Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Urdd yn chwilio am unigolion sydd wed...

10/11/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Urdd yn chwilio am unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol


Dewi, Dilwyn a Gerallt Hughes

Mae’r Urdd yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen – tlws o roddir yn ystod Eisteddfod yr Urdd i unigolyn sydd neu wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.
 
Mae angen i’w gwaith fod trwy gyfrwng y Gymraeg, neu gyda ieuenctid sy’n dysgu’r iaith.  Gall fod yn ymwneud gydag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, ond ei fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed a thu allan i oriau ysgol.  Gall fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.
 
Mae Gwobr John a Ceridwen yn cael ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.   Mae’r wobr ...

darllenwch mwy

Enillwyr yr Urdd am recordio'u gwaith...

10/11/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth

Mae’r Urdd wedi lansio partneriaeth newydd gyda Llyfrau Llafar Cymru, ble bydd nifer o enillwyr llenyddol Eisteddfod yr Urdd yn recordio eu gwaith er mwyn eu cynnwys mewn cyhoeddiad misol i’r deillion.
 
Y rhai cyntaf i recordio eu gwaith oedd enillwyr y gadair a’r goron dros y pum mlynedd diwethaf a bydd rhain yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiadau i’r deillion o ddechrau’r flwyddyn.  Ond mi fydd cyfle hefyd i blant a phobl ifanc iau recordio gwaith buddugol – gyda’r gobaith o ymestyn yr ystod i gynnwys dramodwyr a cherddorion.
 
Mae trafodaethau hefyd yn cael eu cynnal o ran creu fersiwn sain o gylchgronau’r Urdd ar gyfer y d ...

darllenwch mwy

Cyfrol newydd ar drywydd Meic Stevens

10/11/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa yn lansio cyfrol newydd am fywyd y chwedlonol a’r unigryw Meic Stevens.
 
Mae Ar Drywydd Meic Stevens y Swynwr o Solfach yn olrhain gyrfa Meic Stevens, gan ddechrau ym mharti pen-blwydd Meic yn 70 oed yn y Royal George yn Solfach.
 
Mae’r gyfrol hon yn ddilyniant i’w gyfrol Ar Drywydd Waldo ar Gewn Beic a gyhoeddwyd yn 2012 – cyfrol a’i disgrifiwyd fel un a oedd yn torri tir newydd am ei bod yn llyfr taith ac yn gofiant yn un.
 
Prin fod yna artist mwy dadleuol na Meic Stevens ac mae’r gyfrol hon yn tafoli ei gyfraniad mewn modd yr un mor gignoeth â’i ganeuon ef ei hun.
 
Mae’r ...

darllenwch mwy

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn derb...

09/11/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn derbyn medal Ebola


Helena Robinson yn derbyn y Fedal

Yn dilyn Sierra Leone yn cael ei ddatgan yn glir o’r feirws Ebola, mae myfyriwr doethuriaeth o Brifysgol Bangor wedi derbyn medal mewn cydnabyddiaeth o'i dewrder a’i hymroddiad wrth fynd i'r afael a’r argyfwng yng Ngorllewin Affrica.
 
Mae Helena Robinson, 29, o Guernsey, yn fyfyriwr ôl-raddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol a derbyniodd y Fedal Ebola yn dilyn cyfnod o bum wythnos yn Sierra Leone ym mis Rhagfyr 2014.
Ar ôl clywed apêl ar gyfer staff cymorth meddygol ar BBC Radio 4, fe ymchwiliodd Helena ar-lein a gwelodd bod Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi sefydlu labordai diagnosteg yn Sierra Leone ac yn brin o weithwyr dros gyfnod y Nadolig. Gwnaet ...

darllenwch mwy

Yr Eira yn lansio sengl

09/11/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Label Ikatching wedi cyhoeddi lansio sengl newydd gan fand addawol yr Eira o gyffiniau Bangor. 
 
Wrth gyhoeddi, dywedodd y Label fod y band poblogaidd wedi denu sylw’r cynhyrchydd adnabyddus Claudius Mittendorfer, fel yr eglurwyd, ‘Mae Yr Eira, un o fandiau poblogaidd I KA CHING yn mynd o nerth i nerth ac arwydd diweddar o hyn yw eu sengl newydd sbon danlli – Walk on Water – sydd wedi denu sylw neb llai na’r cynhyrchydd, peiriannydd a’r cymysgwr Claudius Mittendorfer. Wedi gweithio gydag enwau megis Temples, Johnny Mar ac Interpol, roedd denu sylw Mittendorfer yn dipyn o gamp. Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd Skype, roedd y cynhyrch ...

darllenwch mwy

Difa yn codi ymwybyddiaeth am salwch ...

09/11/2015
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn teithio'u cynhyrchiad diweddaraf, ‘Difa’  gan Dewi Wyn Williams, o amgylch Cymru.  
 
Mae gwreiddiau Dewi ym Mhensarn, Ynys Môn, ac ef oedd enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.
 
Mae ‘Difa’ yn ddrama ingol, ddoniol a phersonol, sy’n cynnig cyfle i ddagrau a chwerthin dagrau, yn aml ar yr un pryd.  Yn ôl y dramodydd: “Y ffordd orau i galon ddwys yw chwerthin trwy’r bol”, ac mae’r ddrama yn mynd â ni o’r dwys i’r doniol ar helter-sgelter o emosiynau.”
 
Mae’r ddrama’ ...

darllenwch mwy

Lansio arddangosfa Cymru yn y Gofod

09/11/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn anelu am y gofod y tymor hwn gydag arddangosfa newydd yn cynnwys planedau, sêr a roced 20 troedfedd.
 
Bydd Cymru yn y Gofod yn glanio yn y brif neuadd ac yn aros yno tan fis Mawrth 2016. Bydd yn arddangos peth o offer arsylwi mwyaf nodedig Cymru dros y 400 mlynedd ddiwethaf ac yn edrych ar y rôl y maent wedi eu chwarae yn yr ymdrech barhaus i ddeall y bydysawd.
 
Bydd cyfle i ymwelwyr ddysgu am y Lleuad, gyda lluniau cynnar iawn wedi’u tynnu gan John Dillwyn-Llewelyn ym 1857. Wedi’i eni yn Abertawe ym 1810, roedd gan Dillwyn-Llewellyn ddiddordeb mawr mewn seryddiaeth ac ym 1851 adeiladodd arsyllfa ar ...

darllenwch mwy

Galw ar Gyngor Wrecsam i ymddiheuro

06/11/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Wrecsam yn wynebu galwadau gan ymgyrchwyr iaith i ymddiheuro wedi honiadau eu bod wedi gor-ddweud costau gweithredu dyletswyddau iaith newydd.   
 
Ym mis Chwefror 2015, ymatebodd y Cyngor i holiadur Llywodraeth Cymru gan ddweud y byddai cost gweithredu'r Safonau oddeutu £700,000. Ynghlwm â'r ffigwr hwnnw roedd cost o £96,000 am feddalwedd Cymraeg, ond mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi darganfod y byddai gwir gost y meddalwedd yn llai na £2,000.  Mae'r mudiad yn honni bod y gwall yn codi cwestiwn am yr amcangyfrif yn gyffredinol, yn enwedig gan fod cynghorau eraill yn ...

darllenwch mwy

9bach yn y Stiwdio Gefn

06/11/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Bydd cyfres newydd o'r rhaglen gerddoriaeth Stiwdio Gefn yn dechrau heno gyda rhaglen arbennig 45 munud o hyd yng nghwmni un o brif fandiau gwerin Prydain ar hyn o bryd.
 
Cipiodd 9Bach y wobr am yr albwm gorau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 ym mis Ebrill eleni a bydd y band yn agor y gyfres newydd drwy berfformio caneuon o'u halbwm llwyddiannus, Tincian, ynghyd â dwy gân newydd sbon.
 
Ffurfiwyd 9Bach yn 2005 gan brif leisydd y band, Lisa Jên Brown, a'i gŵr a gitarydd y band, Martin Hoyland. Yn 2013 arwyddodd y band gyda Real World Records - label recordiau cyn ganwr Genesis, Peter Gabriel.
 
Eleni, mae 9Bach yn dathlu degawd gyda'i gilydd ond pa brof ...

darllenwch mwy

Rhoi llwyfan i’r Gymraeg yw nod S4C -...

05/11/2015
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi gosod allan nifer o feysydd allweddol lle gallai’r sianel wneud cyfraniad pellach i economi a diwylliant Cymru pe byddai’r gwasanaeth yn cael ei ariannu’n ddigonol i’r dyfodol.
 
Mewn digwyddiad yng Nghaerdydd, cyhoeddodd Prif Weithredwr y Sianel Gymraeg, Ian Jones ei ddymuniad i edrych ar dri maes allweddol yn y dyfodol lle mae’n credu gallai gwaith y sianel greu buddiannau pellach.
 
Y flaenoriaeth yw sicrhau lle’r Gymraeg ar blatfformau digidol newydd y dyfodol er mwyn cynnal perthnasedd yr iaith i genedlaethau newydd, gan dargedu rhagor o gynlluniau cyd-gynhyrchu a chytundebau partneriaeth gyda chwmnïau rhyngwladol, gan ...

darllenwch mwy