Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 62 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Pencampwriaeth feicio yn dychwelyd i ...

11/03/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Pencampwriaeth feicio yn dychwelyd i Aberystwyth


Pencampwriaeth feicio yn dychwelyd i Aber

Cyhoeddwyd fod pencampwriaeth feicio y Pearl Izumi Tour Series yn dychwelyd i Aberystwyth ar ddydd Gwener, 22 Mai, gyda beicwyr o bob rhan o Brydain yn cymryd rhan yn y ras nodedig.  
 
Dyma fydd unig leoliad Cymreig y daith, a bydd yn rhan o benwythnos Gŵyl Feicio Aberystwyth. 
 
"Rydym yn falch iawn i gynnal y Pearl Izumi Tour Series eleni ac i groesawu gwylwyr a beicwyr i Geredigion. Caiff y digwyddiad ei ddarlledu a bydd yn gyfle gwych i ddangos Aberystwyth ar ei orau" meddai’r Cynghorydd Rhodri Evans, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Gwasanaethau Ffordd o Fyw.
Mae’r daith yn dod i Aberystwyth yn y trydydd rownd gyda ras feicio i fyny rhiw Craig ...

darllenwch mwy

Cartrefi yn taclo tlodi tanwydd

11/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd

Cartrefi yn taclo tlodi tanwydd


Cynllun i arbed costau tanwydd

Ydych chi yn teimlo fod costau tanwydd chi yn rhy uchel? Mae’n bosib fod yna gynllun gan Llywodraeth Cymru i’ch helpu.  Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod 17,000fed cartref yng Nghymru wedi elwa ar raglen Nyth sy’n mynd i’r afael â thlodi tanwydd. 
 
Fe gyhoeddwyd heddiw adroddiad gwerthuso annibynnol ar y rhaglen sy’n dangos fod cyngor a chymorth wedi’i roi i dros 61,000 o ddeiliaid tai er mwyn eu cynorthwyo i wresogi eu tai yn fwy effeithiol.
 
Ddoe, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru i ymweld â phreswylwyr Mr a Mrs Swambo yn eu cartref yn Llaneirwg er mwyn gweld sut mae’r cynllun wedi gwella’r sefyll ...

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn diddanu'r torfeydd

10/03/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden

Bu clybiau o Fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn diddanu cynulleidfaoedd enfawr gyda thalentau amrywiol yn Theatr y Grand, Abertawe dros y penwythnos.
 
Rhoddodd y digwyddiad gyfle i aelodau berfformio ar lwyfan proffesiynol gyda chyfleusterau diweddaraf a chymorth gan reolwyr llwyfan profiadol.
 
Bu 13 o glybiau yn cymryd  rhan a oedd yn cynrychioli 10 gwahanol ffederasiwn sirol ledled Cymru fel rhan o’r penwythnos. 
 
Derbyniodd yr actores adnabyddus Gillian Elisa y dasg anodd o feirniadu’r adran Gymreig ble bu Clwb Ffermwy Ifanc Hermon, Sir Benfro  yn llwyddiannus gyda’u Pantomeim ‘Helynt Hari’. Aeth y wobr am yr actor gorau i C ...

darllenwch mwy

Fferm Ffactor yn chwilio am deuluoedd...

10/03/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Cystadlaethau, Newyddion

Mae’r gyfres boblogaidd Fferm Ffactor yn newid ac am y tro cyntaf erioed, mae S4C yn chwilio am deuluoedd cyfan i gystadlu am deitl Fferm Ffactor.  Ydych teulu chi yn crefu am ennill cerbyd 4 x 4 ar gyfer y fferm?  Dyma’ch cyfle! 
 
Mae’r cynhyrchwyr yn chwilio am deuluoedd o bedwar aelod dros 17 oed fydd yn cystadlu ben ben â theulu arall yn wythnosol cyn coroni’r teulu buddugol ar ddiwedd y gystadleuaeth. Bydd tasgau’r gyfres yn profi sgiliau amaethyddol amrywiol y teulu. Bydd tasgau unigol a fesul cwpwl a bydd y beirniad yn edrych am y gallu i gydweithio fel tîm.
 
Os ydych teulu chi am ymgeisio i g ...

darllenwch mwy

Ymddygiad Cymdeithas Bel-droed Lloegr...

10/03/2015
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywydd Cymdeithas Bel-droed Cymru, Trefor Lloyd Hughes wedi cyhuddo Cymdeithas Bel-droed Lloegr o ymddwyn yn ‘warthus’ trwy fynd yn groes i’r dair gymdeithas bel-droed arall. 
 
Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf fod Gymdeithas Bel-droed Lloegr am anfon tim pel-droed Prydeinig i gemau olympaidd Rio de Janeiro yn 2016, fe ddywedodd Trefor Lloyd Hughes mewn cyfweliad gyda Lleol.Cymru fod Lloegr hefyd wedi penderfynu enwebu eu person ei hun i herio am is-lywyddiaeth ar gorff llywodraethol FIFA yn erbyn dymuniadau Cymdeithas Pel-droed Cymru.
 
Yn ôl Trefor Lloyd Hughes, fe gafodd cytundeb ei wneud rhwng y pedair gwlad i adael i Gymru sefyll ...

darllenwch mwy

Y Lleuad a'r Sêr yn ennill Cân i Gymru

09/03/2015
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Cerddoriaeth, Hamdden

Y Lleuad a'r Sêr yn ennill Cân i Gymru


Mon Mam Cymru yn dod i'r brig

Fe ddigwyddodd Cân i Gymru darfu megis seren wib, gyda Môn Mam Cymru yn dod i'r brig. Cân a berfformiwyd gan Elin Angharad a’i sgwennu gan Arfon Wyn yw Y Lleuad a'r Sêr a enillodd Cân i Gymru am eleni a gwobr o £3,500.
 
Cantores ifanc o bentref Gaerwen, Ynys Môn yw Elin Angharad. Wedi blwyddyn yn astudio theatr cerdd yn Efrog Newydd, mae bellach wedi dychwelyd i Gymru ac yn gobeithio astudio mewn coleg cerdd a drama'r flwyddyn nesaf.
 
"Caneuon o sioeau cerdd sy'n llonni fy mryd i fel arfer, ond mae'n fraint cael canu cân pop fel Y Lleuad a'r Sêr ac roedd cael cyfansoddi'r gân hefo Arfon Wyn o'r Moniars yn brof ...

darllenwch mwy

Trefn newydd i hyfforddi athrawon?

09/03/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Trefn newydd i hyfforddi athrawon?


Trefn newydd i hyfforddi athrawon?

Cafodd adroddiad ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru sy'n pwysleisio’r angen i ddiwygio hyfforddiant athrawon yng Nghymru. Dywed yr adroddiad fod hyn yn gwbl allweddol er mwyn gallu codi safonau a chyflawni gweledigaeth Graham Donaldson o gwricwlwm i Gymru.
 
Adroddiad gan yr Athro John Furlong yw ‘Addysgu Athrawon Yfory’. Cafodd yr Athro Furlong ei benodi gan y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, y llynedd fel Cynghorydd Cymru ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon.  
 
Fe ofynnwyd i’r Athro Furlong edrych yn ofalus ar y modd y caiff hyfforddiant i athrawon ei drefnu yng Nghymru ar hyn o bryd a’r dystiolaeth sydd ar gael o blaid newid.&nbs ...

darllenwch mwy

Saith enwebiad ar gyfer yr Ŵyl Cyfryn...

06/03/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Saith enwebiad ar gyfer yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd


Rhaglen am Mered yn cael ei henwebu

Bydd wyth o raglenni a gwasanaethau S4C  ar restr fer yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd a gynhelir yn Inverness yn Yr Alban ddiwedd Ebrill, gyda rhaglenni yn cyfweld Merêd a Dr John Davies yn llwyddo i gyrraedd y nod. 
 
Mae saith o raglenni'r sianel wedi cael eu henwebu yn cynnwys gwasanaeth digidol sydd ar y rhestr fer am Wobr Kevin Hegarty am Arloesedd. Mae gan S4C enwebiadau yng nghategori'r ddrama nodwedd hir, cyfresi ffeithiol, gyda thri enwebiad yng nghategori'r rhaglenni sengl ffeithiol.  
 
Mae yna gymysgedd o'r llon a'r lleddf ymhlith yr enwebiadau, gyda stori'r Hardys yn hawlio'r sylw, tra fod rhaglen ddychan Dim Byd wedi ei henwebu yng nghategori adlon ...

darllenwch mwy

Holi'r pleidiau am ddyfodol darlledu ...

06/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Holi'r pleidiau am ddyfodol darlledu yn y Gymraeg


Pencadlys S4C yn symud i Gaerfyrddin

Mewn trafodaeth yng Nghaerfyrddin nos Fawrth nesaf, bydd ymgyrchwyr iaith, darlledwyr a phobl leol yn holi'r pleidiau - ar drothwy'r etholiad cyffredinol - am eu gweledigaeth ar gyfer ariannu darlledu Cymraeg. 
 
Meddai David Wyn Williams, Is-Gadeirydd Dyfodol Digidol Cymdeithas yr Iaith, "Mae'n amserol i ni gynnal y drafodaeth am ddyfodol darlledu gan fod newidiadau mawr ar droed, sy'n dod â chyfleoedd i edrych o'r newydd ar y math o ddarlledwyr sydd gennym ni. Wrth i bencadlys S4C symud i Sir Gâr, gobeithio bydd cymunedau'r Sir, sydd yn wynebu argyfwng o ran nifer y siaradwyr Cymraeg, yn gweld budd; ac wrth i'r BBC edrych ar y ffordd mae arian y ffi-drwydded yn cael ...

darllenwch mwy

Mudiad Iaith yn croesawu sefydlu gwei...

06/03/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Mudiad Iaith yn croesawu sefydlu gweithgor ym Mhowys


Mwynder Maldwyn: Atal y dirywiad

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd Cyngor Sir Powys yn sefydlu gweithgor a fydd yn mynd i'r afael â dirywiad nifer y siaradwyr Cymraeg yn y Sir.
 
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cynyddu’r pwysau ar Gyngor Powys i weithredu polisiau sydd er lles y Gymraeg ac mae’r penderfyniad hwn yn awgrymu fod y Cyngor yn ymateb.  
 
Meddai Elwyn Vaughan ar ran cangen Maldwyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Mae'n dda iawn yw clywed addewid cyhoeddus gan y Cyngor i weithredu er lles y Gymraeg. Rydym yn croesawu sefydlu'r gweithgor yma - yn wir, mae'n hen bryd! Rydym yn falch o glywed, hefyd, y bydd yn weithgor trawsbleidiol sydd yn edrych ar b ...

darllenwch mwy