Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 56 cofnodion | Tudalen 5 o 6

Straeon o lawenydd a thristwch ar War...

10/02/2015
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd ar S4C Ward Plant yn dechrau heno yn dod â holl lawenydd a thristwch y ddwy ward i'r sgrin gan ganolbwyntio ar hanes y plant ac arbenigedd a gofal y staff. Bu camerâu Teledu Chwarel ar y ddwy ward yn Ysbyty Gwynedd, Bangor dros gyfnod o dair wythnos y llynedd yn ffilmio'r gyfres o chwe rhaglen.
 
Mae Ysbyty Gwynedd, Bangor yn trin dros 5,000 o blant o ogledd orllewin Cymru bob blwyddyn. Y llynedd cafodd 3,949 o blant driniaeth ar Ward Dewi a 1,057 o blant ar Ward Minffordd – dwy ward yr ysbyty sy'n gofalu am blant yr ardal.
 
Mae cynhyrchydd Ward Plant, Sioned Morys, wedi bod yn ymwelydd â'r ysbyty dros y blynyddoedd diwetha ...

darllenwch mwy

Cai O'Marah ym Mhalesteina

10/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cai O'Marah ym Mhalesteina


Cae O'Marah yn cyfarfod pobl leol

Cafodd Cai O’Marah o Fethesda yng Ngwynedd ei ysgogi i fynd i Balesteina yn dilyn delweddau’r rhyfel yno y llynedd, gwnaeth Lleol.Cymru gyfweliad gyda’r hogyn o Fethesda sydd yn y Llain Gorllewinol ar hyn o bryd. 
 
"Nes i benderfynu bod rhaid teithio i Balesteina ar ôl gwylio'r difrod a'r lladdfa o'r rhyfel Gaza yn 2014. Ddaru delweddau'r rhyfel diweddara'n Gaza effaith mawr arnai. Felly, oni'n teimlo bod rhaid teithio yno, os nid dim ond i gwrdd ac i sgwrsio a i ddysgu gen y bobl 'ma sydd yn byw o dan fawd 'apartheid'"
 
Mae Cai wedi bod yn Mhalesteina ers mis Ionawr, gan aros yn nhref Bethlehem yn gwirfoddoli gyda mudiad Student Forum Institute. ...

darllenwch mwy

Deiseb yn cael ei lansio i ddiogelu e...

09/02/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Deiseb yn cael ei lansio i ddiogelu enwau lleoedd


Cwm Cneifion (Namless Cwm)

Cafodd deiseb electronig ei lansio dros y penwythnos yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarbwyllo cyrff a sefydliadau i ddiogelu a pharchu ein cyfoeth o enwau lleoedd, gyda dros gant wedi arwyddo’r ddeiseb hyd yma. 
 
Nod yr ymgyrch yw ysgogi parch a diddordeb yn yr iaith Gymraeg ac i sicrhau a chynyddu'r defnydd ohoni a chynyddu'r ymdeimlad o hunaniaeth ymysg cymunedau lleol drwy rannu cyfoeth ein treftadaeth ddiwyllianol gydag eraill.
 
Maent hefyd yn awyddus i ennyn diddordeb ac ymwybyddiaeth ymwelwyr o gyfoeth ein treftadaeth leol a thrwy hynny ddod a buddion addysgol ac economaidd i ardaloedd.
 
Daw’r ddeiseb yn dil ...

darllenwch mwy

Creu ffilm i godi ymwybyddiaeth

09/02/2015
Categori: Cystadlaethau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Creu ffilm i godi ymwybyddiaeth


Creu ffilmiau i godi ymwybyddiaeth dros newid hinsawdd

Mae Oxfam Cymru yn edrych am blant a phobl ifanc sy’n barod i rannu eu barn ac i ysbrydoli pobl i weithredu ar newid hinsawdd gan greu ffilmiau byr a’u llwytho i wefan Codi’r Camera ar yr Hinsawdd. 
 
Bwriad prosiect Codi’r Camera ar yr Hinsawdd yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc Cymru ddefnyddio ffilm fel cyfrwng i ddylanwadu ar y bobl sy’n gwneud y penderfyniadau. 
 
Mae’r prosiect  yn agored i unrhyw un rhwng 5 a 18 oed, sy’n cael ei drefnu gan y Gynghrair Hinsawdd, sydd wedi ymrwymo i weithredu ar newid hinsawdd ac sy’n cynnwys dros gant o sefydliadau, gan gynnwys Oxfam. 
 
Bydd y ffilmiau mwyaf cre ...

darllenwch mwy

Y gwrthbleidiau yn unedig dros roi y ...

06/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Y gwrthbleidiau yn unedig dros roi y Gymraeg yn ganolog yn y mesur cynllunio


Y Gymraeg yn ystyriaeth yn y broses gynllunio

Mae ymgais Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i fagu momentwm er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn ganolog yn y mesur cynllunio yn dwyn ffrwyth wrth i’r gwrthbleidiau wneud datganiad ar y cyd heddiw yn galw ar y Gymraeg i fod yn ganolog yn y mesur.
 
Mae'r datganiad barn, sydd wedi ei gyflwyno gan yr Aelodau Cynulliad Russell George, Llŷr Huws Gruffydd a William Powell, yn galw am nifer o newidiadau i'r mesur megis gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol yn y system gynllunio a seilio targedau tai ar anghenion lleol.
 
Dywedodd Russell George, Aelod Cynulliad Sir Drefaldwyn:  “Mae Llŷr Huws Gruffydd, William Powell a minnau wedi cyflwyno datganiad barn ar y cyd yn g ...

darllenwch mwy

Y Ffermwyr Ifanc wedi cael 'trafodaet...

06/02/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Y Ffermwyr Ifanc wedi cael 'trafodaeth gadarnhaol' gyda Llywodraeth Cymru


Y clwb yn cyfarfod Llywodraeth Cymru

Cafodd Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru drafodaeth ‘gadarnhaol’ gyda Llywodraeth Cymru ddoe ble y cytunwyd i’r mudiad gwblhau cynnig i’r Llywodraeth, yn ôl cadeirydd y mudiad. 
 
Cafodd y cyfarfod hwn ei drefnu yn dilyn apêl gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru, o ganlyniad i'r newydd y bydd y ffynonellau incwm hyn yn dod i ben ar 1 Ebrill eleni - sydd yn golygu na fydd y mudiad yn derbyn £360,000 o grantiau y flwyddyn am y dair blynedd nesaf.
 
Bu'r uwch swyddogion o Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru yn cyfarfod gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i drafod dyfodol y sefydliad, gyda'r uwch swyddogion o'r is-adran Amaethyddiaeth ...

darllenwch mwy

C'mon Cymru yw cri Carwyn Jones

06/02/2015
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

C'mon Cymru yw cri Carwyn Jones


Capten Cymru yn derbyn y gwpan gan Carwyn Jones

Ar drothwy pencampwriaeth aralll y Chwe Gwlad, estynnodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones ei ddymuniadau i dîm rygbi Cymru ar gyfer y twrnamaint. 
 
Bu’n siarad cyn gêm agoriadol rhwng Cymru a Lloegr heno, “Mae hon yn flwyddyn arbennig i Gymru gan ein bod yn dathlu deng mlynedd ers ennill y Gamp Lawn yn 2005 a hynny, ar y pryd, am y tro cyntaf ers 1978.” 
 
Mae’n gweld fod rygbi ar lefel rhyngwladol wedi bod yn llwyddiant ers 2008, fel yr eglurodd, “Roedd ennill y twrnamaint hwnnw yn ddigwyddiad mawr yn hanes rygbi Cymru a gwelwyd adfywiad yn dod yn ei sgil a arweiniodd at nifer o lwyddiannau ysgubol i Gymru gan gynnwys y Gam ...

darllenwch mwy

'Trin Cymru fel arf', yn ôl yr Athro ...

05/02/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd

'Trin Cymru fel arf', yn ôl yr Athro Richard Wyn Jones


yr Athro Richard Wyn Jones yn edrych ymlaen at yr etholiad

Mae’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd yn credu mai strategaeth y Blaid Geidwadol yn yr etholiad cyffredinol fydd defnyddio Cymru fel arf yn erbyn y Blaid Lafur, gan honni hefyd y bydd Cymru ‘ymhell ar y cyrion' yn y ddadl dros ddatganoli.
 
Dywedodd hyn mewn cyfweliad arbennig gyda Lleol. Cymru cyn i’r ymgyrchu ddechrau o ddifrif yn yr etholiad cyffredinol. 
 
Wrth ymateb i’r ffaith fod iechyd ac addysg Cymru wedi bod yn destun trafodaeth yn Lloegr yn ddiweddar,  dywedodd, "Os mai weaponising the NHS ydi tacteg Llafur, weaponising Wales ydi nod Lynton Crosby guru etholiadol y Toriaid. Ond tybed ...

darllenwch mwy

Huw Llewelyn Davies yn pori drwy'r ar...

05/02/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Huw Llewelyn Davies yn pori drwy'r archif


Huw Llewelyn Davies

Wrth i bencampwriaeth y Chwe Gwlad ddechrau nos Wener yn erbyn yr hen elyn Lloegr, mae’r sylwebydd a'r darlledwr sydd bellach wedi ymddeol, Huw Llywelyn Davies yn pori drwy'r archif i ddethol gemau mwyaf cofiadwy ein tîm cenedlaethol yng nghwmni nifer o chwaraewyr adnabyddus. Bydd Goreuon Rygbi Huw Llywelyn Davies i'w gweld heno am 9.30pm. 
 
Bu Huw Llywelyn Davies yn sylwebydd ar gemau rygbi cenedlaethol, clwb a rhanbarthol Cymru ers dechrau S4C ym 1982 tan y llynedd. O'r Goron Driphlyg ym 1988 i'r Gamp Lawn yn 2005, chwalu Lloegr i gipio'r Bencampwriaeth yn 2013 a Ffeinal Cwpan y Byd yn Ne Affrica ym 1995, mae Huw yn mynd â ni ar daith gyffrous ac emosiynol dr ...

darllenwch mwy

Y gwrthbleidiau yn galw am gryfhau'r ...

05/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Y gwrthbleidiau yn galw am gryfhau'r Safonau Iaith


Aelod Cynulliad Simon Thomas o blaid cryfhau'r Safonau Iaith

Mae disgwyl i Safonau Iaith Llywodraeth Cymru sy’n creu hawliau iaith newydd gael eu hatal os nad ydynt yn cael eu cryfhau yn sylweddol, dyna'r awgrym mewn llythyr ar y cyd gan y tair gwrthblaid at y Prif Weinidog, Carwyn Jones. 
 
Disgwylir i'r set gyntaf o safonau, a fydd yn creu hawliau iaith newydd wrth i bobl ddelio â chynghorau, Llywodraeth Cymru a'r parciau cenedlaethol, wynebu pleidlais ar lawr y Cynulliad rywbryd ym mis Mawrth. 
 
Mae'r llythyr at y Prif Weinidog Carwyn Jones, gan lefarwyr iaith y Ceidwadwyr, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol, yn galw ar y Llywodraeth i gryfhau y Safonau Iaith sy’n ddyletswyd ...

darllenwch mwy