Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Safleoedd cudd hanesyddol ar agor i'r...

28/08/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae amgueddfeydd, atyniadau hanesyddol a thrysorau cudd Cymru yn disgwyl croesawu miloedd a ymwelwyr fis nesaf fel rhan o gynllun Drysau Agored – y digwyddiad gwirfoddoli mwyaf yn y sector treftadaeth yng Nghymru.
 
Eleni,  lansiwyd Drysau Agored o gartref Corfforaeth Talacharn, un o ddim ond ychydig o gorfforaethau o'r fath ym Mhrydain gyda systemau caeau agored yn parhau i weithredu, a'r unig un yng Nghymru heddiw.
 
Bydd Corfforaeth Talacharn yn cynnig cipolwg prin i'r cyhoedd ar ei hystafell llys hanesyddol ac nid yw ond un o gannoedd o leoliadau ledled Cymru a fydd yn rhoi mynediad am ddim, mynediad arbennig, neu'n darparu digwyddiadau arbennig i ymwelwyr gydol ...

darllenwch mwy

Gŵyl newydd sbon yn dathlu hanes Cymru

28/08/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd Buddug y Frenhines Geltaidd, y brenin Tuduraidd Harri Tudur a’r arwr cenedlaethol Owain Glyndŵr ymhlith y cymeriadau fydd yn cael eu cyflwyno mewn gŵyl newydd sbon fydd yn dathlu hanes a threftadaeth Cymru trwy gydol mis Medi.
 
Bydd hyd at 5,000 o blant  yn rhan o’r ŵyl, a fydd yn digwydd ar ffurf sioeau un dyn ac un ferch mewn lleoliadau treftadaeth ar draws y wlad trwy gydol mis Medi.
 
Bydd y sioeau yn cael eu cynnal yn Gymraeg ac yn Saesneg mewn lleoliadau fydd yn cynnwys Canolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth; Wybrnant, man geni Yr Esgob William Morgan; Byd Mary Jones World; Tŷ Newton, Llandeilo; Cestyll Rhuddlan, Aberteifi, Fflint, Cydweli a Rhagl ...

darllenwch mwy

Grand Prix ar Fae Caerdydd

28/08/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd dyfroedd Bae Caerdydd yn fwrlwm o weithgarwch y penwythnos hwn wrth i ŵyl y banc ola’r haf ddechrau gyda Grand Prix y Môr P1 Cymru.
  Bydd cychod pŵer P1 a sgis jet yn rasio ym Mae Caerdydd ar 30 a 31 Awst ym mhedwaredd rownd Pencampwriaethau SuperStock ac AquaX UK.
 
Croesawodd y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart y digwyddiad i Gaerdydd, meddai, “Bydd y penwythnos hwn yn gyfle penigamp i hyrwyddo Bae Caerdydd a Chymru fel lle o safon byd i gynnal gornestau hwylio a champau’r dŵr ynddo ac fel cyrchfan ddeniadol ac amrywiol i ymwelwyr."
 
Dywedodd, "Mae gennym rai o leoliadau, cyfleusterau a gwestai o’r ansa ...

darllenwch mwy

Comisiynydd Heddlu yn galw ar y cyhoe...

28/08/2015
Categori: Newyddion

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gofyn am gymorth y cyhoedd i anrhydeddu’r bobl hynny yn ein cymunedau sy’n helpu i leihau trosedd heb ddisgwyl unrhyw glod na chydnabyddiaeth.
Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Winston Roddick CB QC wedi lansio ei rownd ddiweddaraf o Wobrau Cymunedol er mwyn cydnabod y bobl a’r grwpiau hynny sy’n helpu’r heddlu i gadw ein cymdogaethau’n llefydd heddychlon a diogel i fyw ac sydd hefyd yn helpu i adsefydlu troseddwyr yn y gymuned.
Dros y mis nesaf felly mae’r Comisiynydd yn gwahodd y cyhoedd i anfon eu henwebiadau eu hunain ato ar gyfer Gwobr y Bobl, sef un o’r gwobrau uchaf eu bri a ...

darllenwch mwy

Carwyn yn cyfarfod â'r cyhoedd

27/08/2015
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y naw mis nesaf, bydd Carwyn Jones yn teithio ledled y wlad yn ateb cwestiynau gan y cyhoedd, fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau Cyfarfod Carwyn.
 
Bydd y sesiwn cyntaf ym Mangor ar ddydd Mercher 2 Medi rhwng 6pm a 7.30pm yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor.
 
Mae’r digwyddiadau am ddim, ond fe anogir pobl i gofrestru eu diddordeb ar-lein drwy Eventbrite.
 
Wrth siarad am y digwyddiadau, dywedodd Carwyn Jones, “Yn y misoedd i ddod, byddaf yn teithio ar hyd a lled y wlad i ateb cwestiynau pwysig gan bobl Cymru."
 
Ychwanegodd, “Rwyf eisiau gweld cynifer o bobl yn dod i Neuadd Powis ym Mhrifysgol Bangor i rannu eu barn gyda fi. Ond mae’n fw ...

darllenwch mwy

Trotian byw o Dregaron

27/08/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden

Bydd gwylwyr S4C yn trotian i Geredigion ddydd Gwener a dydd Sadwrn yma i wylio Rasus Tregaron ar gaeau Dolyrychain ger Pontrhydfendigaid.
 
Bachgen lleol, Ifan Jones Evans, 30, fydd yn cyflwyno'r rasus ar S4C eleni. Mae Ifan yn wreiddiol o Bontrhydygroes ger Tregaron, ac yn parhau i fyw yno, ac yn ystyried Rasus Tregaron yn ddigwyddiad pwysig i'r ardal ac i Gymru gyfan.
 
"Dwi wedi bod yn mynd i'r rasus ers roeddwn i'n grwtyn bach; rwy' wastad wedi gwneud. Mae'r ŵyl yn dod â lot o arian i'r ardal leol, yn enwedig i'r bwytai a thafarndai – mae Llambed, Aberystwyth a Thregaron yn llawn pobl! Mae 'na fwrlwm yma. Mae'n un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i ni fel ardal."
&n ...

darllenwch mwy

Y ddrama Drych ar daith

27/08/2015
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae drama newydd gan un o ddramodwyr mwyaf cyffrous Cymru yn mynd ar daith o gwmpas y wlad yr Hydref yma.
 
Yr actorion Bryn Fôn a Gwenno Hodgkins fydd yn perfformio yn Drych, cynhyrchiad cyntaf Llyr Titus sydd yn seiliedig ar ddau gymeriad sy’n sgwrsio’n ddiwyd am ryfeddodau a chymhlethdodau bywyd.
 
Cwmni’r Frân Wen sy’n cyflwyno’r ddrama Gymraeg rymus newydd yma a fydd i’w gweld ar lwyfannau theatrau led led Cymru.
 
Yn ôl y cyfarwyddwr Ffion Haf, mae Drych yn gofyn cwestiynau tywyllaf am fodolaeth dyn: “Drwy Drych cawn adlewyrchiad o daith dau sy’n ysu i ddeall mwy am eu bodolaeth drwy drafod y dw ...

darllenwch mwy

Talu teyrnged i Geraint Stanley Jones

26/08/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian Jones a Chadeirydd Awdurdod  S4C, Huw Jones, wedi talu teyrnged i'r diweddar Geraint Stanley Jones a fu farw neithiwr.
 
Geraint Stanley Jones oedd Prif Weithredwr S4C rhwng 1989 a 1994. Yn ystod ei gyfnod wrth y llyw bu'n gyfrifol am ddatblygu nifer o syniadau uchelgeisiol yn cynnwys Gemau Heb Ffiniau - Jeux Sans Frontieres a sefydlu'r gyfres gylchgrawn Heno. Ef oedd yn gyfrifol am gynnal digwyddiad Côr y Byd yn 1993 ac yn ystod ei gyfnod ef hefyd y cynhyrchwyd y ffilm Hedd Wyn a ddaeth a chlod enwebiad Oscar i S4C.
 
Cadeirydd Awdurdod S4C Huw Jones oedd olynydd Geraint Stanley Jones i swydd Prif Weithredwr y sianel yn dilyn ei ymddeoli ...

darllenwch mwy

Ail gychwyn casglu cocos ar lannau'r ...

26/08/2015
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi y gall y gwelyau cocos ar aber afon Dyfrdwy agor am gyfnod cyfyngedig yr hydref hwn.
Yn gynharach eleni, dywedodd na fyddai'r gwelyau yn agor fel arfer ar 1 Gorffennaf ar ôl i arolygon ddangos gostyngiad sydyn yn nifer y cocos yn yr aber. Cynhaliwyd arolwg pellach o'r gwelyau ym mis Awst a oedd yn dangos bod tua 600 tunnell o gocos y gellid eu cynaeafu. Mae hyn yn golygu bod digon o gocos yn yr aber i ddarparu'r 53 o gasglwyr gyda gwaith am ddau fis, i fwydo poblogaeth bwysig yr aber o adar hirgoes ac i adfywio'r gwelyau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.
 
Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Gogledd Cyfoeth Naturiol Cymru "Mae hyn ...

darllenwch mwy

Y Gwyll yn cystadlu am 5 gwobr yn Baf...

26/08/2015
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae'r ddrama dditectif boblogaidd Y Gwyll/Hinterland wedi cael ei henwebu am bum gwobr BAFTA Cymru am eleni. 
 
Mae pennod arbennig Y Gwyll, a ddarlledwyd ar S4C ddydd Calan, wedi ei henwebu am bum gwobr yn cynnwys categori y Ddrama Teledu gorau, ble mae enwebiad hefyd ar gyfer Y Streic a Fi (Alfresco – cyfadran o Boom Cymru).
 
Mae enwebiad Actores Orau i Mali Harris, am rôl DI Marred Rhys, ac Actor Gorau i Richard Harrington, am rôl arwr y gyfres, DCI Tom Mathias. Mae hefyd enwebiadau i dîm cynhyrchu Fiction Factory ar gyfer Sain ac am y Teitlau a Hunaniaeth Graffeg.
 
Mae actorion o gynyrchiadau drama eraill S4C wedi hawlio enwebiad am eu ...

darllenwch mwy