Arweinydd menter gymdeithasol yn y Gogledd yn ennill gwobr

02/10/2019

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cafodd arweinydd menter gymdeithasol yn y Gogledd sy’n helpu pobl anabl ei wobrwyo am ei arweinyddiaeth gadarn mewn seremoni wobrwyo yr wythnos hon ymhlith llu o unigolion eraill.

Enillodd Arthur Beechey y wobr yng nghategori Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol i gydnabod ei onestrwydd a'i arddull arwain agored sydd wedi helpu Agoriad Cyf, a sefydlwyd ym 1992, i ddatblygu posibiliadau cyflogaeth ar gyfer pobl anabl a phobl dan anfantais. Mae wedi datblygu'n ddarparwr gwasanaethau recriwtio, cyflogi a hyfforddi arbenigol ac mewn cyfnod o dair blynedd mae wedi helpu dros 2,000 o bobl i ddod o hyd i waith yng Ngogledd Cymru.

 

Meddai Arthur Beechey: “Mae'r Gwobrau'n gyfle i weld y dyfnder talent sydd ar gael ac mae'n adnodd y mae'n rhaid i Gymru fanteisio arno ymhellach. Nid yw Mentrau Cymdeithasol, yn enwedig yng Ngogledd Cymru, yn cael digon o gyfleoedd i gydweithredu ar faterion strategol. Rhaid i ni weithio gyda'n gilydd os ydym am wneud y defnydd gorau o dalentau ac adnoddau Cymru.”

 

Dywedodd Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol consortiwm Gwobrau Arwain Cymru: "Pan lansiwyd Gwobrau Arwain Cymru yn 2005, roeddem ar y blaen ym maes "gwobrau", ac rydym wedi ymfalchïo'n gryf mewn arweinyddiaeth yng Nghymru. Mae ond yn briodol ein bod yn gorffen gyda noson wych o ddathlu. Mae'r enillwyr eleni ynghyd â’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn tynnu sylw at enghreifftiau mwy gwych ac amrywiol o sut mae arweinyddiaeth ragorol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ledled Cymru.

 

"Mae Gwobrau Arwain Cymru yn gadael cyflawniad sylweddol. Fel rhan o hyn, rydym wedi trosglwyddo'r "batonau" categori i wobrau sectoraidd sy wedi'u sefydlu'n ddiweddar sy'n dangos mai arweinyddiaeth yw'r glud sy'n dal pob tîm, busnes neu sefydliad gyda'i gilydd: mae gwobr Arweinyddiaeth Mewn Menter Gymdeithasol wedi'i chael ei drosglwyddo i Fusnes Cymdeithasol Cymru, Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol i’r Gwobrau Elusennau Cymru (WCVA), Menywod mewn Arweinyddiaeth i Womenspire (Chwarae Teg) ac Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych i Wales HR Awards. Mae trosglwyddiad categorïau eraill yn cael eu trafod.

 

Fel rhan o'r etifeddiaeth rydym hefyd wedi lansio cronfa elusennol, Mentro i Freuddwydio®. Mae Mentro i Freuddwydio® yn gronfa newydd a sefydlwyd yn benodol i gefnogi lles emosiynol cleifion wardiau yn Ysbyty Athrofaol Cymru, gyda'r peilot cychwynnol o fewn y Gyfarwyddiaeth Gardiothorasig. Lleolir y gronfa o fewn y Sefydliad Cymunedol Cymru o ran llywodraethu ac mae hefyd mewn partneriaeth ag Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro. Ein huchelgais yw cael y peilot yn iawn, yna ymestyn yn raddol i feysydd clinigol arbenigol eraill ac, ymhen amser, gallwn efelychu'n genedlaethol ledled Cymru.

 

“Hoffwn gynnig diolch o galon i bawb am eu hymroddiad a'u cyfranogiad ym mhob un o'r 15 mlynedd olaf o Wobrau Arwain Cymru. Mae cymaint o unigolion a sefydliadau oll wedi chwarae eu rhan, a gyda'i gilydd yn gadael etifeddiaeth i ymfalchïo ynddi.”

 

Ysbrydoliaeth

 

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, "Mae bod yn yr ystafell hon yn llawn arweinwyr ac o glywed eu straeon unigol o bob rhan o Gymru yn fy llenwi ag ysbrydoliaeth a gobaith ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

 

Mae'n briodol mai etifeddiaeth y Gwobrau yw'r elusen wych hon y mae'n fraint cael bod yn noddwr cyntaf iddi.

 

Mae Mentro i Freuddwydio yn achos sy'n anelu at ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau megis trin gwallt, adweitheg, ymwybyddiaeth ofalgar a grwpiau canu i gleifion a chyfleusterau mwy cyfforddus i berthnasau gefnogi lles ehangach pobl sy'n aml yn aros yn hir mewn ysbyty. Ni allwch danbrisio pwysigrwydd rhai o'r pethau meddalach hyn yn calonogi a helpu pobl i wella."