Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 43 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Ffordd amgen Cyfoeth Naturiol Cymru o...

09/12/2014
Categori: Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi defnyddio dull arloesol o ddelio â chwmni sydd wedi llygru Afon Taf.
 
Ym mis Ionawr a mis Medi 2013, aeth gwastraff o safle PB Gelatins UK Limited yn Nhrefforest i’r afon yn anfwriadol.
 
Er na laddwyd yr un pysgodyn, mi wnaeth y llygredd ladd pryfed sy’n ffynhonnell fwyd bwysig i bysgod fel y brithyll a’r eog.
 
Yn hytrach nag erlyn y cwmni, derbyniodd CNC gynnig ganddo i ddefnyddio sancsiynau sifil.
 
Golyga hyn fod y cwmni wedi cytuno i dalu £20,000 i Ŵyl Taf, sef prosiect lleol a gaiff ei redeg gan Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru.
 
Mae’n annog ysgolion a grwpiau cymune ...

darllenwch mwy

Llofnodwch i danseilio’r Llywodraeth!

09/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Daw ymgyrchwyr o bob cwr o Gymru ynghyd yn Rhaeadr Gwy nos Wener 12fed o Ragfyr er mwyn argyhoeddi pa mor anhapus y maent ynglŷn â’r Bil Cynllunio arfaethedig, wrth i Bwyllgor Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Senedd barhau’r craffu yng Nghaerdydd.
 
Mae cynllunio tai wedi bod yn bwnc llosg erioed yn y Gymru fodern, ac er hynny nid oes y teimlad bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried eu gwaith yn y maes o ddifri wrth gyflwyno’r bil; yn wir mae yna gymaint o bryder mae yna sôn am her gyfreithiol hyd yn oed!
 
“Gennym draddodiad balch o brotest yng Nghymru, ac mae’n rhaid i ni arddangos nad yw’r Bil Cynllunio ar gyfer Cymru yn ei ffurf b ...

darllenwch mwy

Cam allweddol at adfywio'r iaith, yn ...

08/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Cam allweddol at adfywio'r iaith, yn ôl Mudiad


Heini Gruffudd

Mae Heini Gruffudd ar ran mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi croesawu'r chwistrelliad o fuddsoddiad a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan Lywodraeth Cymru fel cam allweddol at adfywio'r iaith.
 
Mae'r mudiad yn gweld sefydlu Canolfannau Cymraeg mewn ardaloedd sydd wedi gweld y Saesneg yn dod yn brif iaith, yn gam allweddol wrth adfywio’r iaith yn yr ardaloedd hynny.
 
Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, “Wrth i sefydliadau traddodiadol sydd wedi cefnogi’r iaith a chymdeithasu trwy’r Gymraeg edwino, mae hi’n dod yn fwyfwy pwysig bod gan gymunedau yng Nghymru ganolfannau sy’n rhoi modd i bobl leol gymdeithasu a mwynhau gweit ...

darllenwch mwy

Cwmni Theatr Arad Goch - gwahoddiad i...

08/12/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cwmni Theatr Arad Goch - gwahoddiad i artist preswyl - gofod gweithio di-dal


Cwmni Theatr Arad Goch


Cyfle i weithio mewn canolfan greadigol brysur Gymraeg.
 
Mae Cwmni Theatr  Arad  Goch  yn  gwahodd  ceisiadau  gan  artistiaid  o  feysydd  y  celfyddydau  gweledol,  ffilm, animeiddio, darlunio neu’r celfyddydau digidol i fod yn artist preswyl yng Nghanolfan Arad Goch.
 
Mae’r Ganolfan, sydd yn ran o Cwmni Theatr Arad Goch, yn ganolfan gynhyrchu yng nghanol tref Aberystwyth. Yno mae theatr stiwdio, ystafelloedd ymarfer, gofodau aml ddefnydd, adnoddau golygu fideo a sain, oriel arddangos fach a swyddfeydd.
 
‘Mae dysgu am yr ‘ins and outs’ o sut mae cwmni fel hyn yn cael ei ...

darllenwch mwy

Albwm newydd y Plu allan nawr!

08/12/2014
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Albwm newydd y Plu allan nawr!


Holl Anifeiliaid y Goedwig

‘Holl Anifeiliaid y Goedwig’ yw ail albwm Y Plu - y band gwerin amgen o ardal Eryri, Gogledd Cymru ac mae’n cynnwys 15 cân ar thema anifeiliaid sy’n gymysgedd o ganeuon gwreiddiol, traddodiadol ac addasiadau o glasuron plant o Gymru.
 
Mae’r ddwy chwaer a brawd, Elan, Marged a Gwilym Rhys, yn canu mewn harmoni tri llais gyda dylanwad canu gwlad ac Americana yn amlwg. Aeth Lleol.Cymru i holi’r Plu am ei halbwm diweddaraf:
 
1. Beth oedd y syniad tu ôl i'r cysyniad i Holl Anifeiliaid y Goedwig?
 
Roeddem ni eisiau thema dda i'r albwm a fuasai'n tynnu'r holl ganeuon gyda'i gilydd ac fe benderfynem ni ar anifeiliaid. Gan fod pa ...

darllenwch mwy

Dyfodol gwirfoddoli mewn chwaraeon yn...

08/12/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dyfodol gwirfoddoli mewn chwaraeon yng Nghymru, gan James Owens


Gwirfoddoli mewn chwaraeon

Mae James Owens yng ngofal datblygiad strategol y gweithlu hyfforddi a gwirfoddoli yn ei waith gyda Chwaraeon Cymru ac mae newydd gael ei benodi’n aelod o Grŵp Cynghori Chwaraeon Cymru. Felly, mae mewn sefyllfa dda i gyflwyno darlun o’r camau nesaf tuag at wirfoddoli delfrydol.              
 
Yma, mae’n cyflwyno ei farn ar y camau allweddol nesaf ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.
 
Os oes un peth yn sicr am wirfoddoli mewn chwaraeon yng Nghymru, mae’n ffaith na fyddwn ni mewn gwirionedd yn genedl flaengar ar lwyfan y byd nes bydd pawb yn ysgwyddo cyfrifoldeb am eu rôl mewn gwneu ...

darllenwch mwy

Datblygu Canolfannau i hybu’r Iaith

08/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Datblygu Canolfannau i hybu’r Iaith


Prif Weinidog Cymru

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y prosiectau fydd yn derbyn nawdd o’r gronfa newydd  gwerth dros £800,000 ar gyfer datblygu canolfannau a lleoedd dysgu newydd i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
Nod y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf, a gafodd ei chyhoeddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, yw helpu i wireddu  polisi Bwrw Mlaen.  Bydd yn rhoi cyfle i awdurdodau lleol, colegau a phrifysgolion weithio gyda phartneriaid yn y gymuned i ddatblygu canolfannau lle bydd pobl yn gallu dysgu neu ymarfer eu Cymraeg.
 
Dyma’r prosiectau a fydd yn cael cymorth yn ystody flwyddyn nesaf:
 

Cyngor Ynys Môn (£138,723) i ddatb ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymune...

08/12/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0


Gwobrau Dathlu Cyflawniad 2015 Cymunedau 2.0

Bydd Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015 ac rydym ni am gydnabod a dathlu’r unigolion, y sefydliadau a’r partneriaethau hynny sydd wedi gwneud y mwyaf o’r cyfle i weithio gyda Cymunedau 2.0 a helpu i greu Cymru ddigidol.
 
Enwebiadau cau ar 15 Rhagfyr ac gallwch enwebu unigolyn, sefydliad neu bartneriaeth ar gyfer un o’r Gwobrau hyn, a fydd yn cael eu cyhoeddi mewn cynhadledd genedlaethol yng Nghaerdydd rhwng dydd Mercher 25 a dydd Iau 26 Chwefror 2015.
 
 
 
Y Gwobrau


1.  Gwobr Cyflawniad Unigol
Rydym ni’n chwilio am rywun sydd wedi defnyddio cymorth Cymunedau 2.0 i ddod yn hyderus ar-lein – rhywun y mae ei fy ...

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Sadwrn y busnesau bach

08/12/2014
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Dathlu Dydd Sadwrn y busnesau bach


Ieuan Edwards, o Edwards o Gonwy

Dathlwyd dydd Sadwrn y busnesau bach dros y penwythnos er mwyn ysbrydoli a chefnogi busnesau bach ledled y wlad, gyda hyd yn oed 10 Stryd Downing yn trefnu marchnad o flaen ei drws ffrynt.  Aeth y cigydd enwog Ieuan Edwards, o Edwards o Gonwy i Lundain fel rhan o gynrychiolaeth busnesau bach i gymryd rhan yn y farchnad hon.
 
Fel yr eglurodd Ieuan “Gaethon ni ein dewis i fynd i 10 Downing St gan lywodraeth ganolig, ymhlith 100 o gwmnïau eraill  ledled Prydain fel esiampl o gwmni lleol.”
 
Credai Ieuan fod gan fusnesau bach rhan bwysig o fewn yr economi,
 
“Mae busnesau bach ar ben eu hunain yn fach wrth reswm, ond fel cyfanwaith rydym yn ...

darllenwch mwy

CD newydd Côr Bois Y Felin

07/12/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Gyda Bob Geldof newydd goncro'r siartiau unwaith eto gyda'i fersiwn diweddaraf o "Band Aid", mae Côr Bois Y Felin, o Bancyfelin ar fin lansio'u CD eu hunain, a chanran o elw'r CD yn mynd at elusen, Diabetes UK.
 
"Mae'n draddodiad gyda'r côr i godi arian yn flynyddol, wrth ganu carolau yn lleol, a rhannu'r arian rhwng elusen rhyngwladol, ag elusen lleol" meddai ysgrifennydd y Côr, Emyr Vaughan.
 
"Dros y dair mlynedd diwethaf, mae'r côr wedi codi dros £2000 ar gyfer elusen. Macmillan, adrannau Canser y Fron a'r Prostate yn ysbytai Glangwili a Llanelli,  ac eleni, yr y'n ni wedi penderfynnu cefnogi elusen Diabetes UK, ac y gobeithiwn bydd rhyw ...

darllenwch mwy