Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 561 cofnodion | Tudalen 7 o 57

Ffermwyr yn Croesawu Ariannu Gwerth €...

17/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Croesawodd aelodau NFU Cymru Meirionnydd y cyhoeddiad diweddar gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, am ariannu gwerth pedwar miliwm ewro dros gyfnod o dair blynedd i Hybu Cig Cymru (HCC), i barhau i hyrwyddo cigoedd oen ac eidion Cymreig yn yr Almaen a’r Eidal, a chig oen Cymreig yn Sweden a Denmarc.
 
Meddai Lewis Williams, Cadeirydd Sirol NFU Cymru Meirionnydd, wrth drafod y datganiad yn ystod cyfarfod sir ddiweddaraf yr Undeb, “Er gwaethaf y cyfyngiadau diweddar yng ngwerth nerthol y bunt yn erbyn yr ewro, mae Ewrop yn parhau i fod yn farchnad hynod o bwysig i gigoedd oen ac eidion Cymreig. Er hynny, mae ehangu ymhellach a dod o hyd i farchnadoedd newyd ...

darllenwch mwy

Cyrch cyffuriau: Cyhuddo chwech

14/11/2014
Categori: Newyddion

Mae'r heddlu wedi cyhuddo chwech o ddynion rhwng 33 a 47 oed o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A a B yng ngogledd Cymru.
 
Cafodd y chwech, o ardaloedd Bangor a Manceinion, eu harestio ddoe, fel rhan o grych Operation Scorpion.
 
Mae Paul David Williams (40), Mark Andrew Jones (36), Scott Anthony Jones (33) a Darren Williams (29) yn dod o ardal Bangor.
 
Yn ogystal, mae dau ddyn o Fanceinion a Sir Caer wedi eu cyhuddo.
 
Mae Paul David Williams yn cael ei gyhuddo o ddod a chyffur wedi ei wahardd i mewn i garchar hefyd.
 
Dywedodd y ditectif arolygydd Arwyn Jones, sy'n arwain y cyrch: "Cafodd yr arestiadau eu gwneud fel rhan o'n brwydr hir a chyson ...

darllenwch mwy

Cynyddu tollau Pont Hafren ym mis Ion...

14/11/2014
Categori: Newyddion

Cynyddu tollau Pont Hafren ym mis Ionawr 2015


Mae tua 25 miliwn o gerbydau'n defnyddio'r ddwy bont yn flynyddol

Bydd toll croesi dwy Bont Hafren i Gymru yn cynyddu eto'r flwyddyn nesaf.
 
O 1 Ionawr, bydd yn rhaid i geir dalu £6.50 - cynnydd bach o 10c - gyda'r doll ar gyfer cerbydau nwyddau bychain a bysiau bychain yn cynyddu 30c i £13.10. Yn ogystal, bydd gofyn i yrrwyr cerbydau nwyddau mawr a bysiau dalu £19.60, cynnydd o 40c.
 
Mae perchnogion y pontydd, Severn River Crossing PLC, yn cynyddu'r tollau bob mis Ionawr a hynny yn unol â'r mynegai pris manwerthu.
 
Bob blwyddyn mae mwy na 25 miliwn o gerbydau'n defnyddio'r pontydd.
 
Mae'r tollau'n cael eu defnyddio i dalu am gost adeiladu'rddwy bont.
 
Mae galwadau eisoes wedi eu gwneud i ostw ...

darllenwch mwy

Allen: Erlyniad yn cloi eu hachos

14/11/2014
Categori: Newyddion

Allen: Erlyniad yn cloi eu hachos


Yn Llys y Goron mae John Allen yn gwadu 40 o gyhuddiadau.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, cafodd cyn-berchennog cartref gofal yn y gogledd ei ddisgrifio fel pedoffeil rheibus oedd yn cam-drin bechgyn bregus "flwyddyn ar ôl blwyddyn."
 
Wrth gloi achos yr erlyniad dywedodd Eleanor Laws QC, bod John Allen, "dyn deallus a huawdl iawn", wedi llwyddo i dwyllo gweithwyr cymdeithasol, yr heddlu, awdurdodau lleol a'r Swyddfa Gymreig.
 
Mae Allen o Needham Market, ger Ipswich, yn gwadu 40 cyhuddiad o ymosod yn anweddus a chyhuddiadau eraill o natur rywiol yn erbyn 19 o fechgyn ac un ferch rhwng 1968 a 1991.
 
Gwnaed y cyhuddiadau gan gyn preswylwyr cartrefi preswyl yn ardal Wrecsam yn y 1970au, 1980au a 1990au - preswylwyr oedd rhwng ...

darllenwch mwy

John Owen: Dedfryd o bum mlynedd dan ...

14/11/2014
Categori: Newyddion

John Owen: Dedfryd o bum mlynedd dan glo am ddwyn £1m


Bu Owen yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.

Mae cyn grwner Sir Gaerfyrddin wedi ei ddedfrydu i bum mlynedd dan glo am ddwyn £1 miliwn.
 
Ym mis Medi fe wnaeth John Owen, sy'n 79 oed o Landeilo, bledio yn euog i 17 cyhuddiad o ladrata a chadw cyfrifon ffug.
 
Roedd Owen wedi dwyn yr arian o ystâd John Williams, wedi iddo gael ei ddewis fel un o'r rhai oedd yn gyfrifol am ddosrannu ewyllys Mr Williams wedi ei farwolaeth.
 
Bu Owen yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.
 
Clywodd y llys bod Mr Williams heb briodi ac nad oedd ganddo deulu agos, ac i'w fferm gael ei gwerthu yn 1996.
 
Cafodd tri o bobl eu penodi i oruchwylio ei ewyllys, ond bu farw'r ddau arall.
 
Dywedod ...

darllenwch mwy

Teyrnged i nyrs wedi damwain ysbyty

14/11/2014
Categori: Newyddion

Mae teulu nyrs 55 oed, bu farw mewn gwrthdrawiad tu allan i ysbyty, wedi talu teyrnged i "ddyn caredig ac anhunanol."
 
Bu Anecito Roa Obsioma farw wedi i lori oedd yn trosglwyddo nwyddau ei daro y tu allan i adran gofal brys Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd fore Mercher.
 
Dywedodd nith Anecito Roa Obsioma, Nelsie: "Roedd yn fab, brawd, ewythr a ffrind cariadus.
 
"Mae'r holl deulu wedi cael ysgytwad. Allwn ni ddim credu bod hyn wedi digwydd.
 
"Roedd pawb yn ei garu ac rydym wedi ein llethu gyda'r anwyldeb mae ei ffrindiau a'i gydweithwyr wedi dangos tuag atom ni ers y ddamwain.
 
'Dyn poblogaidd'
 
"Roedd yn ddyn poblogaidd sy'n amlwg wedi gwneud ...

darllenwch mwy

Cyfaddefiad 'sylfaenydd' Everton FC

14/11/2014
Categori: Newyddion

Cyfaddefiad 'sylfaenydd' Everton FC


Guto Sion Jones tu allan i Goodison Park, sef cartref Clwb Pel-droed Everton

Er bod ymhell dros ganrif ers sefydlu Clwb Pêl-droed Everton, mae un o 'sylfaenwyr' y clwb am gyfaddef rhywbeth i BBC Cymru Fyw.
 
Yn 2005, pan oedd Guto Siôn Jones yn 10 oed fe lwyddodd i ychwanegu ei enw i un o dudalennau gwefan Wikipedia gan roi'r awgrym mai fo oedd un o'r rhai a sefydlodd y clwb ymhell dros ganrif yn ôl yn 1865!
 
Naw mlynedd yn ddiweddarach, er mawr syndod iddo, mae'r wybodaeth nid yn unig yn dal ar un o dudalennau Wikipedia ond ar nifer o dudalennau eraill ar hyd a lled y byd.
 
Ac wrth bori am 'hanes Everton' ar y we fe welwch chi enw Guto Siôn Jones, sydd bellach yn 19 oed, ac mai fo oedd yn gyfrifol am dîm o'r enw ' ...

darllenwch mwy

Cwest wedi i ddau dderbyn organau

14/11/2014
Categori: Newyddion

Cwest wedi i ddau dderbyn organau


Bu farw Darren Hughes yn mis Rhagfyr y llynedd wedi iddo dderbyn trawsblaniad aren.

Mae disgwyl i gwest gael ei gynnal i farwolaethau dau ddyn gafodd trawsblaniad organau gan yr un unigolyn yn dilyn honiadau bod organau'r rhoddwr yn dioddef o glefyd parasitig.
 
Mae cyfreithwyr ar ran teuluoedd Robert Stuart a Darren Hughes yn dweud eu bod nhw am gael atebion i'r hyn achosodd eu marwolaethau.
 
Yn ôl cwmni cyfreithwyr Irwin Mitchell, fe wnaeth yr unigolyn roddodd y ddwy aren farw o'r un clefyd.
 
Mae disgwyl i'r cwest gael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.
 
'Cyfnod anodd iawn'
 
Bydd y cwest yn digwydd bron i flwyddyn ar ôl marwolaeth Mr Stuart, 67 oed o Gaerdydd, oedd yn cael ei adnabod fel Jim, a Mr Hughes, 42 oed o Ben ...

darllenwch mwy

Dim hediadau rhwng Caerdydd a'r Almaen

14/11/2014
Categori: Newyddion

Dim hediadau rhwng Caerdydd a'r Almaen


Roedd gobaith y byddai'r hediadau yn denu mwy o deithwyr i Faes Awyr Caerdydd.

Mae'r cwmni o'r Almaen, Germanwings, yn rhoi'r gorau i gynnig teithiau awyrennau rhwng Caerdydd a Düsseldorf.
 
Dywedodd y cwmni wrth BBC Cymru na fyddai unrhyw hediadau rhwng y ddwy ddinas yn 2015.
 
Cafodd y gwasanaeth ei lansio yn 2013 gan Lufthansa, sy'n berchen ar y cwmni.
 
Does dim sylw hyd yma gan Lywodraeth Cymru na Maes Awyr Caerdydd.
 
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw       Dyddiad Cyhoeddi: 14/11/2014Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net

Glo brig: Cais am achos newydd yn methu

14/11/2014
Categori: Newyddion

Glo brig: Cais am achos newydd yn methu


Roedd yr honiadau yn ymwneud â phedwar safle glo brig, gan gynnwys East Pit yn Nyffryn Aman.

Mae'r Swyddfa Twyll Difrifol wedi methu yn eu cais i'r Uchel Lys i ail ddechrau achos troseddol yn erbyn chwech oedd wedi'u cyhuddo o gynllwynio i dwyllo mewn cysylltiad â phedwar safle glo brig yn ne Cymru.
 
Roedd y chwech - yn cynnwys cyn brif weithredwr Clwb Pêl-droed Caerdydd, Alan Whiteley, a chyn gyfarwyddwyr Celtic Energy, Richard Walters a Leighton Humphreys - yn gwadu cyhuddiad o gynllwynio i dwyllo cynghorau Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phowys, yn ogystal â'r Awdurdod Glo.
 
Yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Chwefror penderfynodd y barnwr na allai'r achos barhau.
 
Ond penderfynodd y Swyddfa Twyll Difrifol geisio defnyddio gwe ...

darllenwch mwy