Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 5 o 5

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymr...

05/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Medalau Arian a ddosbarthwyd yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
 
Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r gymdeithas, yn wirfoddol gan amlaf, ac mewn llawr achos am ymhell dros 20 mlynedd.
 
Eleni cyflwynwyd dwy o fedalau arian clodfawr y gymdeithas i Mr Emyr Lewis FRAgS a Mr Terry Clarke FRAgS mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad oes nodedig.
 
Mae Emyr wedi stiwardio yn Sioe Frenhinol Cymru er 1982 ac ymddeolodd yn ddiweddar fel Prif Stiward cynorthwyol yn Adran y Bîff. Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor y Ffair Aeaf, sydd eleni’n dathlu ei chwarter canm ...

darllenwch mwy

Guto Dafydd yn Ennill y Goron

04/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ar ddiwrnod tri o’r Eisteddfod Genedlaethol y newyddion mawr o’r Pafiliwn yw Guto Dafydd yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin 2014. Yn 24 oed, Guto yw un o’r beirdd ieuengaf erioed i ennill y Goron. 
 
Y beirniaid eleni oedd Dylan Iorwerth, Marged Haycock a Dafydd Pritchard a nhw oedd gyda’r dasg o ddewis enillydd o’r 32 o feirdd a wnaeth cystadlu. ‘Golygfa Deg’ oedd yr enillydd wedi cyfansoddi cerdd ar y testun 'Tyfu'. Traddodwyd Dylan Iorwerth ar ran y beirniaid: 
 
“Mae yna sawl math o dyfu – geni babi i’r byd, twf neu ddiffyg twf cenedl, is-stori am dwf perthynas rhwng dau ac, ar y ...

darllenwch mwy

Hawl i Wasanaeth Iechyd Sylfaenol yn ...

04/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Llun 4 Awst cynhaliodd Comisiynydd y Gymraeg sesiwn i drafod canfyddiadau ac argymhellion Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol.
 
Cyhoeddodd y Comisiynydd yr adroddiad yn gynharach yr haf hwn. Mae’r adroddiad yn nodi 33 o argymhellion ar gyfer gwella profiad siaradwyr Cymraeg wrth dderbyn gwasanaeth gan y meddyg teulu, nyrs cymunedol, timau amlddisgyblaethol yn y gymuned, llinell ffôn Galw Iechyd Cymru, deintydd, optegydd a fferyllydd.
 
Cafodd y sesiwn yn yr Eisteddfod ei chadeirio gan olygydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke. Ar y panel trafod roedd y meddyg teulu Dr Llinos Roberts, y darlithyd ...

darllenwch mwy

Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!

04/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!


Yr Wyddfa ar werth

Dyma fynydd uchaf Cymru a choron Eryri. Mae’r eicon o fynydd yn gyrchfan boblogaidd flynyddol i ymwelwyr ac yn gartref i nifer o blanhigion prin fel Lili’r Wyddfa sy’n cael ei drysori yn rhyngwladol.  Mae rhan o’r mynydd hwn rwan ar werth ac mae’r tirfeddiannwr Dafydd Morris yn galw ar gadwriaethwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol i gofleidio’r cyfle i brynu’r tir er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o warchod y mynydd at y dyfodol.
 
Yr rhan o’r Wyddfa sydd ar werth yw’r tir o grib Clogwyn Coch a chlogwyn enwog Du`r Arddu, ar ochr Llanberis o’r Wyddfa - yr holl ffordd i lawr at y bont reilffordd  Hanner Ffordd. ...

darllenwch mwy

Cip Olwg o Benwythnos Cyntaf yr Eiste...

03/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae penwythnos cyntaf Eisteddfod 2014 bron ar ben ac mae Llanelli wedi gweld ychydig o law, haul ac anawsterau gyda’r gwasanaeth bysiau. 
 
Ar ddiwrnod cyntaf ar y Maes roedd cwynion am y gwasanaeth bysiau o’r maes parcio i’r maes, dywedodd yr Eisteddfod ar trydar ‘Rydym yn ymddiheuro o waelod ein calonnau am y problem gyda’r bysus, rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i geisio datrys y broblem.' 
 
Ond heblaw am hyn mae deuddydd cyntaf yr ŵyl i weld yn llwyddiannus gyda’r cystadlu wedi cychwyn, Côr Llanddarog a’r cylch ddaeth yn fuddugol yn y Côr Cymysg dros 45 mewn nifer gyda Chôr Tonic yn ennill yn y C&oc ...

darllenwch mwy

Lansio app Ar y Maes

02/08/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith

Mae’r Eisteddfod wedi lansio app dwyieithog newydd ar gyfer iPhone i ymwelwyr o'r enw Ar Y Maes. Mae'r app yn defnyddio technoleg iBeacon Apple i gyflwyno'r newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am eu hunion leoliad ar y Maes i ddefnyddwyr.
 
Mae tua 50 o declynnau bychan wedi’u gosod ar y Maes, sy'n cynnwys yr holl ardaloedd cystadlaethau, stondinau arddangos ac ardaloedd perfformio. Mae gwybodaeth am bob ardal penodol yn ymddangos ar yr iPad neu’r iPhone, ac wrth i Eisteddfodwyr grwydro’r Maes, mae’r wybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau o’u cwmpas yn cael eu gwthio i’r teclyn. Mae’r app hefyd yn cynnwys nifero nodweddion eraill gan ...

darllenwch mwy

Dirwyon i ymgyrchwyr iaith

01/08/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae protestio Cymdeithas yr Iaith dros newidiadau polisi yn sgil canlyniadau’r Cyfrifiad wedi dwyn ffrwyth, dyna oedd neges Cadeirydd y mudiad wrth iddo gael ei ddirwyo gan Lys Ynadon Aberystwyth heddiw (10yb, Dydd Gwener, Awst 1af).
 
Ym mis Mai eleni, paentiodd Robin Farrar a Bethan Williams, cadeirydd a chyn-gadeirydd y mudiad iaith, sloganau megis “Addysg Gymraeg i Bawb” ar wal adeilad Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth. Gorchmynnodd yr ynadon i Robin Farrar a Bethan Williams dalu iawndal o £90 yr un, ond ni chodwyd costau arnyn nhw. Dywedodd y ddau na fyddan nhw’n talu.
 
Roedd y brotest yn un o gyfres o brotestiadau yn galw ar y Llywodraeth i y ...

darllenwch mwy

Annog Defnydd y Gymraeg Gan y Gweithl...

01/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Cyngor Gofal Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn cyflwyno digwyddiad a fydd yn canolbwyntio ar adnoddau i helpu’r sector gofal cymdeithasol. Dyma fanylion pellach ar y digwyddiadau: 
 
Technoleg Gofal – dydd Llun, 4 Awst – o flaen y Babell Wyddoniaeth (11am)
 
Ar ddydd Llun, 4 Awst, bydd Cyngor Gofal Cymru yn cyflwyno digwyddiad cyffrous o flaen y Babell Wyddoniaeth am Dechnoleg Gofalu. Technoleg sydd yn galluogi gweithwyr gofal yng Nghymru i feithrin sgiliau a hyder i ddefnyddio technoleg electronig  arloesol yn eu gwaith er mwyn caniatáu i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnol. 
 
Bydd Rhian Huws Williams, Prif Weith ...

darllenwch mwy

Lliain llestri Academi Hywel Teifi

01/08/2014
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ydych chi’n ddarpar fyfyriwr i Brifysgol Abertawe? Mae’r bardd a’r awdur, Dr Llŷr Gwyn Lewis, Darlithydd yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi,  Prifysgol Abertawe, wedi cyfansoddi englyn go arbennig yr wythnos hon, a hynny ar gyfer lliain llestri fydd yn rhodd am ddim i ddarpar fyfyrwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf. Darllena’r englyn:
 
I fore’r mân ddiferion – y down ni
gyda’r nos o straeon
gan eu hel i’r gegin hon,
ac felly, gwnawn gyfeillion
 
Wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, dyma’r lliain llestri cyntaf mewn rhan o gyfres bydd ...

darllenwch mwy

Eisteddfod Llanelli yn Cychwyn

01/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn agor heno gyda’r cyngerdd agoriadol. Bydd cyfle i fwynhau doniau pobl ifanc yr ardal, gyda chaneuon o sioeau cerdd poblogaidd Grav, Nia Ben Aur, Pum Diwrnod o Ryddid ac Er Mwyn Yfory i enwi rhai. 
 
Bydd y cystadlu yn cychwyn yfory gyda’r bandiau pres yn ogystal ag Agoriad Swyddogol y Babell Len a Maes D. Mae yna rywbeth i bawb ar faes yr Eisteddfod ac fel y gwelir isod mae pawb wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer yr wythnos. 
 
Un gweithgaredd newydd fydd yn yr Eisteddfod eleni yw Teithiau Tywys. Syniad grêt ar gyfer pobl sydd yn dod i’r Eisteddfod am y tro cyntaf ac angen ychydig o gymorth i gael gwybod ...

darllenwch mwy