Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Ympryd dros newidiadau cynllunio er l...

30/06/2014
Categori: Iaith, Iechyd

Mae cefnogwyr y Gymraeg wedi dechrau ympryd 24 awr heddiw (Dydd Llun, Mehefin 30) gan fynnu bod Llywodraeth Cymru yn gwneud newidiadau i’r gyfraith cynllunio er lles yr iaith ar lefel gymunedol.
 
Daw’r newyddion wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Bil Cynllunio drafft nad yw’n cynnwys yr un cyfeiriad at y Gymraeg. Hynny er gwaethaf casgliadau'r Gynhadledd Fawr – ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefyllfa'r iaith yn dilyn canlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad - a argymhellodd newidiadau i'r gyfraith gynllunio er lles yr iaith. Yn ei ddatganiad yn gynharach yn y mis am ei bolisi iaith, ni chafwyd ymrwymiad gan y Prif Weinidog i wella’r Bil Cynllunio er mwyn cynn ...

darllenwch mwy

Cynnydd Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg Mewn...

30/06/2014
Categori: Addysg, Iaith

Cynnydd Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg Mewn Addysg Uwch Yng Nghymru


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ar drothwy cynhadledd ryngwladol gyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae ffigurau newydd yn dangos fod cynnydd o 15% wedi bod yn y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio rhan o’u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Rhwng 2011/12 a 2012/13, sef blwyddyn academaidd weithredol gyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae’r data diweddaraf yn dangos fod y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio rhyw elfen o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn sefydliadau addysg uwch Cymru wedi cynyddu o 4,850 i 5,568.
 
Cyhoeddir y ffigurau hyn ar noswyl Cynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn trafod y rhan sydd gan ieithoedd lleiafrifol i’w chwarae mewn addysg uwch ...

darllenwch mwy

Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith

20/06/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith


Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith

Mae wedi bod yn ddiwrnod braf i ymgyrch Ras yr Iaith eleni. Cychwynnodd y ras ben bore yn Senedd-dy Owain Glyndŵr ym Machynlleth gyda thwr o redwyr yn cefnogi. Pwrpas Ras yr Iaith yw codi proffil a hyder yr iaith Gymraeg yn ein cymunedau. 
 
O Fachynlleth fe aeth y Ras tuag at Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn, cyn gorffen y daith yn Aberteifi. 
 
Mae’n edrych fel bod pawb wedi mwynhau mas draw wrth godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg a dyma rhai o uchafbwyntiau'r dydd: 
 
 
 


[View the story "Ras yr Iaith 2014" on Storify]

Comisiynydd yn cyflwyno adroddiadau s...

03/06/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno adroddiadau safonau i Weinidogion Cymru. Mae’r adroddiadau safonau yn nodi casgliadau’r Comisiynydd a’i rhesymau dros wneud safonau mewn perthynas â’r Gymraeg yn benodol gymwys i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a Gweinidogion Cymru.
 
Rhwng 27 Ionawr a 18 Ebrill 2014 cynhaliodd y Comisiynydd  3 ymchwiliad safonau mewn perthynas â’r sefydliadau uchod. Yr ymchwiliadau hyn oedd sail yr adroddiadau safonau.
 
Daw’r Comisiynydd i’r casgliad y dylid gwneud pob gweithgaredd o fewn y safonau cyflenwi gwasanaethau, llunio polis ...

darllenwch mwy

Adroddiad Safonau Iaith: Galw am hawl...

02/06/2014
Categori: Iaith

Adroddiad Safonau Iaith: Galw am hawliau clir


Meri Huws / y Comisiynydd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynnu bod y Llywodraeth yn gwrando ar ei galwad am hawliau clir i wasanaethau Cymraeg, yn dilyn cyhoeddi adroddiad Comisiynydd y Gymraeg am y safonau iaith heddiw.
 
Dywedodd y mudiad ei bod yn ‘ddamniol’ bod y Comisiynydd wedi gorfod ysgrifennu adroddiad ychwanegol yn rhoi cyngor ar ailddrafftio’r safonau oherwydd gwallau sylfaenol ynddyn nhw sy'n groes i addewidion blaenorol y Llywodraeth.
 
Ymatebodd cannoedd o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i’r ymchwiliad ar y dyletswyddau drafft – a fydd yn disodli cynlluniau iaith – gan alw ar y Llywodraeth i gadw at ei haddewidion:
 

i sicrhau bod y sa ...

darllenwch mwy

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn ...

01/06/2014
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014


Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod nos Sadwrn 31 Mai 2014, mae panel o bedwar beirniad wedi dewis chwe chystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014.
 
Y chwech fydd yn cystadlu eleni fydd:
 
Anne Denholm, Aelod Unigol, Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin
Gwyn Owen, Aelwyd Llundain, Rhanbarth tu allan i Gymru
Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn, Penllyn, Meirionnydd
Enlli Parry, Ysgol Gyfun Plasmawr, Gorllewin Caerdydd, Caerdydd a’r Fro
Aron Lewis, Aelod Unigol, Cylch Dewi, Penfro
Telaid Alaw, Aelwyd Penllyn, Penllyn, Meirionnydd
 
Yn dilyn argymhelliad beirniaid llyned ...

darllenwch mwy