Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 70 cofnodion | Tudalen 6 o 7

Athletwyr ifanc yn cystadlu yng Ngema...

10/07/2015
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd digwyddiad aml-chwaraeon i athletwyr ifanc gorau Cymru yn cael ei gynnal yn ardal Caerdydd y penwythnos hwn.
 
Gemau Cymru yw'r unig ddigwyddiad yng Nghymru sy’n cynnig platfform i’r athletwyr ifanc gorau gystadlu mewn naw maes gwahanol, o fewn un digwyddiad.
 
Mae disgwyl y bydd tua 1,000 o bobl ifanc yn cystadlu yn y naw maes cystadlu dydd Sadwrn a dydd Sul - sef athletau, gymnasteg, pêl-rwyd, rygbi 7 bob ochr, tennis bwrdd, rhwyfo dan do a triathlon, gyda dwy gamp newydd ar gyfer 2015, sef jiwdo a badminton.   
 
Bydd Campws Talybont, Prifysgol Caerdydd yn cael ei drawsnewid yn bentref athletwyr, gyda’r seremoni agoriadol yn ...

darllenwch mwy

Cefnogaeth leol yn hwb i ganolfan ana...

09/07/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Cefnogaeth leol yn hwb i ganolfan anableddau


Cefnogaeth gan bobl Dolgellau

Mae staff a chleientiaid canolfan ar gyfer oedolion ac anableddau dysgu wedi eu synnu gan y caredigrwydd ac ewyllys da maent wedi ei dderbyn gan y gymdeithas leol yn dilyn lladrad. 
Ym mis Mehefin, torrodd lladron i mewn i’r garej yng Nghanolfan Dolfeurig yn Nolgellau a dwyn yr offer garddio, golchwr jet, sugnydd llwch, radio a chadair siglen i’r ardd. Yn dilyn y lladrad, nid oedd y ganolfan yn medru cynnig hyfforddiant a chyfleoedd gwaith ar gyfer y bobl gyda anableddau dysgu. Ers y digwyddiad, mae tîm Dolfeurig wedi derbyn llif o gynigion o gymorth gan y gymuned leol.
 
Dywedodd Olwen Lloyd-Jones, Swyddog Gofal Dydd yng Nghanolfan Dolfeurig yn Nolgellau: &l ...

darllenwch mwy

Gwrthwynebu statws eglwysig i Ysgol n...

09/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cafodd deiseb ei lansio yn lleol yn ardal Y Bala yn gwrthwynebu rhoi statws eglwysig i’r ysgol gydol oes newydd yn y dref ar sail ei fod yn mynd yn erbyn traddodiad anghydffurfiol ardal Penllyn. 
 
Mae’r ddeiseb yn galw ar Gyngor Gwynedd i dynnu’n ôl eu hargymhelliad i roi statws eglwysig i’r ysgol gydol oes yn Y Bala, gyda’r ddeiseb yn gofyn i Gyngor Gwynedd gyhoeddi eu bwriad i sefydlu  ysgol gymunedol nad yw'n gysylltiedig, yn ffurfiol, ag unrhyw gorff crefyddol penodol.
 
Mae hefyd yn dweud "Ni fyddai statws eglwysig yn gydnaws â hanes a thraddodiadau anghydffurfiol yr ardal ac nid yw'r cynnig yn dderbyniol ym Mhenllyn."
...

darllenwch mwy

Her Cylchdaith Cymru yn croesi'r hann...

09/07/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bellach mae’r tenor adnabyddus Rhys Meirion, y canwr Bryn Fon a'r digrifwr Tudur Owen ac enwogion eraill wedi croesi'r hanner ffordd yn Her Cylchdaith Cymru a'r her iddynt yn ystod y daith oedd defnyddio pob ffyrdd difyr o deithio o amgylch Cymru. 
 
Mae’r daith wedi’i hanelu at godi arian a hyrwyddo’r angen i siarad am roi organau gyda anwyliaid ac i godi ymwybyddiaeth am y ddeddf optio allan o roi organau fydd yn dod i rym yng Nghymru ar y 1af o Ragfyr eleni. Dan y ddeddf newydd, os na fydd rhywun wedi nodi nad yw’n dymuno bod yn rhoddwr, bydd yn cael ei ystyried fel rhywun nad yw’n gwrthwynebu rhoi.
 
Fel yr eglurodd Rhys, “Gwn ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn cyhuddo'r Llywodraeth...

08/07/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu llythyr at John Whittingdale, yr Ysgrifennydd Hamdden, Diwylliant a Chwaraeon yn dweud fod y Llywodraeth yn 'anwybyddu''r Gymraeg ac yn 'camddeall' natur S4C.
 
Mae John Whittingdale wedi awgrymu eisoes y byddai toriadau i S4C yn 'rhesymol' – rhywbeth mae ymgyrchwyr iaith a mudiadau yn y diwydiant darlledu wedi ei feirniadu.
 
Yn y llythyr at yr Ysgrifennydd Hamdden, Diwylliant a Chwaraeon mae Aled Powell, Cadeirydd grŵp Dyfodol Digigol y Gymdeithas yn egluro, “Mae’r sianel wedi dioddef cwtogiadau o oddeutu 40% i’w chyllideb eisoes, gyda’r Llywodraeth yn arbed 93% o’r hyn oedd yn arfer ei g ...

darllenwch mwy

Condemnio sylwadau Prif Weithredwr Cy...

08/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio sylwadau gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Mark James mewn hysbyseb am swyddi newydd gyda'r Cyngor Sir.
 
Mewn darn ar gyfer y Western Mail ddydd Llun y 6ed o Orffennaf, dywedodd Mark James mai "strong, decisive and inspirational leaders with drive, political awareness and ability" sydd eu hangen i fod yn Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Chyfarwyddwr y Gwasanaeth Corfforaethol ar y Cyngor Sir. 
 
Mae’r mudiad yn cyfeirio at y ffaith nad oes cyfeiriad at angen i allu cyfathrebu'n Gymraeg na Saesneg, ac mae manylion y swydd yn gofyn safonau sylweddol is o allu yn Gymraeg  na Saesneg.
 
Dywedodd trefnydd y Gymdeith ...

darllenwch mwy

Nifer mwyaf erioed wedi tyrru i Ŵyl ...

07/07/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Tyrrodd dros 34,000 i Ŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd eleni sy’n golygu mai dyma’r flwyddyn mwyaf llwyddiannus erioed, yn ôl y trefnwyr, gyda dros 12,000 yn rhagor wedi mynychu’r ŵyl boblogaidd o’i gymharu a’r llynedd.    
 
Yr oedd yn benwythnos llawn i’r ymylon o weithgareddau o bob math oedd at ddant pawb a hynny’n rhad ac am ddim. Yr oedd yna bopeth i blesio’r synhwyrau, yn ddanteithion i’w blasu o bizzas artisan, cwrw lleol i fwyd stryd Thai, Cymreig a Groegaidd; yr oedd yna ddiddanwch hefyd i’r glust a’r llygaid, gyda Geraint Jarman a’i Fand yn cloi, y bytholwyrdd Meic Stevens yn chwarae&r ...

darllenwch mwy

Coedtir cymunedol angen enw

07/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect i greu coetir cymunedol newydd sbon ar hen safle pwll glo yng Nghwm Llynfi angen eich help.
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i gael awgrymiadau am enw ar gyfer y coetir newydd – gall yr enwau adlewyrchu hanes yr ardal, treftadaeth ddiwydiannol y safle neu ei ddyfodol fel coetir cymunedol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda chymunedau Cwm Llynfi Uchaf i greu coetir cymunedol ar safleoedd Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg gynt.
 
Bydd y coetir newydd, a ariannir gan Lywodraeth Cymru, nid yn unig yn cyfoethogi amgylchedd Cwm Llynfi trwy gynyddu bioamrywiaeth, lleihau dŵr ffo a sugno llygredd, ond hefyd yn annog pobl i dreulio mwy o amser yn yr ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen ddathliadau Roald Dahl

07/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Lansiwyd rhaglen o ddigwyddiadau ddoe a fydd yn dathlu canmlwyddiant Roald Dahl, yr awdur o Gymru yn 2016.
 
Cafodd  y cyhoeddiad ei wneud yn yr Eglwys Norwyeg, ble y cafodd Roald Dahl ei fedyddio, ac a fu’n agos at galon yr awdur erioed sy’n brosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru a Llenyddiaeth Cymru 
 
Mae dathliadau Roald Dahl 100 yn cyd-fynd â blwyddyn ‘Cymru: Blwyddyn Antur’ yn 2016, ac roedd Roald Dahl ei hun yn hoff o antur – fel plentyn a’i ddrygioni yn y siop losin leol, neu fel peilot ifanc yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae sôn hefyd ei fod yn ysbïwr fel ...

darllenwch mwy

J Elwyn Hughes yn ymddeol ar ôl deng ...

07/07/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Wedi cyfnod o ddeng mlynedd ar hugain wrth y llyw, eleni fydd y tro olaf i’r awdur nodedig J Elwyn Hughes olygu cyfrol Cyfansoddiadau a Beirniadaethau yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
Ers cychwyn ar y gwaith yn Eisteddfod Rhyl, 1985, mae’r awdur a’r academydd sy’n wreiddiol o Ddyffryn Ogwen ond sy’n byw ym Methel ger Caernarfon, wedi casglu a pharatoi beirniadaethau a gwaith y buddugwyr ar gyfer y gyfrol a gyhoeddir brynhawn Gwener olaf yr Eisteddfod bob blwyddyn.
 
Rhwng 1985 a 1999, gorchwyl bob yn ail flwyddyn oedd golygu’r gyfrol ond aeth yn dasg flynyddol o 2000 ymlaen, ac yn ystod y cyfnod hwn crëwyd hanes gan amryw o enillwyr ac aeth ...

darllenwch mwy