Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Gŵyl Tafwyl yn dychwelyd yn 2016

06/01/2016
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae trefnwyr Gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd wedi cadarnhau eu bod wedi sicrhau cyllid digonol i gynnal y digwyddiad yng Nghastell Caerdydd ar yr 2il a'r 3ydd o Orffennaf eleni.
 
Dywedodd Prif Weithredwr Menter Caerdydd, Sian Lewis, ei bod wrth ei bodd nawr bod y gyllideb wedi cael ei gadarnhau, "Mae hyn yn newyddion gwych i'r celfyddydau, diwylliant ac yn bwysicaf oll yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Gallwn gryfhau'r partneriaethau creadigol presennol gyda sefydliadau ac unigolion gan hefyd datblygu rhai newydd yng Nghaerdydd a thu hwnt."
 
I gydfynd gyda’r cyhoeddiad hwn, fe ddywedodd Tafwyl eu bod yn gallu cynnig  datblygiadau cyffrous newydd ar gyfer eleni. 
&n ...

darllenwch mwy

Toriadau yn niweidio'r Gymraeg, yn ôl...

05/01/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi beirniadu cyllideb ddrafft y Llywodraeth gan herio sail y toriadau i feysydd yn ymwneud a’r Gymraeg.
 
Mae’r mudiad yn galw ar y Llywodraeth i ddileu’r toriadau niweidiol hyn, sy’n tynnu’n groes a’u hamcanion strategol a’u dyletswyddau cyfreithiol.
 
Mae Dyfodol i’r Iaith yn honni bod y Llywodraeth yn cael mwy o arian bob blwyddyn o Lundain, ac yn gweld fod y toriadau i’r Gymraeg yn gwbl ddiangen.
 
Mae’r mudiad yn amcangyfrif fod y Llywodraeth yn derbyn 4% yn rhagor o arian erbyn 2019-20, ac mae’r swm yn cynyddu fesul blwyddyn.
 
Mae'r mudiad yn dadlau fod y ...

darllenwch mwy

Chwalu'r stigma am dai fforddiadwy

05/01/2016
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae grŵp sy’n ymgyrchu dros gadw pobl ifanc yng nghefn gwlad yn trefnu diwrnod agored i dynnu sylw at ymarferoldeb tai fforddiadwy.
 
Mae’r grŵp Ble ti’n mynd i fyw? yn trefnu diwrnod agored mewn tŷ fforddiadwy yn Llanon ar ddydd Sadwrn Ionawr 16fed. 
 
Bwriad y diwrnod agored yw i ddangos bod tai fforddiadwy yn opsiwn ymarferol a gwerthfawr i bobl sy’n chwilio am rhywle i fyw. Mae pobl yn cwyno bod stigma yn perthyn i dai fforddiadwy, ac mae’r grŵp yn gobeithio y bydd y diwrnod agored mewn tŷ fforddiadwy yn helpu chwalu’r stigma yma. 
 
Mae’r diwrnod agored yn rhan o ymgyrch ehangach y grŵp i dynnu syl ...

darllenwch mwy

Dyn yn canfod mwy am ei dad y Swltan

05/01/2016
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd rhaglen ddogfen ar S4C yn dilyn dyn o Sir Gâr wrth iddo deithio i ochr draw’r byd i ganfod mwy am ei dad genedigol, a oedd yn aelod o deulu brenhinol Malaysia.
 
Yn y rhaglen Fy Nhad y Swltan, ar S4C nos fory am 9.30, bydd Keith Williams, sy’n 64 oed ac yn hanu o Benygroes ger Rhydaman, yn mynd i chwilio am deulu ei dad genedigol. Cafodd Keith ei fabwysiadu pan roedd yn ddwy oed ar ôl cael ei eni yn Llanelli.
 
Bu Keith yn gweithio am dros ugain mlynedd ym musnes glô ei dad ym Mhenygroes ac ennill y llysenw 'Keith y Glo' ymysg ei ffrindiau. Ers ymddeol, fe fagwyd yn Keith ddiddordeb i ddarganfod ei rieni biolegol, diddordeb a arweiniod ...

darllenwch mwy

Gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth fatero...

04/01/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i'r Ddeddf Cynllunio 2015 ddod i rym heddiw, mae Cymdeithas yr Iaith yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at newidiadau mwy sylweddol yn y drefn cynllunio, gan wneud y Gymraeg yn ystyriaeth faterol ym maes cynllunio. 
 
Dywedodd Elwyn Vaughan, llefarydd Cymdeithas yr Iaith ar Gymunedau Cynaliadwy: “Mae'n hen bryd i ni weld y Gymraeg yn cael ei ystyried wrth ddatblygu tai a chynllunio ar gyfer dyfodol cymunedau Cymru. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn ymgyrchu am dros chwarter canrif am drefn gynllunio newydd sydd yn rhoi statws i'r Gymraeg.”
 
Bydd y Bil Cynllunio hefyd yn golygu bod rhaid cynnal asesiad o effaith Cynllun Datblygu Lleol ar y Gymraeg.
  ...

darllenwch mwy

Cymru yn plesio'r Rough Guide

04/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i Gymru ddechrau dathlu blwyddyn antur eleni, cafodd y diwydiant ymwelwyr yng Nghymru hwb amserol, wrth i wefan llyfrau tywys Rough Guide ddewis Cymru ymhlith 10 uchaf o leoliadau dros y byd i ymweld yn 2016.
 
Daeth Cymru yn 8fed yn y rhestr gyda Nepal yn mwynhau y safle cyntaf, gyda Cuba, Colombia, a Romania hefyd yn y deg uchaf. Mae’r wefan yn annog teithwyr i ddod a chwilota yng Nghymru am ei bod ymhlith llefydd antur gorau yn Ewrop. 
 
Mae’r wefan yn nodi fod Cymru yn cael ei chysgodi gan ei chymdogion ond fod amseroedd cyffrous yn wynebu’r wlad wrth iddi ‘ennill cydnabyddiaeth am ei phrydferthwch anhygoel a’i safleoedd hanesyddol&rs ...

darllenwch mwy

Gostyngiad yn y defnydd o'r Gymraeg y...

04/01/2016
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Aelodau Cynulliad i wneud adduned blwyddyn newydd i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y Cynulliad, yn dilyn cyhoeddi ffigurau sy'n dangos bod defnydd o'r iaith yn y Siambr wedi gostwng yn 2015. 
 
Mae ymchwil gan y Mudiad iaith yn dangos mai 11.8% yn unig o'r cyfraniadau yn y Siambr gafodd eu gwneud yn Gymraeg yn 2015, o gymharu â 12.7% yn 2014.  
 
Dywedodd Manon Elin, "Mae'r pedair plaid yn y Cynulliad wedi nodi eu dymuniad i weld y Gymraeg yn ffynnu, ond nid yw defnydd Aelodau Cynulliad o'r Gymraeg yn y Siambr yn adlewyrchu'r uchelgais honno. Mae'n arbennig o siomedig fod gostyngiad wedi bod yn 2015. Rydyn ni'n galw felly ar b ...

darllenwch mwy