Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 2 o 7

"Y Gymraeg ddim yn rhan o ffabrig cym...

25/08/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Caerdydd wedi honni nad yw’r Gymraeg yn rhan o ‘ffabrig cymdeithasol’ y brifddinas mewn llythyr at ymgyrchwyr iaith am ei bolisi cynllunio.
 
Mewn llythyr at Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, ysgrifennodd Arweinydd Cyngor Caerdydd Phil Bale, sydd hefyd yn gyfrifol am gynllunio yn y ddinas: “... ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, daw’r ymateb hwn i’r casgliad nad yw’r defnydd o’r Gymraeg yn rhan o ffabrig cymdeithasol, yn unol â chanllawiau Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu nad ystyrir bod cynigion datblygu a nodir yn y Cynllun yn effeithio’n faterol ar gydbwysedd ieithyddol cymunedau ledled Caerdydd, ar draul y defnydd o ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am drafodaeth gy...

25/08/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Ceredigion i agor eu drysau a chynnal cyfarfod cyhoeddus i ganfod barn pobl y dref ar sut i ddatblygu'r safle ble mae ysgolion Llandysul yn sefyll ar hyn o bryd er mwyn creu gwasanaethau a chyflogaeth i bobl leol.
 
Daw'r safle yn rhydd o ganlyniad i benderfyniad dadleuol y Cyngor i greu un ysgol ganolog 3-19 oed tu allan i Landysul ar gyfer holl ddisgyblion ardal eang. Mae'r ansicrwydd am dynged safle presennol yr ysgol yn creu amheuaeth ynghylch dyfodol y pwll nofio cymunedol, y ganolfan hamdden a'r ganolfan deuluol sydd oll ar yr un safle.
 
Wrth wneud yr alwad, dywed Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith, "M ...

darllenwch mwy

Amser newydd i'r Clwb Rygbi

25/08/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd gemau byw Clwb Rygbi o’r Guinness Pro 12 ar gyfer tymor 2015-2016 yn cael eu darlledu ar S4C ar amser newydd – 2.15 ar brynhawn Sul - gan ddechrau gyda gêm Y Gleision yn erbyn Zebre ar Sul, Medi 6.
 
Bydd gêm Y Gleision yn erbyn yr Eidalwyr (cic gyntaf 2.30) yn cael ei darlledu’n fyw o Barc yr Arfau, Caerdydd fel rhan o arlwy cyffrous chwaraeon S4C ar gyfer y Sul yn cynnwys gemau byw'r Guinness Pro 12, goreuon rygbi Ffrainc - y Top 14 am 4.30 ac uchafbwyntiau o wahanol chwaraeon yn Clwb am 5.00.
 
Bydd gwasanaeth rhad ac am ddim Clwb Rygbi o’r Guinness Pro 12 a chystadlaethau clwb eraill ar brynhawniau Sul yn ychwanegol i raglenni’ ...

darllenwch mwy

Lolfa Lên wedi denu dros 4,200 o bobl

24/08/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru fod digwyddiadau’r Lolfa Lên wedi denu dros 4,200 o bobl dros wythnos yr Eisteddfod ym Meifod.
 
 Mewn partneriaeth ag Academi Hywel Teifi a gyda chymorth amryw o weisg a chymdeithasau, cynhaliwyd dros 40 o ddigwyddiadau yn Y Lolfa Lên ar Faes yr Eisteddfod – unig dipi llenyddol Cymru. Croesawyd oddeutu 4,200 drwy ddrysau’r babell i fwynhau sgyrsiau, darlithoedd, trafodaethau, gweithdai a pherfformiadau gan rai o dalentau mwyaf Cymru.
 
Yn ogystal â’r rhaglen o ddigwyddiadau ar Faes yr Eisteddfod, cynhaliwyd hefyd weithgareddau allestyn yng nghyffiniau’r Ŵyl gan gynnwys teithiau llenyddol a gwe ...

darllenwch mwy

Buddsoddiad gwerth £50,000 i Ganolfan...

24/08/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd fod Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, Gwynedd wedi derbyn buddsoddiad newydd gwerth £50,000 i’w wario ar wella adnoddau’r ganolfan. 
 
Derbyniwyd Grant Cyfalaf Loteri  o £30,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gydag arian cyfatebol o £10,000 gan yr Academi Gymreig a £10,000 pellach gan Sefydliad Teulu Ashley drwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. 
 
Bydd y gyllideb yn cael ei gwario ar ddodrefn, gosodiadau ac arwyddion i wella’r ystafelloedd, mannau cymunedol ac ystafelloedd ymolchi, yn ogystal â gweithiau artistig i’w gosod ar y safle. Byddwn hefyd yn cyflogi pensaer i lunio cynll ...

darllenwch mwy

Gemau Sbaen Sgorio i'w cael ar y We

24/08/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd goreuon gemau pêl-droed Sbaen yn cael eu cynnwys yn Sgorio bob nos Lun  – ac y bydd hefyd ar gael i'w gwylio ar-lein ar y we ar s4c.cymru ac iPlayer.
 
Bydd Sgorio ar nos Lun yn cynnwys y chwarae o gemau La Liga, prif gynghrair Sbaen. Bydd Sgorio bob nos Lun am 6.30 hefyd ar gael ar wasanaeth ar alw’r sianel ar wefan s4c.cymru ac iPlayer am saith diwrnod.
 
Bydd posib i wylwyr S4C weld uchafbwyntiau o’r Calderon, Nou Camp a’r Bernebeu a gweld perfformiadau Gareth Bale i Real Madrid ar y We. 
 
Bydd y gemau sy'n cael sylw gan Sgorio bob prynhawn Sadwrn – yn cynnwys Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, Cwp ...

darllenwch mwy

Cymru: y gorau am ailgylchu

21/08/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd yn dangos bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed a’i bod yn well na gwledydd eraill Prydain am ailgylchu. 
 
Mae’r ffigurau diweddaraf amodol yn dangos mai 56% oedd y gyfradd ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio ar gyfer 2014-15, cynnydd o 2 bwynt canran o’i chymharu â’r llynedd a 4% yn uwch na’r targed statudol o 52%.
 
Croesawodd Gweinidog yr Amgylchedd, Carl Sargeant y ffigurau, “Rwy’n falch iawn bod y cyfraddau ailgylchu’n dal i godi yng Nghymru.  Mae awdurdodau lleol wedi gweithio’n galed i annog trigolion i ailgylchu fwy ac mae’n edrych yn debyg bod hyn yn gwn ...

darllenwch mwy

Cyfrol o waith Curnow Vosper

21/08/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Mae’r darlun enwog o Salem bellach yn ddelwedd eiconig Gymreig sy’n cymharu gyda physt rygbi, cennin a defaid o ran adnabyddiaeth. Mae darlun yr artist Curnow Vosper wedi ysbrydoli, gogleisio a rhyfeddu beirdd haneswyr ac artistiaid drwy’r ugeinfed ganrif. 
 
Yr wythnos hon bydd Gwasg Y Lolfa yn rhyddhau cofiant llawn Curnow Vosper sef Curnow Vosper: His Life and His Works gan Joylon Goodman. Dyma’r gyfrol sy’n cynnwys y nifer mwyaf o’i waith i’w cyhoeddi erioed gyda’i gilydd mewn rhwng dau glawr.
 
Ganed Curow Vosper yn Nyfnaint ond roedd yn ystyried ei hun yn Gernywr. Wedi cael ei hyfforddi ym Mharis aeth ati i weithio fel ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi hystings iaith cyntaf etholi...

21/08/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y bydd cyfarfod hysting cyntaf etholiadau'r Cynulliad am y Gymraeg yn cael ei gynnal yn neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth ar ddechrau mis Hydref, gyda chynrychiolwyr o’r prif bleidiau yn cymryd rhan.    
 
Mae'r ddadl etholiadol yn dilyn lansio dogfen weledigaeth y mudiad: 'Miliwn o Siaradwyr Cymraeg' yn y Cynulliad yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Mae gwleidyddion o bob plaid eisoes wedi cefnogi tri phrif nod rhaglen y mudiad ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru sef creu miliwn o siaradwyr, atal yr allfudiad a defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes bywyd.  &nbs ...

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi gemau byw Cwpan y Byd

20/08/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

S4C yn cyhoeddi gemau byw Cwpan y Byd


Gareth Roberts yn cyflwyno

Bydd yna wledd yn disgwyl cefnogwyr rygbi Cymru yn ystod Cwpan y Byd ym mis Medi wrth i S4C gyhoeddi eu bod yn dangos naw gêm fyw yn ystod y twrnameint gan gynnwys holl gemau Cymru yn y gystadleuaeth.
 
Mae gan S4C yr hawliau darlledu i bob un o gemau grŵp y crysau cochion yn ogystal â’r gem agoriadol rhwng Lloegr a Fiji, un gêm o rownd yr wyth olaf, un gêm o’r rownd gynderfynol, y gêm efydd a’r rownd derfynol.
 
Fe fydd Gareth Roberts yn cyflwyno’r gemau byw gydag Wyn Gruffydd a chyn-gapten Cymru, Gwyn Jones fel sylwebwyr ac Owain Gwynedd yn gohebu, gyda phob gêm hefyd ar gael i’w gwylio ar Clic.
 
Bydd s ...

darllenwch mwy