Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 42 cofnodion | Tudalen 4 o 5

Mudiadau yn galw am newidiadau i’r dr...

09/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mudiadau yn galw am newidiadau i’r drefn gynllunio dros yr iaith


Toni Schiavone, llefarydd Cymunedau Cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae nifer o fudiadau a Chymry blaenllaw wedi datgan eu cefnogaeth i ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros newidiadau i’r drefn gynllunio er mwyn cryfhau’r Gymraeg ar lefel gymunedol, cyhoeddodd y mudiad iaith heddiw.
 
Daw’r newyddion wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Bil drafft nad yw’n cynnwys yr un cyfeiriad at y Gymraeg, a hynny er yr holl bwyslais a roddwyd ar pwysigrwydd y maes yn y Gynhadledd Fawr - ymgynghoriad y Llywodraeth ar sefyllfa’r Gymraeg. Disgwylir y bydd y ddeddfwriaeth gynllunio ddiwygiedig, wedi cyfnod o ymgynghori, yn cael ei gyflwyno i’r Cynulliad yn yr Hydref eleni.
 
Ymysg llofnodwyr y datganiad dros newidiadau i&rsq ...

darllenwch mwy

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn enni...

09/05/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yn y Deyrnas Unedig


Jan Eldridge o Farchnad Ffermwyr Aberystwyth gyda barnwyr Richard Corrigan (dde) a Peter Gott

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Cyhoeddwyd y newyddion yn y Seremoni Wobrwyo a gynhaliwyd ym Mryste nos Iau 1 Mai.
 
Meddai’r Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol: “Mae hyn yn newyddion bendigedig. Roedd cyrraedd y rhestr fer yn dipyn o gamp ynddo’i hun, ond mae ennill y wobr yn arbennig. Rwy’n falch o weld Radio 4 yn tynnu sylw at y gwaith da sydd wedi’i wneud, ac rwy’n siŵr y bydd hyn yn hybu’r farchnad i dyfu’n fwy fyth.”
 
Agorodd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 20 ...

darllenwch mwy

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

09/05/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014


Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

Mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.
 
Cyflwynwyd dros hanner cant o lyfrau Cymraeg cymwys i’r beirniaid, ac ohonynt mae’r naw teitl canlynol wedi ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014:
 
 

 
 
 
 
 
Rhestr Fer Barddoniaeth


 
Rhwng y Llinellau, Christine James (Cyhoeddiadau Barddas) Trwy Ddyddiau Gwydr, Sian Northey (Gwasg Carreg Gwalch) Lôn Fain, Dafydd John Pritchard (Cyhoeddiadau Barddas)
 
Rhestr Fer Ffuglen


 
Dewis, Ioan Kidd (Gwasg Gomer) Paris, Wiliam Owen Roberts (Cyhoeddia ...

darllenwch mwy

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Gene...

08/05/2014
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffilm hyrwyddo newydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru


Cyflwyniad byr i un o wyliau mawr y byd - yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae 'na amser hwyr yn haf,
lle dderbynnir pawb y gwadd.
Y Cymry'r hen a’r ifanc, yn dathlu bod yn braf.
Mae 'na wythnos cyfa i ddod o Eisteddfod, yn yr Eisteddfod.
 
Mae’r amser wedi dod, i Eisteddfod
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!
 
Eisteddfod, yn yr Eisteddfod ie!

 
 
 
 


 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net

Mae pobol ifanc, oedolion a mudiadau ...

08/05/2014
Categori: Iaith

Mae pobol ifanc, oedolion a mudiadau Cymraeg ardal Caerffili yn Hapus, Hapus, Hapus


Hapus, Hapus, Hapus

Yn dilyn wythnosau o waith ffilmio, mae Menter Caerffili wedi creu fideo wedi'i selio ar gan Pharrell Williams 'Happy'. 
 
Mae'r ffilm yn serennu plant, dysgwyr, pobol ifanc, oedolion a mudiadau Cymraeg yr ardal. Gwyliwch yma a chroeso i chi rhannu! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net

Dyfodol yn galw am ardaloedd o sensit...

07/05/2014
Categori: Iaith

Dyfodol yn galw am ardaloedd o sensitifrwydd ieithyddol


Ardaloedd o Sensitifrwydd Ieithyddol

Galwodd mudiad iaith Dyfodol i’r Iaith am ddynodi pob ardal yng Nghymru yn ôl ei sensitifrwydd ieithyddol. Byddai dynodiad o’r fath yn sylfaen i drefn newydd wrth ystyried y Gymraeg ym maes cynllunio.
 
Mewn dogfen a gyhoeddwyd heddiw mae Dyfodol yn galw am roi cyfrifoldeb statudol ar gorff newydd i ddynodi pob un ward etholaethol yng Nghymru yn ôl ei sensitifrwydd ieithyddol.  Byddai’r dynodiad yn amrywio yn ôl nifer y siaradwyr Cymraeg a ffactorau eraill a byddai rhaid i’r corff adolygu’r dynodiad bob pum mlynedd.
 
Aeth Dyfodol ati i lunio Canllaw Cynllunio yn dilyn gwahoddiad gan y Prif Weinidog, Carwyn Joes, am bapur fyd ...

darllenwch mwy

Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C

07/05/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C


Ymosodiad arall gan y BBC ar S4C - ymateb y Gymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i sylwadau pennaeth BBC Cymru Rhodri Talfan Davies am S4C.
 
Dywedodd Greg Bevan, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Dyma'r enghraifft ddiweddaraf mewn cyfres o sylwadau sy’n ymddangos fel eu bod rhan o batrwm o ymosodiadau sinigaidd gan reolwyr BBC ar S4C a'r iaith Gymraeg. Pryderwn nad trwy gyd-ddigwyddiad na damwain y daeth cofnodion y cyfarfod yma i’r sylw cyhoeddus. Ein pryder yw bod y BBC yn trio tanseilio S4C er mwyn cyfiawnhau toriadau pellach i'r sianel yn y dyfodol agos. Wrth reswm, mae rhyddhau’r un ystadegyn hwn am gynulleidfa S4C, nad sy'n adlewyrchu'r twf arlein, yn mynd i godi pryderon. On ...

darllenwch mwy

Cyfarwyddwr BBC Cymru yn pryderu am f...

07/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Cyfarwyddwr BBC Cymru yn pryderu am ffigyrau gwylio S4C


Mae S4C wedi dweud mai un ffon fesur yn unig yw ffigyrau gwylio

Mae cyfarwyddwr BBC Cymru Wales wedi dweud ei fod yn pryderu am y gostyngiad o un rhan o chwech yn nifer y bobl sydd yn gwylio S4C yn ystod yr oriau brig ac y gallai'r gynulleidfa grebachu hyd yn oed yn fwy. Mewn cyfarfod o Gyngor Cynulleidfa Cymru, fe ddywedodd Rhodri Talfan Davies fod gostyngiad o 17% yng nghynulleidfa S4C yn ystod yr oriau brig yn y ddwy flynedd ddiwethaf yn "bryder go iawn o ran darparu gwerth am arian a gwasanaethu'r gynulleidfa Gymraeg ei hiaith". Mi ddywedodd y cyfarwyddwr hefyd fod penderfyniad S4C i orffen darlledu rhifyn omnibws o Pobol y Cwm a thorri nôl ar y rhifynnau yn y nos yn mynd i arwain at ostyngiad arall yn y nifer sydd yn gwylio. Mew ...

darllenwch mwy

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?

06/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?


Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?

Allwch chi fyw yn Oes y Tuduriaiad?
 
Mae Cynhyrchwyr cyfres ‘Y Plas’ yn rhoi cyfle i chi gamu nôl bump canrif i Oes y Tuduriaid.
 
Rydym yn chwilio am deuluoedd ac unigolion o bob oed sydd am adael yr 21ain Ganrif a symud i fyw a gweithio yn y Llys.
 
Bydd byw yn y Llys yn golygu gwisgo, gweithio, bwyta a chwarae yn union fel yr oedd hi yn oes y Tuduriaid, a bydd ein camerau ni yn dilyn bob dim sy’n digwydd ar gyfer cyfres fydd yn cael ei darlledu ar S4C.
 
Peidiwch a cholli cyfle i fod yn rhan o brofiad bythgofiadwy ddaw a hanes yn fyw.
 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r tîm cynhyrchu ar yllys@yllys.co.uk ne ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi pedwar terfynol Dysgwr y Flw...

05/05/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Cyhoeddi pedwar terfynol Dysgwr y Flwyddyn


ch-d: Susan Carey, Holly Cross, Joella Price, Nigel Annett

Ar ddiwedd diwrnod hynod lwyddiannus yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Llanarthne, cyhoeddwyd manylion y pedwar sydd wedi cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni.
 
Y pedwar a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth o safon uchel iawn oedd Nigel Annett, Susan Carey, Holly Cross a Joella Price. Bydd y pedwar yn dod ynghyd eto ar Faes yr Eisteddfod yn Llanelli, ddydd Mercher 6 Awst, am y rownd derfynol cyn clywed canlyniad y gystadleuaeth mewn seremoni arbennig y noson honno ym Mharc y Scarlets, Llanelli.
 
Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, "Cawsom ddiwrnod ardderchog yn Llanarthne.  Mae cystadleuaeth Dysgwr y ...

darllenwch mwy