Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Rhai o Ddigwyddiadau'r Penwythnos 

23/08/2014
Categori: Newyddion

Mae penwythnos Gŵyl y Banc wedi cyrraedd ac mae yna dwr o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn mynd ymlaen ar draws Cymru i ddiddanu chi am y penwythnos. 
 
Gyda diwrnod ychwanegol bant gwnewch y mwyaf o’r amser a chefnogwch eich digwyddiadau lleol.
 
Rydym ni yn Lleol.net wedi creu casgliad bach o rhai o’r digwyddiadau sydd yn mynd ymlaen ond os oes gyda chi unrhyw ddigwyddiadau arall anfonwch neges gyda’r manylion i ni ar Facebook (lleol.net) neu Trydar (@lleol_dot_net) ac fe wnawn ni ychwanegu i’r rhestr. 
 
Darllenwch ymlaen ar amrywiaeth eang a diddorol o ddigwyddiadau'r penwythnos. 
 
Penwythnos Gwyl y Banc hapus i chi gy ...

darllenwch mwy

Dros 100km mewn diwrnod i Faesyfed

22/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Llysgenhades Sioe Frenhinol Cymru eleni, Laura Thomas, yn bwriadu beicio dros 100km mewn un diwrnod i godi arian at sir nawdd Maesyfed.
 
Ar ddydd Sul 7 Medi bydd y penderfynol Laura’n cychwyn ei thaith 12 awr o amgylch y sir o’i chartref teuluol yn Llanbister.
 
Am y 18 mis diwethaf bu Maesyfed, sir nawdd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014, yn brysur yn codi arian at eu prosiect: adeiladu estyniad a gwella’r cyfleusterau yn Neuadd Henllan, llety’r stocmyn.
 
“Fel Llysgenhades Sioe Frenhinol Cymru eleni rwyf wedi penderfynu gosod yr her i mi fy hun o feicio o amgylch sir Faesyfed i godi arian ar ran Pwyllgor Ymgynghorol Maesyfe ...

darllenwch mwy

Diwrnod o hwyl yn Miri Meurig dydd Sa...

21/08/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Miri a hwyl i'r teulu fydd ffocws diwrnod Miri Meurig ym Mharc Meurig, Bethesda ddydd Sadwrn yma y 23ain o Awst. Bydd y 'miri' yn cynnwys llwyfan perfformio gyda doniau lleol yn cynnwys Hogia'r Bonc, Sion Bailey, Stephen Rees a Manon Steffan Ross.
 
Oddi ar y llwyfan, bydd Cornel Sesiynau Stori gyda Angharad Llwyd a Gwen Elin o Rownd a Rownd ac eraill gydag ambell stori arbennig o Lyfr Mawr y Plant – un o lyfrau mwyaf eiconig awduron Dyffryn Ogwen. Bydd nifer o gyfleoedd crefft yn ogystal gyda cyfres o weithdai crefft a helfa o amgylch y parc. Bydd cyfle hefyd i grwydro stondinau crefft, bwyd a diod a chyfle i ymlacio a gwrando ar gerddoriaeth yn awyrgylch hamddenol y parc.&nbs ...

darllenwch mwy

Adroddiad pwysig yn dangos bod buddso...

21/08/2014
Categori: Newyddion

Mae adroddiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi canfod y buddsoddwyd £165 miliwn mewn cynlluniau llifogydd a diogelu’r glannau, er mwyn amddiffyn pobl ac eiddo yng Nghymru, er Tachwedd 2011.
 
Mae’r buddsoddi hwn, y rhan fwyaf gan Lywodraeth Cymru yn ogystal ag arian Ewropeaidd, wedi lleihau’n uniongyrchol fygythiad llifogydd i ragor na 6,500 o gartrefi a busnesau.
 
Canfu’r adroddiad hefyd fod gwella systemau darogan a rhybuddio yn golygu bod rhagor na 160 o ardaloedd newydd yng Nghymru’n derbyn rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim gan Cyfoeth Naturiol Cymru, bellach, gan roi iddynt amser hanfodol ar gyfer eu paratoi’u hunain a’u c ...

darllenwch mwy

Llythyr agored - defnydd o gyfryngau ...

20/08/2014
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Abertawe wedi ysgrifennu llythyr agored i fynegi pryderon difrifol am wasanaeth Cymraeg Cyngor Dinas a Sir Abertawe (CDSA) ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 
Mae’r llythyr yn dweud ‘Mae hi wedi dod i’r amlwg dros yr ychydig fisoedd diwethaf nad ydy darpariaeth Cymraeg CDSA ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddigonol o gwbl’. 
 
Mae’r llythyr yn mynd ymlaen i ddweud bod y ddarpariaeth yn groes i Gynllun Iaith Cymraeg CDSA a  fod sawl person yn anhapus gyda’r ddarpariaeth ac yn ofni wrth ddilyn cyfrifon Cymraeg CDSA maent yn colli allan ar wybodaeth bwysig neu o ddiddordeb iddynt. 
 
Ydych chi yn un ...

darllenwch mwy

Chwilio am ffermwyr defaid i gymryd r...

20/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae gan ffermwyr defaid yng Nghymru gyfle i gael gwybodaeth werthfawr am iechyd eu diadelloedd.
 
Bydd prosiect newydd, wedi'i lansio gan Hybu Cig Cymru (HCC), yn ymchwilio i weld faint o ymwrthedd gwrthlyngyrol i lyngyr main a llyngyr yr iau sy'n bodoli ar hyn o bryd ar ffermydd defaid.
 
Gall y ddau fath o lyngyr gael effaith andwyol ar iechyd anifeiliaid mewn diadelloedd – ac ar broffidioldeb y fenter ddefaid yn y pen draw.
 
Cynhelir y prosiect yn ystod yr hydref a bydd y ffermwyr a ddewisir i gymryd rhan yn cael eu canlyniadau eu hunain ynghyd â chyngor am driniaethau yn y dyfodol. Bydd canlyniadau llawn yr holl brosiect yn cael eu dosbarthu i'r diwydian ...

darllenwch mwy

Julian Lewis Jones: Saesneg ar S4C er...

19/08/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Julian Lewis Jones: Saesneg ar S4C er mwyn denu'r di-Gymraeg?


Julian Lewis Jones

Dywedodd Julian Lewis Jones y gallai denu pobl ddi-Gymraeg i S4C helpu'r Cymry Cymraeg i greu un sianel gref.
 
Mae'r actor Julian Lewis Jones wedi awgrymu y dylid dangos rhaglenni teledu Saesneg ar S4C er mwyn denu gwylwyr di-Gymraeg.
 
Yn siarad ar Raglen Dylan Jones fel rhan o gynllun golygyddion gwadd y Post Cyntaf, dywedodd Mr Lewis Jones ei fod eisiau gweld Cymry Cymraeg a Chymry di-Gymraeg yn dod at ei gilydd i wylio'r un sianel.
 
Awgrymodd y byddai hynny yn gwneud S4C yn sianel i gynrychioli Cymru gyfan yn well, ac y gallai hynny helpu i sicrhau dyfodol y sianel.
 
Yn siarad fore Mawrth, dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones fod Julian Lewis Jones y ...

darllenwch mwy

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor: C...

19/08/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor: Cyfle i Artist - Prosiect Cofnodi


Prosiect Cofnodi

Rydym yn edrych am artist i gofnodi’r newid yn adeilad Neuadd y Dref (neu Plas yr Esgob), ym Mangor, wrth i waith adeiladu ac atgyweirio fynd rhagddi wrth i’r adeilad droi’n Amgueddfa ac Oriel newydd.  Rydym yn chwilio am artist i gofnodi’r newid drwy un neu sawl cyfrwng/ ffurf.  Dylai’r artist fod yn sympathetig i natur hanesyddol yr adeilad yn ogystal a’r rôl greadigol a chyffrous fydd i’r adeilad fel cartref newydd Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor.  Byddwn hefyd yn disgwyl i’r artist weithio gyda’r gymuned leol a’i ymgysylltu gyda datblygiadau yn Neuadd y Dref.  Gall y rhain fod yn grwpiau o’r ys ...

darllenwch mwy

Uwch Gynghrair Cymru a Sgorio yn gano...

14/08/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Tymor newydd a chyfnod newydd yn hanes darlledu chwaraeon yng Nghymru - ac mae darlledu gemau ac uchafbwyntiau Uwch Gynghrair Cymru ar Sgorio yn rhan mor bwysig ag erioed o arlwy chwaraeon S4C.
 
Dyma sylwadau Llion Iwan, Comisiynydd Cynnwys Chwaraeon a Ffeithiol S4C, wrth i Sgorio ddatgelu’r amserlen o gemau byw a fydd yn rhan o raglen chwaraeon newydd S4C, Clwb ar brynhawniau Sul.
 
Fe fydd Sgorio yn dychwelyd ar brynhawn Sul, 7 Medi fel rhan o'r sioe chwaraeon Clwb pan fydd Nicky John yn cyflwyno Y Rhyl v Aberystwyth yn fyw am 1.00. Fe fydd y rhaglen hefyd yn cynnwys uchafbwyntiau o gemau eraill Uwch Gynghrair Cymru.
 
Mae sylwebaeth Saesneg ar gael drwy'r gwasa ...

darllenwch mwy

Cymraeg i Oedolion Gwent - yr outtakes!

14/08/2014
Categori: Iaith

Yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Gwent, maent yn ceisio gwneud y Gymraeg a dysgu’r Gymraeg mor hawdd ag sy'n bosibl. Ac yn bennaf oll gwneud yn siŵr fod y dysgwyr yn cael hwyl wrth ddysgu – dyma ble daeth y syniad i nhw greu fideos flip i gyflwyno’r iaith yn ddigidol i’r rheiny sydd yn dysgu’r Gymraeg.
 
Dros y misoedd diwethaf maent wedi bod yn brysur iawn yn creu’r fideos hyn, i gyd ar gael i’w gweld ar y gwefan e-ddysgu Y Bont (gwent.ybont.org).
 
Rhaid felly diolch i staff Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent am eu gwaith prysur yn gwneud y fideos, ond hefyd diolch i’r staff am eu camgymeriadau! Heb y camgymeriadau, ni fyddai'r ...

darllenwch mwy