Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Cynllun Dysgu o Bell

18/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Oes awydd arnoch chi gael blas ar gwrs Prifysgol?
 
Ydych chi eisiau dechrau astudio mwy am un o'ch diddordebau?
 
Beth am ystyried cofrestru ar gyfer un o’r cyrsiau Dysgu o Bell a gynigir gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol?
 
Beth yw’r Cynllun?
 
Mae’r Cynllun Dysgu o Bell yn cynnwys dwy dystysgrif ar lein, Tystysgrif Addysg Uwch (TAU) yn y Dyniaethau a TAU mewn Gwyddorau Cymdeithasol. Mae TAU yn cyfateb i’r hyn y byddai myfyriwr ar ôl blwyddyn o astudio yn y brifysgol ar gampws wedi’i gyflawni. Mae’r ddwy dystysgrif yn cynnwys cyrsiau (a elwir hefyd yn fodiwlau) o bob math drwy g ...

darllenwch mwy

Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwry...

18/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd cornel brydferth o Ogledd-Orllewin Sir Benfro yn croesawu 55ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.
 
Yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 27 Medi ar Fferm Penfeidr, Casmorys, Hwlffordd, trwy ganiatâd caredig y Mri. Raymond, bydd pencampwriaethau eleni’n cael eu croesawu gan Gymdeithas Aredig Treletert a’r Cylch.
 
Ar y diwrnod byddir yn cynnal cystadlaethau plygu gwrych a ffensio ynghyd â 12 cystadleuaeth aredig gyda dosbarthiadau dull aredig byd, dosbarthiadau tras a chlasurol a chystadlaethau aredig â cheffyl. Nodwedd arbennig eleni i annog cystadleuwyr iau i gynnig fydd dosbarth iau ar gyfer y rheini ...

darllenwch mwy

90% yn dweud 'Ie' dros annibyniaeth i...

17/09/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae diwrnod mawr yr Alban bron â chyrraedd a fory bydd y penderfyniad mwyaf yn hanes y wlad yn cael ei wneud - a fydd yr Alban yn wlad annibynnol? Dros yr wythnos ddiwethaf,  rydym wedi bod yn rhedeg pôl piniwn er mwyn i chi gael rhoi eich barn, ac mae’r canlyniadau i mewn. 
 
 
Cwestiwn 1
 
A ydych yn credu dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol? 
 
A chefnogaeth i ochr annibyniaeth oedd yn amlwg, gyda 90% yn dweud y dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol, a dim ond 7% yn meddwl y gwrthwyneb a 3% yn ansicr. 
 

Sylwadau un person oedd:
 
‘Cyfle anhygoel. Ni ddylid ei wastraffu’
 
Barn un ...

darllenwch mwy

Mae Kath Jones yn ôl yn y Cwm

17/09/2014
Categori: Celfyddydau

Mae un o'r cymeriadau mwyaf eiconig yn hanes Pobol y Cwm yn dychwelyd i Gwmderi.
 
Yn un o gymeriadau mwyaf blaenllaw a phoblogaidd Pobol y Cwm erioed, yn 2007 fe adawodd Kath Jones yr opera sebon wedi pymtheg mlynedd. Nawr, mewn stori arbennig iawn, mae'r cymeriad chwedlonol yn ei hôl.
 
Bu Siw Hughes yn chwarae rhan Kath Jones ar Pobol y Cwm o 1993 tan iddi adael yn 2007, ond heddiw gallwn gadarnhau y bydd Siw yn dychwelyd fel Kath Jones ar gyfer y stori arbennig.
 
"Mi fedrai ddweud â'm llaw ar fy nghalon bod Kath yn ôl o Sbaen ar gyfer angladd, ond fedrai ddim dweud mwy na hynna," meddai Siw Hughes, a ddaw'n wreiddiol o Langefni ac sy'n byw yng Ngha ...

darllenwch mwy

Cyfle i holi am gwympo coed yng nghoe...

16/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl sy’n byw ger coedwig Cwmcarn, Caerffili neu sy’n ei mwynhau, i ddod draw i’r Canolfan Ymwelwyr ar Ddydd Sul 21 a Dydd Llun y 22 o Fedi rhwng 10yb - 2yh i ganfod mwy am y bwriad i gau Ffordd y Goedwig. Mae hwn yn angenrheidiol fel y gellir cwympo coed yno er mwyn ceisio taclo clefyd sy’n lladd coed llarwydd. Coed llarwydd yw 78% o’r coed sy’n tyfu ar hyd y ffordd.
 
Bydd Ffordd y Goedwig, sef ffordd saith milltir o hyd trwy goedwig Cwmcarn, yn cau Ddydd? Sul 2 Tachwedd 2014 er mwyn caniatáu i dimau fynd ati’n ddiogel i baratoi, cwympo a symud? mwy na 150,000 o goed heintiedig oddi ar fwy na 162 ...

darllenwch mwy

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi

16/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi


Argraff arlunydd: Canolfan Pontio

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â’r oedi yn agoriad Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan 2015.
 
Yn dilyn trafodaethau manwl gyda’r adeiladwyr rwyf wedi cymryd y penderfyniad anodd a phoenus i ohirio’r perfformiadau oedd i’w cynnal yn adeilad Pontio tan fis Chwefror.
 
Rwyf yn sylweddoli y bydd yr oedi pellach yma yn achosi siom i bawb, ond o ystyried yr oedi sydd wedi bod yn y gwaith adeiladu, does gennym ddim dewis arall.
 
Y bwriad oedd agor yr adeilad mewn rhannau, gyda’r rhan gyntaf i fod yn barod erbyn Awst 22ain ...

darllenwch mwy

All y Prif Weinidog ddim osgoi cwesti...

16/09/2014
Categori: Newyddion

All y Prif Weinidog ddim osgoi cwestiynau Barnett


Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru yn ymladd am fargen deg, wrth i Lafur wthio Cymru i’r ymylon
 
Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi mynnu bod y Prif Weinidog yn bod yn hollol onest ynghylch ymrwymiad ei blaid i gyllido teg i Gymru.
 
Ar y diwrnod y llofnododd Llafur ddatganiad ar y cyd gyda phleidiau Llundain y bydd Fformiwla Barnett yn parhau, mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i’r Prif Weinidog fod yn hollol onest a chyfaddef a gafodd ei wthio i’r cyrion yn y trafodaethau sy’n gadael Cymru yn dlotach o £300m bob blwyddyn.
 
Dywedodd Leanne Wood fod y Prif Weinidog wedi osgoi cwestiynau ar ymrwymiad Llafur i gyflwyno fformiwla s ...

darllenwch mwy

Refferendwm yr Alban - beth yw’ch bar...

15/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf, mae yna ddigon o siarad wedi bod am y pwnc a phawb a’i farn wahanol ac mae yna nifer o gwestiynau i’w hateb o hyd. 
 
Beth fydd yr effaith ar fusnesau’r ddwy ochr i’r ffin? A fydd Alban annibynnol yn cael defnyddio’r bunt? Beth fydd yr effaith ar wledydd eraill y DU? Cwestiynau holl bwysig. 
 
Yr wythnos hon, rydym wedi gweld David Cameron, Nick Clegg ac Ed Milliband ar y ffordd i’r Alban i geisio achub y bleidlais ‘Na’ wrth i’r ymgyrch ‘Ie’ fynd o nerth i nerth. 
 
A beth mae’r Cymry’n ei feddwl? Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ‘Gyda&rs ...

darllenwch mwy

Coleg Cymraeg a Choleg Sir Gâr yn cyd...

15/09/2014
Categori: Addysg, Iaith

Am y tro cyntaf erioed, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi galluogi penodi unigolyn i ddatblygu addysg uwch cyfrwng Cymraeg mewn Coleg Addysg Bellach.
 
Bydd Iwan Thomas, sydd wedi’i benodi o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg, yn darlithio yng Ngholeg Sir Gâr, o dan adain Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
 
Campws Gelli Aur fydd cartref Iwan a’i waith fydd ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes Amaethyddiaeth a denu darpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg.
 
Fel un a fagwyd ar fferm ger Llanelli ac un sydd wedi cyflawni amryfal swyddi ar gampws Gelli Aur dros y blynyddoedd, roedd Iwan yn benderfynol o wneud cais ...

darllenwch mwy

Disgyblion ysgol yn ymdrin â sefyllfa...

12/09/2014
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ddydd Llun 15 Medi bydd disgyblion ysgolion Cwm Rhymni, Plasmawr, Gartholwg, Dyffryn Teifi a Preseli yn cwrdd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd am dridiau i gymryd rhan mewn gêm argyfwng arbennig sydd wedi ei drefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Fel rhan o’r Gêm Argyfwng bydd gofyn i’r disgyblion blwyddyn 12 a 13 wisgo mantell sefydliadau NATO er mwyn gweld sut byddent yn ymdopi gyda cyfres o ddigwyddiadau annisgwyl a pheryglus.

Cynhelir y Gêm Argyfwng gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i trefnir gan Dr Brieg Powel o’r Coleg ac Adran Wleidyddiaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae Brieg yn adnabyddus i nife ...

darllenwch mwy