Arolwg yn dangos fod Ieuenctid Cymru yn teimlo'n Ewropeaidd

06/05/2016

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae canlyniadau cychwynnol prosiect Generation Beth wedi cael ei rhyddhau sy’n dangos fod ieuenctid Cymru yn gwerthfawrogi'r hawl i bleidleisio, ac fod y mwyafrif llethol o blaid i Brydain aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’r project hwn, sef ‘Generation Beth’ yn esblygiad o arolwg hynod o lwyddiannus a gynhaliwyd yn Ffrainc yn 2013 a elwir yn ‘Generation Quoi’. Y tro hwn, mae 12 o wledydd, gan gynnwys Cymru wedi ymuno â Ffrainc i greu digwyddiad gwirioneddol Ewropeaidd. Mae'r project yng Nghymru yn cael bartneriaeth rhwng S4C, Prifysgol Bangor a'r cwmni cynhyrchu Cwmni Da.

 

Dywedodd 80% o gyfranogwyr rhwng 18 a 34 na allent fod yn hapus heb y cyfle i bleidleisio. Mae’r ganran hon yn sylweddol iawn, ac mewn cyfnod o ansicrwydd yn deillio o’r hinsawdd economaidd bresennol, sy’n dynodi cyfnod o doriadau a chaledi, mae’n ymddangos bod pleidleisio yn nodwedd hollbwysig i’r mwyafrif o ‘Millenials’ Cymru. Wrth gymharu atebion Cymru i’r cwestiwn hwn gyda rhai o wledydd eraill ar draws Ewrop, ymddangosir mai Cymru sydd ag un o’r canrannau uchaf o ymatebwyr sy’n nodi na allent fyw heb bleidlais, yn dilyn Bwlgaria a Groeg.

 

Mae’r refferendwm ar aelodaeth Prydain o fewn yr Undeb Ewropeaidd hefyd yn cael ei gynnal yn ystod yr haf. O ganlyniad, mae’r cwestiynau o fewn yr arolwg sy’n canolbwyntio ar le Cymru o fewn Ewrop yn hynod o amserol.

 

Teimlo’n Ewropeaidd

 

Gwelir o’r data hyd yn hyn fod 53% o gyfranogwyr o Gymru yn nodi eu bod yn teimlo’n Ewropeaidd, tra bod 47% yn nodi nad ydynt. Mae’n bosib dehongli felly nad oes consensws clir ynglŷn â hunaniaeth Ewropeaidd y bobl a holwyd. Ond beth felly am yr Undeb Ewropeaidd ei hun? Mae’r ffigyrau o Gymru yn glir iawn, gyda 66% yn anghytuno y dylid gadael yr Undeb Ewropeaidd. Nododd 25% eu bod yn cytuno a gadael yr undeb, gyda 9% yn dweud nad oes ots ganddynt. Awgryma’r data felly nad yw diffyg hunaniaeth Ewropeaidd o reidrwydd yn golygu bod pobl am adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n bosib bod ffactorau eraill ar waith, er enghraifft, ffactorau economaidd. Ai diwedd y gân fydd y geiniog?

 

Yn ôl Dr Cynog Prys o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor, :“Mae bron i 550,000 o bobl wedi cymryd rhan yn y project ledled Ewrop felly mae maint y data a gasglwyd yn sylweddol iawn. Mae’r project yma yn rhoi cyfle gwych i ni gael mewnwelediad i sut mae poblogaeth Cymru, ac Ewrop, yn gweld y byd o’u hamgylch. Rydym yn byw drwy gyfnod o ansicrwydd a newid cymdeithasol mawr yn Ewrop, ac mae hynny yn cael ei adlewyrchu yn y data a gasglwyd hyd yn hyn”.

 

Yn ogystal â’r holiadur, bydd S4C yn dangos cyfres o bedair rhaglen ddogfen sydd yn portreadu pobl ifanc o’r holl wledydd sy’n cyfranogi.