailddarganfod yn ddiweddar yn aros yng Nghymru ac ar gael i ysgolheigion.
 
Llwyddodd y Brifysgol i brynu'r llyfr am £85,000 mewn arwerthiant yn Sotheby's ar ôl bod ar goll am ddegawdau cyn iddo ddod i'r fei yn ddiweddar.Mae'n un o bum llyfr nodiadau y defnyddiodd Dylan Thomas – mae'r pedwar arall ym Mhrifysgol Talaith Efrog Newydd yn Buffalo.Disgrifiodd yr Athro John Goodby, arbenigwr rhyngwladol ar Dylan Thomas a golygydd rhifyn canmlwyddiant ei gerddi, y darganfyddiad fel "y Greal Sanctaidd i ysgolheigion Thomas", a'r mwyaf cyffrous er marwolaeth y bardd ym 1953. Medda ...

darllenwch mwy

Galw am wariant yng nghadarnleoedd y ...

11/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Galw am wariant yng nghadarnleoedd y Gymraeg


Dylan Bryn Roberts

Ar ddechrau mis Rhagfyr cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru £1 miliwn ar gyfer prosiectau i ddatblygu canolfannau i hybu’r Gymraeg gyda rhan fwyaf o'r arian yn mynd at ardaloedd y tu allan i gadarnleoedd y Gymraeg.  

Fe groesawyd y cyhoeddiad gan fudiad Dyfodol i'r Iaith ond mae eraill o'r farn fod angen canolbwyntio ar yr ardaloedd lle mae'r Gymraeg ar ei chryfaf.

Un sy'n gweithio yn y maes cynllunio ieithyddol yw Dylan Bryn Roberts o'r Felinheli, ac mae o'r farn nad oes posib achub yr iaith yn Sir Gaerfyrddin heb yn gyntaf ddiogelu'r Gymraeg yn ei chadarnleoedd.

Meddai, "Do, fe glustnodwyd £138,000 ar gyfer trochi hwyrddyfodiaid yn Llangefni Ynys Môn, ond ...

darllenwch mwy

Cracyr Nadoligaidd Albwm Candelas

11/12/2014
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Cerddoriaeth, Newyddion

Aeth gyrfa Candelas o nerth i nerth yn dilyn rhyddhau eu halbwm cyntaf, gyda chaneuon fel Anifail a Symud Ymlaen yn ffefrynnau bellach gyda thorfeydd ledled Cymru. 
 
Ers yr haf, mae'r band wedi arwyddo i label I KA CHING gyda rhyddhau dwy sengl; Dim Cyfrinach a Cynt gan goroni'r flwyddyn gyda rhyddhau albwm Bodoli’n Ddistaw. 
 
Aeth Lleol.cymru i holi'r canwr Osian Williams am yr albwm newydd sbon.
 
Disgrifiwch steil yr albwm yma?
 
Mae hi'n ddatblygiad naturiol o'r albwm gyntaf fyswn i'n ei ddweud.
 
Doedd 'ne ddim eistedd lawr i drafod beth fydde 'swn' yr ail albwm, natho' ni jysd cario mlaen i gyfansoddi a dyma oedd y canlyniad.
  ...

darllenwch mwy

Croesawu ymateb y Llywodraeth i ymhol...

10/12/2014
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu ymateb cadarnhaol y Gweinidog Iechyd i argymhellion ei hymholiad i wasanaethau gofal sylfaenol yn Gymraeg.
 
Cyhoeddodd y Comisiynydd adroddiad Fy Iaith, Fy Iechyd ar 10 Mehefin 2014.
 
Roedd yr adroddiad yn gwneud 33 o argymhellion ar gyfer gwella darpariaeth gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru ac yn gofyn am ymateb gan y Llywodraeth ymhen chwe mis..
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:
 
“Gwasanaethau gofal sylfaenol yw cyswllt cyntaf y rhan fwyaf o bobl â'r gwasanaeth iechyd. Wrth gasglu tystiolaeth gan unigolion ar gyfer yr ymholiad, daeth yn amlwg bod yna fylchau mawr yn y ddarpariaeth Gymraeg, ...

darllenwch mwy