Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 3 o 5

85% yn dweud bod tocynnau’r Eisteddfo...

14/08/2014
Categori: Barn, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

85% yn dweud bod tocynnau’r Eisteddfod yn rhy ddrud - y canlyniadau yma


Eisteddfod Genedlaethol 2014

Gyda llawer o drafod ar y cyfryngau cymdeithasol ar bris mynediad i’r Eisteddfod eleni, mae canlyniadau ein holiadur, ‘Ydi pris mynediad i’r Eisteddfod Genedlaethol werth yr arian?’ wedi’n cyrraedd.

Manteisiodd Lleol.net ar y cyfle i gael golwg manylach ar farn pobl ac, yn bwysicach, i roi'r cyfle i’r Eisteddfod Genedlaethol ymateb i’r drafodaeth. Dros yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth dros 240 o bobl ymateb i’r holiadur ac mae’r canlyniadau wedi bod yn ddiddorol ac ychydig yn ofidus.

O’r holl ymatebion, roedd 80% o bobl yn yr Eisteddfod fel ymwelwyr, gyda’r gweddill naill ai’n cystadlu, yn gweithio neu’n ardda ...

darllenwch mwy

Sioe Môn - Cip olwg o'r Sioe.

13/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Ar ôl hwyl y Sioe Frenhinol ar Eisteddfod Genedlaethol mae’r digwyddiadau yn parhau gyda Sioe Môn ger Llangefni wedi cymerid lle ddoe a heddiw. Digwyddiad mwyaf yn galendr Sir Fôn yw’r Sioe yn denu miloedd o bobl i’r ardal dros y ddau ddiwrnod. 
 
Yn ogystal â channoedd o anifeiliaid yna i gystadlu mae’r sioe yn cynnig rhywbeth i’r teulu cyfan gyda stondinau, gweithgareddau, a hyd yn oed rasio ceffylau Shetland yw diddanu. 
 
Ar y diwrnod cyntaf fe ddaeth 30,313 o ymwelwyr i’r Sioe, 200 yn fwy na llynedd, ac roedd yr trefnwyr yn hapus iawn gyda hyn. 
 
Mae’n amlwg ar y cyfryngau cymde ...

darllenwch mwy

Ydy pris mynediad i’r Eisteddfod Gene...

12/08/2014
Categori: Barn, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ar ôl sawl dydd o gystadlu, siopa a chymdeithasu mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi denu miloedd o bobol ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.
 
Yn ystod yr amser paratoi a hefyd yn ystod y dyddiau cyntaf mae nifer o bobol wedi sôn am lwyddiannau'r eisteddfod a nifer wedi sôn am elfennau lle mae modd gwella.
 
Un o'r elfennau sydd wedi bod yn amlwg iawn ar Trydar a Facebook dros yr wythnosau diwethaf yw pris mynedfa i'r maes, gyda rhai yn meddwl fod y pris yn un rhesymol a rhai yn anghytuno. Beth yw eich barn chi?  A yw prisiau mynediad yn deg?
 
Dyma be ddwedodd y digrifwr Phil Evans:
 
"I am a fan of the Eisteddfod Genedlaethol Cymru a ...

darllenwch mwy

Blwyddyn yn Ddiweddarach - Ffordd Cap...

12/08/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Newyddion da i fodurwyr Sir Gaerfyrddin gyda’r B4300 o Gapel Dewi i Gaerfyrddin yn ail agor o’r diwedd.
 
Ers blynyddoedd mae yna oleuadau traffig wedi bod yn yr ardal gan fod gwendid yn y ffordd ar ôl i goeden cwympo i mewn i’r afon a gwanhau'r ffordd yn 2008. Ers hyn mae’r afon Tywi wedi bod yn erydu ochrau'r afon yn achosi peryg pellach i’r ffordd.
 
Caeodd y ffordd yn gyfan gwbl yn Orffennaf 2013 i Gyngor Sir Gaerfyrddin cychwyn ar y gwaith adfer a hyn oedd cychwyn anhawster i bobl leol i wneud y pethau bob dydd mewn bywyd.
 
Dywedodd Elvin Thomas sydd yn byw yng Nghapel Dewi ‘Rydym mor falch i weld y ffordd yn ail agor. Ers ...

darllenwch mwy

Deng Mlynedd ar y Brig i’r Brifysgol ...

12/08/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru sydd ar frig yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr am y ddegfed flwyddyn yn olynol, yn ôl canlyniadau’r Arolwg a ryddhawyd heddiw.
Mae’r canlyniadau’n dangos fod 91% o atebwyr yr arolwg sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dweud eu bod “yn fodlon gydag ansawdd eu cwrs”, gyda’r Brifysgol Agored yn rhannu’r safle cyntaf gyda Phrifysgol Bangor.
Dengys y canlyniad mai’r Brifysgol Agored yng Nghymru sydd wedi cael y gyfradd uchaf yn gyson am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr o blith holl brifysgolion Cymru ers yr arolwg cyntaf yn 2005.
Dywedodd Rob Hum ...

darllenwch mwy

Eisteddfod yn Denu 143,502 o Bobl

11/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae ffigyrau Eisteddfod Sir Gaerfyrddin i mewn ac yn ystod yr wythnos fe ddaeth 143,502 o bobl i’r Maes. Mae’r ffigyrau 10,000 yn llai nac y llynedd, ble wnaeth 153,606 o ymwelwyr ddod i’r Maes. 
 
Y diwrnod prysura eleni oedd dydd Gwener (20,834) ble ddaeth pobl i weld y coroni a Bryn Fôn yn diddanu ar y llwyfan perfformio. 
 
Eleni oedd y flwyddyn gyntaf i Archdderwydd a Threfnydd yr Eisteddfod fod yn ferched, ac mae Elen Elis trefnydd yr Eisteddfod wedi nodi yn ystod yr wythnos fod yna nifer o newidiadau bach wedi bod yn y trefni - a mwy i ddod. 
 
Rydym nawr yn edrych ymlaen at Meifod yn 2015 gyda Beryl Vaughan wrth y llyw fel C ...

darllenwch mwy

The Gentle Good ennilwyr Albwm Cymrae...

11/08/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

The Gentle Good ennilwyr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2014 yn diolch i bawb


Y Bardd Anfarwol

Hoffwn ddweud diolch o galon i’r Eisteddfod am wobrwyo ‘Y Bardd Anfarwol’ yn Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2014. Doeddwn i wir ddim yn disgwyl ennil pan gyhoeddwyd yr enillydd ar faes yr Eisteddfod nos Iau diwethaf! Roedd cymaint o gerddoriaeth da ar y rhestr fer, ac dwi’n credu bod hwn yn adlewyrchu sin gerddorol bywiog a frwdfrydig yma yng Nghymru.
 
Mae’r tlws gan Ann Catrin Evans yn edrych yn wych hefyd
 
Dw’i moyn dweud diolch i’r bobl wnaeth gweithio ar yr albwm – hebddynt ni fyddai’r albwm yn bodoli.
 
Diolch!
 
Diolch o galon i Llion Robertson, a wnaeth job mor anhygoel o gynhyrchu’r albwm ac i Seb Gol ...

darllenwch mwy

Map rhyngweithiol yn dangos lleoliada...

10/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Map rhyngweithiol yn dangos lleoliadau’r Eisteddfod Genedlaethol ers 1861


Lleoliadau’r Eisteddfod Genedlaethol ers 1861

Drwy ddefnyddio’r wybodaeth o wefan yr Eisteddfod Genedlaethol, mae Dafydd Elfryn Williams wedi mapio lleoliadau’r wyl ers 1861, a darganfod ambell ffaith yn y broses.
 

Map Eisteddfod

 
Data Siroedd

Map Eisteddfod – Data Sirol

 

Nifer Eisteddfod Pob Sir

 
Mae’n amlwg o’r data mai Gwynedd yw’r Sir fwyaf Eisteddfodol yng Nghymru, gyda 29 Eisteddfod wedi ei gynnal yno ers 1861.
I’r gwrthwyneb, dim ond unwaith mae’r ŵyl wedi ymweld â Sir Fynwy a Thorfaen
Mae’n rhyfedd meddwl hefyd bod y ‘steddfod wedi bod yn Lloegr 9 gwaith!
Data Lleoliadau

Lleoliadau Eisteddfod
 
Caernarfon y ...

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith - Falch o Gyfle i...

10/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ar ddiwedd Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2014 mae Cymdeithas yr Iaith wedi llongyfarch Cyngor Sir Gaerfyrddin am fabwysiadu strategaeth iaith flaengar a all cryfhau’r Gymraeg yn sylweddol dros y blynyddoedd i ddod yn dilyn yr Eisteddfod yn y sir.
 
Dywedodd Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Hoffwn longyfarch pawb oedd yn rhan o lwyddiannau Eisteddfod sir Gâr, ac yn benodol am i’r Cyngor Sir am roi arweiniad i weddill y wlad gyda’i benderfyniad i fabwysiadu ac i weithredu strategaeth iaith flaengar.
 
"Rydyn yn falch o gael cyfle i ddathlu am unwaith - ond bydd ein haelodau’n cadw llygad barcud dros y flwyddyn nesaf er m ...

darllenwch mwy

400 mewn parti i ddathlu strategaeth ...

10/08/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

400 mewn parti i ddathlu strategaeth iaith Sir Gâr


Parti i ddathlu strategaeth iaith Sir Gâr

Daeth dros 400 o bobl i barti Cymdeithas yr iaith ar faes yr Eisteddfod heddiw i ddathlu fod y Cyngor wedi cyhoeddi amserlen gweithredu ei strategaeth iaith newydd.
 
Cafwyd perfformiadau gan fandiau o Sir Gar a oedd wedi bod yn ymgyrchu - Bromas, Y Banditos a Castro - a gan Dewi Pws a Kariad y Klown. Mewn sesiwn "Munud dros Sir Gar" datganodd enwogion lleol am funud yr un pam bod hwn yn ddatblygiad mor bwysig. Yn eu plith yr oedd y ddau gynghorydd a arweiniodd y gweithgor ( Cefin Campbell - Plaid ) a Callum Higgins - Llafur ), yr actorion Andrew Teilo a Gwyn Elfyn, y darlledydd Iola Wyn a chyn-arweinydd UMCA Mared Ifan.
 
Eto i gyd, cafodd potel mawr o champagne ei anfon yn &o ...

darllenwch mwy