ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 1650 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 18.204.55.168
    REMOTE_PORT : 15344
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=bachwch-y-cyfle-i-baratoi-ar-gyfer-y-tymor-pysgota
    REQUEST_URI : /blog/bachwch-y-cyfle-i-baratoi-ar-gyfer-y-tymor-pysgota.html

Bachwch y cyfle i baratoi ar gyfer y tymor pysgota

18/03/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i fachu’r cyfle i ddechrau cynllunio ar gyfer y tymor pysgota newydd a gwneud yn fawr o’r cyfleoedd gwych sydd ar gael i bysgota led-led Cymru.

Dywedodd Rob Evans, Cynghorydd Pysgodfeydd Dŵr Croyw yn Cyfoeth Naturiol Cymru,“Pa un a ydych yn bysgotwr profiadol neu’n ddechreuwch pur, mae gan Gymru rywbeth i’w gynnig i bawb sy’n dymuno taflu lein."

 

“Mae pysgota’n weithgaredd hamdden iach y gall yr hen a’r ifanc fel ei gilydd ei fwynhau, ac mae’r amrywiaeth o weithgareddau corfforol sy’n gysylltiedig â’r mathau gwahanol o bysgota’n ei gwneud yn gamp ar gyfer pawb.”

 

Mae Croeso Cymru wedi pennu 2016 fel Blwyddyn Antur, ac mae’n annog ymwelwyr a thrigolion Cymru fel ei gilydd i roi cynnig ar rywbeth newydd, ac mae pysgota’n ffordd ddelfrydol o gymryd rhan.

 

Fel yr esboniodd Rob, “I’r pysgotwr profiadol, mae yna rywbeth newydd i roi cynnig arno o hyd – pa un a yw’n un o’n llynnoedd bendigedig, fel Llyn Tegid yn Eryri neu Lan-gors ym Mannau Brycheiniog, neu rai o’n hafonydd gwych, fel Afon Teifi yng ngorllewin Cymru neu Afon Gwy yn y dwyrain."

 

“Ac i’r rheini sy’n newydd i’r gamp, mae yna gannoedd o glybiau pysgota cymunedol ar draws Cymru sy’n cynnig cyfleoedd pysgota gwerth am arian a digonedd o wybodaeth ar-lein lle y ceir help a chanllawiau i bysgotwyr o bob gallu.”

 

Meddai Tony Rees o Angling Cymru:“Mae’n bwysig i bysgotwyr brynu trwydded gwialen a thrwydded bysgota, oherwydd yr arian hwn fydd yn ariannu prosiectau i wella pysgota a stociau pysgod.

 

Mae ffioedd trwyddedau hefyd yn helpu i ariannu’r gwaith o gyflwyno pysgotwyr newydd trwy gyfrwng hyfforddwyr cymwys yng Nghymru. I gael mwy o wybodaeth ewch i'r wefan.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwerthu oddeutu 55,000 o drwyddedau gwialen bob blwyddyn yng Nghymru, gan godi £1.2 miliwn. Mae’r holl arian a gaiff CNC yn sgil hyn yn cael ei wario ar ddarparu gwasanaethau pysgodfeydd yng Nghymru, a’r newyddion da yw nad oes unrhyw gynnydd wedi bod yng nghost y drwydded unwaith eto.

 

Trwydded

 

Dywedodd Rob Evans,“Pa un a ydych yn bysgotwr profiadol neu’n newydd i’r gamp, byddwch angen trwydded gwialen i bysgota. Gellir prynu trwyddedau 2016 ar-lein, ym mhob Swyddfa Bost a dros y ffôn. Os ydych dan 12 mlwydd oed ni fyddwch angen trwydded, ac mae consesiynau ar gael ar gyfer pobl hŷn hefyd, yn ogystal ag ar gyfer pysgotwyr llai abl."

“Yn 2015 fe reportiodd CNC fwy na 120 o bobl am gyflawni amrywiaeth o droseddau pysgota, gyda’r mwyafrif o’r rhain yn ymwneud â physgota heb drwydded gwialen neu drwydded lein."

 

Ychwanegodd, “Rydym yn ystyried pysgota anghyfreithlon fel trosedd ddifrifol, ac mae gennym bwerau cyfreithiol i ddal unigolion, cymryd offer anghyfreithlon sy’n gysylltiedig â’r drosedd, a’u reportio am gyflawni troseddau. Pe bai unrhyw un arall yn gweld rhywun yn pysgota’n anghyfreithlon, neu’n gweld rhywbeth amheus arall, dylent ffonio ein llinell argyfwng ar 0800 80 70 60. Defnyddir yr holl wybodaeth yn ein brwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru