Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Dim toriadau i Gyngor Llyfrau Cymru

20/01/2016
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd yna doriadau i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru wedi’r cwbl. 
 
Fe ddywedodd y Gweinidog Diwylliant, Ken Skates ar lawr y Siambr heddiw eu bod wedi ailystyried y toriadau, “Mae Llywodraeth Cymru wedi adolygu ei ostyngiad arfaethedig ar gyllid Cyngor Llyfrau Cymru, ac o ystyried yr effaith bydd hyn yn ei gael ar y diwydiant cyhoeddi, penderfynwyd y dylai ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf aros ar yr un lefel a’r flwyddyn hon,” meddai wrth Aelodau Cynulliad."
 
Roedd y Cyngor Llyfrau yn wynebu toriad o £374,000 mewn cyllideb gwerth £3,526,000, sef 10.6%.
 
Cafodd llythyr agored ei anfon dd ...

darllenwch mwy

Gwlân Gwlân, pleidiol wyf i'm gwlân

19/01/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae Cymru’n enwog am y miliynau o ddefaid sy’n pori ar ei bryniau ond a ydych chi wedi ystyried sut mae defaid yn goroesi yn y tywydd oer a gwlyb? Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor wedi bod yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o briodweddau anhygoel gwlân fel defnydd insiwleiddio yn y diwydiant cludo nwyddau oer. 
 
Mae cwmni Woolcool yn Swydd yr Amwythig yn arwain y farchnad sy’n arbenigo mewn pecynnu wedi’i insiwleiddio a gynhyrchir o ddeunyddiau naturiol. Gofynnodd y cwmni i’r Ganolfan BioGyfansoddion ym Mhrifysgol Bangor i ymchwilio ymhellach i briodweddau gwlân yn rheoli tymheredd a byffro lleithder fel rhan o broject ymchwil a datblygia ...

darllenwch mwy

Dathlu pobl a hanes y Cymoedd

19/01/2016
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel rhan o wythnos Caru’r Cymoedd, bydd S4C yn darlledu nifer o raglenni am gymoedd De Cymru i ddathlu eu pobl, eu hanes a’u tirwedd.
 
Trwy ddrama, cerddoriaeth, rhaglenni dogfen a materion cyfoes, cawn fwrw golwg o’r newydd ar gymoedd y de ddwyrain, gyda chyfres newydd trwy lygaid y darlledwr Roy Noble yn binacl ar y cyfan.
 
Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C ”Mae gan gymoedd de Cymru hanes a thraddodiadau cryf a chyfoethog sy’n cael eu hadlewyrchu yn y pecynnau o raglenni yn wythnos Caru’r Cymoedd. O hanes diwydiannau’r cymoedd i’r traddodiadau megis corau meibion a bandiau pres, streic y glowyr 1984/85 i unigoli ...

darllenwch mwy

Lansio ymgynghoriad i warchod ardaloe...

19/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd ymgynghoriad ei lansio heddiw gan Gyfoeth Naturiol Cymru i gynlluniau arfaethedig a fydd yn cynnwys creu ardal gadwraeth fawr i Fae Ceredigion. 
 
Daw’r cynigion i greu chwech o ardaloedd morol newydd dan warchodaeth ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru dreulio sawl blwyddyn yn astudio nifer o rywogaethau, ynghyd â’r lleoedd y maent yn treulio’u hamser.
 
Petai’r ardaloedd yn cael eu cymeradwyo, fe fyddent yn helpu i ddiogelu cynefinoedd poblogaethau rhyngwladol bwysig o lamidyddion a nifer o adar môr, gan gynnwys adar drycin Manaw, trochyddion gyddfgoch, palod a môr-wenoliaid. Mae’r dyfroedd o amgylch Cymru yn arbenni ...

darllenwch mwy

100 o swyddi BT yn cael eu creu yn Ab...

18/01/2016
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Cyhoeddodd cwmni telegyfathrebu BT heddiw y bydd 100 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Abertawe.
 
Fe fydd y swyddi’n ymwneud â gwasanaethau cwsmeriaid, a hynny'n ychwanegol at y 50 o ymgynghorwyr sydd wedi eu cyflogi ar y safle yn Abertawe’n ddiweddar.
 
Dywedodd cyfarwyddwr BT Cymru, Alwen Williams, “Bydd y swyddi parhaol newydd yn y tîm gofal cwsmer yn darparu cyfleoedd gyrfa gwerth chweil o fewn BT ac yn adlewyrchu’r gwaith da y mae ein tîm eisoes yn ei wneud yn Abertawe,” 
 
Ychwanegodd, “Mae Abertawe’n chwarae rhan allweddol yn strategaeth BT o ran ei menter gofal cwsmeriaid ond hefyd wrth gyflwyno ...

darllenwch mwy

Cymru yn cofio'r Holocost

18/01/2016
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd y bydd Seremoni Goffa Genedlaethol Cymru ar gyfer Diwrnod Cofio'r Holocost yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Mercher nesaf. 
 
Mae Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddiwrnod coffau rhyngwladol ar gyfer dioddefwyr yr Holocost a hil-laddiad arall. Mae’r diwrnod yn anrhydeddu’r goroeswyr ac yn coffau’r sawl a fu farw. Mae hefyd yn gyfle i’r gymdeithas ystyried sut rydym yn byw heddiw.
 
Cynhelir y digwyddiad rhyng-ffydd ar y cyd gan Gyngor Dinas Caerdydd a Llywodraeth Cymru.   Bydd arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale a Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones a’r Gwir  Anrh ...

darllenwch mwy

Galw am ailystyried toriadau i Gyngor...

18/01/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae yna lythyr agored wedi’i ddrafftio gan weisg llyfrau Cymraeg, awduron ac ysgolheigion yn galw ar y Gweinidog Diwylliant, Ken Skates i ailystyried y toriadau arfaethedig i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru. 
 
Mae’r llythyr yn nodi "Yn gymuned o awduron ac ysgolheigion Cymraeg, ysgrifennwn atoch i fynegi ein pryder a'n siom o glywed am y toriadau arfaethedig i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru. Dyma ostyngiad o 10.6% yn yr arian a roddir i'r Cyngor Llyfrau, sef lleihad o £374,000."
 
Ymhlith y cwmniau sydd wedi arwyddo yw Gwasg Y Lolfa a Gwasg Carreg Gwalch, gyda Dr. Angharad Price o Brifysgol Bangor yn flaenllaw yn yr ymgyrch.  
 
Maent yn honni y ...

darllenwch mwy

Cynlluniau i greu canolfan dreftadaet...

15/01/2016
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfres o sesiynau galw heibio yn dechrau’r wythnos nesaf er mwyn i bobl gael gwybod mwy am y cynnig i adleoli casgliad Astudiaethau Lleol Gwasanaethau Llyfrgell Caerdydd. 
 
Mae’r casgliad yn cael ei gadw ar hyn o bryd yn adeilad y Cyngor yn Dominions Way ac mae angen dod o hyd i safle parhaol, cynaliadwy ar ei gyfer. Cynigir ei roi yn Llyfrgell Cathays, byddai’r adeilad rhestredig Gradd II hanesyddol, yn addas iawn ar gyfer y gwasanaeth Astudiaethau Lleol. 
 
Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn awyddus i glywed barn defnyddwyr y llyfrgell a phartïon perthnasol am adleoli’r gwasanaethau Astudiaethau Lleol i Lyfrgell Cathays er mwyn creu Cano ...

darllenwch mwy

Nofelydd yn trafod ei chynnyrch diwed...

15/01/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru, Caryl Lewis, yn ymweld â Chastell Aberteifi ddydd Iau, ar yr 21ain o Ionawr am 10.30 er mwyn trafod ei nofel ddiweddaraf, Y Bwthyn.
 
Medd un o’r trefnwyr, Richard Vale, ‘Mae croeso cynnes i bawb sydd wedi mwynhau y nofel gampus hon. Byddwn yn cwrdd yn Ystafell Tŵr y Castell am ryw awr a hanner, a cheir cyfle i holi cwestiynau am y nofel a gwaith Caryl yn gyffredinol’.
 
Nofel gynnil, delynegol yw’r Bwthyn am hanes Owen, a ddaw i aros yn y bwthyn ar fferm fynyddig Enoch ac Isaac, Hen Hafod. Yno, mae bywydau’r tri yn newid am byth.
 
Canmoliaeth
 
Mae Y Bwthyn eisoes wedi d ...

darllenwch mwy

Tri enwebiad i'r ddrama Drych

15/01/2016
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r ddrama Drych gan Gwmni'r Frân Wen wedi derbyn 3 enwebiad yng Ngwobrau Theatr Cymru 2016.
 
Mae’r awdur ifanc Llŷr Titus wedi ei enwebu fel Dramodydd Gorau yn y Gymraeg, Bryn Fôn fel Perfformiad Gwryw gorau yn y Gymraeg, ac mae Gwenno Hodgkins wedi ei henwi yn y categori Perfformiad Benyw Gorau yn y Gymraeg.
 
Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen, Iola Ynyr, “Mae’n anrhydedd mawr i ni gael ein cydnabod yn y gwobrau hyn. Gyda’r safon uchel o enwebeion, mae Gwobrau Theatr Cymru eleni yn argoeli i fod y gorau eto.”
 
“Mae Frân Wen yn rhoi pobl ifanc wrth galon popeth felly ‘da ni’n hyn ...

darllenwch mwy