Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 67 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhoi blas ar ...

27/10/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iaith, Newyddion

Yn ystod cyfarfod blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn Aberystwyth, fe wnaeth aelodau’r mudiad herio criw o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gyda danteithion blasus er mwyn codi ymwybyddiaeth o fwyd lleol Cymreig. 
 
Penderfynodd aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru fanteisio ar leoliad Prifysgol Aberystwyth er mwyn arddangos nad oes rhaid i arian fod yn broblem wrth ystyried coginio prydau iach a maethlon.
 
Roedd yn gosod cefndir trawiadol i’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr oedd yn ymuno â’r myfyrwyr yn ystod y digwyddiad o flaen adeilad IBERS ble buont yn gweini prydau o ansawdd da a phrydau fforddiadwy dan ymbarel #BwydBlasusCFfI, 
 
Gwel ...

darllenwch mwy

Mudiad yn galw am addewid dros gyllid...

27/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mudiad yn galw am addewid dros gyllideb S4C


Huw Stephens yn siarad dros bwysigrwydd S4C

Dylai pobl ddisgwyl i'r Ceidwadwyr gadw at addewid maniffesto i beidio â thorri rhagor o gyllideb S4C, ac felly nawr yw'r amser i drafod ehangu'r darlledwr, yn ôl ymgyrchwyr iaith a fu’n lansio’r ymgyrch i ddiogelu cyllideb S4C yn San Steffan heddiw. 
 
Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyfleu'r neges wrth Aelodau Seneddol mewn digwyddiad yn San Steffan, lle bydd y troellwr disgiau Huw Stephens, yr aelod seneddol David Davies  a'r gantores Casi Wyn yn siarad am bwysigrwydd y sianel i'r Gymraeg. 
 
Yn eu maniffesto cyn etholiadau ...

darllenwch mwy

Yr Urdd yn penodi prif weithredwr newydd

27/10/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sioned Hughes o Gaerdydd.
 
Yn enedigol o’r Waun, cafodd ei magu yn Rhuthun.  Mynychodd Ysgol Stryd y Rhos  Rhuthun ac Ysgol Maes Garmon yr Wyddgrug. Yna aeth i Aberystwyth i astudio Daearyddiaeth. Bu’n gweithio am flwyddyn  i’r Bwrdd Croeso yna gwneud MSc Cynllunio Gwlad a Thref. Bu’n byw yn y Felineli am gyfnod cyn ymgartrefu yn Ystum Taf, lle mae’n byw gyda Mark a'r plant Gwen a Cian. Ei swydd ar hyn o bryd yw Cyfarwyddwr Polisi a Materion Allanol Cartrefi Cymunedol Cymru. 
 
Yn ôl Tudur Dylan Jones, Cadeirydd Urdd Gobaith Cymru, “Mae hwn yn gy ...

darllenwch mwy

Lansio Cynllun Côr Big Band yr Eisted...

26/10/2015
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Os yw cerddoriaeth ‘big band’ yn mynd â’ch bryd, dyma’ch cyfle i ymuno gyda chôr cymunedol newydd i gymryd rhan yn un o gyngherddau’r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy y flwyddyn nesaf, gyda Big Band Rhys Taylor.
 
Bydd y cyfan yn cychwyn nos Lun 9 Tachwedd yn Eglwys y Santes Fair, Y Fenni am 19.30, ac mae croeso mawr i unrhyw un sy’n mwynhau canu a pherfformio i ddod  i glywed mwy am y prosiect ac i roi tro ar rai o’r gweithiau a fydd yn cael eu perfformio yn ystod yr Eisteddfod.  Does dim rhaid cael unrhyw brofiad o fod mewn côr neu o ganu’n gyhoeddus – mae’r côr hwn yn agored i bawb!
& ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu enw Cymraeg ...

26/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu heddiw fod Cwmni Network Rail wedi codi arwydd Cymraeg i Orsaf Heol y Frenhines yng Nghaerdydd.
 
Fe fu’r mudiad iaith yn pwyso ar y cwmni rheilffyrdd yn ddiweddar i roi enw Cymraeg ar un o brif orsafoedd Caerdydd. Croesawodd Carl Morris, Cadeirydd Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y datblygiad, “Rydym wrth ein bodd bod yr ymgyrch wedi llwyddo. Ond rhaid i ni ofyn: pam bod dal rhaid i ni brotestio am arwyddion yn y Gymraeg?’
 
Ond mae’r diffyg arwydd Cymraeg yn yr achos yma yn codi cwestiynau am ddiffygion cyffredinol Comisiynydd y Gymraeg, yn ôl Carl Morris, "Yr oedd y ddeddf iaith ddiwethaf i ...

darllenwch mwy

Gwen Elin yn cipio Ysgoloriaeth Bryn ...

26/10/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cipiodd y gantores Gwen Elin o Benllech, Ynys Môn Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2015 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Sefydliad y Glowyr y Coed Duon dros y penwythnos. 
 
Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Gwen yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau’r Eisteddfod eleni.
 
Daeth Gwen, sydd yn wreiddiol o Benllech a bellach yn astudio ym Mhrifysgol Bangor, i’r brig wedi ei pherfformiad gwefreiddiol o flaen y pump beirniad – Stifyn Parri, Gwawr Owen, Gwenan Gibbard, Siân Teifi a Catrin Lewis Defis.  Roedd rhaglen Gwen yn cynnwys ‘Yn Sydyn Seymour’ o ‘Little Shop of Ho ...

darllenwch mwy

Pryder dros hawliau iaith newydd Cyng...

23/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi mynegi pryder y gallai manylion yr hawliau iaith newydd a gafodd eu cyhoeddi'n gynharach yn y mis danseilio penderfyniad cynghorwyr Sir Gaerfyrddin i weithio'n fewnol drwy'r Gymraeg.  
 
Mewn llythyr at Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, mae'r mudiad ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn rhybuddio bod ei phenderfyniad i beidio â gofyn i gyngor Sir Gaerfyrddin weithredu ar rai o'r dyletswyddau iaith newydd yn golygu nad oes amserlen statudol ar gyfer gweithredu ar gytundeb trawsbleidiol y cyngor i weithio'n fewnol yn Gymraeg.   
 
Yn gynharach yn y mis, cy ...

darllenwch mwy

Leanne Wood yn gofyn i bobl Cymru "ed...

23/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn ei haraith i gynhadledd flynyddol Plaid Cymru wedi dweud fod ei phlaid wedi gwrando ar bobl Cymru ac yn barod i weithredu ar flaenoriaethau pobl os yw'n ennill etholiadau'r Cynulliad fis mai nesaf.
 
Yn ystod ei haraith flynyddol i'r gynhadledd yn Aberystwyth, dywedodd Leanne Wood fod gan ei phlaid lawer mwy o ddiddordeb mewn pobl na phrosesau, gyda chynlluniau i achub y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, i godi safonau yng Nghymru ac wneud Cymru'n leoliad deniadol i fusnesau.
 
Wrth siarad heddiw, dywedodd Leanne Wood, "Mae hi'n bryd i Gymru gael llywodraeth sy'n deilwng o'i henw. Llywodraeth na fydd yn honni fod ganddi'r ateb i bopeth drw ...

darllenwch mwy

Y Ffermwyr Ifanc yn paratoi am Eisted...

23/10/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae’r trefniadau yn prysur fynd yn eu blaen ar gyfer Eisteddfod Clwb Ffermwyr IfancCymru 2015, sydd yn cael ei drefnu gan Ffederasiwn Meirionnydd eleni.
 
Ar yr 21ain o Dachwedd, bydd oddeutu 800 o aelodau Ffermwyr Ifanc yn dod ynghyd yn y Neuadd Fawr, Aberystwyth, ar gyfer y digwyddiad blynyddol.
 
Ar draws Cymru mae’r Ffederasiynau gwahanol yn cynnal eu Heisteddfodau Sirol, gydag amryw wedi digwydd yn barod, a mwy i’w cynnal eto.
 
Yr Eisteddfod hon yw un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i nifer o aelodau, a dyma’r unig Eisteddfod ddwyieithog o’i fath yng Nghymru. Mae’n rhoi cyfleoedd i aelodau berfformio mewn nifer o gystadleuthau g ...

darllenwch mwy

"A ydym wedi mynd yn gymunedau diofal...

22/10/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, a fydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.
 
Yr Athro Mari Lloyd-Williams o Athrofa Seicoleg, Iechyd a Chymdeithas Prifysgol Lerpwl fydd yn traddodi’r ddarlith a hynny yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth am 5:30 yr hwyr.Yn ogystal â rhoi llwyfan i rai o ysgolheigion disgleiriaf Cymru, mae’r darlithoedd yn gam pwysig yn y gwaith o gryfhau’r gymuned academaidd cyfrwng Cymraeg.
 
Mae’r Athro Mari Lloyd-Williams yn arwain ymchwil rhyngwladol sydd yn ymwneud â gofal i bobl gyda salwch megis cancr a dementia. Mae wedi sicrhau dros £5 m ...

darllenwch mwy