Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 56 cofnodion | Tudalen 4 o 6

Bwrw golwg ar restr fer Gwobrau Selar...

13/02/2015
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bwrw golwg ar restr fer Gwobrau Selar 2014


Y Ffug wedi'u henwebu am dair gwobr

Bydd prif wobrau’r Sin Roc Gymraeg yn cael ei cynnal yr wythnos nesaf yn Aberystwyth a dyma gyfle i Lleol.Cymru fwrw golwg ar enwebiadau Gwobrau Selar 2014. 
 
Ymhlith yr enwebiadau yw’r band pync Y Ffug sydd wedi eu henwebu am driawd o wobrwyon sef y record fer am y sengl gofiadwy Cofiwch Dryweryn, y gân orau gyda Cariad Dosbarth Canol Cymru a’r band gorau. Mae Candelas eleni wedi sefydlu’u hunain fel band mwyaf blaenllaw y Sȋn Roc Gymraeg o bell, gyda’r band o Lanuwchllyn wedi eu henwebu am y fideo gerddoriaeth orau, y band gorau a’r record hir orau. Mae Sŵnami hefyd yn ymgeisio am deitl y record fer orau gyda Gwenwyn. 
 
Ma ...

darllenwch mwy

Pum addewid ar gyfer y Gymraeg

13/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Pum addewid ar gyfer y Gymraeg


Pum addewid ar gyfer y Gymraeg

Bydd Plaid Cymru heddiw yn lansio saith addewid ar gyfer yr iaith Gymraeg pe bai mewn grym ar ôl etholiad 2016.
 
Mae'r papur polisi yn amlinellu saith cynllun gyda'r amcanion o sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chyllido'n briodol, o ddiogelu dyfodol addysg cyfrwng-Cymraeg, a darparu'r cyfleon gorau posib i ddefnyddio a hyrwyddo'r iaith mewn cyd-destun economaidd a diwylliannol.
 
Wrth siarad cyn y lansiad dywedodd Simon Thomas AC, ‘Mae'r rhain yn gynlluniau adeiladol a chynhwysfawr gyda'r bwriad o sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r iaith Gymraeg. Mae mynediad i wasanaethau a chael gweithredu yn y gweithle yn eu hiaith eu hunain yn hawl sylfaenol i ...

darllenwch mwy

Cynnydd yn y nifer sy'n dysgu Cymraeg...

13/02/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynnydd yn y nifer sy'n dysgu Cymraeg ym Mhatagonia


Cynnydd mewn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia

Gyda dathlu 150 o flynyddoedd ers yr ymsefydlu ym Mhatagonia, mae adroddiad yn dangos bod yr iaith Gymraeg yn ffynnu ym Mhatagonia gyda chynnydd cyffredinol ers y llynedd yn y nifer y bobl sy'n astudio ac yn dysgu’r Gymraeg yn rhanbarth.
 
Mae Adroddiad Monitro Blynyddol 2014 sy'n cael ei weithredu ym Mhatagonia gan  y British Council Cymru, yn dangos poblogrwydd cynyddol y Gymraeg, gyda’r adroddiad yn dangos fod cynnydd o 19% yn nifer y bobl sy'n dysgu Cymraeg (o blant i oedolion), o 985 yn 2013/14 i 1174 yn 2014/15, sy'n gynnydd o 39% ers 2011. Mae cynnydd yn nifer yr oedolion sy'n dysgu'r iaith gyda 268 o oedolion yn mynychu cyrsiau, cynnydd o 54% eleni a 135% ers ...

darllenwch mwy

Pidyn yn y grug: Ffermwr yn adrodd yr...

12/02/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Pidyn yn y grug: Ffermwr yn adrodd yr hanes


pidyn yn y grug

Ymddangosodd rhywbeth dros 100 troedfedd o hyd ar ochr mynydd yn ardal Llandegla yn Sir Ddinbych yn ddiweddar a ddaeth i sylw’r wasg Llundeinig yn cynnwys y Sun, y Mirror a’r Huffington Post. 
 
Fe lwyddodd Lleol.Cymru i ganfod y person wnaeth greu y pidyn ar y mynydd grug ac fe gafwyd cyfweliad arbennig gyda’r ffermwr sy’n dewis peidio cael ei enwi.
 
Fe eglurodd y cefndir, "Mi ydan ni yn clirio llwybrau yn flynyddol i’r grugiar ddu sy’n rhywogaeth prin gael ‘lecio’ sef y ddawns y mae’r aderyn yn ei wneud ben bore ar gyfnod arbennig o’r flwyddyn."
 
Ond sut y penderfynodd wneud sumbol ar y mynydd?, " ...

darllenwch mwy

Hanes yr oesoedd canol yn dod yn fyw

11/02/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Hanes yr oesoedd canol yn dod yn fyw


Hanes y tywysogion

Fe fydd hanes yr oesoedd canol nawr yn fyw ar flaenau bysedd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg, diolch i ddatblygiad adnoddau digidol cyffrous gan Brifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Bwriad y prosiect, sy’n cael ei arwain gan Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg y brifysgol a’i ariannu gan y Coleg Cymraeg, yw hyrwyddo astudio hanes yr oesoedd canol yn gyffredinol i fyfyrwyr prifysgol a disgyblion blwyddyn 12 a 13 mewn ysgolion uwchradd.
 
Yn 2011 a 2012 fe benodwyd dau o ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg ym maes hanes yr oesoedd canol, ym Mhrifysgolion Bangor ac Aberystwyth trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg. Bydd yr adnoddau newydd hyn, felly, ...

darllenwch mwy

Mudiad Iaith yn cynyddu pwysau ar gyn...

11/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mudiad Iaith yn cynyddu pwysau ar gynghorau Gwynedd a Môn


Mwy o dai newydd ar y gweill i Wynedd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan eu bod yn barod i gynyddu’r pwysau ar Gyngor Gwynedd a Môn trwy fynd ati i geisio arfogi trigolion siroedd Gwynedd a Môn wrth i’r  broses o gasglu barn gyhoeddus am y cynllun tai ddechrau ar Chwefror 16 2015.
 
Meddai Osian Jones ar ran Cymdeithas yr Iaith, “Fel rhai sydd wedi ymgyrchu yn erbyn gor-ddatblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol ers blwyddyn a mwy, rydym yn grediniol ein barn bod y broses o lunio'r cynllun gorffenedig yn cyrraedd cyfnod allweddol iawn”
 
Ychwanegodd ,“Mae Cynghorau Sir Gwynedd a Môn wedi datgan yn ddiweddar y bydd yr hyn sy'n cael ei alw yn “Cynllun Ad ...

darllenwch mwy

Rhieni yn pryderu dros addysg Gymraeg...

11/02/2015
Categori: Addysg, Iaith

Rhieni yn pryderu dros addysg Gymraeg yn Sir Ddinbych


Ysgol Glan Clwyd yn rhan o'r ail strwythuro

Cafodd cangen newydd o Gymdeithas Rhieni dros Addysg Gymraeg ei sefydlu yn Sir Ddinbych fel ymateb i ‘gyfres o benderfyniadau cyfeiliornus gan y Cyngor a fydd yn gwanychu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.’ yn ol y Mudiad.
 
Mae yna gynlluniau i uno dwy ysgol gynradd yn ardal Rhuthun, sef Ysgol Pentrecelyn, sy’n Ysgol Gymraeg Categori 1 ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd sy’n Ysgol Ddwyieithog Categori 2. Awgrym y Cyngor Sir yw sefydlu ysgol ardal ddwyieithog i wasanaethu’r gymuned.
 
Mynychu ysgol agosach
 
Mae’r cyhoeddiad y bydd yn rhaid i ddisgyblion ardaloedd Prion, Saron a Llanrhaeadr yn awr fynychu’r ysgol uwchradd ...

darllenwch mwy

Twyni Tywod Niwbwrch Ynys Môn yn cael...

11/02/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Twyni Tywod Niwbwrch Ynys Môn yn cael eu hadfer


Gwaith yn dechrau yn Nhraeth Niwbwrch

Ar ôl blynyddoedd o ddirywiad mae gwaith wedi cychwyn dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru i adfer un o systemau twyni tywod gorau Cymru.
 
Yn ystod y 60 mlynedd diwethaf mae Tywyn Niwbwrch ar Ynys Môn wedi colli 94% o dwyni agored, symudol wrth iddynt gael eu gorchuddio â glaswellt a choed.
 
Nawr bydd yn cychwyn ar ail gam y prosiect drwy gael gwared o dyfiant o rai twyni a thorri rhiciau yn y blaendwyni fel y gall y tywod symud yn naturiol yn y gwynt. Bydd hyn yn helpu planhigion a thrychfilod prin fel y petalys (Petalophyllum ralfsii), cacwn y tywod, gwenyn turio a chwilod prin sydd ar fin diflannu yn yr ardal.
 
Dywedodd Graham Williams ar ra ...

darllenwch mwy

Lansio ymgynhoriad ar y dreth Gymreig...

11/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Lansio ymgynhoriad ar y dreth Gymreig gyntaf ers 600 mlynedd


Y dreth gyntaf Gymreig

Cafodd ymgynghoriad ei lansio gan Lywodraeth Cymru ar y dreth trosglwyddo tir a fydd y dreth gyntaf Gymreig ers dros 800 mlynedd gyda’r Dreth Trafodion Tir yn cymryd lle y Dreth ar Stamp yng Nghymru o fis Ebrill 2018 ymlaen.
 
Mae’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn annog y cyhoedd, busnesau a rhanddeiliaid ledled Cymru  i ddweud eu dweud ar y cynigion ar gyfer creu’r dreth Gymreig gyntaf ers dros 800 mlynedd.  
 
Mae amcangyfrifon diweddar Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar gyfer 2013-14 yn dangos cyllid o £145 miliwn yng Nghymru ar gyfer Treth Dir y Dreth Stamp, gyda 51,600 o drafodiadau. Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn rhagweld y gall ...

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiannau 'Ein Treftadaeth'

11/02/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Dathlu llwyddiannau 'Ein Treftadaeth'


Ysbyty Chwarel Llanberis

Er mwyn dathlu llwyddiannau prosiect Ein Treftadaeth, aeth y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Ken Skates, i Ysbyty Chwarel, Llanberis i weld y datblygiadau yno.
 
Nod prosiect Ein Treftadaeth oedd meithrin gwerth economaidd a diwylliannol treftadaeth gogledd Cymru, drwy sicrhau bod ymwelwyr a chymunedau lleol yn cael profiadau gwerth chweil o ddod â threftadaeth a hanes lleol yn fyw.
 
Gwnaed hyn drwy wella darpariaeth dehongli a gwybodaeth mewn nifer o safleoedd a datblygu pyrth gwybodaeth newydd ar draws Gwynedd, Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri, mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys safleoedd Rhufeinig, eglwysi ac amgueddfeydd. Y wefan yw’r prif lwyfan i’r ...

darllenwch mwy