Ariannu Disgyblion i Ddilyn Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg

15/05/2014

Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith

Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymrae

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi y bydd 42 disgybl yn derbyn £3,000 dros y tair blynedd nesaf i astudio cyfran helaeth o’u pwnc trwy’r Gymraeg yn y brifysgol.

 

Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymraeg ac roedd dros 200 o gyrsiau yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth eleni mewn prifysgolion ar draws Cymru.

 

Mae saith o sefydliadau addysg uwch Cymru yn rhan o’r cynllun ysgoloriaethau: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

 

Nod y cynllun yw cynnal a chynyddu’r niferoedd sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a bydd deiliaid yr ysgoloriaethau eleni yn astudio pynciau mor amrywiol â Daearyddiaeth, Drama, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith.

 

Mae Kayleigh Jones wrth ei bodd o fod wedi derbyn ysgoloriaeth i astudio Mathemateg a Chymraeg ym Mhrifysgol Abertawe:

 

‘‘Roeddwn i mor hapus o glywed mod i wedi ennill y Brif Ysgoloriaeth! Rwyf wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith ac mae'n bwysig i fi barhau i ddefnyddio’r Gymraeg ar ôl gadael Coleg Gŵyr. Bydd astudio Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg yn fy nghynorthwyo i ddeall y pwnc a'r iaith yn well. Yn y dyfodol, rwy’n gobeithio hyfforddi fel athrawes a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Dewisais Brifysgol Abertawe gan fod y staff mor groesawgar a’r brifysgol mor agos at y traeth!"

 

Meddai’r Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

 

‘‘Roeddem yn falch o weld cynifer yn cyflwyno cais ar gyfer ein Prif Ysgoloriaethau heb anghofio gweld cynnydd yn nifer y cyrsiau y mae modd eu hastudio’n helaeth trwy’r Gymraeg eleni. Rwy’n mawr obeithio y bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn cael budd o astudio pwnc trwy’r Gymraeg ac yn manteisio ar gyfleoedd megis Cynllun Profiad Gwaith a Thystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg a ddaw yn sgil hynny.’’

 

 

Gwelwch deiliaid yr ysgoloriaethau isod

 

 

Arddun Rhiannon Arwel - Ysgol Dyffryn Nantlle

 

Carys Olwen Jayne Cleaton - Ysgol Gyfun Rhydywaun

 

Morgan Tomos Cordiner - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

 

Rhys Maelor Dafis - Ysgol Maes y Gwendraeth

 

Rhodri Eugene Davies - Ysgol Uwchradd Caereinion

 

Tomas Taylor Davies - Ysgol yr Olchfa

 

Marged Gwenllian Edwards - Ysgol Y Berwyn

 

Alice Rose Eklund - Ysgol Gyfun Rhydywaun

 

Aled Rhys Evans - Ysgol Gyfun Llanhari

 

Lois Angharad Evans - Coleg Meirion Dwyfor

 

Mererid Haf Evans - Ysgol Maes y Gwendraeth

 

Bethan Louise Griffin - Ysgol Gyfun Gwynllyw

 

Amelia Jade Gulliford - Ysgol Gyfun Gwynllyw

 

Huw Tomos Harvey - Ysgol David Hughes

 

Thomas Edward Hopkins - Ysgol Gyfun Rhydywaun

 

Elen Mererid Osmond Hughes - Ysgol Dyffryn Conwy

 

Ifan Emyr Hughes - Ysgol Uwchradd Bodedern

 

Eilir Owen Huws - Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

 

Arianwen Catrin Johnson - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

 

Caryl Jones - Ysgol Maes y Gwendraeth

 

Gwenno Lloyd Jones - Coleg Meirion Dwyfor

 

Iolo Kars Jones - Ysgol Tryfan

 

Kayleigh Marie Elaine Jones - Coleg Gŵyr, Abertawe

 

Meleri Gwyndaf Jones - Coleg Meirion Dwyfor

 

Nicola Louise Jones - Ysgol Gyfun Llangefni

 

Steffan Huw Jones - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

 

Elen Mair Fôn Lewis - Coleg Meirion Dwyfor

 

Alex Jeffrey Loy - Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

 

Fiona Ann Phillips - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

 

Lowri Wyn Pritchard - Ysgol Gyfun Llangefni

 

Garin David Roberts - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

 

Heledd Roberts - Ysgol Gyfun Tre-Gib

 

Catrin Mair Rowlands - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

 

Charlotte Louise Thomas - Ysgol Dyffryn Aman

 

Lowri Ffion Thomas - Ysgol Morgan Llwyd

 

Manon Ifan Thomas - Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi

 

Elin Haf Tomos - Ysgol Brynrefail

 

Alyssa Williams - Ysgol Dyffryn Aman

 

Elen Mair Williams - Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi

 

Meinir Olwen Williams - Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

 

Rhiannon Lloyd Williams - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

 

Abigail Martha Williams-Clement - Ysgol Gyfun Rhydywaun

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net