Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 696 cofnodion | Tudalen 4 o 70

Golwg panoramig ar rai o lwybrau Eryri

10/12/2015
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd yn bosib o hyn ymlaen i ddilyn rhai o lwybrau mynyddoedd Eryri o glydwch eich cartref diolch i Google Street View.
 
Ers lansio “Street View” yn 2007, bu Google yn teithio ar hyd ac ar led y byd yn tynnu lluniau panoramig 360◦ o strydoedd y byd. Ond yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae’r cwmni wedi mentro i lefydd sy’n anhygyrch i gerbydau ac yn gynharach eleni, mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cofnodwyd rhai o lwybrau prysuraf Eryri, gan gynnwys llwybrau’r Wyddfa, Cwm Idwal, Llwybr Mawddach, Lôn Gwyrfai, Foel Ispri, a Llwybr Panorama.
 
Gyda Google Trekker, sef pecyn 22kg ar eu cefnau a theclyn yn cynnwys 15 ...

darllenwch mwy

Pryder dros doriadau arfaethedig i'r ...

10/12/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder am doriadau arfaethedig i'r Gymraeg yng nghyllideb drafft Llywodraeth Cymru.   
 
Mae'r mudiad wedi datgan y dylai Llywodraeth nesaf Cymru wario o leiaf 1% o’r gyllideb ar brosiectau penodol er mwyn hybu’r Gymraeg, sef yr union ffigwr sy’n cael ei wario yng Ngwlad y Basg ar hyn o bryd. Fodd bynnag, cafodd toriadau o oddeutu £400,000 eu cyhoeddi yng nghyllideb drafft y Llywodraeth ddoe.   
 
Dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Rydyn ni wedi cysylltu â'r Llywodraeth i holi beth yw ystyr y ffigyrau sy'n cael eu gosod allan yn y gyllideb. Yn ...

darllenwch mwy

Pryderon y cyhoedd am y cynnydd mewn ...

09/12/2015
Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae bron i dri chwarter pobl Cymru yn meddwl bod rhywbeth ‘sylfaenol o’i le’ gyda chymdeithas ble mae’n rhaid i bobl ddefnyddio banciau bwyd yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Oxfam Cymru heddiw.
 
Mae pôl piniwn Research Now a gomisiynwyd gan Oxfam yn dangos yn glir beth yw barn a phryderon pobl am ansicrwydd bwyd ym Mhrydain ac mae’r canlyniadau yn dangos bod ansicrwydd bwyd yn bryder mawr i bobl Cymru. Mae’r ymchwil yn dangos bod pobl Cymru eisiau gweld y llywodraeth yn mynd i’r afael ac ansicrwydd bwyd a chynnydd mewn defnydd o fanciau bwyd, a hynny ar frys. Mae’r canlyniadau hefyd yn dangos bod pobl Cymru yn gweld hyn ...

darllenwch mwy

Comisiynydd yn croesawu argymhellion ...

09/12/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu argymhellion pwyllgor addysg y Cynulliad yn ei adroddiad Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn addysg.
 
Dywedodd y Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Fe ddangosodd canlyniadau Arolwg Defnydd Iaith a gyhoeddwyd ar y cyd rhwng y Comisiynydd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar mai’r gyfundrefn addysg yw prif ffynhonnell siaradwyr Cymraeg heddiw. Mae’n hollbwysig, felly, bod unrhyw ddiffygion yn y cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg yn cael eu datrys fel bod ein hysgolion yn gallu cynhyrchu siaradwyr Cymraeg hyderus ym mhob cwr o Gymru.
 
“Yn y dystiolaeth ysgrifenedig a llafar a gyflwynais i a’m sw ...

darllenwch mwy

Chwilio am enwebiadau ar gyfer y Feda...

09/12/2015
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Chwilio am enwebiadau ar gyfer y Fedal Wyddoniaeth


Mel Williams: Enillydd y Fedal eleni

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn chwilio am unigolion sydd wedi rhagori ym maes gwyddoniaeth ac yn croesawu enwebiadau ar gyfer Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg. 
 
Mae’r Fedal, a gyflwynir yn flynyddol, yn gyfle i gydnabod a dathlu cyfraniad unigolyn i faes gwyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Mae hefyd yn gyfle i godi proffil ac ymwybyddiaeth o’r gwaith ardderchog a wneir yn y maes yng Nghymru, gan roi sylw ychwanegol i brosiectau a chyfraniad unigolion sy’n gwneud cymaint dros hyrwyddo pynciau STEM ar hyd a lled y wlad, yn ogystal â’r rheiny sy’n weithgar ym myd diwydiant.
 
Dywedodd Elfed Roberts, Prif ...

darllenwch mwy

Galw am sicrwydd i gyllideb y Coleg C...

08/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi llythyru’r pedair prif blaid yng Nghymru yn galw am gamau i sicrhau twf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy sicrhau’r gyllideb i’r sefydliad a gafodd ei sefydlu yn 2011, ar gyfer datblygu addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Dywedodd Miriam Williams ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith, "Mae'r Coleg yn sefydliad allweddol bwysig o ran gwireddu'r hawl i astudio'n Gymraeg ym maes addysg uwch - a gobeithiwn y gall hefyd wneud hynny'n gynyddol ym maes addysg bellach dros y blynyddoedd i ddod. Mewn cyfarfod diweddar gyda'r Prif Weinidog, buodd o'n gwbl glir i ni ei fod yn gwbl ymrwymedig i'r sefydliad ac am weld gwaith y Coleg yn parha ...

darllenwch mwy

Ymchwil yn cadarnhau fod Côr y Cewri ...

08/12/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn ymchwil gan dîm o archeolegwyr mewn dau leoliad yn Sir Benfro, cadarnhawyd bod tarddiad cerrig glas enwog Côr y Cewri, yng Nghymru. 
 
Mae’r ymchwil yma yn helpu i egluro sut cafodd y cerrig eu cloddio yn gyntaf yn Sir Benfro a’u cludo i safle presennol Côr y Cewri heddiw. 
 
Mae’r ymchwil newydd gan y tîm, a gyhoeddwyd heddiw yn Antiquity yn cyflwyno tystiolaeth fanwl o gloddio ym mynyddoedd y Preseli yn Sir Benfro, sydd yn helpu i ateb cwestiynau ynglŷn â pham, pryd a sut yr adeiladwyd Côr y Cewri.
 
Dywedodd cyfarwyddwr y prosiect, Yr Athro Mike Parker Pearson, “Mae hon wedi bod yn gyfle gw ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd 2016

08/12/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Dan Rowbotham o Langeitho ger Tregaron fydd Llywydd mudiad yr Urdd yn 2016.
 
Mae Dan ar ei flwyddyn olaf ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, ac yn Gadeirydd Bwrdd Syr IfanC, sef fforwm ieuenctid genedlaethol yr Urdd, ers Ionawr 2015.
 
Mae’r Urdd wedi bod yn rhan ganolog o’i fywyd erioed, gyda’i fam yn arfer gweithio yn swyddfa’r Urdd yn Aberystwyth.  Roedd yn arfer cystadlu yn yr Eisteddfod yn yr ysgol gynradd ac uwchradd, ac yn mynd i’r gwersylloedd yn aml gyda chriw’r rhanbarth.  Yn hŷn, roedd yn gwirfoddoli yn gyson mewn digwyddiadau lleol, teithiau undydd, teithiau tramor ac yn swogio yn y gwersylloedd. 
&n ...

darllenwch mwy

Nofel newydd Bethan Gwanas yn nofel y...

07/12/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel ddiweddaraf yr awdures Bethan Gwanas wedi cael ei gwneud yn nofel y mis gan wefan Cyngor Llyfrau Cymru Gwales.com ac fe fydd I Botany Bay yn sicr yn anrheg poblogaidd ar gyfer y Nadolig. 
 
Fe fydd ei nofel gyntaf i oedolion ers bron i ddegawd. Er iddi ysgrifennu nifer o lyfrau i blant, hunangofiant a llu o bethau eraill yn y degawd diwethaf, dyma ei nofel gyntaf i oedolion ers Hi Oedd fy Ffrind a gyhoeddwyd yn 2006."
 
Yn ôl Bethan: “Do, mi ges i drafferth efo hon. Mae hi wedi bod yn fwy o waith na’r llyfrau eraill i gyd efo’i gilydd a deud y gwir! Ond diolch byth, mae hi’n barod rŵan, a dwi’n gobeithio i’r nefoedd y byd ...

darllenwch mwy

Cymdeithas yr Iaith yn galw am weddne...

07/12/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cynghorau Casnewydd a Blaenau Gwent wedi dilyn Cyngor Caerdydd yn dadlau nad yw'r Gymraeg yn rhan o wead cymdeithasol eu siroedd, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg heddiw.  
 
Mewn ymateb i arolwg y mudiad iaith am sut y byddan nhw'n ymateb i ddeddfwriaeth cynllunio newydd, dywedodd Cyngor Casnewydd, wrth adrodd ystadegau anghywir am nifer siaradwyr y Gymraeg yn y sir: "... nad yw'r Gymraeg yn rhan arwyddocaol o'r sylfaen cymdeithasol yng Nghasnewydd." Ac meddai Cyngor Blaenau Gwent: "... daeth y cyngor i'r casgliad nad oedd y Gymraeg yn fater o bwys yn y fwrdeistref." Daeth Cyngor Caerdydd ...

darllenwch mwy