Blwyddyn newydd a marchnadoedd newydd i gig Cymru

10/01/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae’r newyddion bod Japan yn mynd i godi’r gwaharddiad ar fewnforio cig eidion a chig oen o Brydain yn debygol o arwain at hwb sylweddol i sector cig coch Cymru a datblygiad marchnadoedd allforio y tu hwnt i’r Undeb Ewropeaidd, yn ôl ymgyrch Hybu Cig Cymru.

Cyhoeddwyd y newyddion with i Brif Weinidog Japan, Shinzo Abe, ymweld â’r DU a daw ar ôl cyfnod hir o drafod gydag awdurdodau Japan a’r Bartneriaeth Ardystio Allforio’r DU y mae Hybu Cig Cymru yn bartner ohoni. 

 

Mae Hybu Cig Cymru wedi amlinellu rhai o’i gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r farchnad. Yn hwyr y llynedd, gweithiodd HCC gyda’r seren rygbi Shane Williams, a fu’n llwyddiannus iawn yn Japan, ar hyrwyddo Cig Oen Cymru fel pryd iachus a chyfleus. Mae gan yr asgellwr cyflym broffil uchel yn y wlad, yn dilyn cyfnod yn chwarae gyda’r Mitsubishi DynaBoars, ac mae HCC yn chwilio am ffyrdd i fanteisio ar y cysylltiad hwn yn y misoedd cyn Cwpan Rygbi’r Byd.

 

Yn ogystal, ochr yn ochr ag AHDB a QMS, bydd HCC yn mynychu ffair Foodex gydag allforwyr cig Cymru ym mis Mawrth i ddatblygu masnach yn Japan.

 

Mae Japan yn cynnig cyfleoedd enfawr i Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI. Yn 2015, cynhyrchodd Japan 480,000 tunnell o gig eidion ond prynwyd mwy na 700,000 tunnell i mewn. O ran cig dafad, mewnforiwyd dros 30,000 tunnell o gig dafad a chynhyrchu dim ond 200 tunnell eu hunain.

 

Mae agor marchnadoedd newydd y tu allan i’r UE yn un o brif amcanion Rhaglen Datblygu Allforion Uwch, a ariennir gan grant Llywodraeth Cymru o £1.5 miliwn dros dair blynedd. Derbyniodd y rhaglen hwb arall gyda chyhoeddiad ddiwedd 2018 gan lywodraeth India, sef eu bod wedi cytuno ar delerau allforio ar gyfer cig dafad o’r DU. Gallai hyn arwain at gyfleodd i Gig Oen Cymru PGI ar gyfandiroedd pell.

 

Dywedodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC: “Un o’r prif rwystrau i gynyddu allforion cig coch o Gymru ydy’r gwaharddiadau hanesyddol ar gig oen ac eidion sy’n parhau i fodoli mewn rhai gwledydd.

 

“Mae Japan ac India ymysg y gwledydd rydym ni wedi’u blaenoriaethu o ran cael mynediad i’r farchnad, gan weithio fel rhan o UKECP. Fe wnaethon ni gwrdd swyddogion o lywodraeth Japan yn ystod eu hymweliad i Brydain yn yr haf, ac rydym wedi bod yn rhagweithiol wrth gynnig sicrwydd iddynt ar safon ardderchog ac olrheinedd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

 

“Mae’n bosib y bydd ein cig coch yn cael ei ddefnyddio yng ngwestai a thai-bwyta premiwm Japan - dyma farchnad sydd ar gynnydd yno. Mae marchnad Japan hefyd yn galw am gig tafod eidion a mathau eraill o offal, yn aml am brisiau uwch na’u prisiau yn y DU. Bydd y ffaith fod Shane Williams wedi rhoi Cymru ar y map yno yn fantais fawr hefyd wrth gwrs.”

 

Newyddion gwych

 

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, Egni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Mae codi’r gwaharddiad yma’n newyddion gwych i sector cig coch Cymru ac mae’n dangos bod y Rhaglen Datblygu Allforion Uwch, sy’n cael ei redeg gan HCC, yn creu canlyniadau.

 

“Mae amseriad y cyhoeddiad hwn o Japan i’w groesawu hefyd yn sgil ansicrwydd Brexit, gan agor trywydd newydd ar gyfer allforion y tu hwn i’r Farchnad Ewropeaidd. Bydd ffair fawr Foodex yn Tokyo yn ystod mis Mawrth yn cynnig mwy o gyfleoedd i HCC a phroseswyr cig coch Cymru i ddatblygu masnach, a bydd Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan yn yr hydref yn gyfle gwych i godi proffil Cymru i gwsmeriaid Japaneaidd.”