Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 20 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE

15/04/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE


Mae nifer o bobl yn anfodlon gyda phenderfyniad Ms Jones i dderbyn yr MBE

Mae Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr yr Urdd, wedi siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf am dderbyn ei hanrhydedd MBE.
 
Ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Mawrth, dywedodd:
 
"Os ydych chi'n edrych ar y ffordd mae'r Urdd wedi trawsnewid dros y ddegawd ddiwethaf, bron wedi dyblu mewn trosiant, 90 yn fwy o staff, yna 'dw i'n hapus iawn bod fy rhan i, personol i, yn y gwaith yna wedi cael ei gydnabod yn allanol."
 
Gofynnodd y BBC a oedd Ms Jones yn cydnabod bod rhwygiadau wedi bod a bod posibiliad y byddai adlais o hynny yn cael ei weld ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Bala eleni.
 
"'Dw i'n derbyn bod yna amrywiaeth o farn am y pethau yma. Ond ar ddiw ...

darllenwch mwy

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!

15/04/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!


Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael! Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.
 
Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael! Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android.
 
Dyma Ap unigryw ble bydd modd i chi ymchwilio’n hawdd am weithgareddau a digwyddiadau cyfrwng Cymraeg yn eich ardaloedd! Gyda thros 3,000 o weithgareddau gan yr Urdd – dyma’r ffordd i chi ymchwilio’n hawdd i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi!Ar yr Ap bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau gan sefyd ...

darllenwch mwy

S4C yn lansio gwefan Clic newydd - gw...

11/04/2014
Categori: Newyddion


Mae S4C wedi lansio gwasanaeth ar-lein Clic ar ei newydd wedd gyda system newydd sy'n golygu bod gwylio cynnwys y Sianel, yn fyw ac ar-alw, yn fwy cyfleus nag erioed.
 
Mae'r wefan Clic newydd yn system hyblyg fydd yn gweithio ar amryw o blatfformau – gan gynnwys y platfformau mwyaf poblogaidd, Apple ac Android - ac yn addasu ei hun ar gyfer maint y ddyfais sy'n cael ei defnyddio.
 
Mi fydd hefyd am y tro cyntaf yn caniatáu i wylwyr rannu gwybodaeth am y cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol.
 
Ynghlwm â hyn, mae gan Clic wedd newydd ffres a chyfoes – newidiadau fydd yn atseinio ar hyd holl wasanaethau S4C, ar-lein ac ar deledu.
 
Dywedod ...

darllenwch mwy

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi ...

10/04/2014
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia UK wedi cyhoeddi penodi’r Wicipediwr Preswyl cyntaf erioed mewn sefydliad Cymraeg.
 
Penodwyd Marc Haynes i’r breswyliaeth yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn adrodd nôl ar sut y gellir rhannu adnoddau addysgiadol ar blatfformau Wikimedia, gan gynnwys Wikipedia, o dan drwyddedau agored priodol. Bydd hyn yn caniatáu i bobl rannu, defnyddio ac ailddefnyddio cynnwys addysgol y Coleg yn y pen draw.
 
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru. &nbs ...

darllenwch mwy

Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…

08/04/2014
Categori: Chwaraeon

Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…


Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…

Ar 9 Ebrill, daw myfyrwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd wyneb yn wyneb i frwydro mewn dros ugain o gampau chwaraeon gwahanol i ganfod enillwyr tarian Farsity Cymru. Her Farsity Cymru yw'r digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r ail fwyaf o blith Gemau Farsity Prifysgolion Prydain, yn dilyn y gystadleuaeth rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.
 
Yn ystod Her Farsity Cymru, bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn cystadlu mewn dros 20 o gampau gwahanol: o bêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci a nofio i gleddyfaeth, sboncen a Ffrisbi Eithafol. Mae'r gystadleuaeth yn codi i uchafbwynt â'r gêm rygbi fawr, sy'n cael ei chynnal o flaen torf o fil ...

darllenwch mwy

'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'

08/04/2014
Categori: Newyddion

'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'


'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'

Gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyfansoddiadau Eisteddfod Sir Gâr wedi pasio ers wythnos, mae rhoi trefn ar y bwndeli o geisiadau a'u didoli i feirniaid yn cyrraedd tua'r terfyn.
 
Ond mae un cais wedi dod i law heb amlen dan sêl ac mae'r trefnwyr yn apelio ar awdur y gwaith i anfon yr wybodaeth angenrheidiol i swyddfa'r Eisteddfod cyn gynted â phosibl fel bod y gwaith yn cael ei ystyried am wobr eleni.
 
"Ap Emlyn" yw'r ffugenw a chais ar gyfer y gystadleuaeth ddrama hir a'r Fedal Ddrama yw'r gwaith sydd wedi dod i law.
 
Ond petai gwaith "Ap Emlyn" yn dod i'r brig, fyddai dim modd ei wobrwyo ef neu hi heb yr wybodaeth sydd i fod wedi'i chynnwys yn yr amle ...

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i ba...

04/04/2014
Categori: Addysg, Iaith

Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i barhau


Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i barhau

Bu nifer o fyfyrwyr Aberystwyth yn protestio yn erbyn cau Neuadd Pantycelyn.
 
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cytuno ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) er mwyn datblygu cynllun busnes fydd yn golygu parhad Neuadd Pantycelyn fel Canolfan Gymraeg a Diwylliant.
 
Bydd y cynllun yn cynnwys datblygu opsiynau ar gyfer parhad Pantycelyn fel llety arlwyo ar gyfer myfyrwyr sy'n siaradwyr Cymraeg ac yn ddysgwyr y Gymraeg, yn ôl datganiad y brifysgol.
 
'Canolbwynt'
 
Yn ôl y brifysgol, bydd y Ganolfan Gymraeg a Diwylliant yn ganolbwynt i'r gymuned Gymraeg, gan gynnwys myfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach yn y dref.
 
Y bwriad oedd symud y myfyr ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Mwy o Enwau i Ŵyl Lenyddiaet...

03/04/2014
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddi Mwy o Enwau i Ŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014


Gwyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014

“Mae Dinefwr yn ddigwyddiad unigryw, gwych, yr union beth y mae Cymru’n llwyddo i’w wneud mor dda. Bydd hi’n anrhydedd i fod yng nghanol cymaint o bobl creadigol, mewn lleoliad mor anhygoel” – Charlotte Church
 
Mae mwy o enwau wedi eu cyhoeddi ar gyfer Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr, sef dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol, a gynhelir ym Mharc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr yr haf hwn. Ceir rhestr o’r perfformwyr ynghyd â nodyn bywgraffiadol ar ochr dde’r dudalen yn adran Rhaglen.
 
Ymysg y rhai sydd wedi’u hychwanegu at y rhaglen eleni y mae Gruff Rhys, s ...

darllenwch mwy

Banc yn rhoi hwb o £45m i gyfleustera...

03/04/2014
Categori: Addysg, Iaith

Banc yn rhoi hwb o £45m i gyfleusterau Prifysgol Bangor


Bydd yr arian yn hwb i gynlluniau ehangu a moderneiddio

Mae cynlluniau Prifysgol Bangor i fuddsoddi yn y campws ac uwchraddio cyfleusterau dysgu wedi derbyn £45m gan Fanc Buddsoddi Ewrop.
 
Hwn yw banc yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n ariannu benthyciadau tymor hir i brosiectau ar hyd a lled Ewrop.
 
Bydd yr arian yn hwb i gynlluniau ehangu a moderneiddio'r brifysgol.
 
'Buddsoddiad sylweddol
 
Yn ôl Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes: "Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol a fydd yn ein galluogi i gyfoethogi ymhellach y profiad rhagorol rydym yn ei roi i'n myfyrwyr. Mae gennym strategaeth gyffrous ac uchelgeisiol i'n hystâd ac mae eisoes ar y gweill.
 
''Mae'n cynnwys adeilad newyd ...

darllenwch mwy

Lansio Menter Iaith Bangor yn swyddogol

01/04/2014
Categori: Iaith

Lansio Menter Iaith Bangor yn swyddogol


Y dylunydd Eli Intriligator a chadeirydd Menter Iaith Bangor, Menna Baines, gyda'r logo newydd

Mae Menter Iaith newydd wedi cael ei lansio yn swyddogol ym Mangor, gyda digwyddiad yng nghartre' clwb pêl-droed y ddinas yn Nantporth nos Lun.
 
Yn ystod y noson cafodd logo newydd y fenter ei ddatgelu - gwaith y dylunydd Eli Intriligator, disgybl blwyddyn naw yn Ysgol Uwchradd Friars.
 
Ond roedd y trefnwyr yn dweud mai "chwerw felys" yw'r teimlad eu bod wedi gorfod mynd ati i sefydlu Menter Iaith mewn dinas sydd i fod yn un o gadarnleoedd yr iaith.
 
Dangosodd ffigyrau'r Cyfrifiad diwethaf bod y nifer y siaradwyr Cymraeg ym Mangor wedi gostwng 10% mewn degawd - o 45% yn 2001 i 35% erbyn 2011.
 
'Chwerw-felys'
 
Yr actores a chyfarwyddwr, Ffion Dafi ...

darllenwch mwy