Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Miliwn o siaradwyr Cymraeg: Y weledig...

14/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg eu cynigion polisi heddiw yn galw ar Llywodraeth Cymru Dylai Llywodraeth nesaf Cymru gynllunio i gyrraedd un miliwn o siaradwyr Cymraeg, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, wrth iddynt lansio eu cynigion polisi ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2016.  
 
Yn y ddogfen, a gafodd ei lansio yn y Senedd, mae degau o syniadau sy'n anelu at gyrraedd tri nod sef creu miliwn o siaradwyr, atal yr allfudiad a defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes bywyd. 
 
Mae'r ddogfen weledigaeth yn cynnwys argymhellion i gyflwyno 'Bil Addysg Gymraeg i Bawb' er ...

darllenwch mwy

Arddangos casgliad o luniau yn dangos...

14/07/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd yna gasgliad o luniau eiconig yn dwyn y teitl ‘Prydain o’r awyr: Cymru’ yn ymweld a sawl lleoliad yng Nghymru dros y flwyddyn nesaf. 
 
Ymhlith yr uchafbwyntiau sydd yn perthyn i’r casgliad yw llun anarferol a thrawiadol o Gastell Conwy yn ystod ymweliad Tywysog Cymru, y Brenin Edward VIII wedyn, fel rhan o’i daith drwy ogledd Cymru ym 1923.
 
Ceir yna lun o Gaernarfon yn dangos y castell, y porthladd a’r dref ym 1934. Mae cynllun strydoedd y fwrdeistref ganoloesol i’w weld yn glir. 
 
Mae yna lun o dyrau rhamantus Castell Coch, a gynlluniwyd gan William Burges c.1875 ac sy’n cael ei ddisgrifio’n aml fe ...

darllenwch mwy

Angen ateb radical i addysg ym Mhowys...

14/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Angen ateb radical i addysg ym Mhowys, yn ôl mudiad iaith


Ysgol Uwchradd Caereinion

Dylai’r cynlluniau i ad-drefnu addysg uwchradd ym Mhowys gynnwys cynlluniau radical i gryfhau’r ddarpariaeth addysg Gymraeg ym Mhowys, yn ôl y mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.
 
Mae’r mudiad yn galw am sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Gymraeg ym Machynlleth a Llanfair Caereinion a sicrhau darpariaeth gyflawn Gymraeg yn Llanfair ym Muallt, er mwyn sicrhau cydraddoldeb dewis a chyfle gwirioneddol i ddisgyblion sy'ndymuno derbyn eu haddysg uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Dywedodd Ceri Owen ar ran y Mudiad, "Daeth yn amlwg ers cryn amser nad yw'r gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, naill ai'n addysgol nac yn ariannol; nid yw'n darparu cyfleoedd cyf ...

darllenwch mwy

Anrhydedd gan Y Frenhines: Ydych chi'...

13/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe fu Pwyllgor Llywio Merched y Wawr yn trafod penderfyniad dadleuol prif swyddog y mudiad Tegwen Morris i dderbyn MBE gan y Frenhines mewn cyfarfod heddiw yn dilyn ymateb chwyrn gan rai o aelodau Merched y Wawr sy’n gwrthwynebu’r arnhydedd.
 
Mae rhai yn anghytuno gyda phenderfyniad Tegwen Morris ar sail ei fod yn ‘clodfori’r Ymerodraeth Brydeinig’ ac yn tanseilio’r mudiad Cymreig a Chymraeg. 
 
Beth yw eich barn i chi am hyn? Fe wnaeth Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, Efa Gruffudd Jones hefyd dderbyn MBE gan y Frenhines ac fe gafwyd ymateb cymysglyd gan rai o fewn yr Urdd.
 
Ai cydnabyddiaeth haeddiannol yn unig yw hyn o wai ...

darllenwch mwy

Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru

13/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru


Diwedd y daith i Her Cylchdaith Cymru

Daeth Her Cylchdaith Cymru i ben ar Faes Eisteddfod Llangollen dros y Sul, gyda Rhys Meirion a’i griw wedi hel bron i £9,000 ar gyfer Cronfa Elen.
 
Bwriad y daith oedd codi ymwybyddiaeth dros roi organau yng Nghynru, gyda’r her yn dechrau yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyjddan ac ymlaen ar hyd arfordir y gogledd i Gaernarfon ac i lawr i Gaerfyrddin ac ar draws yr M4 i Gaerdydd, gyda rhan olaf y daith yn mynd trwy’r canolbarth, gan orffen yn Llangollen. Ar y ffordd, bu’r cerddwyr yn defnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth o hedfan i go cartio. 
 
Am ragor o wybodaeth am roi arian i'r elusen, ewch yma
 
Mae Lleol.cymru wedi cofnodi rhai o u ...

darllenwch mwy

Mynd tu ôl i'r llenni ar fywyd model ...

13/07/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd S4C yn mynd y tu ôl i'r llenni ar fywyd un o brif fodelau bronnoeth Prydain mewn rhaglen ddogfen nos yfory.
 
Mae Jess Davies, 22 o Aberystwyth, yn modelu mewn rhai o gylchgronau mwyaf poblogaidd dynion gan gynnwys Nuts, Zoo, FHM, Loaded a thudalen 3 papur newydd The Sun.
 
Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Penglais, Aberystwyth, mae Jess ar fin cwblhau gradd mewn Cymdeithaseg ym Prifysgol De Cymru bellach ac yn ysgrifennu traethawd hir ar rywioli merched yn y cyfryngau.
 
Bydd y rhaglen, Jess y Model a Tudalen 3, sy'n dangos Jess wrth ei gwaith mewn photoshoot gyda'r model o Gaerdydd, Connagh Howard, yn trafod Ffeministiaeth a'r ddadl dros ac yn erbyn gyrfa fel model ...

darllenwch mwy

Pont Briwet wedi agor i gerbydau

13/07/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Cafodd Pont Briwet sy’n cysylltu Penrhyndeudraeth a Llandecwyn dros aber yr afon Ddwyryd ei hagor heddiw i gerbydau, gyda dwy ysgol leol yn torri’r rhuban ar y datblygiad gwerth £20 miliwn. 
 
Daeth nifer o bobl ynghyd i gerdded ar hyd y bont newydd cyn iddo agor yn swyddogol i gerbydau. Dechreuodd y gwaith yn 2013, lle bu’n rhaid dymchwel y bont wreiddiol 150 o flynyddoedd oed, gan adeiladu pont newydd yn ei lle.  
 
Wynebodd yr adeiladwyr sawl problem yn ystod y gwaith, gyda’r dyddiad cwblhau yn ei cael ei ohirio am 6 mis o ganlyniad. Roedd yr oedi pellach yn amhoblogaidd gyda thrigolion Harlech a oedd yn gorfod teithio ffordd hir i Fae ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi cartref Eisteddfod yr Urdd P...

10/07/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Campws Pencoed, Coleg Pen-y-bont fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai yn 2017.
 
Mae disgwyl y bydd yr Eisteddfod yn dod â £6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes 29 Mai – 3 Mehefin 2017.
 
Yn ystod yr ŵyl chwech diwrnod, bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cystadlu am le ar y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau galwedigaethol i bobl ifanc megis torri gwallt, newyddiadura a choginio.
 
Nid dyma’r tro cyntaf i Eisteddfod ymweld â’r lleoliad, gan i Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Og ...

darllenwch mwy

Rhieni’n sefydlu grŵp i ymgyrchu dros...

10/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae rhieni yng Nghaerau a Threlái wedi dod ynghyd i sefydlu grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd Gymraeg yr ardal.
 
Daw hyn yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn yr adeilad – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.
 
Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i'r safle presennol yn 2010.
 
Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, " Mae Ysgol Nant Caerau yn enghraifft o lwy ...

darllenwch mwy

Canolfan ymwelwyr newydd yn dda i'r e...

10/07/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd prosiect gwerth £5.9m i ddatblygu cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr yng Nghastell Harlech yn golygu "llu o fuddion economaidd yn y dyfodol" i fusnesau lleol, yn ôl arbenigwr sy'n cynrychioli masnachwyr gogledd Cymru.
 
Mae'r gwaith adeiladu ar y Castell wedi gweddnewid hen westy ger y castell yn fflatiau moethus, canolfan ymwelwyr fodern newydd, siop, caffi, ac ardal ddehongli a thoiledau, ac mae eisoes wedi creu gwaith i dros ddwsin o gwmnïau yng Ngwynedd, a bydd busnesau lleol yn parhau i elwa o’r prosiect yn y dyfodol.
 
Penodwyd cyflenwyr lleol  i redeg y caffi newydd ac i osod y fflatiau, a bydd amrywiaeth o gynnyrch lleol ar werth i ymwelwyr ...

darllenwch mwy