Blwyddyn newydd iachus i rai o rieni Ynys Môn

02/01/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfle i rieni a gofalwyr Ynys Môn i fynychu sesiynau ffitrwydd di-dâl am bum wythnos mewn chwe ardal ar draws yr ynys yn dechrau fis yma.

Mae’r sesiynau ym Mhorthaethwy, Llangoed, Niwbwrch, Bryngwran, Benllech ac Amlwch, a sesiynau chwarae teulu mewn ardaloedd eraill dros yr Hanner Tymor, yn rhan o ymgyrch i hyrwyddo teuluoedd chwareus a llesiant. Gan y bydd oedolion bywiog yn ysbrydoli chwarae bywiog i blant, cynhelir y sesiynau rhwng 9:30-10:30yb er mwyn i rieni, neiniau a theidiau, a gofalwyr fanteisio ar y cyfle ar ôl gollwng y plant hynach yn yr ysgol. Ffitrwydd neu ioga fydd prif ffocws y sesiynau ond bydd hefyd cyfle i rannu syniadau am weithgareddau teulu yn y cartref ac yn yr awyr agored. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cynnwys ymarferiadau un-i-un i rieni neu ofalwyr sydd yn dod a phlentyn iau gyda hwy i’r sesiynau.

 

Gan gychwyn ar Ddydd Mawrth, Ionawr y 9ed bydd sesiwn ioga yn dechrau ym Mhorthaethwy a sesiwn ffitrwydd yn Llangoed, yna bydd sesiwn ffitrwydd arall yn dechrau yn Niwbwrch ar Ddydd Iau Ionawr 11ed. Wedi hanner tymor, bydd tri sesiwn newydd yn dechrau: ffitrwydd ym Mryngwran (Cartio Môn) ar Ddydd Mawrth 20ed o Chwefror a Benllech ar Ddydd Iau yr 22ed o Chwefror, gyda ioga yn dechrau yn Amlwch ar yr 23ain o Chwefror. Cynhelir y sesiynau, sy’n dechrau am 9:30yb, gan yr hyfforddwyr profiadol  a phoblogaidd Eirian Williams (ffitrwydd) and Leisa Mererid (ioga).

 

Llefydd cyfyngedig

 

Gan fod llefydd yn gyfyngedig, ac i’w archebu ar sail y cyntaf i’r felin, gwell cysylltu i archebu lle yn fuan drwy hanna@mentermon neu 07703671265. Mae’r sesiynau cyfrwng Cymraeg yma hefyd yn groesawgar i ddysgwyr Cymraeg a newydd-ddyfodiaid, gan gynnig awyrgylch gefnogol iddynt brofi ymarfer corff a chwarae yn yr un cyfrwng iaith a’u plant yn yr ysgolion lleol.

 

Pan fydd y tywydd yn caniatáu, bydd cyfle hefyd i fanteisio ar weithgareddau awyr agored megis taith pram neu weithgareddau yn y lle chwarae cyfagos, er mwyn sicrhau fod rhieni sy’n bell i ffwrdd o ganolfannau hamdden yn adnabod cyfleoedd dychmygus i chwarae yn yr awyr agored gyda’u plant. Cefnogir cynllun chwarae Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Sir Ynys Môn gan Menter Iaith Môn,  a threfnir gweithgareddau teulu mewn ardaloedd eraill yn ystod Hanner Tymor y Gwanwyn.