Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 56 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Croesawu 'cefnogaeth aruthrol' yn ôl ...

24/02/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Croesawu 'cefnogaeth aruthrol' yn ôl cadeirydd mudiad


Iwan Meirion yn croesawu'r gefnogaeth aruthrol

Mae Cadeirydd Ffermwyr Ifanc Cymru wedi croesawu’r gefnogaeth sydd wedi bod yn dilyn y cyhoeddiad am y toriad mewn nawdd, ac ansicrwydd dros ddyfodol y mudiad. 
 
Dywedodd y Cadeirydd, Iwan Meirion fod maint y gefnogaeth yn dangos pa mor bwysig yw’r mudiad i gefn gwlad Cymru, ‘Mae'r gefnogaeth mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi derbyn yn dilyn y cyhoeddiad am y toriadau ariannol wedi bod yn aruthrol. Mae’n dangos pa mor bwysig yw'r mudiad i bobl yng Nghefn Gwlad Cymru a faint y maent wedi elwa o’r Ffermwyr Ifanc.
 
Mae sawl enw adnabyddus wedi dangos eu cefnogaeth i’r mudiad yn cynnwys y llenor Karen Owen a’r gyflwynwraig Anni Llŷ ...

darllenwch mwy

Lansio llyfr y mis i blant

24/02/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Lansio llyfr y mis i blant


Cyfrinach Nana Crwca

Fel rhan o ddiwrnod y llyfr a gynhelir ar Fawrth y 5ed, bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cynllun newydd ar gyfer Llyfr y Mis i Blant. 
 
"Rydym yn falch iawn o lansio’r cynllun newydd, cyffrous hwn mewn partneriaeth â llyfrwerthwyr a chyhoeddwyr Cymru,’ meddai Emma Evans ar ran y Cyngor Llyfrau. ‘Mae’r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn arbennig o dda, a thros 50 o siopau yn ymuno â’r cynllun."
 
Mae Cyfrinach Nana Crwca, addasiad Gruffudd Antur o Gangsta Granny, nofel hynod boblogaidd David Walliams, yn cyrraedd siopau llyfrau Cymru yr wythnos hon, a dyma’r teitl a ddewiswyd gan y Cyngor yn Llyfr y Mis i Blant ar gyfer mis Maw ...

darllenwch mwy

Yws Gwynedd yn cipio tair gwobr

24/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth yr artist Yws Gwynedd i’r brig yng Ngwobrau’r Selar a gynhaliwyd yn Aberystwyth dros y penwythnos, wrth iddo gipio triawd o wobrwyon.
 
Llwyddodd cyn ganwr Frizbee i sicrhau tair gwobr sef ‘Artist Unigol Gorau’, ‘Cân Orau’ am y trac ‘Neb ar Ôl’, a ‘Record Hir Orau am ei albwm unigol cyntaf Codi / Cysgu. Er nad oedd Yws yn perfformio ar y noson o ganlyniad i enedigaeth diweddar ei blentyn cyntaf, roedd yn Aberystwyth i gasglu ei hatric o wobrau.
 
Gadawodd Sŵnami gyda dwy wobr - ‘Record Fer Orau’ am eu sengl ddwbl ‘Cynnydd / Gwenwyn’, a ‘Fideo Gorau’ am ‘Gwenwyn&rsq ...

darllenwch mwy

Cynulliad y Coleg Cymraeg yn cofio Merêd

23/02/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cynulliad y Coleg Cymraeg yn cofio Merêd


Cymrawd Cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn cael ei gynnal ym Mangor yr wythnos nesaf, yn cofio cymrawd cyntaf y Coleg, Dr Meredydd Evans a fu farw dros y penwythnos.
 
Merêd oedd un o arweinwyr yr ymgyrch i sefydlu’r Coleg, ac yn y pedair blynedd ers hynny y mae wedi bod yn weithredol iawn yn cefnogi’r Coleg a’i swyddogion. Ei brif gyfraniad oedd symbylu sefydlu Cronfa Genedlaethol William Salesbury, sydd bellach yn dyfarnu ysgoloriaeth flynyddol sydd yn werth £5,000.
 
Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg, ‘‘Bu Merêd yn bresennol ar gyfer nifer fawr o’r cerrig milltir yn hanes y Coleg hyd ...

darllenwch mwy

£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau y...

23/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau ymgynghorwyr


Ysbyty'r Rhath, Caerdydd

Datgelwyd fod Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi talu dros £21 miliwn am wasanaethau ymgynghorwyr dros y pedair blynedd diwethaf, yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan Blaid Cymru.
 
Cafwyd y codiad mwyaf mewn gwario ar ymgynghorwyr rheoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lle treblodd yn 2013-14 i £1,215,000 o £403,000.  Y rhai wariodd fwyaf oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, sef £5m.
 
Cafwyd y wybodaeth gan saith bwrdd iechyd Cymru, GIG Cymru ac Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru yn dilyn cais gan Blaid Cymru dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
 
Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd, Elin Jones: “Mae’n anodd gwe ...

darllenwch mwy

Colli Merêd

23/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Cwta bum niwrnod ers i'r Dr John Davies ein gadael, daw’r newyddion trist fod Cymru wedi colli cawr arall, Merêd, ac yntau'n 95 mlwydd oed. 
 
Ganed Meredydd Evans yn Llanegryn, Meirionnydd, ac fe'i magwyd yn Nhanygrisiau, Blaenau Ffestiniog. Yn ystod ei blentyndod, byddai ei fam yn canu caneuon gwerin iddo a datblygodd ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth Gymraeg, tra'n astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Bangor.   
 
Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, bu’n rhan o driawd poblogaidd -Triawd y Coleg, ac yr oeddent yn cael eu hystyried yn rhagflaenwyr arloesol i gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg yr ugeinfed ganrif.
 
Ym 1954, fe re ...

darllenwch mwy

Mudiad yn galw ar y Llywodraeth i new...

20/02/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mudiad yn galw ar y Llywodraeth i newid addysg Gymraeg


Galw am addysg Gymraeg newydd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i edrych o’r newydd ar addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion.
 
Daw hyn yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg y bydd adroddiad yr Athro Donaldson yn cael ei gyhoeddi ar gwricwlwm Cymru ddydd Mercher nesaf y 25ain o Chwefror. Heddiw y mae'r Gymdeithas wedi cyhoeddi yr hyn maen nhw'n disgwyl ei weld yn yr argymhellion am gwricwlwm newydd. 
 
Yn benodol, mae'r mudiad iaith wedi galw am weithredu brys ar argymhellion adroddiad yr Athro Sioned Davies a gyflwynwyd i'r Llywodraeth ym mis Medi 2013 ar "Cymraeg ail Iaith". Galwodd yr adroddiad am ddileu'r cysyniad o ystyried y Gymraeg yn "ail iaith" a d ...

darllenwch mwy

Lansio deiseb i gefnogi Ffermwyr Ifan...

20/02/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Lansio deiseb i gefnogi Ffermwyr Ifanc Cymru


Lansio deiseb i gefnogi Ffermwyr Ifanc Cymru

Cafodd deiseb ei lansio yr wythnos hon fel datganiad o gefnogaeth i fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru gyda’r thros 900 wedi arwyddo’n barod. 
 
Mae’r mudiad yn wynebu cyfnod ansicr, gan fod y Mudiad wedi colli nawdd hanfodol yn ddiweddar, sy’n ergyd iddynt.  
 
Y mae’r ddeiseb yn nodi, "Yr wyf i y llofnodydd isod wedi elwa o’r dylanwadau a’r gwaith cadarnhaol sydd wedi eu gynnig gan Fudiad yr C.Ff.I ar draws cymunedau Cefn Gwlad Cymru. ‘Mudiad Ieuenctid mwyaf yng Nghefn Gwlad Cymru’ ‘Yn creu cyfleoedd i’n haelodau ddisgleirio"
 
Bu’r clwb yn ddiweddar yn cyfarfod Llywodraeth Cymru o ganlyniad i'r ...

darllenwch mwy

Lansio cyfrol am Chwareli Ithfaen Trefor

20/02/2015
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Newyddion

Lansio cyfrol am Chwareli Ithfaen Trefor


Hen chwareli ithfaen Trefor

Bydd cyfrol yn mynd ati i bortreadu bywyd a gwaith chwarelwyr ithfaen Trefor yn cael ei lansio heno yn mhentref Trefor.
 
Mae'r gyfrol gan Robin Williams sy'n dwyn y teitl Y Gwaith a'i Phobl, wedi'i chyhoeddi gan Wasg Carreg Gwalch, yn rhoi cipolwg ar fywyd a gwaith chwarelwyr ithfaen Trefor a'u cymdeithas yng nghanol yr ugeinfed ganrif. 
 
Dywedodd yr awdur Alun Jones fod yr awdur wedi llwyddo i greu darlun realistig o’r chwarel heb fynd i ramantu, "O garreg fawr ddeg tunnell ar hugain hyd at gôt ffwr ei fam a llygod bach yr Hen Bedwar cawn ddarlun cynnes a chyforiog o hiwmor o’r Gwaith a’i bobl, a hynny mewn arddull dawel a chartrefol. O nabod yr ...

darllenwch mwy

Lansio deiseb yn erbyn codi 8000 o dai

20/02/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Lansio deiseb yn erbyn codi 8000 o dai


Rhoi'r Gymraeg yn ganolog yn y cynllun datblygu

Cafodd deiseb ei lansio gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i gyd-fynd gyda dechrau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn, sy'n galw ar y ddau gyngor i osod dyfodol Cymunedau Cymraeg eu hiaith yn ganolog yn y cynllun. Mae'r mudiad hefyd wedi beirniadu'r ymgynghoriad am ‘gau pobl allan’. 
 
Dywedodd Osian Jones, ar ran Cymdeithas yr Iaith nad oes digon o gyfle i bobl gyfranogi yn yr ymgynghoriad ynghylch codi 8000 o dai yn y cymunedau hyn, “Mae'n boen calon i ni fel ymgyrchwyr sydd yn pryderu am ddyfodol ein cymunedau Cymraeg, nad oes chwarter digon wedi ei gyflawni na'i drefnu gan y ddau gyngor sir er mwyn hwyluso' ...

darllenwch mwy