Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 696 cofnodion | Tudalen 5 o 70

Maes B yn chwilio am fandiau ifanc

07/12/2015
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Maes B a Mentrau Iaith Cymru a gwasanaeth C2 Radio Cymru yn chwilio am fandiau o bob cwr o Gymru i gystadlu yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2016.
 
Bwriad y gystadleuaeth yw rhoi cyfle i fandiau ifanc newydd ennyn profiad yn y Sîn Roc Gymraeg, a’r gobaith yw y bydd y bandiau’n mwynhau’r profiad ac yn parhau i gigio a chyfansoddi yn y Gymraeg yn y dyfodol.
 
Wrth lansio’r gystadleuaeth ar Radio Cymru, dywedodd Lisa Gwilym, un o gyflwynwyr C2 Radio Cymru, “Rydw i mor falch ein bod ni’n cydweithio ar y gystadleuaeth hon eto eleni ar ôl y llwyddiant y llynedd.  Mi oedd hi’n braf gweld cymaint o fandiau gwahanol yn ...

darllenwch mwy

Yr Hen Lyfrgell yn Creu Swyddi Newydd

04/12/2015
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iaith

Yr Hen Lyfrgell yn Creu Swyddi Newydd


Yr Hen Lyfrgell

Mae dros 40 o swyddi newydd i'w creu yng nghanolfan Gymraeg newydd Caerdydd - Yr Hen Lyfrgell yng nghanol y ddinas. Bydd y mwyafrif o'r swyddi yn galw am sgiliau dwyieithog i gefnogi'r amrywiaeth eang o wasanaethau fydd ar gael yn y ganolfan wedi iddi agor ddiwedd Ionawr 2016. 
 
Mae'r swyddi newydd, sy'n cynnwys hyd at 25 llawn amser ac 18 rhan amser, ar draws ystod o swyddogaethau gan gynnwys staff cegin a gweini, gwasanaeth cwsmeriaid, gofal plant yn ogystal â staff gweinyddol. Bydd hyd at 65 o bobl yn gweithio yn y ganolfan i gyd, gan gynnwys 10 o staff partneriaid fydd yn cael eu hadleoli yno a 15 o weithwyr amgueddfa Stori Caerdydd.
 
Cliciwch yma i weld y ...

darllenwch mwy

Dewi Prysor yn lansio'i nofel Rifiera...

04/12/2015
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur poblogaidd Dewi Prysor yn lansio’i nofel ddiweddaraf dros y penwythnos ac mae Rifiera Reu yn gymysgedd o ddireidi a hiwmor tywyll. 
 
Mae’n dilyn ymdrechion criw o ffrindiau i ddathlu Eclips 2015, y Gorleuad a Chyhydnos y Gwanwyn trwy gynnal y parti gorau a welwyd erioed – gyda chymorth deliwr cyffuriau lleol, cerddoriaeth da a broc môr hynod o annisgwyl.  
 
Wedi achub jiwcbocs rhag y sgip, mae criw o drop-owts canol oed yn cael syniad. Heb yn wybod iddyn nhw, dyma’r syniad gorau gafodd unrhyw gasgliad o misffits methiannus erioed. Wedi cyfres o gyd-ddigwyddiadau, maen nhw’n dechrau credu bod ffawd ...

darllenwch mwy

Dynodi Eryri yn warchodfa awyr dywyll

04/12/2015
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Eryri bellach wedi ei dynodi yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol gan fod y ddegfed gwarchodfa drwy’r byd.
 
Mae’r dynodiad hwn yn cael ei roi gan y Sefydliad Awyr Dywyll Ryngwladol  i ychydig o gyrchfannau sydd wedi profi fod ansawdd awyr nos eu hardal yn bwysig a bod ymdrech wirioneddol yn cael ei wneud i leihau llygredd golau. Ar hyn o bryd, mae Gwarchodfeydd Awyr Dywyll Ryngwladol i’w cael mewn 9 lleoliad drwy’r byd ac, yn ychwanegol at y cyhoeddiad hwn am Eryri, o holl wledydd y byd i gyd, Cymru yw’r wlad sydd â’r ganran uchaf o’i hawyr dywyll wedi ei dynodi â statws Awyr Dywyll Ryngwladol.
 
Croesawodd Prif Wei ...

darllenwch mwy

Apelio am syniadau sy'n pontio'r celf...

04/12/2015
Categori: Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Pontio, canolfan celfyddydau ac arloesi newydd Bangor, sy’n agor ei drysau’n swyddogol yr wythnos hon yn galw ar berfformwyr a gwyddonwyr i gyflwyno syniadau cyffrous fel rhan o gynllun SYNTHESIS.
 
Wedi ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni, mae SYNTHESIS yn cynnig gwobr o £2,000 i gomisiynu dau gwahanol bâr o wyddonwyr ac unigolion sy’n gweithio yn y celfyddydau perfformio i ddatblygu syniad gya’i gilydd sy’n pontio’r celfyddydau a gwyddoniaeth.  
 
Mae Pontio’n awyddus i dderbyn ceisiadau sy’n ystyried ymatebion a ysbrydolwyd gan adeilad Pontio, er enghraifft y Caban (darn o gelf gyhoeddus ...

darllenwch mwy

Fideo yn dathlu'r Nadolig gyda Cadw

03/12/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Cadw wedi cyhoeddi fideo o amser yn mynd heibio yn dangos y sêr yn pasio dros safleoedd hanesyddol Cymru i ddathlu tymor y Nadolig.
 
Cafodd ei ffilmio gan ddefnyddio ffotograffiaeth yn dangos amser yn mynd heibio dros nos, a’r bwriad yw annog pobl i brynu aelodaeth Cadw fel rhodd yn y cyfnod cyn y Nadolig.
 
Dyma’r fideo cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae’n fideo anhygoel sy’n dangos y sêr yn pasio dros Gastell Rhaglan, Castell Harlech, Abaty Tyndyrn a Chastell Coch - gyda’r is-bennawd ‘Anturiaethau Arallfydol yn 2016’.
 
Cafodd y fideo ei ysbrydoli gan y twf ym mhoblogrwydd a chreadigrwydd hysbysebion Nadoli ...

darllenwch mwy

Cynllun Ŵyn Ffermwyr Ifanc Cymru yn c...

03/12/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cyrhaeddodd Cynllun Ŵyn Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2015  binacl yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru gyda seremoni wobrwyo a derbyniad.
 
Fe gyflwynwyd dwy wobr - Cyflenwr Cynllun Ŵyn y Flwyddyn, sydd yn cydnabod yr aelod o CFfI Cymru sydd yn cyflenwi’r canran uchaf o Ŵyn yn y fanyleb gywir yn ystod y flwyddyn, a Chystadleuaeth Carcas y Cynllun Ŵyn, oedd yn cael ei feirniadu gan Reolwr Technegol a Phrif Gigydd Sainsbury's, Julien Pursglove.
 
Enillydd Cyflenwr y Flwyddyn 2015 ydi Andrew Phillips sydd yn ffermio 1600 o ddefaid magu a gyr o wartheg cyfandirol gyda’i rieni yn Windsor Farm, Lamphey, Sir Benfro. Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Mr Phill Hambling, Rheolw ...

darllenwch mwy

Cyhuddo Comisiynydd y Gymraeg o fynd ...

03/12/2015
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo Comisiynydd y Gymraeg o fynd yn ôl ar ei gair wedi iddi beidio â chynnwys amserlen ar gyfer creu hawliau i wasanaethau Cymraeg gan gwmnïau ffôn a thelathrebu. 
 
Mae Mesur y Gymraeg yn rhoi'r grym i osod dyletswyddau iaith ar gwmnïau ffôn a thelathrebu eraill. Cyfrifoldeb Comisiynydd y Gymraeg yw cychwyn y broses. Yn ôl yr ymgyrchwyr iaith, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg mewn cyfarfod ar 26ain Hydref eleni y byddai hi'n cyhoeddi amserlen ar gyfer yr holl sectorau preifat a enwir yn y ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn cyflwyno rha...

02/12/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno saith o adroddiadau safonau pellach i Weinidogion Cymru sy’n argymell safonau disgwyliedig i 64 o sefydliadau. 
 
Mae’r sefydliadau’n cynnwys adrannau Llywodraeth ganolog, darparwyr tai cymdeithasol, cwmnïau dŵr, Grŵp y Post Brenhinol a Swyddfa’r Post.
 
Wrth ddod i gasgliadau a pharatoi adroddiadau safonau, rhoddodd y Comisiynydd sylw i dystiolaeth oedd yn cynnwys gwybodaeth a gyflwynwyd gan yr holl sefydliadau, 172 o aelodau’r cyhoedd a Phanel Cynghori’r Comisiynydd. 
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws,“Yn yr adroddiadau hyn rwy’n argymell gosod dyletswy ...

darllenwch mwy

Drama wleidyddol newydd yn cael ei la...

02/12/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cafodd Byw Celwydd, drama newydd wleidyddol S4C ei lansio yn Senedd Cymru neithiwr yn yr union fan lle ffilmiwyd nifer o'r golygfeydd yn y gyfres rymus hon.
 
Bydd y gyfres wyth pennod, sy’n dechrau ar S4C nos Sul, 3 Ionawr 2016 am 9.00, yn portreadu gwrthdaro rhwng newyddiadurwyr, ymgynghorwyr a gwleidyddion sy'n aelodau o bleidiau dychmygol ym Mae Caerdydd. Yn dilyn etholiadau, clymblaid sydd mewn grym, rhwng tair plaid sef  Y Ceidwadwyr Newydd, Y Cenedlaetholwyr a'r Democratiaid gyda'r Sosialwyr yn wrthblaid.
 
Bydd y gyfres yn delio â straeon amserol a chyfoes, yn cynnwys problemau ym maes iechyd, addysg, llywodraeth leol a hawliau merched a materion polisi ...

darllenwch mwy