Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 42 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel...

22/05/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel Uwch Guradur adeiladau


Gerallt Nash o flaen Ysgol Maestir a symudwyd o ardal Llambed ym 1984

Wedi 34 mlynedd wrth yr awenau, eleni bydd Gerallt Nash yn ymddeol o’i swydd fel Uwch Guradur adeiladau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
 
Mae ymwelwyr i Sain Ffagan yn aml yn pendroni sut mae’r adeiladwyr arbenigol yn gwybod pa garreg i’w rhoi ym mha le ac yn wir pa adeiladau mae’r Amgueddfa wedi dewis eu hachub yn y lle cyntaf.  Dros y tri degawd diwethaf y gŵr sydd wedi arwain ar hyn yw’r Curadur Gerallt Nash.
 
Yn enedigol o Dŷ Ddewi, graddiodd Gerallt o Brifysgol Caerdydd fel pensaer; arweiniodd ei ddiddordeb brwd mewn pensaernïaeth werinol at gyfle yn y 1970au i astudio pensaernïaeth y Cymry ym Mhatagonia.  Wedi cyfnod y ...

darllenwch mwy

Y Gwyll ar draws y byd - cyhoeddi'r g...

21/05/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Y Gwyll ar draws y byd - cyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf


Teithio yn fyd eang

Mae'r gyfres dditectif Gymreig Y Gwyll/Hinterland sydd wedi ei chynhyrchu gan gwmni cynhyrchu Fiction Factory a'i chomisiynu yn wreiddiol gan S4C ar fin teithio yn fyd eang wrth i'r dosbarthwyr All3media International gyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf.
 
Mae ARD Degeto, is-gwmni trwyddedu a chynhyrchu'r darlledwr Almaenaidd blaenllaw ARD, wedi prynu'r hawliau i ddarlledu'r gyfres yn yr Almaen.
 
Mae'r gyfres, a gafodd ei ffilmio ar leoliad yng Ngheredigion, gorllewin Cymru, hefyd wedi ei gwerthu i Awstralia (BBC Global), Gwlad yr Iâ (RUV), Yr Iseldiroedd (KRO), Gwlad Belg, Ffrainc (DIZALE), Y Ffindir, Norwy (NRK) a Seland Newydd. Ac fel y cyhoeddwyd yn y papurau cenedlae ...

darllenwch mwy

Mae’r gymuned ar-lein yng Nghymru’n e...

21/05/2014
Categori: Ar-lein, Iaith

Mae’r gymuned ar-lein yng Nghymru’n ehangu


Rheolir enwau parth .cymru a .wales gan Nominet

Mae’r gymuned ar-lein yng Nghymru’n ehangu.  Rhowch wybod i bawb eich bod yn falch o fod yn rhan o’n cartref ar-lein gan gipio dotiau eich hun. 
 
Eleni bydd gan Gymru parthau lefel uchaf ei hun: .cymru a .wales. Dyma fydd 'ein cartref ar-lein' . Bydd yn caniatáu i sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb yng Nghymru i greu presenoldeb wirioneddol Gymreig ar-lein. Bydd y ddau enw parth newydd yn cael eu rheoli gan Nominet, cofrestrfa flaenllaw'r DU sydd yn bresennol yn gyfrifol am holl enwau parth .uk. Ymunwch â ni wrth i ni gymryd y cam nesaf tuag at chwyldro digidol, cyllidol a diwylliannol ar-lein. 
 
Yn 2014, bydd gan Gymru ei of ...

darllenwch mwy

Protest Iaith Caernarfon: diffyg gwei...

20/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Protest Iaith Caernarfon: diffyg gweithredu’r Llywodraeth


Gosod sticeri ar swyddfeydd y Llywodraeth yng Nghaernarfon

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar swyddfeydd y Llywodraeth yng Nghaernarfon y bore yma gan alw ar i’r Prif Weinidog Carwyn Jones fabwysiadu newidiadau polisi mewn ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad.
 
Gosododd yr ymgyrchwyr sticeri, gyda'r slogan “Llywodraeth Cymru - gweithredwch” arnyn nhw, dros ffenestri swyddfa'r Llywodraeth yn y dref tua wyth o'r gloch heddiw (Dydd Mawrth, Mai 20). Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith yn galw ar y Llywodraeth i ymgorffori 6 phwynt sylfaenol yn ei pholisïau, megis addysg Gymraeg i bawb, tegwch ariannol i'r iaith, a threfn gynllunio newydd er budd ein cymunedau. Mae'r brotest yn rhan o ymgyrch ehangach y Gymdeithas sy' ...

darllenwch mwy

Pobl Ifanc yr Urdd yn Galw am Heddwch

19/05/2014
Categori: Newyddion

Pobl Ifanc yr Urdd yn Galw am Heddwch


Neges eleni wedi ei hysgrifennu ar thema rhyfel a chymodi.

Dydd Llun, y 19eg o Fai, bydd 24 o bobl ifanc Meirionnydd yn perfformio yr Urdd am 10:30am yn yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd. Mae’r neges eleni wedi ei hysgrifennu ar thema rhyfel a chymodi.
 
Bu’r criw o Ysgolion Uwchradd y Berwyn, Ardudwy, Tywyn, Moelwyn a’r Gader yn cydweithio gyda Chymdeithas y Cymod ar y neges – sydd eleni yn gofyn i arweinwyr y byd gymodi â’i gilydd a dilyn ffordd heddwch. Y Prifardd Mererid Hopwood fu’n cynnig arweiniad o ran ysgrifennu’r neges ac am y tro cyntaf eleni, mae cerdd wedi ei chreu i gyd-fynd â’r neges.
 
Mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn cael ei chyhoeddi yn flynyddol ar Ddydd Ewyllys D ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi urddau'r Orsedd yn Sir Gar

19/05/2014
Categori: Newyddion

Cyhoeddi urddau'r Orsedd yn Sir Gar


Gwilym a Megan Tudur, ymgyrchwyr dros yr iaith a pherchnogion Siop y Pethe, Aberystwyth.

Heddiw (19 Mai), cyhoeddir enwau'r rheini a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni.
 
Ymysg yr wynebau cyfarwydd sy’n derbyn yr anrhydedd eleni mae’r athletwr Paralympaidd, Aled Siôn Davies, y chwaraewr rygbi Stephen Jones, y darlledwr, Arfon Haines Davies, Cyfarwyddwr Merched y Wawr, Tegwen Morris, a Gwilym a Megan Tudur, ymgyrchwyr dros yr iaith a pherchnogion Siop y Pethe, Aberystwyth.
 
Mae’r anrhydeddau hyn, a gyflwynir yn flynyddol, yn gyfle i roi clod i unigolion o bob rhan o’r wlad am eu cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i’w cymunedau lleol ar hyd a lled Cymru. Braf yw g ...

darllenwch mwy

Urddau'r Orsedd 2014

19/05/2014
Categori: Newyddion

Urddau'r Orsedd 2014


Rhestr o'r rheini a anrhydeddir gan Orsedd y Beirdd yn 2014

Isod ceir rhestr o'r rheini a anrhydeddir gan Orsedd y Beirdd yn 2014.  Cyflwynir yr anrhydedd mewn seremoni arbennig ar Faes yr Eisteddfod.
 
Mae’r anrhydeddau hyn, a gyflwynir yn flynyddol, yn gyfle i roi clod i unigolion o bob rhan o’r wlad am eu cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i’w cymunedau lleol ar hyd a lled Cymru. Braf yw gallu cydnabod y bobl hyn drwy drefn anrhydeddau’r Orsedd.
 
Yn unol â threfniadau Urddau er Anrhydedd Gorsedd y Beirdd, mae pob aelod newydd yn dod yn aelod ar yr un gwastad, sef fel Derwydd. Mae pob person sy'n derbyn aelodaeth trwy anrhydedd Yr Orsedd yn cael eu derbyn un ai i'r Wisg Werdd, neu'r Wisg Las, ...

darllenwch mwy

40 mlwyddiant yr Uned fasnachol gynta...

15/05/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala y mis hwn, bydd cwmni Cadwyn yn dathlu ei 40mlwyddiant. Sefydlwyd Cadwyn i hybu crefftau Cymreig, ac arddangosodd am y tro cyntaf ym Mai 1974 yn Eisteddfod yr Urdd Y Rhyl. Esboniodd Meinir Ffransis (Ysgrifennydd y cwmni), ac un o sylfaenwyr Cadwyn:
 
"Roedd y cwmni newydd gael ei sefydlu ac fe wnaethon ni gais hwyr i drefnydd yr Eisteddfod, Elvey MacDonald, am stondin ar y maes heb sylweddoli nad oedd yn arferiad gan yr Urdd ar y pryd i dderbyn stondinau masnachol. Derbyniwyd ein cais, a Cadwyn oedd y stondin fasnachol gyntaf erioed ar faes Eisteddfod yr Urdd".
 
Ers hynny, mae Cadwyn wedi arddangos ym mhob un o Eisteddfodau'r ...

darllenwch mwy

Ariannu Disgyblion i Ddilyn Cyrsiau C...

15/05/2014
Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith

Ariannu Disgyblion i Ddilyn Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg


Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymrae

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi y bydd 42 disgybl yn derbyn £3,000 dros y tair blynedd nesaf i astudio cyfran helaeth o’u pwnc trwy’r Gymraeg yn y brifysgol.
 
Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymraeg ac roedd dros 200 o gyrsiau yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth eleni mewn prifysgolion ar draws Cymru.
 
Mae saith o sefydliadau addysg uwch Cymru yn rhan o’r cynllun ysgoloriaethau: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.
&nb ...

darllenwch mwy

Beirniadu hysbyseb twristiaeth sydd '...

13/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Beirniadu hysbyseb twristiaeth sydd 'yn Gymraeg i gyd'


Mae'r hysbyseb yn dangos nifer o olygfeydd o Gymru, gyda cherddoriaeth Gymreig yn y cefndir

Mae ffigwr blaenllaw yn y diwydiant twristiaeth wedi beirniadu hysbyseb deledu gan Croeso Cymru am ei bod "i gyd yn y Gymraeg".
 
Dywedodd Roger Burgess, Cadeirydd Cymdeithas Gweithredwyr Hunan Ddarpar Cymru, fod yr hysbyseb yn "creu argraff wych", ond yn gofyn gormod o'r gynulleidfa.
 
Mae hybysebion Croeso Cymru yn dangos nifer o olygfeydd o Gymru, gyda cherddoriaeth Gymreig yn chwarae yn y cefndir.
 
Dywedodd Mr Burgess wrth ASau: "Y peth pwysicaf gydag unrhyw farchnata yw eich bod yn deall eich cynulleidfa.
 
"Roedden ni'n falch iawn gyda'r ymgyrch 'Have you packed your bag for Wales?'.
 
"Ond, ar ôl gwylio rhai o'r hysbysebion teledu, maen nhw'n ...

darllenwch mwy