Arloesi Gwynedd yn chwilio am syniadau arloesol i helpu’r Stryd Fawr

Mae Arloesi Gwynedd yn awyddus i weithio gyda thair cymuned yng Ngwynedd er mwyn treialu dullliau newydd gwahanol fydd yn cynyddu ymwelwyr i’r stryd fawr.

Mae’r stryd fawr wedi bod yn ganolbwynt i gymunedau ledled Cymru, drwy greu swyddi, meithrin busnesau bach a gyrru economïau lleol a rhanbarthol. Erbyn heddiw mae’r stryd fawr yn wynebu heriau yn sgil y cynnydd mewn siopa ar lein, canolfannau siopa’ mawr ac archfarchnadoedd. Mae’r uchod wedi cael effaith negyddol ar fasnach y Stryd Fawr a hynny yn ei dro wedi cyfrannu tuag at ddirywiad yn ein canol trefi.

 

Esboniodd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd “Erbyn heddiw mae defnyddwyr yn chwilio am ystod o brofiadau ar y stryd fawr, o siopa i hamdden i adloniant i wasanaethau iechyd; erbyn heddiw dylai’r stryd fawr fod yn cynnig profiad unigryw na all pobl fynd i unrhyw le arall i’w gael.”

 

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am 3 cymuned i dreialu’r dulliau newydd ac arloesol fydd yn ei dro yn cynyddu nifer yr ymwelwyr i’r Stryd, ac yn sgil hynny i’r ardal yn ehangach ac yn cynyddu lefel o wariant yn lleol.

 

Rhai syniadau y gellir ei beilota yw gosodiadau celf (art installtions), dodrefn stryd, arwyddion a gweithgareddau e.e. perfformiadau neu garnifal digidol. Dylai’r syniadau fod yn atyniad fydd yn denu ymwelwyr ac yn fodd o ddangos beth sydd gan y stryd / ardal i’w gynnig.

 

Enghraifft o Bortiwgal

 

Gwelwyd enghraifft debyg ym Mhortiwgal lle gosodwyd ymbarelau lliwgar uwchben strydoedd fel rhan o’r ŵyl gelf AgitÁgueda. Bob mis Gorffennaf ers 2011 mae’r gosodiad celf yma wedi denu miloedd o bobl i’r ardal ar ôl i luniau o’r ymbarelau gael eu rhannu ar y we. Mae’r syniad yma wedi bod yn boblogaidd iawn, gan gael ei ail greu ar stryd yn Lerpwl yn ddiweddar. Mae’n bosib meddwl am ddefnydd gwahanol i ddodrefn stryd hefyd, e.e. yn Llundain mae nifer o “smart benches”, sy’n cael eu pweru gan egni solar, wedi eu gosod o amgylch y ddinas. Yn ogystal â chynnig lle i berson eistedd mae’n caniatáu i chi bweru eich ffon symudol, mae’n cynnig WiFi am ddim ac mae’n bosib gwneud rhodd i elusen drwy daliad di-gyffwrdd arno.

 

Dywedodd Carwyn Ap Myrddin Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig “Bydd disgwyl i’r ardaloedd ddatblygu prosiectau arloesol a chyffrous fydd yn amlygu'r hyn sydd yn gwneud eu hardal yn unigryw. Mae angen cysylltiadau a chefnogaeth / ymrwymiad y busnesau lleol a bydd angen gwirfoddolwyr yn barod i ymrwymo amser ar gyfer cydlynu a gweithredu’r cynllun.”