Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 67 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Rali Cofiwch Dryweryn

19/10/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Daeth dros 300 o bobl i rali ar argae Llyn Celyn ger Y Bala ddydd Sadwrn diwethaf i gofio boddi’r cwm gan Gyngor Lerpwl bron union hanner can mlynedd yn ôl.
 
Fe fu’r ymgyrchydd Emyr Llywelyn, y gwleidydd Dafydd Wigley, yr aelod seneddol lleol Liz Saville Roberts, y canwr Dafydd Iwan yn annerch y dorf sylweddol o flaen y llyn. Roedd y neges bendant gan y siaradwyr fod angen parhau i gofio ond dysgu gwers o’r digwyddiad hwn yn hanes Cymru.  
 
Cyflwynwyd mesur preifat ym 1956 gan Gyngor Dinas Lerpwl a’i gyflwyno o flaen y Senedd yn San Steffan gyda chynlluniau i adeiladu cronfa ddwr yng Nghwm Celyn.  Wrth ennill sêl bendith y Sene ...

darllenwch mwy

Carwyn Jones yn agor Canolfan Atom

16/10/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Cafwyd dathliadau arbennig yn nhref Caerfyrddin wrth i ganolfan Gymraeg Yr Atom gael ei hagor yn swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones, ddoe. 
 
Croesawodd Prif Weinidog Cymru: agoriad y Ganolfan a fydd yn hybu’r Iaith Gymraeg yn yr ardal, “Mae’n bleser bod yma yng Nghaerfyrddin i agor ‘Yr Atom’ yn swyddogol – un o 10 canolfan newydd yr ydym yn ariannu ar draws Cymru. Ein gweledigaeth ar gyfer y canolfannau hyn oedd i weld hwb i’r Gymraeg ar gyfer gweithgarwch ehangach o amgylch y cymunedau ac mae’n arbennig o dda i weld pa mor wir ydi hynny yma yn barod, gyda chymaint o bartneriaid a grwpiau cymunedol yn rhan o wreiddiau&rsquo ...

darllenwch mwy

Perfformwyr ifanc yn cystadlu am Ysgo...

16/10/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd chwech o berfformwyr ifanc dawnus Cymru yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel eleni.  Bydd y gyngerdd yn cael ei chynnal yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon nos Sul, 25 Hydref ac yn cael ei darlledu yn fyw ar S4C gydag Anni Llŷn a Trystan Ellis-Morris yn cyflwyno.
 
Mewn ail raglen, yr un noson, byddwn ynclywed pwy fydd enillydd y teitl a'r wobr ariannol o £4,000 i'w defnyddio i ddatblygu eu talent i'r dyfodol.
 
Dewiswyd y chwech gan banel o feirniaid oedd yn gorfod dethol y chwe unigolyn mwyaf addawol o blith holl gystadlaethau unigol categorïau dan 25 oed Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch eleni.
 
Stifyn Parri, Gwawr Owen, G ...

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar ddiwrnod Shwmae Su'mae

16/10/2015
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe ddathlwyd diwrnod ShwmaeSumae yng Nghymru a thu hwnt ddoe er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg ac annog eraill i ddefnyddio’r Iaith. 
 
Roedd Diwrnod Shwmae Sumae 2014 yn llwyddiant ysgubol, gyda dathliadau yn digwydd ledled Cymru a’r byd a ‘doedd eleni ddim yn eithriad wrth i unigolion a sefydliadau hyrwyddo’r Gymraeg mewn amryw o wahanol ffyrdd a hynny ar y cae rygbi neu wrth ysgrifennu cerddi.  O'r ffermwr adnabyddus Gareth Wyn Jones i'r dyfarnwr rygbi rhyngwladol, Nigel Owens, roedd pawb wrthi yn dangos eu balchder yn y Gymraeg. 
 
Bellach, mae gan Diwrnod Shwmae Sumae momentwm ei hun ac mae’n lledaenu drwy amryw o gyrff, ysgolion ...

darllenwch mwy

Teithiau tywys yng nghanolfan newydd ...

15/10/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y cyhoedd yn cael y cyfle cyntaf i weld yr hyn sydd y tu ôl i ddrysau Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Prifysgol Bangor, Pontio, wrth i docynnau rhad ac am ddim ar gyfer teithiau rhagflas fynd ar werth heddiw, dydd Iau 15 Hydref, 2015 am 10am.
 
Bydd y teithiau 90 munud o hyd, sy’n cychwyn ar Hydref 28 2015, yn cael eu cynnal dros chwe dyddiad hyd at 17eg o Dachwedd ac yn cynnig cipolwg ar yr adeilad cyfan, sy’n cynnwys gofodau celfyddydau ac arloesi.
 
Bydd y teithiau tywys yn cynnwys Theatr Bryn Terfel, y Sinema, y Stiwdio, y Ganolfan Arloesi gan gynnwys FabLab; cyfleusterau Undeb y Myfyrwyr, gofodau dysgu a blas o’r hyn fydd y mannau darpar ...

darllenwch mwy

Sioe i blant yn dechrau taith genedla...

15/10/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd taith genedlaethol sioe ddiweddaraf Frân Wen i blant a’u teuluoedd, Saer y Sêr, yn cychwyn gyda dau berfformiad yn Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd sbon Prifysgol Bangor, ar ddydd Sadwrn 31ain Hydref 2015, fel rhan o’r cyfnod rhagflas.
 
Bydd y sioe, sydd wedi ei ddyfeisio gan dîm o artistiaid proffesiynol gan gynnwys yr actorion Leisa Mererid a Rhodri Siôn, y cerddor Osian Gwynedd, y cynllunydd Gwyn Eiddior, cyfarwyddwr Ffion Haf a chynllunydd goleuadau Elanor Higgins a’i blethu at ei gilydd gan Anni Llyn, Bardd Plant Cymru, yn un i gyffroi dychymyg plant rhwng 3 a 7 oed.
 
Bydd tocynnau ar gyfer y ddau berfformiad, ...

darllenwch mwy

Cymeriad di-Gymraeg yn dod i Gwmderi

15/10/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cynhyrchwyr Pobol y Cwm wedi cyhoeddi y bydd cymeriad newydd dadleuol yn ymddangos yn yr opera sebon a fydd yn ddi-Gymraeg.  
 
Mae y cymeriad Dolores yn ymuno â Chwmderi ddydd Mawrth, 20 Hydref, er mawr syndod i’w merch Debbie; a bydd hi’n trawsnewid Pobol y Cwm. 
 
Dolores fydd cymeriad cyntaf hir dymor di-gymraeg y Cwm, ac mae Lynn Hunter sy’n chwarae’r cymeriad yn credu bod yr opera sebon yn cymryd cam dewr yn ei chyflwyno hi i gymuned Gymraeg Cwmderi. Mae Dolores yn gefnogol tuag at y Gymraeg, ac yn gofyn i bobl siarad Cymraeg â hi. Ond nid yw Dolores yn hyderus i siarad yr iaith, ac yn ôl Lynn Hunter mae’r cyme ...

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu

14/10/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Ers clywed y newyddion fod tîm Cymru wedi sicrhau eu lle ym mhencampwriaethau Ewrop ddydd Sadwrn er gwaethaf colli yn erbyn Bosnia, roedd hi’n anochel y byddai parti anferth i ddilyn ar y nos fawrth canlynol. A do, fe gafwyd parti a hanner, gyda phob aelod o’r dorf yn cyfrannu at y parti hwnnw.
 
Gyda’n gilydd yn gryfach oedd slogan yr ymgyrch, ac yn sicr, gyda’u gilydd llwyddodd y dorf i chwarae rhan allweddol yn y llwyddiant ac yn nathliadau’r tîm neithiwr. Mae’r genhedlaeth euraidd hon o chwaraewyr wedi brwydro i’r eithaf dros eu gwlad ac wedi chware fel un i greu hanes, ac roedd neithiwr yn dyst o’r brawdgarwch ymhlith ...

darllenwch mwy

Map Hanes Cymru ar gael

14/10/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr â Chymru yn gallu cael profiad arloesol o hanes y wlad diolch i Fap Hanes Cymru.
 
Am y tro cyntaf erioed bydd pobl sydd wrth eu bodd â hanes yn gallu archwilio safleoedd ym mhob cwr o Gymru ac o gyfnod yn hanes Cymru o'u dewis nhw – o etifeddiaeth Tywysogion Gwynedd i stori Owain Glyndŵr.
 
Wedi'i greu fel rhan o ymgyrch Dianc i Gymru yr hydref hwn, mae Map Hanes Cymru yn adnodd rhyngweithiol ar-lein sy'n gadael i ddefnyddwyr roi sylw manwl i dros bumdeg o safleoedd hanesyddol gorau Cymru, rhai y mae amrywiol bartneriaid o'r sector treftadaeth yn berchen arnynt neu'n gofalu amdanynt, drwy eu rhannu yn 12 o themâu gwahanol yn hanes Cymru.
...

darllenwch mwy

Denu ymwelwyr o dramor i Gymru

14/10/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Cafodd dros 40 o asiantaethau a phrynwyr masnach dylanwadol yn y diwydiant teithio well syniad o’r hyn sydd gan Gymru i'w gynnig fel cyrchfan gwyliau yn ystod digwyddiad ‘Darganfod Cymru’ yn gynharach yn y mis.
 
Trefnwyd y digwyddiad ar gyfer y diwydiant teithio gan Groeso Cymru ac UKinbound, mewn partneriaeth â VisitBritain er mwyn sicrhau bod yr asiantaethau a’r prynwyr hynny’n gwerthu mwy o wyliau yng Nghymru i'w cleientiaid, ac yn creu marchnadoedd tramor ar gyfer busnesau ym maes twristiaeth yng Nghymru.
 
Roedd y diwyddiad hwn yn un o gyfres o fentrau i gynyddu'r nifer o wyliau yng Nghymru sy'n cael eu gwerthu drwy asiantaethau te ...

darllenwch mwy