Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Creu cadwyn o amgylch Castell Caernarfon

08/09/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae grŵp sydd newydd gael ei sefydlu yng Nghaernarfon yn gobeithio creu cadwyn o bobl o gwmpas Castell Caernarfon i ddangos cefnogaeth i’r miloedd o ffoaduriaid sydd yn cyrraedd Ewrop. 
 
Sefydlwyd Ffrindiau Ffoaduriaid dros y penwythnos ac fe benderfynwyd trefnu gweithred symbolaidd o gwmpas Castell Caernarfon am 3 p.m. dydd Sadwrn nesaf.
 
Bydd hyn yn rhan o Ddiwrnod o Weithredu ar draws y Deyrnas Unedig, fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau gan gynnwys gorymdaith fawr yn Llundain.
 
“Rydym yn teimlo ein bod eisiau estyn llaw o gyfeillgarwch tuag at y miloedd o bobl sy’n cael eu gorfodi i adael eu gwledydd eu hunain dan amgylchiadau ofnadwy,” ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ail wasanaeth...

08/09/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mudiad iaith yn galw am ail wasanaeth Cymraeg


Angen i'r BBC ehangu ar ei darpariaeth

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ail wasanaeth Cymraeg yn dilyn araith gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC sy'n sôn am ehangu cynnwys y gorfforaeth mewn nifer o ieithoedd y byd, ond ddim y Gymraeg. 
 
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dweud bod twf aruthrol wedi bod mewn gwasanaethau Saesneg ers degawdau ond toriadau i wasanaethau Cymraeg, megis cwtogi oriau radio Cymru, yn enwedig gan y BBC. Mae'r dewis o sianeli teledu Saesneg ar gael yng ngwledydd Prydain wedi tyfu ymhell dros 450 ac mae hefyd dros 600 o orsafoedd radio yn darlledu yn Saesneg. Er y twf hwn dros y blynyddoedd diwethaf, dim ond un sianel teledu ac un orsaf radio Cymraeg sydd o hyd, ...

darllenwch mwy

Creu cerddoriaeth o dyrbinau gwynt

08/09/2015
Categori: Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd y ffermydd gwynt ar y môr ger Llandudno yn ysbrydoli ac yn darparu’r sain i gyfansoddiad cerddorol ar gyfer Gŵyl LLAWN Llandudno gan Ed Wright, sy’n ddarlithydd cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac yn gyfansoddwr ac artist sonig. Bydd yn perfformio fel y ‘Sonic Wave laboratory’ gyda’r artist celf Charles Gersholm.
 
Bydd y ddau artist sain lleol yn cynhyrchu gwaith celf sonig a grëwyd gan natur a’i ffurfio gan ddefnyddio peiriannau o waith dyn. Bydd peiriannau mawr sy’n cylchdroi ac yn cynnwys synwyryddion yn cael eu gosod yn y cysgodfeydd ar bromenâd Llandudno. Byddant yn rhyngweithio gyda  phobl sy’n cerdded ...

darllenwch mwy

15,000 wedi tyrru i Ŵyl Rhif 6

07/09/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe dyrrodd dros 15,000 o bob rhan o Gymru a thu hwnt i bentref eidalaidd Portmeirion i fwynhau gwledd o ddiwylliant yn yr awyrgylch unigryw dros y penwythnos.   
 
Fe fu’r band o’r Alban Belle a Sebastian yn gorffen y noson ar y prif lwyfan ar y nos Sadwrn tra fod y gantores eiconig o’r 1980au, Grace Jones yn cloi’r Ŵyl gyda pherfformiad trawiadol ar y nos Sul. Fe wnaeth Côr y Brythoniaid hefyd berfformio gan ennyn ymateb ffafriol iawn gan y dorf. 
 
 Yn ystod y nos Sul, fe gafwyd ymddangosiad prin gan James a blesiodd y dorf gyda’u clasur Sit Down. Bu sawl artist a band yn cynrychioli’r Sin Roc Gymraeg yn ystod y ...

darllenwch mwy

Galw am eithrio S4C o doriadau

07/09/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’n rhaid i eiriau cynnes y BBC gydfynd ag ymrwymiad i gyllideb cynaladwy ar gyfer S4C, yn ôl yr Aelod Cynulliad, Aled Roberts.
 
Wrth i Brif Gyfarwyddwr y BBC, Tony Hall egluro ei weledigaeth ar gyfer y BBC fel rhan o broses adnewyddu ei siarter, mae Aled Roberts wedi rhybuddio gall ddyfodol darlledu Cymraeg fod yn y fantol os nag yw cyllideb S4C yn cael ei eithrio o doriadau.
 
Mae’r dogfen cynigion yn dweud bod: “Mae’r BBC wedi ymrwymo’n llwyr i ddarlledu a darparu gwasanaethau trwy gyfrwng ieithoedd cynhenid a lleiafrifol Prydain,” ond nid yw’n rhoi unrhyw wybodaeth o gynlluniau cyllid ar gyfer S4C. Mae disgwyl i’r man ...

darllenwch mwy

Cyfrol newydd am y digrifwr Charles W...

07/09/2015
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mi fyddai’r digrifwr Charles Williams yn dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed eleni. Fe’i ganed ar yr 8fed o Fedi 1915, ac i nodi’r achlysur, mae ei fab, Idris Charles wedi ysgrifennu cyfrol am ei fywyd. 
 
Mae Charles: Cofio’r Dyn a’i Ddigrifwch yn bortread gonest o un o ddiddanwyr mwyaf poblogaidd Cymru sy’n treiddio o dan groen yr actor o Fôn mewn ffordd na all neb ond ei fab ei wneud.
 
Hiraeth yn fwy na dim ysgogodd Idris Charles i fynd ati i ysgrifennu’r gyfrol, “Dwi isio bod ym meudy Cerrig Duon eto efo chi pan oedd yn well gen i law na haul. Finna’n sâl yn chwerthin am bob ystum, pob hannar tro, am y llaw ...

darllenwch mwy

Drama yn darlunio bywyd chwe glöwr

04/09/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd drama ddoniol a theimladwy sy’n darlunio pythefnos ym mywydau chwe glöwr sydd wedi’u cau mewn pwll glo, yn teithio ledled Cymru fis nesaf. 
 
Fel enillydd Gwobr y Beirniaid Time Out a Sioe Gorau’r Flwyddyn yn y Fringe yn 2013, mae Land of Our Fathers wedi’i chynhyrchu gan Ganolfan Mileniwm Cymru, Theatre503 a Tara Finney Productions.
 
Mae drama gyntaf Chris Urch sydd wedi derbyn canmoliaeth fawr gan feirniaid, o dan gyfarwyddyd Paul Robinson, yn llawn comedi garw sy’n adleisio cenhedlaeth o leisiau coll.
 
Mae’r ddrama wedi cael ei lleoli ym 1979, De Cymru ac mae chwe glöwr o Gymru wedi’u cau mewn ...

darllenwch mwy

Defnydd o fagiau siopa plastig wedi l...

04/09/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yn ôl adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, mae’r defnydd o fagiau siopa plastig wedi gostwng 71% yng Nghymru ac mae rhwng £17 miliwn a £22 miliwn wedi’i gasglu ar gyfer achosion da.
 
Mae’r Adolygiad i Fagiau Siopa Untro yng Nghymru wedi edrych ar effaith y tâl ar ddefnyddwyr, busnesau a’r amgylchedd ers ei gyflwyno. Mae hefyd yn edrych ar effaith y cytundeb gwirfoddol sy’n bodoli â masnachwyr er mwyn iddynt roi’r cyfraniadau net at achosion da.
 
Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru fod y drefn o godi tâl am fagiau siopa untro wedi’i gyflwyno yn 2011 ac ers hynny bod ...

darllenwch mwy

Arbrofi gyda chais chwe-phwynt mewn g...

04/09/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cael ei ddewis gan gorff Rygbi'r Byd i arbrofi'r gemau rygbi cyntaf erioed gyda cheisiau chwe-phwynt a chiciau cosb ac adlam dau-bwynt. Bydd pwyntiau cic gosb hefyd yn newid i fod yn wyth pwynt awtomatig gan wneud i ffwrdd a'r trosiad.
 
Ar hyn o bryd, mae cais gwerth pum pwynt a chic gosb gwerth tri phwynt. Mae'r trosgais i aros ar ddau bwynt.
Bydd Undeb Rygbi Cymru'n arwain yr arbrawf pwyntiau newydd ar ran Rygbi'r Byd yn Uwch Gynghrair y Principality sy'n rhannol broffesiynol drwy dymor 2015-2016.
 
Bydd S4C yn gweddarlledu Llanelli v Pontypridd, gêm gynta' tymor 2015-16 yn Uwchgynghrair y Principality o Barc y Scarlets ddydd Sadwrn am 12.00 ...

darllenwch mwy

Ffilmio cyfres deledu fawreddog yng N...

03/09/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi croesawu’r penderfyniad gan Fox 21 Television Studios, o UDA, i ddefnyddio’r stiwdio ym Mhencoed i gynhyrchu eu cyfres deledu fawreddog ddiweddaraf The Bastard Executioner, gan Kurt Sutter, sef awdur-gyfarwyddwr Sons of Anarchy.
 
Mae Fox 21 Television Studios eisoes wedi buddsoddi yn y stiwdios er mwyn ffilmio eu cyfres deledu ddiweddaraf, The Bastard Executioner. Bydd y bennod gyntaf yn cael ei darlledu ar deledu America yn nes ymlaen y mis hwn. Y gobaith yw y daw mwy fyth o waith teledu a ffilm o America i stiwdios Dragon yn y dyfodol.
 
Valleywood” yw ffugenw poblogaidd y safle, ac mae yno bedair stiwdio sain faw ...

darllenwch mwy