Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Ymateb chwyrn Trydar i erthygl yn y W...

25/01/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe wnaeth ymateb syfrdanol ar Trydar dros y penwythnos i erthygl am Jamie Roberts yn y Western Mail dderbyn ymddiheuriad gan Gwmni Media Wales sy’n berchen a’r papur. 
 
Roedd erthygl wedi ymddangos yn y Western Mail wedi'i hysgrifennu gan Nathan Bevan yn trafod rhaglen sy’n cael ei ddarlledu heno Welsh or English? Lucy Owen’s Big School Dilemma, mae cyflwynydd Wales Today yn mynd ar daith bersonol i geisio darganfod pa  addysg sydd orau i’w mab.
 
Wrth geisio gwneud y penderfyniad, gwnaeth Lucy Owen gyfarfod â’r chwaraewr rygbi adnabyddus Jamie Roberts yng Nghaergrawnt i weld sut mae e wedi elwa ar addysg Gymraeg. Yn er ...

darllenwch mwy

Dathlu Dwynwen

25/01/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae heddiw yn ddathliad nawddsant y cariadon, Santes Dwynwen inni’r Cymry a gadewch inni atgoffa’n hunain o bwy oedd Dwynwen. 
 
Y gred yw mai Dwynwen oedd merch ieuengaf y brenin Brychan Brycheiniog o’r bumed ganrif. Merch brydferth iawn yn ôl y son ac mae llawer barddoni amdani dros y canrifoedd, yn cynnwys y bardd Dafydd ap Gwilym.
 
Yn ôl yr stori, roedd Maelon Dafodrill eisiau priodi Dwynwen ond roedd ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Gan glywed hyn, mae Maelon yn gwylltio ac mae'n treisio Dwynwen.
 
Dihangogdd Dwynwen i'r goedwig i alaru. Yno,  mae'n gweddïo ar Dduw i'w helpu i anghofio Maelon. Pan mae ...

darllenwch mwy

Lansio Her Llwybr Arfordir Ceredigion

22/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

A hithau’n Flwyddyn Antur Cymru yn 2016, lansiwyd Her Llwybr Arfordir Ceredigion yn swyddogol yr wythnos hon gan y rhedwr Wayne Russell.
 
Mae Wayne yn rhedeg ar ei ben ei hun yr holl ffordd o amgylch arfordir Prydain i godi arian i’r Superhero Foundation. Wedi iddo fynd yr holl ffordd ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion, Wayne a gafodd y dystysgrif gyntaf am gwblhau’r her.
 
Cyngor Sir Ceredigion sydd y tu ôl i Her Llwybr yr Arfordir, gyda chymorth Cronfa Cymunedau’r Arfordir. Dros y ddwy flynedd nesaf bwriedir hybu proffil arfordir Ceredigion fel lle da i ymweld ag ef gydol y flwyddyn.
 
Mae heriau bach a mawr i’w cyflawni ar Lwybr Arf ...

darllenwch mwy

Draig Ddeinosor yn cael ei arddangos ...

22/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae deinosor a gafodd ei ddarganfod ar draeth ger Penarth y llynedd, bellach yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a hynny dan ei enw swyddogol – Dracoraptor hanigani neu’r Draig-leidr. 
 
Draig-leidr yw ystyr Dracoraptor gan fod draco, neu’r ddraig, yn symbol o Gymru. Mae enw’r rhywogaeth hefyd yn cydnabod Nick a Rob Hanigan, y ddau frawd a ganfu’r ffosil a’i roi yn rhodd i Amgueddfa Cymru.
 
Caiff ei ddisgrifio fel y ‘Deinosor Jwrasig hynaf: neotheropod gwaelodol o gyfnod Hettangaidd Prydain Fawr’ gan David Martill, Steven Vidovic, Cindy Howells a John Nudds yn y papur ar y cyfnodolyn ar-lein Journal PLoS ...

darllenwch mwy

Agor arddangosfa i ddathlu gwaddol Th...

22/01/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa i nodi gwaddol Theatr Gwynedd yn cael ei hagor yn swyddogol ddydd Sadwrn yma, 23.1.16 am 3pm yng nghanolfan newydd celfyddydau ac arloesi Bangor, Pontio.
 
Chwaraeodd Theatr Gwynedd ran bwysig ym mwrlwm celfyddydol yr ardal am dros 30 mlynedd, o’r agoriad yn 1975 nes iddo gau yn 2008.
 
Wedi ei ysbrydoli gan atgofion melys am Theatr Gwynedd ac wedi ei gyffroi gan wledd o ddeunydd archif gan gynnwys posteri, rhaglenni, delweddau, cynlluniau a llythyrau, mae’r artist o ogledd Cymru, Simon Proffitt, wedi creu gwaith newydd sy’n edrych ar waddol Theatr Gwynedd.
 
Fel rhan o’r arddangosfa mae ffilm newydd yn adrodd straeon actorion, st ...

darllenwch mwy

Mapwres o drydar trwy gyfrwng y Gymraeg

21/01/2016
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mapwres o drydar trwy gyfrwng y Gymraeg


Gwresfap o’r Gymraeg ar Twitter

Mae map wedi ei greu gyda ddata gan Athro Kevin Scannel, o Brifysgol Saint Louis yn dangos y nifer o drydar trwy'r Gymraeg sy’n digwydd yng Nghymru. 
 
Mae’r Athro Kevin Scannel wedi creu set o ddata sy’n cynnwys meysydd hydred, lledred a’r nifer o drydar. 
 
Mae’r gwresfap fel y gelwir yn dangos fod y nifer fwyaf o drydar yn digwydd yn yr ardaloedd lle mae’r Gymraeg ar ei chryfaf, yn ôl Cyfrifiad 2011, gyda’r brifddinas ac ardal fewndirol yr hen sir Clwyd hefyd yn profi smotiau o wres sylweddol.  Mae hefyd crynodeb bychan o drydar yn y Gymraeg yn digwydd mewn dinasoedd yn Lloegr. 
 
Mewn erthygl ar wef ...

darllenwch mwy

Cydweithio mewn ymgyrch i hybu dysgwy...

21/01/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor yn cydweithio’n glos gyda’r ymgyrch #ShareYourWelsh gan ddarparu dysgwyr a thiwtoriaid ar gyfer cyfweliadau i’w darlledu ar Radio Wales drwy gydol mis Ionawr. 
 
Roedd yr ymgyrch yn gyfle i bobl siarad am ddysgu Cymraeg, gan ganfod beth sy’n anodd; sut i wella; a sut i gael mwy o ymarfer. 
 
Dywedodd Ifor Gruffydd, Cyfarwyddwr Cymraeg I Oedolion Gogledd Cymru, “Mae cydweithio efo BBC Radio Wales wedi bod yn wych i’n dysgwyr ni ac i ddysgu Cymraeg yn gyffredinol”
 
Y cyflwynydd Dot Davies a’e DJ Huw Stephens ydy wynebau a lleisiau’r ymgyrch ar y podlediada ...

darllenwch mwy

Annog defnydd o'r Gymraeg yn y trydyd...

21/01/2016
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd seminar arbennig yn Nhŷ’r Arglwyddi heddiw mewn cydweithrediad rhwng Comisiynydd y Gymraeg, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r Farwnes Tanni Grey-Thompson.
 
Nod y seminar oedd sôn wrth fudiadau yn y trydydd sector sydd â’u pencadlysoedd y tu allan i Gymru am statws swyddogol y Gymraeg a dangos sut gallant ddatblygu a defnyddio’r iaith wrth ddarparu gwasanaethau yng Nghymru.
  
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Am y tro cyntaf mae gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru. Gall pobl, beth bynnag fo’u hoed, cefndir neu ardal, ddisgwyl cael yr hawliau i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg.&rsquo ...

darllenwch mwy

Lansio cyfrol am gyfieithu

20/01/2016
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cyfrol newydd sydd wedi ei chyhoeddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei lansio yr wythnos hon a fydd yn ganllaw i gyfieithwyr. 
 
Mae cyfrol sy’n dwyn y teitl Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu yn ffrwyth grant bach a ddyfarnwyd i Uned Technolegau Iaith y Ganolfan ym Mhrifysgol Bangor gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae’n cynnwys saith pennod ar gyd-destun cyfieithu yng Nghymru, cyweiriau iaith y Gymraeg, theori ac ymarfer, technoleg cyfieithu, ac adnoddau defnyddiol megis geiriaduron termau.
 
Golygyddion y gyfrol yw Delyth Prys a Robat Trefor, sydd hefyd wedi cyfrannu penodau, a’r cyfranwyr eraill yw Tegau Andrews, Gruffudd Prys a Mared ...

darllenwch mwy

Adroddiad yn argymell i ailagor Neuad...

20/01/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd adroddiad ar ddyfodol Neuadd breswyl Pantycelyn yn Aberystwyth ei gyhoeddi heddiw, sy’n argymell y dylid ail-agor y llety i fyfyrwyr cyn gynted â phosib.
 
Comisiyniwyd yr adroddiad hwn gan Brifysgol Aberystwyth i edrych sut y gellir datblygu llety a gofod cymdeithasol addas i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ar gyfer y deugain mlynedd nesaf.
 
Mae’r adroddiad hwn gan gwmni Old Bell o Landeilo, yn cynnwys 10 argymhelliad gyda’r un ohonynt yn nodi y dylid cadw adeilad ac enw Neuadd Pantycelyn.
 
Disgwyl i’r Brifysgol weithredu
 
Wrth ymateb i adroddiad ar yr ymgynghoriad i ddyfodol Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth mae Cell Pan ...

darllenwch mwy