Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Galw am atal codi peilonau

16/11/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr yn ardal afon Menai ger Bangor wedi galw ar Gwmni’r Grid Cenedlaethol i atal cynlluniau i godi rhagor beilonau trydan ar draws y Fenai ar sail yr effaith ar iechyd. 
 
Yn ystod sesiwn ymgynghori gan y Grid Cenedlaethol yn Llanfairpwll ddydd Iau diwethaf fe heriodd y trigolion y cwmni i wrando ar bobl leol. 
 
Roedd Cadeirydd y Cyngor Cymuned, Alun Jones a chynghorwyr eraill o Lanfairpwll i gynrychioli barn y pentrefwyr, gyda dros 700 ohonynt wedi arwydd llythyron yn gwrthwynebu peilonau.  
 
Ymhlith y pryderon a godwyd oedd yr effaith ar iechyd. 
 
Dywedodd Jean Marshall, “Dwi yn poeni am be da ni’n gadael i&rsq ...

darllenwch mwy

Archwiliwch eich archif yw'r neges

13/11/2015
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd tri o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn rhannu ffrwyth eu hymchwil yn archifau'r brifysgol mewn digwyddiad fydd ar agor i’r cyhoedd ddydd Mercher nesaf.
 
Dewiswyd y tri gan staff archifau Prifysgol Bangor fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol “Archwiliwch eich Archif / Explore your Archive” a gynhelir ledled Prydain er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r casgliadau archifol anhygoel sydd ar gael ar hyd a lled y wlad.
 
Dewiswyd Elen Ifan, Siôn Edward Jones a Meinir Olwen Williams i wneud ymchwil yn yr archifau a chreu cyflwyniadau ar eu canfyddiadau gyda nawdd grant gan Lywodraeth Cymru. 
 
Byddant yn trafod eu canfyddiadau am yr Eisteddfod Genedlaethol ...

darllenwch mwy

Cau Swyddfa Dreth Porthmadog yn warth...

13/11/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Plaid Cymru, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a chynghorydd lleol wedi beirniadu’r cynnig i gau'r swyddfeydd treth yng Nghymru, gan fynegi pryder yn benodol am gau’r swyddfa ym Mhorthmadog sy’n darparu gwasanaeth Cymraeg.  
 
Mae’r Cynghorydd Seimon Brooks wedi beirniadu’r penderfyniad i gau’r swyddfa ym Mhorthmadog yn ei flog, gan fynnu fod hyn yn golled enfawr i ardal Gymraeg ei hiaith fel Eifionydd,  "Mae ardaloedd fel Llŷn ac Eifionydd yn cael eu gwagio o’u pobl ifainc. Da ni’n magu ein plant, ac yn eu caru nhw, ac yna maen nhw’n cael eu dwyn oddi wrthyn ni am nad oes yna ddim swyddi yma."
 
"Mae&rsquo ...

darllenwch mwy

Tomos Gwynedd o Gaernarfon yn bencamp...

13/11/2015
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden

Tomos Gwynedd o Gaernarfon yn bencampwr Ar y Dibyn


Lowri Morgan: Cyflwynydd Ar y Dibyn

Mae Tomos Gwynedd o Gaernarfon wedi cael ei goroni'n enillydd cyfres antur S4C Ar y Dibyn, gan dderbyn gwobr i weithio fel arweinydd antur am gyfnod o flwyddyn gydag Urdd Gobaith Cymru.
 
Mae Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates wedi llongyfarch Tomos, am ennill swydd sy’n ffrwyth partneriaeth gyffrous rhwng S4C, Sony Pictures Television, Cwmni Da, Urdd Gobaith Cymru a Chyngor Chwaraeon Cymru.
 
Dywedodd Ken Skates AC: "Wrth i ni edrych ymlaen at Flwyddyn Antur 2016, rwyf wrth fy modd bod Ar Y Dibyn wedi dod o hyd i enillydd teilwng a fydd yn hyrwyddo’r hyn sydd gan Gymru i'w gynnig fel cyrchfan antur a bydd hefyd ...

darllenwch mwy

Brigyn yn rhyddhau cynnyrch newydd

12/11/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae band Brigyn yn dathlu carreg filltir ac i goffau’r achlysur, mae’r band sy’n cynnwys y ddau frawd Ynyr ac Eurig Roberts ar fin rhyddhau cynnyrch newydd. 
 
Mae gwaith newydd ei gwblhau ar recordio albym-fer newydd sbon Dulog fydd yn cael ei ryddhau ddechrau mis Rhagfyr. 
 
Diwedd mis Hydref, roedd hi'n 10 mlynedd ers i Brigyn2 gael ei ryddhau. Dyma'r albym a oedd yn cynnwys Diwrnod marchnad; y gân deyrnged i'r bocsiwr Johnny Owen – Y Sgwâr; yn ogystal â'r ddeuawd efo'r awdures a'r gantores/gyfansoddwraig Fflur Dafydd – Hwyl fawr, ffarwel.
 
I nodi 10 mlynedd i'r diwrnod ers rhyddhau Brigyn2 - ymddangosod ...

darllenwch mwy

Arddangosfa o weithiau Ifor Davies yn...

12/11/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd arddangosfa fawr newydd gan un o artistiaid cyfoes blaenaf Cymru yn cael ei hagor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddydd Sadwrn yma. 
 
Bydd Ffrwydrad Tawel: Ifor Davies a Dinistr Creadigol ar agor rhwng ddydd Sadwrn 14 Tachwedd ac 20 Mawrth 2016 yn canolbwyntio ar ddiddordeb parhaus Ifor yng ngrym creadigol dinistr ac yn cynnwys paentiadau, cerfluniau, perfformiadau a mwy gan gwmpasu gyrfa’r artist o’r 1940au hyd heddiw.
 
Fel artist, hanesydd celf ac ymgyrchwr mae Ifor Davies yn un o ffigyrau mwyaf blaenllaw byd celf Cymru ac yn dwyn ei ysbrydoliaeth o ddiwylliant a gwleidyddiaeth Cymru. Mae Ifor yn wreiddiol o Dreharris ond mae’r cyn ddarlithydd ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn herio'r toriadau yng ...

12/11/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal cyfarfod ddydd Sadwrn yma yng Nghaernarfon i drafod y toriadau arfaethedig i wasanaethau cyhoeddus yng Ngwynedd. 
 
Daw hyn wrth i nifer o awdurdodau lleol led-led Cymru wynebu penderfyniadau anodd, gyda thoriadau gorfodol ar y gweill. 
 
Mae Cyngor Gwynedd yn dweud fod rhaid iddyn nhw arbed £50m a bod rhaid dod o hyd i £7m drwy dorri gwasanaethau. Yn ystod mis Hydref a Thachwedd bu Cyngor Gwynedd yn cynnal cyfres o gyfarfodydd gan annog pobl i ymateb i’r ymgynghoriad ‘Her Gwynedd’.
 
Meddai Ben Gregory, fydd yn cadeirio’r cyfarfod dydd Sadwrn, "Dyma gyfle i unigolion ...

darllenwch mwy

Lansio llyfr gwreiddiol Cymraeg i bla...

11/11/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae llyfr gwreiddiol Cymraeg newydd i blant bach gan yr awdures Bethan Gwanas, wedi’i lansio gan Wasg Y Lolfa. 
 
Merch benderfynol yw Cadi ac mae wrth ei bodd yn dringo coed. Ond, un diwrnod, daw gwynt ofnadwy o gryf nes bod Cadi'n methu’n lân â dal ei gafael! Mae hi’n cael ei chwythu ym mhell, bell i Wlad yr Enfys y tu hwnt i’r cymylau – gwlad lliwgar llawn tylwyth teg a choblynnod a phicsis. 
 
Yno, mae’n cwrdd â Dicsi’r Picsi, Caio a’r Frenhines, a nifer o bobol fach ddoniol. Ond mae Cadi’n gorfod dysgu gwers bwysig yn y wlad hudol uwchben y cymylau. 
 
Dyma stori hyfryd sydd yn ad ...

darllenwch mwy

Amgueddfa gymunedol yn agor yn Abertawe

11/11/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Amgueddfa gymunedol yn agor yn Abertawe


Amgueddfa y Glannau Abertawe yn helpu sefydlu amgueddfa gymunedol

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn cydweithio gyda grwpiau cymunedol i greu amgueddfa gymunedol eu hunain a fydd yn agor yn swyddogol yfory. 
 
Drwy gydweithio ag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys gwasanaeth Cymunedau’n Gyntaf Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Grŵp Gwalia, Llyfrgell Penlan, Archifau Cymreig Morgannwg a Kids in Museums, caiff amgueddfa ei chreu i adlewyrchu bywyd trigolion Ward Penderi.
 
Bydd yr Amgueddfa wedi’i lleoli yn 104 Community House, Broughton Avenue, Blaenymaes ac yn llawn gwrthrychau, lluniau, straeon ac atgofion pobl sydd wedi byw a gweithio yn yr ardal.
 
Bydd yn gyfle i bobl wirfoddoli a derbyn hyfforddiant ...

darllenwch mwy

Mudiad Iaith yn condemnio Cyngor Wrecsam

11/11/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi condemnio penderfyniad Cyngor Wrecsam i herio deg o'r safonau iaith newydd. Mae'r Cyngor yn ceisio gwadu'r hawl i bobl i gael cynnig gwasanaeth Cymraeg dros y ffôn, ac i staff gael hyfforddiant yn Gymraeg a gallu defnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd sensitif. 
 
Dywedodd Cadeirydd Rhanbarth Glyndŵr Aled Powell llefarydd hawliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Mae'r penderfyniad i herio'r Safonau hyn yn annerbyniol. Rhan o bwrpas yr hawliau newydd hyn yw cyflawni'r hyn mae cynghorau wedi bod yn anelu at ei gyflawni ers tua ugain mlynedd – lleiafswm yw'r safonau i fod. Byddwn ni'n ...

darllenwch mwy