Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 696 cofnodion | Tudalen 2 o 70

Gemau Cymru yn Ffrainc yn fyw ar S4C

21/12/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd tair gêm grŵp Cymru ym mhencampwriaeth Euro 2016 ym mis Mehefin yn cael eu dangos yn fyw yn yr iaith Gymraeg.
 
Bydd modd dilyn tîm cenedlaethol Cymru yn cystadlu mewn pencampwriaeth ryngwladol am y tro cyntaf ers 1958 yn yr iaith Gymraeg ar deledu ar ar-lein ar S4C.
Bydd y sianel yn darlledu gemau Cymru yng Ngrŵp B yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn 11 Mehefin, Lloegr ddydd Iau, 16 Mehefin a Rwsia ddydd Llun, 20 Mehefin.
 
Bydd gwylwyr ar draws y DU sy'n dymuno gweld y gemau'n fyw yn y Gymraeg yn gallu dewis dilyn y cyffro ar nifer eang o blatfformau a gwasanaethau ar-lein.
 
Does dim modd cadarnhau eto pwy fydd yn cyflwyno'r rhagle ...

darllenwch mwy

Rhybudd o law trwm dros y penwythnos

18/12/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i baratoi ar gyfer y posibilrwydd o lifogydd pellach ar draws rhan helaeth o Gymru yn ystod y pedair awr ar hugain nesaf.
 
Yn Ne Cymru y disgwylir yr effeithiau gwaethaf, wrth i law trwm ymledu o’r gorllewin yn yr oriau mân fore Dydd Sadwrn.
 
Disgwylir i’r glaw aros dros lawer o Dde Cymru tan tua hanner nos, gan ddod â pherygl llifogydd i bob rhan o’r ardal.
 
Mae 25-50 milimetr (un i ddwy modfedd) yn eithaf tebygol, gyda hyd at 80 milimetr (mwy na thair modfedd) yn syrthio ar dir uchel.
 
Yn dilyn cyfnodau diweddar o law trwm, mae’r tir yn wlyb iawn. Golyga hyn y bydd mwy o law yn peri ...

darllenwch mwy

Mudiad Dyfodol i'r Iaith yn galw am f...

18/12/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw am fwy o dryloywder ynglŷn â’r toriadau i'r gyllideb ar yr Iaith Gymraeg.
 
Yn yr wythnosau diwethaf, cafwyd wybod am doriadau i gyllid S4C; i’r arian a glustnodwyd ar gyfer hyrwyddo’r iaith; ac yna, yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddwyd toriad sylweddol i gyllid y Cyngor Llyfrau. O edrych ar y patrwm yn ei gyfanrwydd, mae’r effaith gronnus ar ddiwylliant Cymru a’r Gymraeg yn argyfyngus.
 
Mae Dyfodol yr Iaith yn honni bod y Llywodraeth, yn ôl ei ffigurau ei hun, yn mynd i dderbyn mwy o arian bob blwyddyn o Lundain, nid llai, ac nad oes angen cwtogi.
 
Mae’r darlun a gyflwynir gan y lly ...

darllenwch mwy

Arlwy Nadolig S4C

18/12/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd arlwy Nadolig S4C yn dechrau dros y penwythnos a fydd yn amrywio o sioeau comedi a cherddoriaeth i raglenni dogfen a chefn gwlad.
 
Ymhlith sêr y byd adloniant fydd yn disgleirio ar S4C dros yr ŵyl mae Alex Jones, Rhys Meirion, Heledd Cynwal, Nia Roberts, Aled Samuel, arwyr y maes rygbi, Jonathan Davies a Nigel Owens, Dai Jones, Llanilar, y comedïwr Elis James, y tenor Trystan Llŷr Griffiths, bardd plant Cymru, Anni Llŷn a dwy o sêr y West End, Gillian Elisa a Caroline Sheen.
 
Bardd plant Cymru, Anni Llŷn, fydd yn cyflwyno Noson Lawen arbennig yn rhoi llwyfan i blant a phobl ifanc nos Sadwrn, 19 Rhagfyr. Daw'r sioe o Lanelli ac ymhlith y rhai sy'n perf ...

darllenwch mwy

11 o ffoaduriaid wedi cyrraedd Aberys...

17/12/2015
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae unarddeg o ffoaduriaid o Syria bellach wedi cyrraedd Aberystwyth, ac yn setlo i’w bywydau newydd yn y dref.
 
Darperir gwaith cefnogol gan y Groes Goch Brydeinig, i helpu’r ffoaduriaid gynefino ac integreiddio yn eu hamgylchedd newydd. Bu iddynt hefyd sicrhau croeso cynnes i’r ffoaduriaid wrth iddyn nhw gyrraedd.
 
Cydlynir y gwaith hwn gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen sydd wedi ei sefydlu gan y Cyngor ac yn cynnwys cynrychiolwyr o’r holl bartner asiantaethau perthnasol, gan gynnwys Cantref, Tai Ceredigion, Mid Wales Housing, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Heddlu Dyfed Powys, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Gwasanaeth Tân ac Ach ...

darllenwch mwy

Sioned yn cael blas ar Bavaria

17/12/2015
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Bu enillydd Ysgoloriaeth Geraint George 2015, Sioned James o Abertawe, ar daith fythgofiadwy i dalaith hynafol Bavaria yn yr Almaen ddiwedd Hydref.  
 
Roedd y daith pedwar diwrnod, oedd yn cynnwys deuddydd yng nghynhadledd Parciau Cenedlaethol Ewrop,  yn rhan o’i gwobr am ennill yr ysgoloriaeth.
 
Mae Sioned newydd raddio fel bargyfreithwraig, ond mae wastad wedi bod â diddordeb mawr yn yr amgylchedd.    Enillodd yr ysgoloriaeth am ysgrifennu traethawd oedd yn edrych ar bwysigrwydd y polisïau amgylcheddol sydd wedi eu cyflwyno yng Nghymru ers datganoli.
 
Treuliodd Sioned ddeuddydd yn crwydro dinas brydferth Regensburg, a deuddy ...

darllenwch mwy

Colli cyfle o ran addysg Gymraeg

17/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn credu y dylai darpariaeth cyfrwng Cymraeg fod yn elfen greiddiol a chanolog o ddeddfwriaeth newydd arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer maes Anghenion Dysgu Ychwanegol.
 
Daw hyn yn dilyn ymgynghoriad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) drafft sy’n dirwyn i ben ar Ragfyr 18fed.
 
 
Ymhellach at hynny mae’r mudiadau’n galw am gadarnhau bod iaith yn angen (need) fel egwyddor sylfaenol ar wyneb y Bil, a thrwy hynny sefydlu’r hawl i ddewis a derbyn darpariaeth neu wasanaeth cefnogol trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol Rhieni Dros Ad ...

darllenwch mwy

Cymru'n ailgylchu mwy nag unman arall...

16/12/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yn ôl Ystadegau Llywodraeth Prydain ar wastraff a gyhoeddwyd gan yr Adran Amgylchedd heddiw, ailgylchodd cartrefi yng Nghymru 54.8 y cant o'u gwastraff y llynedd yn 2014. Mae hyn yn cymharu â 44.8 y cant yn Lloegr, 43.6 y cant yng Ngogledd Iwerddon a 41 y cant yn yr Alban.
 
Yn ystod y pedair blynedd ers i Defra gasglu'r data hwn, mae cartrefi yng Nghymru wedi gwella eu cyfradd ailgylchu o 44 y cant (yn 2010) i bron 55 y cant (yn 2014). Mae hynny bron yn ddeg pwynt canrannol yn uwch na'r cyfartaledd yn y DU (44.9).
 
Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant, "Cymru yw'r unig wlad yn y DU i osod targedau ailgylchu statudol. Mae'r ffaith ein bod ni'n arwai ...

darllenwch mwy

Logo newydd i'r Stadiwm

16/12/2015
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Logo newydd i'r Stadiwm


Logo newydd Stadiwm y Mileniwm

Mae Undeb Rygbi Cymru ar y cyd gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality wedi lansio logo newydd i Stadiwm y Principality neu Stadiwm y Mileniwm, fel rhan o fuddsoddiad deng mlynedd yn rygbi Cymru. 
 
Mae’r logo newydd a gafodd ei lansio ddoe yn cydfynd gyda ailenwi Stadiwm y Mileniwm yn Stadiwm y Principality o fis Ionawr ymlaen. 
 
Mae’r Undeb Rygbi Cymru wedi arwyddo cytundeb gyda’r Gymdeithas Adeiladu a fyddai’n datblygu pob agwedd o’r gem yng Nghymru. Ond mae ailenwi’r stadiwm, wedi profi’n ddadleuol, gyda ymateb chwyrn wedi dod gan lawer o gefnogwyr ar y cyfryngau cymdeithasol. Maent yn dadlau na ddylid newid enw&rs ...

darllenwch mwy

Pleidlais Gwobrau Selar ar agor

16/12/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cylchgrawn Selar wedi cyhoeddi fod modd bellach rhoi pleidlais ar gyfer eich hoff artist neu fand yng Ngwobrau’r Selar.  
 
Mae'r modd i chi fwrw pleidlais dros eich hoff fandiau, artistiaid, cynnyrch y Sin Gerddoriaeth Gymraeg trwy ddilyn y linc yma. Mae angen i chi ddefnyddio eich cyfrif Facebook i bleidleisio, a dim ond unwaith y bydd modd i chi fwrw pleidlais felly dewiswch yn ofalus.
 
Gallwch weld y rhestrau hir yn llawn cyn pleidleisio yma. Os ydach chi'n o'r bobl brin yma sydd ddim ar Facebook, mae modd i chi bleidleisio trwy yrru eich dewis o bob categori i ni ar ebost - gwobrau-selar@outlook.com gyda’r bleidlais yn cau ar 15 Ionawr ac fe ...

darllenwch mwy