Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Merch o Gaerdydd yn ennill Tlws y Dysgwr

26/05/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Merch ifanc o Gaerdydd sydd â’i bryd ar ganu’r ffidil yn broffesiynol yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae Alice Howell, 18 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd lle mae’n astudio Cerddoriaeth, Mathemateg a’r Gymraeg ar gyfer Lefel ‘A’.
 
Mae Alice wedi ennill ysgoloriaeth i astudio’r ffidil yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Medi.  Mae wedi bod yn aelod o gerddorfeydd sir ers yn blentyn ifanc ac mae’n aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Mae hefyd yn canu’r piano i safon uchel.
 
Ysgol Gynradd
 
Fe ddechre ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Bardd Plant Cymru newydd

26/05/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn seremoni ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd heddiw cyhoeddodd Y Prif Weinidog Carwyn Jones mai’r llenor a’r cyflwynydd teledu Anni Llŷn fydd Bardd Plant Cymru 2015-17.
 
Bydd Anni yn cychwyn ar gyfnod o brentisiaeth dan adain y Bardd Plant presennol, Aneirin Karadog, mewn gwyliau amrywiol dros yr haf cyn cymryd yr awenau yn llawn ym mis Medi.
 
Mae Anni eisoes yn wyneb cyfarwydd i blant a phobl ifainc ledled Cymru ar ôl treulio pum mlynedd yn ei swydd ddelfrydol yn cyflwyno’r rhaglen Stwnsh ar S4C. Daeth i amlygrwydd fel llenor yn 2012 pan enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd am nofel fer ac ers hynny mae hi wedi cyhoeddi dau lyfr i blant a phobl ifa ...

darllenwch mwy

Glanaethwy yn rownd derfynol Britain'...

26/05/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Glanaethwy yn rownd derfynol Britain's Got Talent


Glanaethwy ar y llwyfan

Nid Eisteddfod yr Urdd oedd ar feddyliau Côr Glanaethwy yr wythnos hon ond roedd yr arweinydd Cefin Roberts a’i gôr yn ymryson neithiwr yng nghystadleuaeth Britain’s Got Talent a hynny o flaen cynulleidfa fydeang wrth iddynt lwyddo i sicrhau lle yn y rownd derfynol.   
 
Neithiwr fe lwyddodd y Côr gyda pherfformiad trydanol yn y Gymraeg o gân y Prayer gan dderbyn ymateb cadarnhaol iawn gan y beirniaid, gyda Amanda Holden hyd yn oed yn proffwydo y gallant fynd ymlaen a churo’r gystadleuaeth. Roedd Simon Cowell hefyd yn ganmoliaethus iawn o’u perfformiad gyda’r panel i gyd yn sefyll i gymeradwyo wedi’r perff ...

darllenwch mwy

Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal...

25/05/2015
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal Gyfansoddi


Charlie Lovell-Jones

Charlie Lovell-Jones, un o ffidlwyr ieuengaf gorau Prydain a wyneb cyfarwydd iawn ar lwyfan yr Urdd, sydd wedi ennill Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae Charlie, 16, yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd ac yn astudio ar hyn o bryd ar gyfer ei arholiadau TGAU. 
 
Mae Charlie wedi ennill bri trwy Brydain am ei ddawn gerddorol.  Mae wedi perfformio yn y Royal Festival Hall gyda Cherddorfa Coffa Vivienne Price ac wedi ymddangos fel unawdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru a Cherddorfa Siambr Lloegr.
 
Fe enillodd Charlie Ysgoloriaeth yr Eisteddfod yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd y lly ...

darllenwch mwy

'Steddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch...

25/05/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a'r Cylch yn agor ei drysau heddiw ar safle Llancaiach Fawr, Nelson, gyda disgwyl i 15,000 o gystadleuwyr a hyd at 90,000 o ymwelwyr dyrru i'r maes ar gyfer wythnos o gystadlu, digwyddiadau gyda'r nos a gweithgareddau hwyliog.
 
Yn ystod yr wythnos, bydd dros gant o ddisgyblion ysgol yr ardal yn cymryd rhan mewn dwy sioe gyda’r nos.  ‘Y Dyn Na Fu Erioed’ yw’r sioe gynradd, sy’n cael ei llwyfannu yn y pafiliwn nos Fawrth, 26 Mai, gyda’r sioe ieuenctid, ‘Chwarae Cuddio’, nos Lun , 25 Mai yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
 
Yn ogystal â phrif seremonïau’r wythnos, y ...

darllenwch mwy

Bwrw golwg yn ôl ar y Sioe Wanwyn

22/05/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd S4C yn darlledu rhaglen arbennig, Gŵyl y Gwanwyn 2015 nos fory yn bwrw golwg yn ôl dros y digwyddiad a gynhelir yn flynyddol ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.
 
O'r cystadlaethau garddio a'r neuadd fwyd i'r hen beiriannau a'r anifeiliaid, mae gan yr ŵyl fwy na digon i'w gynnig i unrhyw un sydd wrth ei fodd yn yr ardd neu'n gweithio ar y tir. Brychan Llŷr fydd yn cyflwyno'r rhaglen a bydd yn adrodd o'r sioe gŵn a chystadlaethau'r gwartheg ac yn profi'r gwahanol fwydydd sy'n cael eu gwerthu ar y stondinau. Am y tro cyntaf, bydd Meinir Howells yn ymuno â'r rhaglen. Mae hi eisoes yn wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr S4C fel un o gyflwynwyr y gyfres wledig Ffermio, mae h ...

darllenwch mwy

Edrych ymlaen at Eisteddfod yr Urdd y...

22/05/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith

Mae Caerffili yn barod i lwyfannu un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop a gallwch ddilyn holl gyffro Eisteddfod yr Urdd 2015 o fore gwyn tan nos ar S4C o ddydd Sul, 23 tan ddydd Sadwrn, 30 Mai. 
 
O faes yr Eisteddfod yn Llancaiach Fawr, cawn gyfle i ddilyn yr amryw gystadlaethau a gweithgareddau gyda chriw o gyflwynwyr profiadol.
 
Anni Llŷn fydd yn llywio'r darllediadau bob bore gyda Trystan Ellis-Morris a Lois Cernyw yn crwydro'r maes. Iwan Griffiths fydd yn cyflwyno o'r stiwdio bob prynhawn wrth i ni fwynhau cyffro'r brif seremoni ddyddiol. Gyda'r nos, bydd Heledd Cynwal yn bwrw golwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r dydd mewn rhaglen uchafbwyntiau.
 
Mae nifer o'r ...

darllenwch mwy

Bygythiad arall i ddyfodol Neuadd Pan...

22/05/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried cau Neuadd breswyl Pantycelyn o Fedi 2015 ymlaen.
 
Fis Ebrill y llynedd fe wnaeth y Brifysgol benderfynu peidio cau’r neuadd eiconig yn dilyn protestiadau gan fyfyrwyr i achub y Neuadd. Ond mae’n ymddangos fod y Brifysgol wedi newid eu meddyliau wrth iddynt fwrw ymlaen gyda chynlluniau i gau Pantycelyn.  
 
Yn ol datganiad gan y Brifysgol, "Yn sgil yr angen am fuddsoddiad hirdymor sylweddol a gwariant ychwanegol yn y tymor byr er mwyn bod Pantycelyn yn parhau fel neuadd breswyl tu hwnt i Fehefin 2015, bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried cynnig i beidio â darparu llety myfyrwyr yno o Fedi 2015, ac y ...

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru am ddatblygu e...

21/05/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cafodd cytundeb newydd ei arwyddo heddiw fydd yn braenaru’r tir ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Mae’r Memorandwm a lofnodwyd heddiw gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Vattenfall UK, yn amlinellu sut fydd y sefydliadau’n gweithio gyda'i gilydd i archwilio potensial Ardaloedd Ynni Adnewyddadwy  ar Ystâd Coetiroedd Llywodraeth Cymru, a reolir gan yr asiantaeth.
 
Yn ôl yr memoradwm, bydd CNC a Vattenfall yn edrych ar sut i gydweithio ym Mhen y Cymoedd a Nant y Moch.
 
Wrth siarad yng nghynhadledd Cymru Adnewyddadwy2015, dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, &ldquo ...

darllenwch mwy

7% o gynnydd mewn ymwelwyr i Gymru yn...

21/05/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

7% o gynnydd mewn ymwelwyr i Gymru yn 2014


Atyniad poblogaidd Castell Caernarfon

Daeth 7% yn fwy o ymwelwyr tramor i Gymru yn 2014, yn ôl ffigurau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 
 
Yn 2014, cafwyd 933,000 o ymweliadau tramor, sy’n 7.3% o gynnydd ers 2013, gyda'r ymweliadau hyn yn creu £368 miliwn o wariant yn 2014, sy’n gynnydd o 4.5% ers 2013.
 
Bydd y ffigurau yn sicr o galonogi'r diwydiant ymwelwyr ar drothwy tymor arall. Gyda atyniadau newydd fel gwifren zip ym Methesda a Blaenau Ffestiniog yn profi’n boblogaidd, mae 2015 yn argoeli’n flwyddyn y bydd Cymru yn gwireddu’r ddelwedd o wlad llawn antur. 
 
Croesawodd y Dirprwy Weinidog Twristiaeth, Ken Skates y ffigurau, “Yn ...

darllenwch mwy