Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 3 o 7

180 o ysgoloriaethau yn cael eu gwobr...

22/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd bron i 180 o fyfyrwyr yn elwa o dderbyn cefnogaeth ychwanegol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol fis Medi diolch i ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg. 
 
Bydd pob unigolyn yn derbyn £1,500 neu £3,000 dros dair blynedd a bydd gofyn iddynt ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith yn ogystal â sefyll Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg o ganlyniad. 
 
Mae’r ysgoloriaethau wedi eu dyfarnu eleni i fyfyrwyr fydd yn astudio mewn prifysgolion ar draws Cymru a hynny mewn ystod eang o feysydd.  
 
Un oedd yn falch o glywed bod ei chais am Brif Ysgoloriaeth y Coleg o £3,000 i astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Abertawe oed ...

darllenwch mwy

Dyfodol Neuadd Pantycelyn yn ddiogel

22/06/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyfarfod Cyngor Prifysgol Aberystwyth mae’r Brifysgol wedi ymrwymo yn llawn i ddyfodol Pantycelyn fel neuadd breswyl cyfrwng Cymraeg. Croesawyd yr ymrwymiad gan fyfyrwyr a chefnogwyr yr ymgyrch i Achub Pantycelyn.
 
Pleidleisiodd aelodau’r Cyngor o blaid cynnig a gafodd ei gyflwyno gan Syr Emyr Jones Parry, Canghellor Prifysgol Aberystwyth, yn sgil y cytundeb rhwng y Brifysgol ag UMCA ac UMPA. Mae UMCA yn edrych ymlaen i gydweithio gyda’r Brifysgol i wireddu hyn, ac i groesawu cenhedlaethau o fyfyrwyr newydd i’r neuadd.
 
Buddsoddiad
 
Fel rhan o’r ymrwymiad, bydd buddsoddiad sylweddol mewn rhaglen o waith adnewyddu i sicrhau bod Pa ...

darllenwch mwy

Gwynedd yn rhagori yng nghystadleuaet...

22/06/2015
Categori: Addysg, Cystadlaethau

Cafodd dwy ysgol o Wynedd lwyddiant ysgubol yn rownd derfynol Cystadleuaeth Genedlaethol Llyfrau Cymraeg eleni yn Aberystwyth wrth iddynt gipio rhai o'r prif wobrwyon. 
 
Daeth tîm blwyddyn 3 a 4 Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth i’r brig yn y rownd genedlaethol i gipio Tarian Dr Dewi Davies a roddir i’r ysgol â’r marciau uchaf yn y gwaith trafod a chyflwyno.
 
Bu Tîm Ysgol Pentreuchaf yn fuddugol yn ennill Tlws Anwen Tydu am y cyflwyniad gorau a dod yn ail o blith yr holl dimau drwy Gymru.
 
Daerth Ysgol Pen Barras, Sir Ddinbych i'r brig am y grŵp trafod gorau, a ddyfarnwyd gan Gareth William Jones. Ysgol Bronllwyn, Rhondda ...

darllenwch mwy

Palenco yn rhyddhau albwm gyntaf

19/06/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Palenco yn rhyddhau albwm gyntaf


Clawr yr Albwm

Bydd albwm cyntaf y band Palenco, yn cael ei ryddhau ar label Ikatching ar 29ain o Fehefin.
Er nad yw Palenco ond wedi bodoli ers cwta flwyddyn, bu i’w sengl gyntaf 7”, ‘Bath’ / ‘Saethu Cnau’ (Klep Dim Trep) greu argraff. Ydych chi’n cofio’r clawr, wedi ei greu yn llythrennol, wrth saethu cnau a phaent?!
 
Mae aelodau Palenco’n gerddorion sefydledig yng Nghymru bellach - Llŷr Pari (Y Niwl, Jen Jeniro, Cowbois Rhos Botwnnog) a Dafydd Owain (Jen Jeniro ac Eitha Tal Ffranco), ond i enwi dau. Dau gerddor sydd wedi chwarae ar bron pob llwyfan bosib yng Nghymru, pan oeddynt yn eu harddegau cynnar. Efallai mai dyma’r rheswm tros ...

darllenwch mwy

Diwrnod agored yn Neuadd Pantycelyn

19/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae myfyrwyr sy’n ymgyrchu i gadw Neuadd Pantycelyn ar agor wedi cyhoeddi y bydd yfory yn ddiwrnod agored yn llawn digwyddiadau.
 
Bydd y diwrnod agored yn cael ei gynnal gan y meddianwyr a’r cefnogwyr ym Mhantycelyn ddydd Sadwrn. Ymysg y digwyddiadau sydd wedi eu cadarnhau hyd yma mae cerddoriaeth gan Swnami a Tecwyn Ifan; anerchiad gan Alun Ffred Jones a Seimon Brooks; Talwrn y Beirdd gyda Tudur Dylan Jones; a llu o ddigwyddiadau a chefnogwyr eraill sydd eto i’w cadarnhau.
 
Meddai Heledd Llwyd, un o’r ymgyrchwyr: “Rydyn ni’n estyn gwahoddiad i bawb sydd wedi byw ym Mhantycelyn, a phawb arall sy’n cefnogi’r ymgyrch i ddod i&rsqu ...

darllenwch mwy

Pwy fydd enillydd Cariad@Iaith eleni?

19/06/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Wedi wythnos gyfan o wersi lliwgar a gweithgareddau gwallgof gan gynnwys caiacio, rafftio a heboga drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd enw enillydd cariad@iaith:love4language yn cael ei gyhoeddi yn ystod ffeinal y gyfres nos Sadwrn, 20 Mehefin ar S4C.
 
Dros yr wythnos diwethaf mae wyth o sêr Cymru wedi bod yn bwyta, cysgu ac yn dysgu Cymraeg dan ofal y tiwtoriaid Nia Parry ac Ioan Talfryn drwy ddull unigryw 'dadawgrymeg'. Y sêr eleni oedd y cyflwynydd tywydd Derek Brockway, y cyflwynydd radio Chris Corcoran, yr actor a'r awdur Steve Speirs, y cyflwynydd CBeebies Rebecca Keatley, yr actores Nicola Reynolds, seren y West End, Caroline Sheen, yr athletwr Jamie Baulch a'r cyn-chwara ...

darllenwch mwy

Canslo ymweliad llong bleser: Angen a...

18/06/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn canslo ymweliad llong bleser fawr y Celebrity Silhouette i borthladd Caergybi ddoe, mae’r Aelod Cynulliad dros Ynys Mon, Rhun ap Iorwerth wedi addo y bydd yn mynd at waelod y mater a chanfod pam fod hyn wedi digwydd, gan chwilio am sicrwydd na fyddai hyn yn digwydd eto. 
 
Roedd y Llong sy’n dal dros 2,500 o deithwyr ar y ffordd i ddocio yn y porthladd fore ddoe, ond o ganlyniad i ‘resymau diogelwch’ a’r tywydd, fe benderfynwyd i ganslo’r ymweliad, a oedd yn golygu fod llawer o gwmniau lleol yn amrywio o gwmniau bysus i dywysyddion taith, a fyddai wedi elwa o’r ymweliad, ar ei colled.  Dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn dily ...

darllenwch mwy

Aaron Ramsey yn diolch am y gefnogaet...

18/06/2015
Categori: Iaith, Newyddion

 Mae’r chwaraewr Cymru Aaron Ramsey wedi taro yn ol yn dilyn sylwadau sarhaus gan ddefnyddwyr at ei drydariad Cymraeg gan ddiolch am y gefnogaeth.
 
Roedd chwaraewr canol cae Cymru a fu’n ddylanwadol ym muddugoliaeth Cymru yn erbyn Gwlad Belg nos Wener diwethaf, wedi trydar yn Gymraeg yn nodi blwyddyn ers iddo briodi.
 
O ganlyniad, cafodd y Cymro Cymraeg sy’n wreiddiol o Gaerdydd sylwadau yn bychanu’r Gymraeg. Ymateb Aaron oedd trwy ddiolch am y gefnogaeth, gan fynnu ei fod yn falch o drydar yn Gymraeg a’i fod am barhau i wneud hynny. 
 
Dyma negeseuon trydar ganddo ynghyd a’r gefnogaeth gan eraill: 
 


[< ...

darllenwch mwy

Ugain o fudiadau o blaid achub Pantyc...

18/06/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae dros ugain o fudiadau iaith wedi ysgrifennu at bennaeth Prifysgol Aberystwyth gan bwysleisio gwerth a phwysigrwydd neuaddau preswyl Cymraeg fel pwerdai iaith sy’n atgyfnerthu’r Gymraeg mewn cymunedau ledled Cymru, yn sgil y bygythiadau diweddar i neuadd Pantycelyn.
 
Yng ngoleuni'r ymgyrch ddiweddar i ddiogelu Neuadd Pantycelyn, mae mudiadau sydd yn aelodau'r grŵp ymbarél Dathlu’r Gymraeg wedi datgan eu cefnogaeth i’r ymgyrch a hefyd yn galw ar brifysgolion Cymru i sicrhau eu bod yn ystyried lles ac anghenion ieithyddol eu myfyrwyr wrth wneud trefniadau llety a phreswylio ar eu cyfer. Dengys ymchwil cymdeithasol-ieithyddol gan arbenigwyr bod cymuneda ...

darllenwch mwy

Coron 'Steddfod Meifod yn cael ei chy...

17/06/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Cafodd Coron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ei chyflwyno i Bwyllgor Gwaith lleol yr Eisteddfod heno, sydd wedi’u chreu i ddathlu’r berthynas rhwng Cymru a Phatagonia.
 
Lluniwyd y Goron gan y gof arian, John Price, cyn athro crefft a gwneuthurwr nifer o goronau eisteddfodol cain, a gofynnwyd iddo gyfleu’r berthynas agos sy’n bodoli rhwng y Cymry a’u cefndryd yn Nhalaith Chubut wrth ei chreu.
 
Yn ol y disgrifiad o’r goron, "Gwnaed cylchyn y Goron o arian ac ar ei ganol, gwelir carreg a godwyd o draeth Porth Madryn, lle glaniodd y gwladfawyr Cymreig cyntaf ddydd Gwener 28 Gorffennaf 1865.  Ar y garreg hon, gosodwyd y no ...

darllenwch mwy