Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Amgueddfa Cymru yn chwilio am ymddiri...

25/06/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru’n gofalu am drysorau o bob math ac mae Llywodraeth Cymru’n chwilio am bobl newydd, frwdfrydig sydd a diddordeb mewn hanes Cymru i fod yn ymddiriedolwyr.
 
Mae pum swydd wag i ymddiriedolwyr ac Is-lywydd ar y Bwrdd fydd yn pennu strategaeth newydd ac yn edrych ar ffyrdd o gryfhau a datblygu saith amgueddfa genedlaethol Cymru.
 
Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i benodi aelodau a fydd yn gallu dod â brwdfrydedd newydd a chynnig eu cefnogaeth i Sain Ffagan ddatblygu. 
 
Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, “Mae arnom angen pobl ffres, amrywiol a deinamig i ymuno â’r Bw ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Ymchw...

25/06/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2015


Un o enillwyr Hanes fel Celf 2015

Daeth 17 o ddelweddau trawiadol i’r brig mewn cystadleuaeth sy’n dwyn y teitl Ymchwil fel Celf 2015 ym Mhrifysgol Abertawe yr wythnos hon. 
 
Y prif enillydd eleni yw Dr Sparky Booker o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, gyda’i waith Rising from the Page, sy’n cyfleu heriau ei hymchwil ar fenywod a chyfiawnder yn yr oesoedd canol.
 
Mae’r gystadleuaeth yn dathlu amrywiaeth a harddwch ymchwil Prifysgol Abertawe.
 
Ymchwil fel Celf yw’r unig gystadleuaeth o’i fath ac mae’na gored i ymchwilwyr ym mhob pwnc, gyda phwyslais ar adrodd stori’r ymchwil yn ogystal â chyflwyno delwedd drawiadol.
 
Derby ...

darllenwch mwy

Arddangosfa amgen yn adlewyrchu treft...

25/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae delweddau sfferig sy'n cyfleu safleoedd hanesyddol Cymru mewn ffordd mor unigryw i'w gweld am y tro cyntaf mewn arddangosfa newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. 
 
Y ffotograffydd 360º, Matt Wright, dynnodd y lluniau ar gyfer prosiect o’r enw ‘Creiriau’, a gefnogir gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.
 
Mae’r ffotograffydd o Gaerdydd wedi teithio ar hyd a lled Cymru ar gyfer ‘Creiriau’, gan ddefnyddio delweddau manylder uwch i greu cerfluniau unigryw y mae’n eu galw’n ‘ffotosfferau’. Mae safleoedd o sawl cyfnod wedi ysbrydoli’r cerfluniau, o dirwedd ddiwydiannol Blaena ...

darllenwch mwy

Hadyn yr Reu yn egino

24/06/2015
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Y Reu yn rhan o glytwaith sin gerddorol Cymru ers sawl blwyddyn bellach ac ar Orffennaf 20fed, bydd y band o Ddyffryn Nantlle yn rhyddhau eu EP cyntaf – Hadyn ar Label Ikatching. 
 
Yn ddiweddar, dewiswyd y band o Eryri fel un o 12 artist cynllun Gorwelion y BBC, ac yn ol y band, mae hi’n argoeli i fod yn haf prysurach na’r arfer.
 
Unwaith eto, mae'r hogiau'n arbrofi fwyfwy gyda'r cymysgu arddulliau, synau trwm, egniol.
 
Ers dod i amlygrwydd gyda’u cân 'Symud Ymlaen', mae’r band wedi mynd ati i uno amryw o arddulliau, yn bennaf ‘house’ a roc i gydweddu eu perfformiadau byw tanllyd.
 
Os na fedrwch aro ...

darllenwch mwy

Dagrau o waed yn Rhyfel Corea

24/06/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Chwe deg pum mlynedd wedi Rhyfel Corea, bydd S4C yn dilyn dau gyn-filwr o ddau gyfandir yn y rhaglen ddogfen, Dagrau o Waed: Rhyfel Corea a fydd ymlaen nos fory. 
 
Brwydrodd Meirion Davies o Frynaman, a Young-Bok Yoo sy'n byw yn Icheon, De Corea mewn rhyfel sydd wedi effeithio arnyn nhw i'r byw hyd heddiw.
 
Ym 1950 ymosododd Gogledd Corea, gwlad gomiwnyddol, ar Dde Corea - eu cymdogion democrataidd. Dyma frwydr a barodd dair blynedd, a lle bu farw pedair miliwn o filwyr, ac anafwyd ac arteithiwyd miliynau o bobl.
 
Ers y cyfnod hwnnw, mae Gogledd Corea wedi peri dirgelwch i weddill y byd. Ond bydd Dagrau o Waed: Rhyfel Corea yn agor cil y drws ar y wlad a'i chyfun ...

darllenwch mwy

Cipolwg ar ysgol newydd ddadleuol

24/06/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Cafodd plant, athrawon ac aelodau’r gymuned gyfle i weld yr ysgol ardal newydd ddadleuol sy’n cael ei chodi ar gyfer disgyblion o’r Groeslon, Carmel a’r Fron am y tro cyntaf yr wythnos hon.  
 
Yr oedd y penderfyniad gan Gyngor Gwynedd i uno’r dair ysgol wedi ennyn ymateb chwyrn gan rieni a oedd o blaid cadw’r dair ysgol yn agored.  Yn ol y Cyngor, mae’r gwaith ar amser, ac yn ôl y disgwyl bydd y gloch yn cael ei chanu am y tro cyntaf yn Ysgol Bro Llifon i groesawu disgyblion am y tro cyntaf ym mis Medi 2015.
 
Cafodd y gwesteion gyfle i weld sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen yn yr ystafelloedd dosbarth newydd a ...

darllenwch mwy

Grant i warchod rhai o henebion Cymru

23/06/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Mae cofebion rhyfel a henebion gwerthfawr led-led Cymru yn cael cyfran o bron i £287,000 gan Lywodraeth Cymru i'w hadfer a'u gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
Mae'r grantiau'n cynnwys bron i £33,500 ar gyfer Ogof Kendricks yng Nghonwy, un o'r ogofau Palaeolithig pwysicaf yng Ngogledd-orllewin Ewrop. Cafwyd hyd i arteffactau prin wrth wneud gwaith cloddio yn yr ogof gan gynnwys asgwrn gên ceffyl wedi'i addurno, a oedd yn ddarganfyddiad o arwyddocâd rhyngwladol.
 
Yn ddiweddar, mynegodd y cyngor tref lleol bryderon ynghylch difrod ac ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch y safle. Canfuwyd ar ôl archwilio'r ogof ei fod mewn cyflwr annymunol ...

darllenwch mwy

Diwrnod dadorchuddio cofeb Gwen John

23/06/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd ar S4C ar nos Fercher yma fe fydd Ffion Hague yn mynd â ni ar daith i Dieppe yn Ffrainc i ddilyn y paratoadau ar gyfer diwrnod dadorchuddio cofeb i Gwen John, yr artist adnabyddus o Sir Benfro.
 
Cafodd bedd yr artist ei ail-ddarganfod fel rhan o waith ymchwil i'r gyfres Mamwlad gyda Ffion Hague a ddarlledwyd ar S4C y llynedd. Roedd dadorchuddio cofeb Gwen John yn gydnabyddiaeth o gyfraniad y Gymraes i'r byd celf rhyngwladol ac yn garreg filltir yn hanes diwylliant Cymru.
 
Yn y rhaglen ddogfen, cawn glywed gan rai aelodau o deulu Gwen John am arwyddocâd y digwyddiad hanesyddol hwn.
 
Meddai Ffion Hague, cyflwynydd ac uwch gynhyrch ...

darllenwch mwy

Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am d...

23/06/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Galwodd y Democratiaid Rhyddfrydol ar y Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan i ddatgan eu bod yn gwarchod cyllid ac annibyniaeth S4C,  er mwyn sicrhau dyfodol y Sianel Gymraeg. 
 
Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cynnal dadl yn y Cynulliad yfory yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi achos cryf gerbron Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dadlau pwysigrwydd amddiffyn annibyniaeth olygyddol, reolaethol a gweithredol S4C a’r angen am setliad arian cynaliadwy er mwyn amddiffyn dyfodol darlledu Cymraeg.
 
Dywedodd yr Aelod Cynulliad Aled Roberts, “Mae S4C yn gwneud cyfraniad aruthrol i amddiffyn ein hiaith a chyfoethogi diwylliant Cymreig, yn ogystal â dod a ...

darllenwch mwy

Dirprwy Weinidog yn amlygu rôl merche...

23/06/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Roedd unigolion amlwg o’r sector yn bresennol yn y gynhadledd, gan arwain trafodaethau a gweithdai. Yn eu plith bydd Dr Rosie Plummer, Cyfarwyddwr yr Ardd Fotaneg Genedlaethol,  Emma Penny, golygydd y Farmers Guardian, Llior Radford o Llaeth y Llan a Susie Emmett o Green Shoots Productions.
 
Bu’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, yn siarad yn ddiweddar mewn digwyddiad a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru i annog menywod i gyflawni eu llawn botensial o fewn diwydiant amaeth Cymru.
 
Roedd y Fforwm Menywod mewn Amaeth a gynhaliwyd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llandeilo, yn dwyn ynghyd rai o fenywod y diwydiant ac yn ceisio eu hysbrydoli a&rsq ...

darllenwch mwy