Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 67 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Dathlu dyfodiad 'Steddfod yr Urdd i S...

05/10/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Daeth dros 3,500 o gefnogwr i’r Fflint dydd Sadwrn, 3 Hydref i ddathlu’r ffaith fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dod i Sir y Fflint mis Mai 2016.
 
Roedd yr Ŵyl Gyhoeddi yn gyfle i blant, pobl ifanc, athrawon, rhieni a phobl leol ddangos eu cefnogaeth i Eisteddfod yr Urdd, fydd yn dod i’r ardal 30 Mai – 4 Mehefin 2016. 
 
Gorymdeithiodd y criw lliwgar, dan arweiniad band Samba lleol, o Ysgol Uwchradd y Fflint i’r castell.  Yno roedd dau lwyfan gyda cherddoriaeth fyw, sesiynau pêl-droed, golff gwirion, stondinau, wal graffiti, sioe un dyn Glyndŵr a gweithdai syrcas. 
 
Yn ôl Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod y ...

darllenwch mwy

Ysbryd entrepreneuraidd dwy chwaer

02/10/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fe wnaeth Dirprwy Weinidog dros Dechnoleg a Sgiliau, Julie James gyfarfod dwy chwaer o ganolbarth Cymru a ymddangosodd ar gyfres boblogaidd Dragon’s Den, yn siarad am eu profiadau fel entrepreneuriaid ifanc. 
 
Fe fu’r Dirprwy Weinidog yn cyfarfod Sky, 12 a Kia Ballantyne, 14 a ddyfeisiodd “Crikey Bikey®” mewn digwyddiad yn Abertawe ar gyfer hybu manteision entrepreneuriaeth.
 
Roedd y digwyddiad yn rhan o gyfres "Sgwrs Go Iawn" Llywodraeth Cymru, sy'n canolbwyntio ar Entrepreneuriaeth Ieuenctid yng Nghymru eleni. Daeth y digwyddiad ag arweinwyr busnes, pobl ifanc a phartneriaid eraill at ei gilydd i sgwrsio'n anffurfiol am entrepreneuriaeth ie ...

darllenwch mwy

Beirniaid newydd i gyfres Fferm Ffactor

02/10/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd tri beirniad newydd yn ymuno â thîm Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr eleni, wrth i'r gystadleuaeth amaeth boblogaidd ddychwelyd i S4C nos Fercher, 14 Hydref.
 
Yn ogystal, bydd newid i fformat y rhaglen wrth i dimoedd, yn hytrach nag unigolion, gystadlu yn erbyn ei gilydd gyda'r nod o ennill teitl Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr a cherbyd Isuzu newydd sbon gwerth dros £20,000.
 
Y tri beirniad eleni yw - Richard Tudor sy'n ffermwr defaid o Geredigion; y darlithydd amaeth Wyn Morgan sy'n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin, a'r arbenigwraig farchnata Caryl Gruffydd Roberts o Ddyffryn Conwy.
 
Mae Caryl yn cael blwyddyn gyffrous mewn mwy nag un ffordd. Nid ...

darllenwch mwy

Sefydlu ysgoloriaeth er cof am Olwen ...

02/10/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth

Mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd wedi derbyn rhodd i sefydlu ysgoloriaeth i lenorion ifanc gan deulu cyn weithiwr a fu farw yn Rhagfyr 2014. 
 
Fe dalodd Llenyddiaeth Cymru deyrnged i Olwen Dafydd a fu’n rhan bwysig o’r Ganolfan, "Rhoddir yr ysgoloriaeth hael hon gan deulu'r diweddar Olwen Dafydd, cyfaill a chydweithwraig annwyl iawn i ni yma yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Roedd Olwen yn ymhyfrydu mewn trefnu cyrsiau ar gyfer plant a phobl ifainc ac yn mwynhau croesawu’r llenorion yma yn flynyddol."
 
Dyma gwrs sy’n cael ei drefnu’n flynyddol ar y cyd â’r Urdd i wobrwyo’r llenorion ddaeth yn gyntaf, ail a thrydydd yng ...

darllenwch mwy

Dros £100,000 o fuddsoddiad i warchod...

01/10/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd henebion o bob cwr o Gymru sy'n cynnwys caerau Rhufeinig, cestyll, bryngaerau o'r oes haearn a ffynnon sanctaidd yn elwa ar fwy na £121,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i'w hadfer a'u gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
Bydd cyfanswm o £121,404 o gyllid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau a fydd yn gwarchod yr henebion - a fydd yn cynnwys gwaith trwsio brys a newidiadau a fydd yn gwella mynediad i'r cyhoedd i'r safleoedd hyn, gan gynnwys byrddau dehongli i helpu ymwelwyr i ddeall eu harwyddocâd hanesyddol.
 
Ymhlith y prosiectau, fe fydd £7,683 yn mynd at gynnal ymchwiliad i benderfynu a ddylid gwarchod safle awyren ymladd Americanaid ...

darllenwch mwy

Dathlu newid enw gorsaf dren yng Ngha...

01/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Dathlu newid enw gorsaf dren yng Nghaerdydd


Gorsaf Heol y Frenhines

Fe fu cefnogwyr y Gymraeg yng Nghaerdydd yn dathlu newid arwydd gorsaf tren yng Caerdydd drwy gael parti o flaen yr orsaf wythnos yma.
 
Wrth adnewyddu gorsaf tren Heol y Frenhines yng nghanol y ddinas, gosodwyd arwydd uniaith Saesneg ar ben y tô. Ers hynny, mae aelodau lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cynnal protest ynghyd ag ysgrifennu nifer o lythyrau at wleidyddion a Network Rail yn erbyn yr arwydd gan honni ei fod yn groes i statws swyddogol y Gymraeg. Dros y dyddiau diwethaf, mae’r arwydd wedi cael ei dynnu lawr, ac, mewn gohebiaeth ddiweddar, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg wrth yr ymgyrchwyr y bydd arwydd Cymraeg yn cael ei godi erbyn y 1af Hydref.
 
Dy ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn rhoi hysbysi...

01/10/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe roddodd Comisiynydd y Gymraeg hysbysiad cydymffurfio i 26 o gyrff cyhoeddus ddoe yn nodi’r hyn sy’n cael ei ddisgwyl o ran eu darpariaeth Gymraeg. 
 
Y sefydliadau sydd wedi derbyn hysbysiad gan y Comisiynydd i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg yw pob cyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol yng Nghymru, Gweinidogion Cymru ac awdurdodau’r tri parc cenedlaethol. Cafodd rheoliadau safonau’r Gymraeg eu drafftio gan Lywodraeth Cymru, a chawsant eu pasio gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 24 Mawrth 2015.
 
Disgwylir i’r sefydliadau gydymffurfio â’r safonau cyntaf o 30 Mawrth 2016. Bydd cynlluniau iaith statudol y sefydliadau a ...

darllenwch mwy